היחס לנזיר

האם הנזירות חיובית או שלילית?

מערכת אוצר התורה - ושננתם ניסן תשע"ח