שאלות משניות מסכת פסחים

שאלות חזרה על משניות מסכת פסחים

מערכת אוצר התורה - ושננתם תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

שאלות - מסכת פסחים:

פרק א':

משנה א' + ב':

 • בדיקת חמץ:
  • מתי בודקים את החמץ? _____________________________
  • האם חיוב הבדיקה היא מדאורייתא או מדרבנן? ________________
  • מדוע יש חיוב לבדוק את החמץ? ________________________________
  • מדוע יש חיוב לעשות את הבדיקה דווקא לאור הנר?

___________________________________________________________

 • אלו מקומות אינם צריכים בדיקת חמץ? ____________________________
 • הסבר את מחלוקתם של ב"ש וב"ה בהסבר חובת בדיקת 2 שורות במרתף.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • מה הסברא לפיה אין חוששים שמא חולדה גררה חתיכת חמץ ממקום למקום? ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

משנה ג':

 • מהי מחלוקתם של ר' יהודה וחכמים בנוגע לסוף זמן חיוב בדיקת חמץ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • מה עושה האדם עד השריפה עם החמץ שמצא בבדיקה? מדוע?

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

משנה ד' + ה':

 • מהי ראייתו של ר' יהודה לכך שקיימים 3 זמנים שונים שנאמרו לגבי אכילת חמץ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) מאיזה שעה אסור לאכול חמץ מדאורייתא? ________________________________

 

 

 

*) אכילת חמץ והנאה ממנו: מה סובר כל אחד מהתנאים הבאים לגבי סוף זמן היתר אכילה והנאה:

 

תחילת שעה רביעית

תחילת שעה חמישית

תחילת שעה שישית

תחילת שעה שביעית

ר' מאיר

 

 

 

 

ר' יהודה

 

 

 

 

 

רבן גמליאל

 

 

 

 

 

 

 

 • מהו יסוד המחלוקת בין ר"מ לר"י במחלוקתם לגבי השעה שאסור לאכול יותר חמץ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

משניות ו' + ז':

 • מהי עדותו של ר' חנינא סגן הכהנים? מהי הרבותא בדברי ר' חנינא?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • מה הוסיף ר' עקיבא על עדותו של ר' חנינא סגן הכהנים? מה הרבותא בכך?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • מה ניסה ללמוד ר"מ מעדותם של ר"ח ור"ע?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ר' יוסי חלק על לימודו של ר"מ: מהי סברתם של כל אחד מהם?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • לפי ר' יוסי: באיזה מקרה נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע ובאיזה מקרה לא נחלקו?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

פרק ב':

משנה א':

 • לפי איזה שיטה נאמרה משנה א'? אלו דברים מותר לכל אדם לעשות עד סוף שעה חמישית?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר את הנאמר במשנה: "ומותר בהנאתו".

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אסור להסיק תנור וכיריים בחמץ לאחר שהגיעה שעה שישית?

­­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהי מחלו' ר"י וחכמים בנוגע לביעור חמץ?

ר"י: ___________________________________________________

חכמים: _________________________________________________

 

משנה ב' + ג':

 • מה דינו של חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דינו של חמץ של גוי שעבר עליו הפסח? ________________________________
 • מה הדין במקרה והגוי הלווה כסף ליהודי, ותמורת הכסף, נתן היהודי חמץ לגוי כמשכון? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה והיהודי הלווה כסף לגוי, והגוי נתן ליהודי חמץ כמשכון? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין חמץ שנפלה עליו מפולת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ד':

 • מה דין אדם שאכל תרומה של חמץ בפסח בשוגג, ומה הדין אם אכל זאת במזיד? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר: "ומדמי עצים".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ה' + ו':

 • אלו מינים של קמח אדם יוצא י"ח אכילת מצה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע יוצא אדם י"ח מצה בקמח העשוי מתבואה של דמאי?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהו מעשר ראשון שנטלה תרומתו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה חידשה המשנה שמותר לאכול מצה העשויה מתבואה של מעשר שני והקדש שנפדו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהם סוגי התבואה בהם אדם אינו יוצא י"ח מצה בפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין מצות של קרבן תודה ושל נזיר? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה סוג מרור מצווה מן המובחר לצאת י"ח? ____________________________
 • הסבר: "יוצאין בהם בין לחין ובין יבשין".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באלו אופנים אין יוצאים י"ח מרור, אפי' בסוגי המרור המנויים במשנה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • במקרה ואכל מרור מסוגים שונים של ירקות הכשרים למרור, האם מצטרפים זה עם זה כדי לצאת י"ח אכילת מרור? ________________
 • באלו אופנים יוצאים י"ח אכילת מרור, גם במקרה ואין הירקות כשרים למהדרין?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ז' + ח':

 • "מורסן":
  • מהו מורסן? _________________________________
  • מדוע אסור להשרות אותו במים? ________________________________

ג. מה מותר לעשות עם המורסן ומדוע? ­­­­­­

_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה מותר לאישה לעשות עם המורסן ומה אסור לה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אסור לאדם ללעוס חיטים ולהניחם ע"ג מכתו בפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה אסור לעשות עם החזרת והחרדל? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין חרוסת ששמו בה קמח ומה דין חרדל ששמו בה קמח? מדוע?

חרוסת – ______________________________________________________

חרדל – __________________________________________________________

________________________________________________________________

 • מה מותר ומה אסור לעשות במשקים בקרבן הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין מים שהאופה רוחץ בהם את ידיו לאחר האפייה? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 

פרק ג':

משנה א':

 • הסבר את המילים במשנה: "אלו עוברין בפסח".

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהו "תערובת חמץ" ומהו "חמץ נוקשה"? מהיכן נלמד איסורם?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • פרש את הביטויים הבאים המופיעים במשנה:

כותח הבבלי - _____________________________________________________

שכר המדי -  ______________________________________________________

חומץ האדומי - ____________________________________________________

זיתום המצרי -  _____________________________________________________

זומן של צבעים - _____________________________________________________

עמילן של טבחים - ____________________________________________________

_________________________________________________________________

קולן של סופרים - ____________________________________________________

 • מהו החידוש שיש בדברי ר"א שאוסר גם תכשיטי נשים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר את הכלל: "כל שהוא ממין דגן – הרי זה עובר בפסח".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהיכן נלמד האיסור של חמץ נוקשה ותערובת חמץ? איזה עונש אין חייב מי שאוכל חמץ נוקשה ותערובת חמץ?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ב':

 • מה דין בצק שמודבק בצדדי גיגית לעניין ביעורו לפני פסח? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין בצק המודבק בגיגית בפסח לעניין חציצה בפני הטומאה? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין בצק המודבק בגיגית בשאר השנה לעניין חציצה בפני הטומאה? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהו בצק החרש? __________________________________________________
 • מהו דין בצק החרש?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ג':

 • מה הבעיה באפיית עיסה שנטמאה ביו"ט?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע לא ניתן להשהות את העיסה שנמצאה עד למוצאי פסח?
 • מהו הפיתרון של ר"א ור' יהודה לעיסה טמאה בפסח? כיצד דבריהם מהווים פתרון לבעייתנו?

ר"א – ____________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

ר' יהודה – _________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

4) באיזה נקודה חולק ר' יהושע על ר"א ור' יהודה, כך שסובר שמותר להשהות את החלה עד למוצאי פסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ד':

 • מהו הזמן אותו מותר להשהות את הבצק לפי ר"ג ומהו הזמן המותר להשהות את הבצק לפי חכמים?

לר"ג – ____________________________________________________________

לחכמים – _________________________________________________________

 • כיצד הוכיח ר"ע שהלכה כחכמים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה עושים במקרה והעיסה תפחה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ה':

*) השלם את הטבלה הבאה:

 

הדין

ההגדרה לפי ר"י

ההגדרה לפי חכמים

שאור

 

 

 

 

סידוק

 

 

 

 

 

*) במה חולק התנא במשנתנו על התנא במשנה א'?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ו':

השלם את הטבלה הבאה:

במקרה וחל ערב פסח בשבת – הדין לגבי ביעור חמץ הוא:

 

ר' מאיר

חכמים

ר' אליעזר בר צדוק

דין

 

 

 

 

 

 

 

סיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

משנה ז':

 • מה המשותף (לא בדין אלא בהגדרת המקרה) בין ההולך לשחוט את פסחו, למול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו? _____________________________________
 • מה המשותף (לא בדין אלא בהגדרת המקרה) בין הצלה מהגיס, מהנהר, מהליסטים, מהדליקה ומהמפולת? ______________________________________________
 • השלם את הטבלה הבאה:

מי ששכח שלא ביער את חמצו אך היה באמצע ללכת ל...

 

דבר מצווה

דבר שיש בו ספק פיקוח נפש

הנחת עירוב תחומין

הדין

 

 

 

 

 

 

 

הסיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משנה ח':

 • מה הדין של אדם שהוציא בטעות קדשים קלים ממקום אכילתם (ירושלים) ונזכר לאחר שיצא מירושלים? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • היכן ובמה שורף את הבשר אדם שמתאכסן בירושלים ובמה שורף אותו אדם שגר מחוץ לירושלים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • השלם את הטבלה הבאה:

שיעור הבשר והחמץ שאדם חוזר עליו:

 

שיעור

טעם

ר"מ

 

 

ר"י

 

 

חכמים

 

 

 

 

 

 

 

פרק ד':

משנה א':

 • מתי איסור עשיית מלאכה תלוי במנהג המקום ומתי אסור לעשות מלאכה מצד הדין בכל מקום?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הטעם לאיסור עשיית מלאכה בערב פסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ואדם הלך ממקום שנהגו שלא לעשות מלאכה לפני חצות למקום שנהגו לעשות מלאכה לפני חצות? _________________________________________
 • מה הדין במקרה ואדם הלך ממקום שנהגו לעשות מלאכה לפני חצות למקום שנהגו שלא לעשות מלאכה לפני חצות? __________________________________________
 • הסבר את דברי המשנה: " ואל ישנה אדם מפני המחלוקת".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ב' + ג':

 • עד מתי מותר לאדם לאכול פירות משדהו בשנה השביעית?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ואדם מוליך עימו פירות ממקום שכלו פירות אלו למקום שעדיין לא כלו בשנה השביעית?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ואדם מוליך עימו פירות ממקום שעדיין לא כלו פירות אלו למקום שכלו בשנה השביעית?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה חולק ר' יהודה על ת"ק? מה סובר ר"י?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באלו מקומות מותר למכור בהמה דקה לגויים ובאלו מקומות אסור?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הבא דוגמא לבהמה דקה. ______________________________
 • מדוע נהגו בחלק מהמקומות שלא למכור בהמה דקה לגויים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אסור למכור בהמה גסה לגוי?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • האם מותר למכור עגלים וסייחים לגוי? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהי מחלו' ת"ק ור"י בבהמות גסות שבורות? מה טעם כל אחד מהם?

ת"ק: _____________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

ר"י: _____________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע בן בתירא מתיר למכור לגוי סוסים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ד' + ה':

 • מדוע יש מקומות שנהגו בהם לא לאכול בשר צלוי בליל פסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה אסור בכלל לאכול בשר צלוי בליל פסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • יש מקומות שנהגו להדליק בהם נר בחדר השינה ביו"כ, ויש מקומות נהגו שאסור להדליק נר בחדר השינה ביו"כ. מה טעם כל אחד מהם?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באלו מקומות מדליקים לפי כולם נר? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין אם אדם אינו עושה מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשות מלאכה? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באלו מקומות ת"ח מתבטלים ממלאכה בתשעה באב? מדוע דינם של תלמידי החכמים שונה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה סובר ר"ג בנושא איסור עשיית מלאכה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • לחכמים: מה היה נכלל באיסור עשיית מלאכה בערב פסח ביהודה ובגליל? מדוע?

ביהודה – _________________________________________________________

בגליל - ___________________________________________________________

לפי בני הגליל: מה היה דין עשיית מלאכה בלילה שלפני פסח? מדוע?

ב"ש – ____________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

ב"ה – ____________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ו' + ז':

 • אלו מלאכות מותר לעשות בערב פסח לפני חצות לפי ר"מ ולפי חכמים? מדוע?

ר"מ – ____________________________________________________________

חכמים – __________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • איזה מלאכה נוספת, מתיר ר' יוסי בר' יהודה? ________________________
 • הסבר: "מושיבין שובכים לתרנגולים".

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • תרנגולת שברחה בחוה"מ, ממקומה, באם מותר להחזירה למקומה כדי שתמשיך ותדגור על הביצים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • במקרה והושיבו תרנגולת כדי לדגור על הביצים, והתרנגולת מתה, האם מותר להושיב תרנגולת אחרת תחתיה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר: "גורפין מתחת רגלי בהמה". מתי מותר לעשות כן?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה מותר לעשות עם הזבל בחוה"מ?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מתי מותר ומתי אסור להביא לאומן ולהחזיר מבית האומן כלים לתיקון?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ח' + ט':

השלם את הטבלה הבאה:

ששה דברים עשו אנשי יריחו:

 

הסבר הדבר

סיבת תגובת חכמים

תגובת חכמים

הרכיבו דקלים ביום י"ד ניסן

 

 

 

 

 

כורכין את שמע

 

 

 

 

 

קוצרין וגודשין לפני העומר

 

 

 

 

 

מתירים גמזיות

 

 

 

 

 

אוכלין מתחת הנשרים בשבת

 

 

 

 

 

נותנים פאה לירק

 

 

 

 

 

 

ששה דברים עשה חזקיה:

 

הסבר הדבר

סיבת תגובת חכמים

תגובת חכמים

גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים

 

 

 

כיתת נחש הנחושת

 

 

 

 

 

גנז ספר רפואות

 

 

 

 

 

קיצץ דלתות ההיכל ושיגרן למלך אשור

 

 

 

סתם מי הגיחון העליון

 

 

 

 

 

עיבר ניסן בניסן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ה':

משנה א':

 • באיזה שעה היו מקריבים תמיד של בין הערביים בכל יום בפועל? כמה זמן לקח להקריב את קרבן התמיד?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה שעה היה ראוי מדין תורה להקריב את קרבן התמיד של בין הערביים? מדוע א"כ לא הקריבו את הקרבן בשעה זו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה שעה היו מקריבים את קרבן תמיד של בין הערביים בערב פסח? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • ערב פסח שחל בשבת, מתי היו מקריבים את קרבן התמיד, מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ב':

 • מהם הפעולות בקרבן הפסח שצריכים להיעשות לשם קרבן פסח?
  • ____________________________
  • ____________________________
  • ____________________________
  • ____________________________
 • כיצד נתן לשחוט את קרבן הפסח לשמו ושלא לשמו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כיצד נתן לשחוט את קרבן הפסח ושלא לשמו ולשמו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ג':

1) מלא את הטבלה הבאה:

הפסול שנאמר במשנה:

הסבר הפסול:

באיזה אופן לא יהיה פסול?

שלא לאוכליו

 

 

 

 

שלא למנוייו

 

 

 

 

לערלים

 

 

 

 

לטמאים

 

 

 

 

 

2) מדוע קרבן פסח שנשחט לפני חצות היום פסול?

­­­­­­­_________________________________________________________________

3) מה צריך לעשות במקרה ושחט את קרבן הפסח לפני תמיד של בין הערביים? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין אם נזרק דם קרבן הפסח לפני דם קרבן תמיד של בין הערביים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ד':

 • מהי מחלוקת ת"ק ור"י לגבי שחיטת קרבנות בערב פסח, בזמן שיש ברשותו עדיין חמץ?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מלא את הטבלה הבאה לפי ר"ש:

שחט את הקרבן כשיש ברשותו עדיין חמץ:

 

י"ד

במועד

פסח

 

 

 

 

 

שאר קרבנות

 

 

 

 

 • על איזה קרבן אינו חייב במקרה והקריבה שלא לשמה במועד כהיה ברשותו חמץ? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ה':

 • מהיכן למדה המשנה שקרבן הפסח היה נשחט בשלש כתות?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה כוונת המשנה שקרבן הפסח היה נשחט בשלש כתות?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע ננעלו דלתות שערי העזרה לאחר שנכנסה הכת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה היה בידי הכהנים כדי לקבל את הדם?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר ונמק: "לא היו לבזיכין שוליים".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ו' + ז':

 • אלו עבודות כשרות בזר ולאלו עבודות צריכים דווקא כהן?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע היו הכהנים מוסרים את הבזיכים מאחד לשני?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • היכן היו זורקים את הדם על המזבח? __________________________
 • מה עשו הלויים בזמן שהקריבו את קרבן הפסח? __________________
 • מה עשו הכהנים במקרה וסיימו כבר לקרוא את ההלל לפני שהכהנים הספיקו להקריב את קרבן הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע לא יצא אף פעם שהלויים אמרו שלש פעמים את ההלל בזמן הקרבת קרבן הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הוכח שלא היו הרבה אנשים שהיו נמנים על הכת השלישית.

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 משנה ח' + ט' + י':

 • מה היה שונה כשחל ערב הפסח להיות בשבת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כיצד היו הכהנים מדיחים את העזרה? מדוע הייתה ההדחה בע"פ שחל בשבת שלא ברצון חכמים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע לפי ר' יהודה היו ממלאים כוס מהדם שהיה על הרצפה וזורקים אותו ע"ג המזבח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה היה עושה מי שלא היה לו וו כדי לתלות את קרבנו כדי להפשיטו ביום חל, ומה היה עושה כשערב פסח חל בשבת? מה טעם ההבדל?

ביום חול – _______________________________________________________

בשבת – __________________________________________________________

הסיבה להבדל – ____________________________________________________

 • מה היה מיקומם של כל אחת מהכתות לאחר שהקטירו את אימורי קרבן הפסח שלהם?

כת ראשונה – _____________________________

כת שנייה – ______________________________

כת שלישית – _____________________________

 

 

 

 

 

פרק ו':

משנה א' + ב':

 • אלו ארבעה דברים בקרבן הפסח דוחים את השבת? (במקרה שיש צורך להסביר את הדבר – הסבר אותו)
  • ______________________________________
  • ______________________________________
  • _______________________________________
 • אלו דברים בקרבן הפסח אינם דוחים את השבת?
 • בשלשה דברים בקרבן הפסח נחלקו חכמים ור"א לגבי היתרם בשבת: מהם הדברים (הסבר אותם), ומדוע נחלקו?
  • _____________________________________________
  • _____________________________________________
  • _____________________________________________

חכמים – _____________________________________________________________

ר"א – _______________________________________________________________

 • הוכחת ר"א לר' יהושע:
  • כיצד רצה ר"א להוכיח שמותר לדחות שבת גם בשביל מכשירי מצווה המנויים במשנה הקודמת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כיצד דחה ר' יהושע את הוכחתו של ר"א?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כיצד דחה ר"א את דחייתו של ר' יהושע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הוכחת ר"ע לר"א:
  • כיצד רצה ר"ע להוכיח שאין מכשירי מצווה דוחים את השבת גם במקום מצווה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אסור להזות על אדם בשבת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע לא קיבל ר"א את הוכחתו של ר"ע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ג' + ד':

1) מהו קרבן החגיגה שבא יחד עם הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

2) אלו 3 תנאים חייבים להתקיים על מנת שאדם יוכל להביא קרבן חגיגה יחד עם קרבן הפסח?

            א. _______________________________________________________

            ב. _______________________________________________________

            ג. _______________________________________________________

3) מאלו בהמות מותר להביא קרבן חגיגה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כמה ימים מותר לאכול קרבן חגיגה? _______________________________________

 

משנה ה' + ו':

 • מהו ההבדל בין קרבן פסח ששחטו בשבת שלא לשמו, לשאר הקרבנות ששחטם בי"ד שחל בשבת שלא לשמם? מדוע?

פסח – _________________________________________________________.

שאר קרבנות – ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • כיצד ניסה ר"א להוכיח כשיטתו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כיצד דחה ר' יהושע את הוכחתו של ר' אליעזר?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כיצד רצה ר"א להוכיח מאימורי ציבור ששחט זבחים אחרים לשם פסח חייב חטאת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע ר' יהושע לא קיבל את הוכחתו של ר"א מאימורי תמיד?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהי שיטתו של ר"מ בהקרבת אימורים לשם קרבנות ציבור? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • במשנה ו' מובאים 5 מקרים בהם השוחט את הפסח חייב חטאת, וחמישה מקרים דומים לחמשת המקרים בהם חייב חטאת, בהם פטור מקרבן חטאת. מהם אותם מקרים?

חייב חטאת

פטור מחטאת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • מדוע מי ששוחט את הפסח לשם אדם אחר, ונודע שהבעלים המקוריים מתו, או שמשכו ידיהם מהקרבן, פטור מחטאת? הסבר!

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 

פרק ז':

משנה א' + ב':

 • מדוע צלו את הפסח דווקא על שיפוד העשוי מעץ רימון?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע נחלקו ר' יוסי ור"ע אם להכניס את המעיים והכרעיים לתוך הכבש בשעת צלייתו?

ר' יוסי - __________________________________________________________

ר"ע – ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

 • מדוע לא צולים את הפסח על שיפוד מתכת?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהו אסכלא? מדוע אין צולים את קרבן הפסח עליו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה התיר ר"ג לצלות את הפסח על האסכלא? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הבעיה כשקרבן הפסח נוגע בחרס של התנור? מה הדין במקרה זה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה והרוטב של קרבן הפסח נטף על חרס התנור ואח"כ חזר וטפטף על הקרבן?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ונטף הרוטב מקרבן הפסח על הסולת הבא יחד עם הקרבן?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ג' + ד':

 • מה הדין של קרבן הפסח שסך אותו בשמן של תרומה? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין אם סך את קרבן הפסח בשמן של מעשר שני? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • "חמישה קרבנות באים בטומאה":

מה הכוונה? ­­­­­­­_________________________________________________________________

 • אלו קרבנות באים בטומאה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע דווקא קרבנות אלו באים בטומאה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע פסח שהוקרב כשהציבור טמא, גם נאכל בטומאתו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ה' + ו':

 • מדוע אם נטמא הבשר, שורף את הקרבן, למרות שהחלב המוקרב על המזבח עודנו טהור?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע בשאר הקדשים, מקטירים את החלב למרות שהבשר נטמא?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה שיש טומאה בציבור, מותר להקריב את קרבן הפסח בטומאה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ורק מיעוט הציבור טמא בשעת הקרבת קרבן הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 

 

משנה ז' + ח':

 • מה הדין במקרה ולאחר זריקת דם הפסח, נודע שהקרבן היה טמא?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • "נטמא הגוף":
  • מהי טומאת הגוף? __________________________________________
  • מדוע אין הציץ מרצה במקרה ונטמא הגוף?

 ­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

ג. על איזה קרבן טמא נוסף, חוץ מהפסח, מרצה הציץ, כל עוד לא מדובר בטומאת הגוף?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • "טומאת תהום":
  • מהי טומאת תהום?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע הציץ מרצה על טומאת התהום? _____________________________
 • מה ההבדל בין קרבן פסח שנטמא כולו, לקרבן פסח שנטמא בחלקו ובשר קרבן הפסח שנותר? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מי היו הציקנין ומה היו עושים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ט' + י' + יא':

 • מה דין קרבן פסח שיצא מירושלים? __________________________________
 • הסבר: "תעובר צורתו". ___________________________________________
 • מדוע פסח שנטמא נשרף מיד, ואילו פסח שנטמאו בעליו, אינו נשרף מיד?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע במקרה ונטמאו הבעלים, אין שורפים את הקרבן בט"ו, אלא מחכים ליום ט"ז כדי לשרוף אותו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע לפי ר' יוחנן בן ברוקא, קרבן שנטמאו בעליו נשרף גם הוא מיד?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • אלו חלקים בקרבן נחשבים גם הם בכלל איסור נותר לפי המשנה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ונותרו עצמות מקרבן הפסח, אל יום ט"ז חל בשבת? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהם החלקים בשה, שאינם ראויים למאכל, ולמרות זאת, באכילתם, יוצאים י"ח מצוות אכילת הפסח? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע יש הבדל בין דינו של מי שמותיר מקרבן הפסח לבין מי שובר בו עצם?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

=

משנה יב' + יג':

 • מהי הבעייתיות באיבר שרק חלק ממנו יצא מחוץ לירושלים? מה הדין במקרה זה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ובקדשים אחרים, חלק מאיבר יצא מחוץ לירושלים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהיכן נחשב חלק מירושלים לעניים אכילת קדשים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהו עובי החומה, מה דינה ודין החלונות?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • האם לחבורה מקורית, שנמנתה על קרבן פסח, יכולה להתפרק ל-2 חבורות? הוכח!

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין שמש המשמש את החבורה השנייה? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר: "והכלה הופכת את פניה ואוכלת".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

פרק ח':

משנה א' + ב':

 • יעקב אביה של דינה הקריב קרבן פסח על דינה, וגם שמעון, בעלה של דינה הקריב עליה קרבן פסח. באיזה מקרה אוכלת דינה מקרבנו של שמעון ובאיזה מקרה שואלים אותה על איזה פסח היה בדעתה להימנות?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הוכח שאסור לאדם להימנות על 2 קרבנות.

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה יכול אדם לאכול מ-2 קרבנות פסח? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אסור לעבד כנעני השייך ל-2 בני אדם אינו יכול לאכול מקרבם הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אדם שהוא חצי עבד וחצי בן חורין אינו אוכל עם רבו?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • אדם שאמר לשלוחו לשחוט עליו פסח, מה הדין בכל אחד מהמקרים הבאים, ומדוע?

מקרה

דין

סיבה

שחט העבד רק גדי

 

 

 

 

שחט העבד רק טלה

 

 

 

 

שחט העבד גם טלה וגם גדי, היות והיה מסופק מה רוצה רבו

 

 

שכח מה רבו רוצה לשחוט

 

 

 

 

לאחר שהשליח שכח מה רבו רצה לשחוט, גם האדון שכח מה רצה לשחוט

 

 

 

 

משנה ג' + ד':

 • באיזה מקרה אדם יכול לומר לאנשים שהוא ממנה את קרבן הפסח לראשון שבהם שמקיים את התנאי ובאיזה מקרה אינו יכול? הוכח.

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • כמה בשר צריך שיהיה בקרבן הפסח לכל אחד מהמנויים? כזית.
 • עד מתי מותר לאדם להימנות ולבטל את מינויו מקרבן הפסח לפי ת"ק ולפי ר"ש?

 

ת"ק

ר"ש

להימנות.

 

 

לבטל את המינוי.

 

 

 

 • באיזה מקרה רשאים בני חבורה לומר לאדם אחר שנמנה עימם, שלא יצטרף ויאכל עימם? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ה' + ו':

 • הסבר "זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין של זב שראה ראייה שלישית שמונה ימים לפני ערב פסח? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מיהי "שומרת יום כנגד יום"? מה דינה ביום רגיל? מה דינה לגבי קרבן פסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהי זבה? מה דינה לגבי קרבן פסח? מדוע?

זבה – ____________________________________________________________

דינה לגבי קרבן פסח – ________________________________________________

________________________________________________________________

 • מהו אונן? מדוע מותר לשחוט עליו את הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • ישנם 5 אנשים שמצד אחד שוחטים עליהם את הפסח, אך מצד שני, אסור לשחוט רק עליהם את הפסח. מלא את הטבלה הבאה עפ"י המשנה:

המקרה

הסבר

הסיבה שהיינו חושבים שלא לשחוט עליו קרבן

הסיבה ששוחטים עליו את הפסח

אונן

 

 

 

 

 

מי שמפקח את הגל

 

 

 

 

 

מי שהבטיחוהו לצאת מבית האסורים

 

 

 

 

 

זקן

 

 

 

 

 

חולה

 

 

 

 

 

 

 • בחמשת המקרים המנויים במשנה, אין נמנים המנויים לבד על קרבן פסח – מדוע? פרט!

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע כל אחד מהמנויים במשנה, פטור מעשיית פסח שני, למרות שלא אכלו מהקרבן?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • איזה מהמנויים במשנה איננו פטור מעשיית פסח שני במקרה ולא עשה פסח ראשון? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ז' +   ח':

 • מהי מחלוקתם של ר' יהודה ור' יוסי בנוגע לשחיטת הפסח על היחיד? מה טעמו של כל אחד מהם?

ר' יהודה – _________________________________________________________

ר' יוסי – __________________________________________________________

 • מהו התנאי שמותר למנות מספר גדול של אנשים על קרבן הפסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר: "אין עושין חבורת נשים, עבדים וקטנים". מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה סוג קרבן חכמים העמידו את דבריהם על דין תורה ובאיזה סוג קרבן לא העמידו את דבריהם על דין תורה? פרט.

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע אדם ששמע שמת לו מת לאחר זמן רב שהוא נפטר, או מי שליקט את עצמות אביו כדי לקבור אותם במקום אחד, מותר באכילת קדשים בלילה שלאחר השמועה או הליקוט?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי גר שהתגייר בערב פסח? מה טעמו של כל אחד מהם?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 

פרק ט':

משנה א' + ג':

 • אלו אנשים המנויים במשנתנו שלא חגגו את פסח ראשון, עושים את פסח שני?
  • ______________________________________
  • ______________________________________
  • ______________________________________
  • ______________________________________
 • מי חייב בכרת במקרה ולא חגג, לא את פסח ראשון ולא את פסח שני?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה נחשב בתור דרך רחוקה מירושלים לפי כל אחד מהשיטות? מה טעמו של כל אחד מהם?

ר"ע – ____________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

ר' אליעזר – ________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהם שני ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני?
  • _____________________________________________________
  • ________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה המשותף בין פסח ראשון לפסח שני?
  • ____________________________________
  • ____________________________________
  • ____________________________________
  • ____________________________________

 

משנה ד' + ה':

 • אלו טמאים אסורים באכילת קרבן פסח שבא בטומאה? מדוע הם אסורים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מהי מחלוקת ת"ק ור"א בנוגע לפטורים השונים של זבים וזבות?

ת"ק – ____________________________________________________________

ר"א – ____________________________________________________________

 • מהו "פסח מצרים" ומהו "פסח דורות"?

פסח מצרים – _______________________________________________________

פסח דורות – _______________________________________________________

 • מהם ההבדלים בין פסח מצרים לפסח דורות?

 

פסח מצרים

פסח דורות

זמן לקיחת הפסח

 

 

הזיה על שתי מזוזות ומשקוף

 

 

מהירות אכילת הקרבן

 

 

איסור אכילת חמץ

 

 

 

 • מהו הדבר המשותף בין פסח מצרים ובין פסח דורות?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ו' + ז':

 • מהו קרבן תמורה? מה הדין במקרה ויש קרבן תמורה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • פרש: "שמעתי שתמורת הפסח קריבה ותמורת הפסח אינה קריבה".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באיזה מקרה אנחנו אומרים שניתן להקריב את בהמת התמורה מיד ובאיזה מקרה אנחנו אומרים שהבהמה צריכה לרעות עד שתסתאב?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • באלו סוגי בהמות אמרו חכמים שאם הפריש אותם, שירעו עד שיסתאבו? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר את הדין "ירעה עד שיסתאב".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דינה של בהמה שאדם הפריש אותה לשם קרבן פסח, ואותו אדם מת? מדוע לא ניתן להקריב קרבן זה כקרבן פסח?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משניות ח' + ט':

 • מה הדין במקרה של קרבן פסח שהתערב עם קרבנות אחרים, ואין יודעים להכיר כל בהמה מה קרבנה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע יש הבדל בין הדין של פסח שהתערב עם רוב סוגי הקרבנות, לבין פסח שהתערב עם קרבן בכור?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה דין קרבן פסח שהתערב בקרבן בכור?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 • מלא את הטבלאות הבאות עפ"י המשנה:

"חבורה שאבדה פסחה ואמרה לאחד צא ובקש

ושחוט עלינו והלך ומצא ושחט והם לקחו ושחטו"

מקרה

השליח

החבורה

סיבה

הקרבן שנמצא נשחט ראשון

 

 

 

 

 

הקרבן שלקחו תחתיו נמצא ראשון

 

 

 

 

 

לא ידוע מי שחט או ששחטו שניהם כאחת

 

 

 

 

 

 

"אמר להן אם אחרתי צאו ושחטו עלי ומצאו ושחט, והן לקחו ושחטו"

מקרה

השליח

החבורה

סיבה

הקרבן שנמצא נשחט ראשון

 

 

 

 

 

 

הקרבן שלקחו תחתיו נמצא ראשון

 

 

 

 

 

 

לא ידוע מי שחט או ששחטו שניהם כאחת

 

 

 

 

 

 

 

 

 • מה הדין במקרה וגם השליח אמר להם שישחטו עליו את הקרבן אם אינו מגיע, וגם בני החבורה אמרו לשליח שאם הוא מוצא את הקרבן, שישחט עליהם?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע בכל מקרה המנוי במשנה, גם אם יש מקרה במשנה שאחד מבני החבורה אינו יכול לאכול את קרבן הפסח, אינו עושה פסח שני?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה ואף אחד מבני החבורה לא אמר לשני שישחט עליו את הפסח אם ימצא אותו ראשון?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משניות י' + יא':

 • מה הדין במקרה והתערבו שתי קרבנות פסח מ-2 חבורות שונות? מדוע?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע במקרה שעל כל קרבן פסח נמנה רק אדם אחד, הדין שונה מהדין בשאלה 1? מה הדין במקרה זה?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

 

פרק י':

משנה א' + ג':

 • איסור אכילה מערב פסח:
  • ממתי חל איסור האכילה? ______________________________________
  • מה טעם איסור האכילה בערב פסח? ______________________________
  • מה אסור לאכול בערב פסח? ___________________________________
 • כתוב 2 דינים שנאמרו לגבי עניים שבישראל.
  • _________________________________________________
  • _________________________________________________
 • מהי המחלו' בין ב"ש לב"ה בנוגע לסדר הברכות בקידוש בליל הסדר?

ב"ש – ____________________________________________________________

ב"ה – ____________________________________________________________

4) "הביאו לפניו"

 • מה הביאו לפני בעה"ב, ומדוע? _________________________________
 • הסבר: "מטבל בחזרת". ______________________________________
 • הסבר: "עד שמגיע לפרפרת הפת". _______________________________
 • אלו דברים מביאים לפני בעל הבית בשעת אמירת ההגדה? _______________
 • מדוע יש צורך בשני תבשילים בליל הסדר?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מדוע סובר ר' אליעזר ברבי צדוק שיש מצווה לאכול חרוסת בליל הסדר?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 

משנה ד' + ה':

 • היכן שאול הבן את "מה נשתנה"? ___________________________________
 • מהם ארבעת השינויים ששאולים עליהם ב"מה נשתנה" לפי המשנה?
  • ______________________________________
  • ______________________________________
  • ______________________________________
  • ______________________________________
 • הסבר: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח".

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • אלו פסוקים דורשים בשעת אמירת ההגדה? _______________________________
 • אלו דברים אדם צריך לומר בערב פסח כדי לצאת י"ח מצות סיפור יציאת מצרים?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • הסבר:
  • הוציאנו מעבדות לחירות ____________________
  • מיגון לשמחה ____________________________
  • מאבל ליום טוב ___________________________
  • מאפילה לאור גדול _________________________
  • משעבוד לגאולה ___________________________
  • ונאמר לפניו הללויה ________________________

 

משנה ו' + ז':

 • עד היכן אומר את ההלל לפני שתיית הכוס השני?

ב"ש – _____________________________________________

ב"ה – _____________________________________________

 • מה מחלו' ר"ט ור"ע בברכה המסיימת את אמירת "מגיד"?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה אומרים על הכוס השלישית ועל הכוס הרביעית בליל הסדר?

כוס שלישי – ________________________________________

כוס רביעי – ________________________________________

4) לפי המשנה: בין אלו כוסות מותר לשתות עוד יין ובין אלו אסור? מה הטעם לחילוק בדין?

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

­­­­­­­_________________________________________________________________

משנה ח' + ט':

 • הסבר: "אין מפטירין לאחר הפסח אפיקומן".

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מה הדין במקרה וישנו חלק מבני החבורה באמצע אכילת קרבן הפסח? מה הדין במקרה וישנו כולם? פרט.

ת"ק – ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

ר' יוסי – __________________________________________________________

_________________________________________________________________

 • מה דין בשר קרבן פסח שנותר לאחר חצות?

­­­­­­­_________________________________________________________________

 • מלא את הטבלה הבאה:

 

הסבר ההגדרה

הדין

סיבה

נותר

 

 

 

 

 

 

 

פיגול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • מה הדין במקרה ובירך על החגיגה לפני שבירך על הפסח? מה הדין במקרה הפוך?

ת"ק – _______________________________________________________

ר"ע – ________________________________________________________