נטילת קלי צום בשבת

האם בערב תשעה באב שחל במוצאי שבת קודש מותר ליטול קלי צום בשבת כדי להקל על הצום.

הרב יוסי ברינר ז אב תשפ"א

נטילת קלי צום בשבת ערב תשעה באב

שאלה: ישנם אנשים שלפני הצום שלוקחים כדור שנקרא קלי צום על מנת להקל מעליהם את הצום. האם מותר לקחת כדורים אלה בשבת שלפני הצום?

 

תשובה:

מצאנו מחלוקת בעניין זה, וצריך לדון בדבר משום שני עניינים:

  • מצד שחיקת סממנים. בשולחן ערוך (שכח,לז) כתב: "כל אוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים מותר לאכלן ולשתותן, אף על פי שהם קשים לקצת בריאים ומוכחא מלתא דלרפואה עביד, אפילו הכי שרי. וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור לאכלו ולשתותו לרפואה ... אבל אם אין לו שום מיחוש - מותר". מדבריו לכאורה משמע שמותר ליטול ויטמינים בשבת, היות ומדובר על מאכל בריאים. במגן אברהם (שם מג) כתב שדווקא אם המאכל עוזר לו לרעב וצמא, אבל אם לא – אסור ליטול אותו. יש שאמרו שהדין של נטילת ויטמינים בשבת תלויה במחלוקת השולחן ערוך והמגן אברהם. לפי השולחן ערוך, כיוון שמדובר על מאכל בריאים, מותר ליטול אותו. לעומת זאת יש שאמרו שגם לפי השולחן ערוך יהיה אסור ליטול את הויטמינים, כיוון שבצורת המאכל זה דומה לתרופות. בשמירת שבת כהלכתה כתב (לד,כ) שבאופן כללי אסור לקחת ויטמינים ואילו בילקוט יוסף (שבת ח"ד עמ' קמה) התיר.[1] בפסקי תשובות כתב להתיר לקיחת קלי צום, כיוון שמדובר באדם בריא שאין לו שום מיחוש, וכפי שסיים השולחן ערוך "ואם אין לו שום מיחוש – מותר".
  • מצד הכנה מקודש לחול. מו"ר הרב יעקב אריאל פסק (בשאלה באתר ישיבה) שיש בכך משום הכנה מקודש לחול. אמנם יש פוסקים רבים (מנחת אשר ב סימן לח) שהתירו וכתבו שאין בכך משום הכנה מקודש לחול היות ואיסור ההכנה היא כאשר מכין עשיית מעשה בחול וכאן אינו מכין מעשה (שהרי כל מטרתו להימנע ממעשה של אכילה), וגם אין מוכח מתוך מעשיו שעושה לשם חול. ידידי הרב אלישיב רבהון שליט"א הפנה אותי לשו"ת מהרש"ג שאומר שאיסור הכנה שייך רק בדבר שאתה יכול לעשותו גם בחול, אך כאן אינו יכול לקחת את קלי הצום בחול. על כן התירו חלק מהפוסקים לפורר את הכדור קל הצום בערב שבת ולשים אותו בתוך המשקה בשבת.

 

ויה"ר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו וימי האבל יהפכו לששון ולשמחה.

 

[1] יש התייחסויות רבות של פוסקים לעניין זה, ואכמ"ל.