אוצר לדרך - אמונה - מאמרים

התורה - מתאימה לעם ישראל

ישנם הטוענים שצריך לשנות מצוות מסוימות: אם בשינוי חלק מפרטיהם או בביטול המצווה לגמרי, משום שהן כבר אינן מתאימות לדורנו. במאמר זה נסביר שהתורה, כולה, מתאימה לכל יהודי באשר הוא, ואם יש לאדם חולשות, עליו להתמודד איתן ולשנות את עצמו, ולא חלילה לשנות את התורה עצמה.

טו טבת תשפ"א

ביטחון והשתדלות

מהי חובת הביטחון והיכן עובר הגבול בין הביטחון בה' לבין חובת ההשתדלות?

ניסן תשע"ח

טעמי המצוות

האם יש טעמים למצוות? מה היחס בין טעם המצווה לבין קיומה?

ניסן תשע"ח

עליה להר הבית בזמן הזה

הסבר השיטות האוסרות את העליה להר הבית בזמן הזה.

תמוז תשע"ח

אומות העולם ומצוות סוכה

מדוע היה צריך לכפיית הר כגיגית בהר סיני? מדוע הקב"ה בחר דווקא את מצוות סוכה כדי לתת אותה לעמים האחרים ומדוע הכשיל אותם בכוונה?

תשרי תשע"ט

שורש מלחמת דוד וגליית

מדוע הסכים עם ישראל להצעתו של גלית לדו קרב ולא למלחמה של צבא נגד צבא? מדוע נבהל שאול מהצלחתו של דוד?

סיון תשע"ח

צהר התיבה - לפרשת נח

ישנה סתירה כביכול בדברי רש"י. פעם הוא מסתפק בפירוש המילה "צהר" ופעם אחרת הוא כותב שהפירוש הוא חלון. כיצד מיישבים בין ההופעות השונות ברש"י?

חשון תשע"ט

ישראל מקדשים את המועדות לפרשת אמר

מדוע מופיעה מצוות השבת בפתח פרשת המועדות? מה המשמעות של תקנתו של משה רבינו ללמוד הלכות חג בחג?

אייר תש"פ

בלעם הקוסם

מדוע נקרא בלעם על ידי הנביא בשם "קוסם"? מדוע בתחילה סירב ה' להליכתו של בלעם עם שרי מואב ולבסוף הסכים? כיצד ניתן לדעת מה ה' רוצה מאיתנו?

תמוז תשע"ח

משבחה של ארץ ישראל

מנחם אב תש"פ
שאל את הרב

אוצר לדרך - אמונה - שאלות ותשובות