שאלות ותשובות בראשית

שאלות ותשובות על ספר בראשית ללימוד וחזרה בכיתה. התשובות נכתבו על פי ביאור ושננתם.

מערכת אוצר התורה - ושננתם ניסן תשע"ח

שאלות ותשובות לספר בראשית

שאלות – בראשית פרק א'

 • הסבר: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ".

לפני שה' ברא את השמים ואת הארץ.

 • מה היה בעולם לפני שה' ברא את השמים ואת הארץ?

שממה וריקנות.

 • הסבר: "תהו ובהו".

שממה וריקנות.

 • מה לא היה במים שכיסו את הארץ לפני בריאת השמים והארץ?

נקודת אור.

 • מה היה עושה כסאו של ה' לפני בריאת השמים והארץ? כיצד היה עושה זאת?

מרחף על פני המים שכיסו את הארץ, על ידי דיבורו של ה'.

 • "וירא אלוקים את האור כי טוב":
 • מהם שני הדברים שראה ה' באור?

שהאור הוא יפה ושאין ראוי שהאור והחושך ישמשו יחד.

 • מה עשה ה' עם האור לאחר שראה שהוא טוב?

הבדיל אותו מהחושך, על ידי שקבע שביום יהיה אור ובלילה יהיה חושך.

 • כיצד קרא ה' לאור וכיצד קרא ה' לחושך?

אור – יום. חושך – לילה.

 • הסבר: "ויהי ערב ויהי בקר".

ה' שיקע את השמש, ולאחר מכן נהיה בוקר, עלה עמוד השחר, ובכך הסתיים יום שלם.

 • מה אמר ה' לרקיע לעשות ביום השני? מה הייתה המטרה בכך?

להתחזק, כדי להבדיל בין במים שמעל לרקיע למים שמתחת לרקיע.

 • כיצד קרא ה' לרקיע? מדוע?

שמים מלשון אש ומים.

 • מה אמר ה' למים לעשות ביום השני? מה קרה כתוצאה מכך?

להיאסף אל מקום אחד, כך תתגלה היבשה.

 • הסבר: "יקוו המים".

יתכנסו המים אל מקום אחד.

 • כיצד קרא ה' ליבשה וכיצד קרא למקום אליו נאספו המים?

ליבשה – ארץ. למקום אליו נאסף המים – ים.

 • הסבר: "תדשא הארץ".

תתמלא הארץ בדשאים.

 • מהו דשא ומהו עשב?

דשא הוא שם כולל ואילו עשב הוא שם פרטי לכל אחד מסוגי הדשאים.

 • מהי התכונה שמוזכרת ב"מזריע זרע"?

שניתן להוציא זרעים משם ולשתול אותם במקומות אחרים.

 • מהם הדברים שאמר ה' לאדמה להוציא?

עשבים, עצי פרי.

 • "עשה פרי למינו" – מהו ציווי ה' לאילנות בפסוק זה?

שכל סוג של אילן יגדל במקום נפרד.

 • הסבר: "אשר זרעו בו".

הזרעים של העץ נמצאים בתוך הפרי.

 • מהם שני הדברים שהוציאה הארץ, שכל סוג מהם גדל במקום נפרד?

עשבים ואילנות.

 • "יהי מאורות ברקיע השמים" – מה עשה ה' למאורות ביום הרביעי?

תלה אותם ברקיע.

 • מהם ששת התפקידים המוטלים על המאורות?
 • הבדלה בין היום והלילה.
 • אותות – כאשר הכוכבים לוקים, הרי שיש בכך סימן רע לעולם.
 • מועדים – על ידי החמה והלבנה קובעים בית דין את החודשים ואת המועדים.
 • הגדרת יום.
 • הגדרת שנה.
 • הארה.
 • מהם שני המאורות הגדולים ולצורך מה הם משמשים?

השמש והירח. השמש מאיר ביום והירח בלילה.

 • מה ברא ה' בנוסף לשני המאורות הגדולים כדי להאיר?

הכוכבים

 • מהי הממשלה ביום ובלילה?

הארה.

 • הסבר: "ישרצו".

יוציאו.

 • מה ציווה ה' את המים ביום החמישי?

להוציא נפשות מהמים, דגים וכדו'.

 • מהו שרץ?

בעל חיים שאינו גבוה מהקרקע.

 • היכן יעופו העופות?

קצת מתחת לרקיע.

 • מהם התנינים הגדולים שברא ה'?

דגים גדולים מאוד.

 • מה בירך ה' את בעלי החיים שחיים במים ואת העופות?

שיפרו וירבו וימלאו את המים, ואילו העופות ירבו על הארץ.

 • הסבר: "פרו ורבו".

תולידו הרבה צאצאים.

 • מה אמר ה' לארץ להוציא ביום השישי? פרט.

בהמות (בעלי חיים שחיים עם בני האד ומשמשים אותם לרכיבה ולמאכל), רמשים – שקצים (כגון זבובים) וחיות על הארץ (בעלי חיים המסתובבים מחוץ למקום ישוב).

 • מדוע כתוב בתורה "נעשה אדם"? הרי רק ה' ברא את האדם?

מכיוון שהתורה רצתה ללמד אותנו על ענוות ה' שהוא התייעץ עם המלאכים על עשיית האדם.

 • הסבר: "בצלמנו כדמותינו".

בצלמנו - האדם ייעשה מדפוס, מתבנית, שהכנתי לצורך עשייתו.

כדמותינו - האדם יהיה כמו הדמות שלנו. בניגוד לשאר בעלי החיים, לאדם תהיה יכולת להבין ולהשכיל.

 • על מה נתן ה' לאדם שליטה (5 דברים)? הסבר במקום שיש צורך לכך?
 • הדגים שבים. ב. עופות השמים. ג. הבהמות. ד. בארץ – האדם יוכל לחפור בארץ ולחצוב משם נחושת וברזל. ה. על כל השרצים שרומשים על הארץ.
 • מה לומדים אנו מכך שה' ברא את האדם בצלם אלוקים?

שיש דברים מסויימים בהם כביכול דומה האדם לה'.

 • הסבר: "זכר ונקבה ברא אתם".

ה' ברא את האדם ביום השישי באופן שהיה גם זכר (אדם הראשון) וגם נקבה (חוה).

 • מה ברך ה' את אדם וחוה?

שיפרו וירבו וימלאו את הארץ.

 • מהו ההיתר לאדם לכבוש את הארץ?

מותר לאדם לחצוב בארץ, ליטוע ולעקור וכדומה.

 • מה התיר ה' לאדם, לחוה ולחיות לאכול?

עשבים ופירות.

 • "וירא אלוקים את כל אשר עשה" – על מה הביט ה' ומה ראה כאשר הביט על כך?

ה' הביט לראות אם יש דבר כלשהו שצריך לתקן בבריאה וראה שאין דבר כזה.

 • לסיכום – מה ברא ה' בכל אחד מהימים?

יום

הבריאה

א

אור, שמים וארץ.

ב

התחזקות הרקיע.

ג

התכנסות המים וגילוי הארץ, הוצאת צמחים ואילנות.

ד

תליית המאורות.

ה

דגים ובעלי החיים שבמים. העופות.

ו

החיות, הבהמות והאדם.

 

 

שאלות – בראשית פרק ב'

 • הסבר: "ויכולו השמים והארץ".

הסתיים בריאת השמים והארץ.

 • מהם "צבאם"?

החיילים של הארץ: החיות, המאורות וכו'.

 • מה סיים ה' ביום השביעי?

את בריאת השמים והארץ.

 • מהם שני הדברים שעשה ה' ליום השביעי לאחר שהוא שבת ביום השביעי מכל מלאכתו?

בירך וקידש את יום השביעי.

 • הסבר: "אשר ברא אלוקים לעשות".

ה' נתן כח לנבראים לעשות את תפקידם.

 • מהן תולדות השמים והארץ?

הדברים שנבראו מהשמים והארץ – החיות וכל מה שנמצא על פני הארץ.

 • בְּיוֹם עֲשׂוֹת יְקֹוָק אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם – באיזה יום מדובר בפסוק זה?

על ששת ימי הבריאה.

 • עד איזה יום לא צמחו הצמחים וגידולי הקרקע? מדוע?

עד היום השישי של בריאת העולם. ה' לא הוריד גשם כדי להצמיח אותם, היות והאדם עדיין לא נברא.

 • מהו האד שהיה עולה מהארץ, ומה היה תפקידו?

ענן שהיה עולה ומשקה את הארץ.

 • ממה יצר ה' את האדם?

מאדמה שעל פני הארץ.

 • כיצד נוצרה באדם נשמה שיש בה חיות?

ה' נפח נשמה בתוך אפו של האדם.

 • מה מייחד את נפש החיה של האדם מנפש החיה של הבהמות?

דעת ודיבור.

 • היכן נטע ה' גן? את מי שם בתוך הגן?

במזרח מקום שנקרא עדן. את האדם.

 • מהם שלושת הדברים שמוזכרים שנטע ה' בגן עדן? פרט.
 • כל עץ שנראה טוב ושפירותיו טובים למאכל.
 • עץ החיים – כל מי שאוכל ממנו חי לעולם.
 • עץ הדעת – כל מי שאוכל ממנו יודע להבחין בין טוב לרע.
 • מה היה משקה את גן עדן?

נהר שיצא משם.

 • הנהר שהיה יוצא מעדן היה מתפצל לכמה נהרות קטנים יותר:
 • לכמה נהרות היה הנהר הגדול מתפצל?

ארבעה.

 • מהם שמות הנהרות שהתפצלו מהנהר הגדול והיכן היה כל נהר?
 • פישון – בארץ החוילה.
 • גיחון – בארץ כוש.
 • חידקל – במזרח אשור.
 • פרת.
 • מהם שני אוצרות הטבע המיוחדים שהיו בארץ החוילה?

זהב ואבנים טובות.

 • מהם שני התפקידים שהטיל ה' על האדם בגן עדן?

לעבוד את הגן ולשמור עליו.

 • מה אסר ה' על האדם בשעה שהניחו בגן עדן? מה יהיה עונשו של האדם אם יעבור על איסור זה?

לאכול מעץ הדעת. עונשו יהיה שיתחייב מיתה.

 • "עזר כנגדו".
 • מדוע ראה ה' צורך לעשות עזר כנגדו?

היות ואין זה טוב לאדם שהוא יהיה לבד בעולם.

 • מהו העזר כנגדו?

האישה.

 • הסבר: עזר כנגדו.

אם האדם עובד את ה' וזוכה – האישה תהיה לו לעזר ואם האדם לא יזכה, האישה תהיה נגדו.

 • מדוע הביא ה' את כל בעלי החיים שבארץ אל האדם?

כדי שיקרא להם בשמות.

 • הסבר: "וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא לוֹ הָאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמוֹ".

כל שם שקרא האדם לכל אחת מהחיות והעופות, זהו השם של אותה חיה או עוף. כל שם שהאדם קרא לכל אחת מהחיות והעופות נקבע כשם של אותה חיה ועוף.

 • מה ראה האדם בשעה שה' הביא לפניו את בעלי החיים כדי לקרוא להם בשמות?

שלכל אחד מהם היה בן זוג ואילו לו לא היה בן זוג.

 • כיצד ברא ה' את האישה? (3 שלבים)
 • הפיל תרדמה על האדם.
 • הוציא צלע מהאדם.
 • סגר את מקום הוצאת הצלע בבשר.
 • מה אמר האדם לאחר שה' הביא לפניו את האישה?

שהאישה נעשתה מבשרו ומצלעו.

 • מדוע קרא האדם לאישה בשם זה?

כיוון שהיא נלקחה מאיש.

 • מדוע אדם יעזוב בעתיד את אימו ואביו?

כדי להתחתן עם אשתו.

 • כיצד נהיים האיש והאישה לבשר אחד?

על ידי שהם מאוד קרובים.

 • מדוע לא היו אדם וחוה מתביישים למרות ששניהם היו ערומים?

היות והם לא ידעו עדיין שיש בכך דבר רע.

 

שאלות – בראשית פרק ג'

 • "והנחש היה ערום":
 • הסבר את המילה ערום.

חכם.

 • לפי טענת הנחש: מה היה האיסור שה' אסר על אדם וחוה?

לאכול מכל פירות גן עדן.

 • לפי דברי חוה: אלו שני איסורים אסר ה' עליה ועל אדם?

לאכול מעץ הדעת ולנגוע בו.

 • מה יקרה לאדם וחוה במקרה ויאכלו מעץ הדעת, לפי דבריה של חוה?

ימותו.

 • מה יקרה לאדם וחוה במקרהו ויאכלו מעץ הדעת לפי דברי הנחש?

לא ימותו, אלא יפתחו עיניהם לדעת טוב ורע.

 • הסבר: "והייתם כאלוהים". במה יבוא דבר זה לידי ביטוי?

אתם תהיו כמו אנשים חשובים – תדעו להבחין בין טוב לרע.

 • מהי פקיחת העיניים המוזכרת בדברי הנחש?

יכולת להבין דברים שהם אינם מבינים עתה.

 • מהם שלושת הדברים שראתה חוה לפני שהיא החליטה לאכול מעץ הדעת?
 • הפירות של עץ הדעת טובים למאכל.
 • היא רוצה שיפתחו עיניה.
 • טוב יהיה אם תקבל דעת על ידי אכילה מעץ הדעת.
 • מה עשתה חוה עם פרי עץ הדעת לאחר שהיא אכלה ממנו?

נתנה גם לאדם לאכול.

 • מה הבינו אדם וחוה ברגע שנפתחו עיניהם כתוצאה מאכילה מעץ הדעת? מה עשו כתוצאה מכך?

הבינו שיש דבר רע שהם ערומים, ולכן תפרו להם עלי תאנה כדי לכסות את עצמם.

 • אלו שני סוגי בגדים תפרו אדם וחוה?

עלי תאנה, חגורות.

 • דו השיח בין ה' לאדם:
 • מה שמעו אדם וחוה לאחר שתפרו את עלי התאנה ואת החגורות?

את קולו של ה' מתהלך בגן עדן.

 • מאיזה כיוון שמעו אדם וחוה את הקול?

מערב.

 • מה עשו אדם וחוה כאשר שמעו את קולו של ה' מתהלך בגן?

התחבאו.

 • מה שאל ה' את האדם כשפתח עימו בשיחה? מה ענה לו אדם?

איכה. ראיתי שאני ערום ולכן חשבתי שאין ה מכובד שאעמוד לפניך כשאני ערום.

 • מה הייתה תגובת ה' לתשובתו של אדם?

מי אמר לך שיש דבר רע שכך שאתה ערום – האם אכלת מעץ הדעת?

 • כיצד הסביר אדם את המעשה שהוא אכל מעץ הדעת?

האישה שלו פיתתה אותו לכך.

 • כיצד הסבירה חוה את עובדת אכילתה מעץ הדעת?

הוטעתה על ידי הנחש.

 • הסבר: "הנחש השיאני".

הנחש הטעה אותי.

 • מהם ארבעת המרכיבים בעונשו של הנחש על כך שהסית את האישה לאכול מעץ הדעת?
 • ארור מכל החיה – ייקח לו הרבה זמן להוליד ילדים.
 • הוא תמיד ילך על גחונו – על חזהו.
 • יאכל עפר כל ימי חייו.
 • יהיה איבה בין האדם וזרעו לבין הנחש. האדם ינסה כל הזמן לכתוש את הנחש.
 • הסבר: "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב".

האדם יכתוש את ראשך ואתה תכיש את האדם על עקבו.

 • מהם שלושת המרכיבים בעונש שהטיל ה' על חוה לאחר שאכלה מעץ הדעת?
 • יהיה לה צער בשעה שהיא תגדל את בניה ובשעה היא תהיה בהיריון.
 • היא תוליד בנים בעצב, הלידה תהיה קשה.
 • בעלה ישלוט עליה.
 • מהו העונש שהטיל ה' על האדם לאחר שאכל מעץ הדעת?

הוא יצטרך לעבוד קשה כדי להוציא גידולי קרקע. האדמה תוציא רק קוצים ודרדרים ועשבים.

 • כאשר יזרע האדם שתילים בשדה, מה יגדל לו כעונש על האכילה מעץ הדעת? (3 דברים).

קוץ, דרדר, ועשבים.

 • עד מתי יצטרך האדם לעבוד את האדמה באופן קשה כדי להוציא דברי מאכל?

עד שימות.

 • באיזה שם קרא האדם לאשתו? מדוע?

חוה, כיוון שהיא נותנת חיות בכל הולדות שהיא מולידה.

 • במה הלביש ה' את אדם וחוה?

כותנות שהיו עשויות מעור.

 • מה היה חששו של ה' שיקרה במקרה ואדם יישאר בגן עדן? מדוע היה חשש כזה?

שהאדם יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם. לאחר האכילה מעץ הדעת, יש חשש שהאדם ירצה לחיות לעולם (בעוד שלפני החטא לא היה שום חשש כזה).

 • לשם מה שילח ה' את האדם מגן עדן?

כדי לעבוד את האדמה.

 • אלו שני שומרים שם ה' על עץ החיים כדי שלא יבואו לאכול מפירותיו?
 • כרובים – מלאכי חבלה.
 • חרב שמתהפכת.

 

 

שאלות – בראשית פרק ד'

 • מה קרה ראשון: אדם התחתן עם חוה או חטא האכילה מעץ הדעת?

חתונתם.

 • מיהם שני הבנים שהולידו אדם וחוה?

קין והבל.

 • מדוע נקרא קין בשם זה?

חוה אמרה שהיא קנתה את קין יחד עם ה'.

 • באיזה מקצוע עסק קין לפרנסתו? באיזה מקצוע עסק הבל?

קין – רועה צאן. הבל – חקלאי.

 • מה הביא קין לקרבן לה' ומה הביא הבל לקרבן לה'?

קין – מפירותיו הגרועים. הבל – מהצאן המובחר שלו.

 • הסבר: "ומחלביהן".

מהצאן השמנות שלו.

 • הסבר: "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו". כיצד קרה הדבר?

ה' פנה אל הבל ואל המנחה שהביא על ידי שירדה אש מהשמים.

 • מה הייתה תגובת קין לאחר שה' לא פנה אל מנחתו (2 דברים)?

כעס ונפלו פניו.

 • לאחר שראה ה' את תגובתו של קין – מה אמר ה' לקין?

מדוע אתה בכלל כועס – הרי אם אתה תחזור בתשובה, אתה תמשול ביצר האע.

 • הסבר את הפסוק הבא:

הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת - הרי אם תיטיב את דרכיך, אם תחזור בתשובה, יימחל לך החטא בכך שלא הקרבת קרבן מובחר,

וְאִם לֹא תֵיטִיב - אך אם לא תיטיב את מעשיך, אם לא תחזור בתשובה על שהקרבת לפניי קרבן שאינו מובחר,

לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ - ביום הדין, החטא שלך עדיין ירבוץ על הקבר שלך, החטא שלך עדיין לא יימחל, ואתה עתיד להיענש על חטא זה,

וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ - יצר הרע תמיד ישתוקק אליך, יצר הרע תמיד ינסה להכשיל אותך

וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ - אך למרות שיצר הרע מנסה להכשיל אותך, אתה יכול להתגבר עליו ולמשול בו.

 • "ויאמר קין אל הבל אחיו" – מה אמר קין לאחיו הבל?

דברי מריבה.

 • היכן הרג קין את הבל?

בשדה.

 • מה שאל ה' את קין לאחר שהרג את הבל? מדוע?

היכן נמצא הבל. כדי להיכנס איתו בדברים.

 • מה ענה קין לה' על שאלתו היכן נמצא אחיו הבל?

השומר אחי אנוכי?

 • ה' אמר לקין שיש מי שצועק אליו מהאדמה – מי?

דמי הבל וצאצאיו שכבר לא יוולדו.

 • מדוע קילל ה' את האדמה עכשיו יותר ממה שקילל אותה לאחר חטא אדם וחוה?

כיוון שהאדמה קיבלה את גופתו של הבל.

 • במה קוללה האדמה עכשיו יותר ממה שקוללה לאחר חטא אדם וחוה?

שגם הדברים שהיא הצמיחה שהיה ניתן להפיק מהם תועלת לאחר מאמץ רב – לא יצמחו יותר.

 • מהו עונשו של קין על שהרג את הבל אחיו?

נע ונד תהיה בארץ.

 • מה היו שני המרכיבים בטענתו של קין אל ה' לאחר שה' אמר לו את עונשו?
 • האם החטא שלי גדול יותר מידי ואינך יכול למחול לי עליו.
 • כל מי שימצא אותי יוכל להרוג אותי.
 • מה אמר ה' שיקרה לכל מי שיהרוג את קין?

ייענש.

 • מתי ימית ה' את קין בסופו של דבר כעונש על חטאו?

לאחר 7 דורות.

 • מה עשה ה' כדי שלא יהרגו את קין?

חקק לו אות על מצחו.

 • כיצד נקרא חבל הארץ שקין היה נע ונד שם? היכן היה חבל ארץ זה?

ארץ נוד, מזרחית לגן עדן.

 • כיצד נקרא בנו של קין?

חנוך.

 • כיצד קרא חנוך לעיר שבנה?

חנוך.

 • מי היו שתי נשותיו של למך?

עדה וצילה.

 • מי היו בניה של עדה? מה היה מקצועם?

יבל – היה הראשון להיות רועה מקנה.

יובל – מנגן על כלי נגינה.

 • יבל ויובל היו שניהם האנשים הראשונים בעולם לעשות דברים מסוימים: מהם הדברים?

יבל – היה הראשון ללכת ממקום למקום כדי לרעות מקנה.

יובל – היה הראשון לנגן על כלי נגינה.

 • מי היה בנה של צילה ומי הייתה ביתה? מה היה תפקידו של בנה?

תובל קין – היה לוטש כלי חרישה וכלי נשק. הבת הייתה נעמה.

 • מה היו המרכיבים בטענתו של למך לכך שנשותיו לא צריכות לעזוב אותו ולהימנע מלהוליד ילדים? הרי הן חששו שאם הן יולידו ילדים, הילדים ימותו במבול?

הוא לא הרג אף אדם והוא לא עשה שום חבורה באדם, וממילא אין מה להימנע מלהוליד ילדים.

אם קין שהרג אדם, חטאו נפרע ממנו לאחר שבע דורות, קל וחומר שזרעי שלא הרגתי אדם, יחיה לשבעים ושבע דורות.

 • מה היה שם בנה השלישי של חוה? מדוע קראה לו כך?

שת, כי ה' שת (נתן) לה בן אחר במקומו של הבל.

 • מה היה שם בנו של אנוש? מה התחילו לעשות בימיו? מדוע?

אנוש, התחילו להתפלל בשם ה', כיוון שהיו הרבה צרות שהיה צריך להתפלל עליהם.

 

 

שאלות – בראשית פרק ה'

 • מהו "ספר תולדות האדם"?

הדברים שאירעו לאדם.

 • בן כמה היה אדם הראשון כשהוא הוליד את שת? בן כמה היה כשהוא מת?

130, 930

 • מה היה מיוחד בחנוך? מדוע לא היה יותר בעולם?

חנוך היה עובד את ה' באמת, ואיננו כי לקח אותו אלוקים.

 • מדוע קרא למך לבנו בשם נח?

נח יפסיק מאיתנו את העצב שיש לנו מהאדמה שה' קילל אותה. לאחר חטא האדם הראשון, כאשר ה' קילל את האדמה, האדמה התחילה להצמיח רק קוצים. בימיו של נח נחה הארץ והפסיקה להוציא רק קוצים, וכן נח הכין מחרשות כדי לחרוש את הקרקע, וכך הצטמצמה קללת האדמה בזכותו של נח.

 • מה היו שמות שלושת בניו של נח?

שם, חם ויפת.

 

 

שאלות – בראשית פרק ו'

 • מה היה חטאם של בני האדם מיד לאחר שהם התחילו להתרבות?

היו לוקחים להם נשים, גם אם היא הייתה אשת איש.

 • הסבר את הפסוק הבא:

לֹא יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם לְעֹלָם - הדור הרע הזה של בני האדם לא יתקיים לפניי לאורך ימים רבים נוספים,

בְּשַׁגַּם הוּא בָשָׂר - בגלל שהאדם נברא מבשר ומעשיו רעים.

 • כמה זמן נתן ה' לאדם אפשרות לחזור בתשובה לפני שהוא ישמיד אותו?

120 שנה.

 • מי היו הנפילים ובאלו דורות היו חיים?

הגיבורים. בדורות שמאנוש ועד לאחר המבול.

 • מה היו עושים הנפילים?

היו מולידים אנשים גיבורים.

 • מי הם אנשי השם?

אנשים מוכרים שהתורה נקבה שמותיהם והם היו חוטאים.

 • מהם שני הדברים שראה ה' בבני האדם שברא על הארץ?

שמעשיהם ומחשבתם רעים.

 • מהם שני הדברים שעשה ה' לאחר שראה את חטאי האדם?

היה עצוב והתחרט שעשה את האדם.

 • מדוע ה' ימחה את כל בעלי החיים מעל פני האדמה?

כיוון שהוא מתחרט על כך שברא אותם.

 • מי מצא חן בעיני ה' בניגוד לשאר דורו?

נח.

 • מהם תולדותיו של נח?

המאורעות שאירעו לו.

 • מהם שני התיאורים בהם מתארת התורה את נח? הסבר.

צידק במעשיו ותמים בליבו.

 • הסבר: "אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ".

נח התנהג ביראת שמים. נח עשה את מעשיו באופן שהיה ירא שמים.

 • איזה חטא היה החטא המרכזי של האנשים בדור המבול? כיצד נקרא חטא זה בלשון התורה?

גזל. חמס.

 • מהו החומר ממנו ציווה ה' לעשות את התיבה?

עצי גמא.

 • מהם הקינים שיש לעשות בתיבה? למה שימשו?

מדורים לכל הבהמות.

 • במה יש למרוח את הצד הפנימי והצד החיצוני של התיבה?

זפת.

 • מה היו מידות התיבה?

אורך – 300 אמה. רוחב – 50 אמה. גובה – 30 אמה.

 • מהו הצוהר שיש לעשות לתיבה?

חלון.

 • הסבר: "תַּחְתִּיִּם שְׁנִיִּם וּשְׁלִשִׁים תַּעֲשֶׂהָ".

יש לעשות את התיבה, באופן שלתיבה יהיו שלוש קומות: תחתיים, הקומה התחתונה של התיבה שימשה לזבל. השניים, הקומה השנייה, שימשה למגורי בעלי החיים. הקומה העליונה, השלישיים, שימשה למגורי בני אדם.

 • היכן יש לשים את פתח התיבה?

בצד התיבה.

 • מה יקרה לכל בעלי החיים כתוצאה מהמבול?

ימותו.

 • מהו הברית שכרת ה' עם נח ובניו?

שהם לא ימותו במבול.

 • כמה בעלי חיים מכל מין לפחות על נח להכניס לתוך התיבה? מהו הציווי לגביהם?

2, שיהיו זכר ונקיבה.

 • מה עוד ציווה ה' את נח להכניס אל התיבה (חוץ מבעלי חיים)?

מאכלים.

 

 

שאלות – בראשית פרק ז'

 • בדברי ה' אל נח: כיצד מסביר ה' לנח את הסיבה שהוא מציל אותו מהמבול?

כיוון שהוא ראה שהוא אדם זכאי.

 • כמה בהמות נח צריך להכניס איתו אל התיבה?

הבהמות הטהורות – 7 זוגות. הבהמות הטמאות – 2 זוגות.

 • בן כמה היה נח בשעה שהמבול התחיל לרדת?

600 שנה.

 • אלו שני מקורות מים נפתחו כדי שהארץ תתמלא במים?

מעיינות ארץ שמתחת לתהום וארובות השמים.

 • הסבר: "ויסגר ה' בעדו".

ה' מנע מנח מלמות על ידי המבול, ע"י שציווה אותו לבנות תיבה.

 • לאחר כמה ימי גשמים התרוממה התיבה מעל הארץ? מה גרם לכך?

40, ריבוי המים.

 • כיצד מתארת התורה את הגובה הרב של המים שירדו על הארץ בשעת המבול?

15 אמה מעל לראשי ההרים.

 • מהי החרבה ומה קרה לכל מי שהיה בה?

היבשה, מת.

 • בירידת המים במבול היו שני שלבים: מהם שני השלבים, וכמה זמן ארך כל שלב?

שלב א' – ירידת מים – 40 יום. שלב ב – התגברות ירידת המים – 150 יום.

 

 

שאלות – בראשית פרק ח'

 • מה עשה ה' לאחר שזכר את זכויותיהם של נח ושל בעלי החיים שאיתו בתיבה?

העביר רוח תנחומים, והתנחם על חטאי האדם.

 • הסבר: "וישכו המים".

המים נחו.

 • מהם שלושת המרכיבים באופן הפסקת המבול המוזכרים בפסוק?
 • נסגרו מעיינות התהום שבארץ.
 • נסגרו ארובות השמים.
 • הגשם נמנע מלרדת.
 • הסבר: "וַיָּשֻׁבוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ הָלוֹךְ וָשׁוֹב".

המים שעל הארץ התחילו לרדת למטה מהארץ. הארץ התחילה להתייבש על ידי שהמים שכיסו את כל הארץ התחילו לרדת אל מתחת לפני האדמה.

 • לאחר כמה ימי מבול התחילו המים להתייבש?

40 ימים ועוד 150 יום.

 • באיזה תאריך נחה התיבה והיכן היא נחה?

יז' כסליו, על הרי אררט.

 • מתי נראו ראשי ההרים והם לא היו מכוסים יותר ממי המבול?

א' אב.

 • כמה ימים לאחר שנראו ראשי ההרים המתין נח לפני ששלח את העורב?

40

 • נח שלח עופות מתיבתו ארבע פעמים: כתוב איזה עוף שלח בכל פעם, ומה הייתה תוצאת השליחות.

 

העוף

תוצאת השליחות

1

עורב

הסתובב סביב התיבה עד שהמים התייבשו

2

יונה

חזרה מיד

3

יונה

חזרה עם עלה זית בפיה

4

יונה

לא חזרה כלל

 

 • כיצד ידע נח שהמים התייבשו מעל הארץ?

ע"י שהיונה חזרה עם עלה זית בפיה.

 • חָרְבוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ:
 • מהי חריבת המים מעל הארץ?

המים התייבשו אך הם היו כמו טיט, הם עדיין לא התייבשו לגמרי.

 • בן כמה היה נח כשהמים חרבו?

601

 • באיזה תאריך חרבו המים מעל הארץ?

א' תשרי.

 • באיזה תאריך התייבשו המים שעל הארץ לגמרי?

כז' חשוון.

 • מה אמר ה' לנח לעשות לבעלי החיים שהיו איתו בתיבה? מה יקרה להם לאחר יציאתם מהתיבה?

להוציא אותם, הם יפרו וירבו.

 • היכן בנה נח את המזבח לפני ה'?

על אחד מהרי אררט.

 • הקרבן שהקריב נח:
 • אלו בהמות העלה נח לשם קרבן על המזבח שבנה?

הבהמות הטהורות.

 • לשם איזה קרבן הקריב נח את קרבנותיו?

קרבן עולה.

 • הסבר: "וַיָּרַח יְקֹוָק אֶת רֵיחַ הַנִּיחֹחַ".

ה' קיבל ברצון את הקרבנות שהקריב נח.

 • מה אמר ה' לאחר שקיבל ברצון את קרבנו של נח?

שהוא לא יוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם.

 • מהם שני הדברים שה' אמר שיימנע מהם, לאחר שקיבל ברצון את קרבנו של נח?

ימנע מהורדת מבול. ימנע מהשחתת הארץ.

 • מדוע ה' לא יקלל שוב את האדמה כעונש על חטא האדם?

כיוון שיצרו של האדם רע מרגע שנולד, והאדם חוטא הרבה, ולא ניתן להעניש את האדמה כל הזמן על חטא האדם.

 • אלו שני סדרי עולם השתבשו בימות המבול, ולאחר קרבנו של נח, ה' אמר שסדרי עולם אלו לא ישתבשו יותר?

עונות השנה, וסדרי היממה.

 • לסיכום: מלא את הטבלה הבאה לגבי התאריכים בהם אירעו שלבי המבול השונים:

 

התאריך

40 הימים

 

150 הימים

 

התחלת חיסור המים

 

התיבה נחה

 

נראו ראשי ההרים

 

פתיחת התיבה

 

סיום שליחת היונה

 

הסרת מכסה התיבה

 

 

 

שאלות – בראשית פרק ט'

 • מה ברך ה' את נח ובניו לאחר שיצאו מהתיבה?

שיפרו וירבו וימלאו את הארץ.

 • הסבר: "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ".

פחדכם ואימתכם יהיו על כל החיות בארץ ועל כל עופות השמים.

 • מה הותר לבני האדם לאכול לאחר המבול, שהיה אסור להם באכילה עד המבול?

בעלי חיים.

 • "אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ" – מהו האיסור בפסוק זה?

אבר מן החי.

 • באיזה מקרה יטיל ה' עונש על האדם, למרות שהותר לאדם לאכול בעלי חיים?

כאשר הוא יהרוג את עצמו.

 • "מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ" – מה המקרה בפסוק, ואת מי יעניש ה' במקרה זה?

במקרה וחיה הורגת אדם  - ה' יעניש את החיה.

 • "וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת נֶפֶשׁ הָאָדָם" – מהו המקרה (2 אפשרויות) בפסוק ומה יהיה עונשו של החוטא בפסוק?

אדם שרצח במזיד ללא עדים או אדם שרצח בשוגג ולא גלה לעיר מקלט – ה' יעניש אותו על כך.

 • "שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם":
 • מהו המקרה בפסוק זה?

אדם שרצח במזיד ויש עדים על כך.

 • "באדם" – הסבר.

עדים ראו את הרצח.

 • מה דינו של האדם במקרה זה?

מוות בבי"ד.

 • מהי הברית שה' יקיים עם נח ועם היוצאים מהתיבה?

שלא ימחה אותם שוב במבול.

 • מה ישמש לאות שה' יקיים את בריתו?

הקשת בענן.

 • "וְהָיָה בְּעַנְנִי עָנָן עַל הָאָרֶץ" – מהו הזמן המתואר בפסוק?

כאשר ה' ירצה להשמיד את העולם ולגרום לחושך לעולם.

 • "וּמֵאֵלֶּה נָפְצָה כָל הָאָרֶץ":
 • מי הם אלה?

בני נח.

 • מה מתואר בפסוק שקרה עם אלה?

אנשים התפזרו בארץ.

 • כיצד התחיל נח לעבוד את האדמה?

נטע כרם.

 • מה קרה לנח בעקבות שתיית היין מכרמו?

השתכר והתגלה בתוך אוהלו.

 • מה עשו כל אחד מבניו של נח כשידעו שנח ערום באוהלו?

חם – הלך לספר לאחיו בחוץ ובכך ביזה את אביו.

שם ויפת – כיסו את אביהם.

 • כיצד נמנעו שם ויפת מלראות את אביהם כשהוא ערום בשעה שכיסו אותו?

הלכו אחורנית.

 • כשנח הקיץ הוא קילל את חם ובירך את שם ויפת. מה אמר נח לכל אחד מבניו?

חם – בנו כנען יהיה עבד.

שם – ברוך ה' אלוקי שם, כנען יהיה עבדו, ה' ישרה את שכינתו במשכן ובמקדש שעתיד זרעו של שם לבנות, וכנען יהיו עבדיו גם לפני בניית בית המקדש.

יפת – ירחיב ה' את גבולות ארצו של יפת.

 • כמה שנים חי נח בסך הכל? כמה שנים לאחר המבול המשיך נח לחיות?
 1. 350

 

שאלות – בראשית פרק י'

 • להיכן התפזרו בניו של יפת לאחר חטא דור הפלגה?

לאיים.

 • מה היה מיוחד בנמרוד?

היה אדם גיבור.

 • הסבר: "הוּא הָיָה גִבֹּר צַיִד לִפְנֵי יְקֹוָק":

נמרוד היה אדם חזק מאוד לפני ה', בכל העולם.

 • באיזה עיר התחיל נמרוד למלוך?

בבל.

 • מדוע יצא אשור מן הארץ ההיא?

כיוון שלא הסכים לקבל על עצמו את מלכותו של נמרוד.

 • אלו ארבע ערים מרכזיות בנה העם האשורי?

נינוה, רחובות עיר, כלח, ורסן.

 • מה היו גבולות ארצו של הכנעני?

בצפון – צידון. עד לעיר עזה בדרום ועד לסדום, עמורה ולשע במזרח.

 • באיזה תואר כינתה התורה את שם? מה פירוש תואר זה?

אבי כל בני עבר, כל יושבי עבר הנהר היו צאצאיו.

 • מדוע קרא עבר לבנו פלג?

כיוון שידע בנבואה שבימיו עתידה הארץ להתפלג.

 

שאלות – בראשית פרק יא'

 • בכמה שפות דיברו על פני כדור הארץ לפני חטא דור הפלגה?

אחת

 • הסבר: "ודברים אחדים".

יש סלנג לכל שפה שלא מובן לכולם, ואילו כאן הייתה השפה מובנת לכולם.

 • מהיכן נסעו האנשים בדור הפלגה? מדוע?

ממקום שנקרא קדם, כדי לחפש מקום שיוכל להכיל את כולם.

 • היכן מצאו אנשי דור הפלגה מקום שיוכל להכיל את כולם?

בבקעה בארץ שנער.

 • כיצד הכינו אנשי דור הפלגה את הלבנים?

שרפו אותם.

 • לשם מה שימש החימר ולשם מה שימשו הלבנים?

החימר – טיח. הלבנים – אבנים.

 • מה רצו לעשות אנשי דור הפלגה? מדוע?

לבנות עיר ומגדל מאוד גבוה.  שמא ה' יפיץ אותם.

 • הסבר: "וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם".

במגדל עצמו נשים עבודה זרה.

 • הסבר: "וַיֵּרֶד יְקֹוָק לִרְאֹת אֶת הָעִיר וְאֶת הַמִּגְדָּל".

ה' התגלה כדי להעניש על מעשה בניית העיר והמגדל.

 • מה הייתה תגובת ה' כאשר ראה שיושבי הארץ בונים את העיר ואת המגדל?

רצה למנוע מהם לעשות זאת.

 • מה מאפשר לבני האדם לבנות את העיר ואת המגדל לפי דברי ה'?

שהם מדברים שפה אחת.

 • הסבר: "וזה החילם לעשות".

עכשיו הם התחילו לבנות את המגדל.

 • הסבר: "וְעַתָּה לֹא יִבָּצֵר מֵהֶם כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת".

האם לא ראוי שאני (ה') אמנע מהם לעשות את מה שהם רצו לעשות? האם לא ראוי שאמנע מיושבי הארץ לבנות את העיר הגדולה ואת המגדל הגבוה שהם בונים?

 • כיצד רצה ה' למנוע מבני האדם לבנות את העיר ואת המגדל?

לבלבל את שפתם.

 • מהם שני הדברים שעשה ה' בסופו של דבר ליושבי הארץ?
 • בלבל את שפתם.
 • פיזר אותם על כל הארץ.
 • מדוע נקראה בבל בשם זה?

כיוון ששם בלבל אותם ה'.

 • בן כמה היה שם כשהוא הוליד את ארפכשד? כמה שנים לאחר המבול הוליד שם את ארפכשד?

100, 2

 • מה היו שמות שלושת בניו של תרח?

נחור, אברם והרן.

 • מותו של הרן:
 • הסבר: "וַיָּמָת הָרָן עַל פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו".

הרן מת עוד כשתרח אביו היה חי.

 • היכן מת הרן?

באור כשדים.

 • מה היה מקום הולדתו של הרן?

אור כשדים.

 • מה היה שם אשתו של אברם ומה היה שם אשתו של נחור?

שרה, מלכה.

 • מי היה אביהם של נשותיהם של אברם ונחור?

הרן.

 • מה מספר הכתוב על שרי אשת אברם?

שהייתה עקרה.

 • להיכן לקח תרח את בניו וכלותיו?

לארץ כנען.

 • היכן מת תרח ובן כמה היה כשמת?

בחרן, 205

 

שאלות – בראשית פרק יב'

 • ציווי ה' אל אברם:
 • מהם שלושת המקומות מהם אמר ה' לאברם להתרחק?

ארצו, ארץ שבה נולד ומשפחתו.

 • להיכן אמר ה' לאברם ללכת?

לארץ שיראה לו ללכת אליה.

 • מהם שבעת הדברים שהבטיח ה' לאברם במקרה וילך למקום שצווה ללכת אליו?
 • ה' יעשה ממנו עם גדול.
 • ה' יברך אותו בממון.
 • שם גדול – יכבדו אותו.
 • אברם יהיה אדם מבורך.
 • מי שיברך את אברם – יבורך בעצמו ע"י ה'.
 • מי שיקלל את אברם – יקולל ע"י ה'.
 • כל משפחות הארץ יתברכו בזכותו של אברם.
 • בן כמה היה אברם בשעה שיצא מחרן?

75

 • מהם ארבעת הדברים שלקח איתו אברם בצאתו לארץ כנען?

שרי, לוט, הרכוש, העבדים.

 • להיכן הגיע אברם במסעו הראשון בארץ ישראל?

אלון מורה.

 • מי שלט בארץ בזמן שאברם נכנס לארץ כנען?

הכנעני.

 • התגלות ה' אל אברם באלון מורה:
 • מה היה תוכן התגלות ה' אל אברם בעודו באלון מורה?

שה' ייתן לזרעו את הארץ הזאת.

 • מה עשה אברם באלון מורה בעקבות התגלות ה' אליו?

בנה מזבח.

 • "ויעתק משם":
 • הסבר את המילים "ויעתק משם".

אברם עבר משם.

 • מהו המקום שמוזכר בתורה כ"שם"?

אלון מורה.

 • לבין אלו שתי ערים העתיק אברם את מגוריו?

בין בית אל לעי.

 • הסבר "מקדם".

מזרחית.

 • היכן נמצא ההר אליו העתיק אברם את מגוריו יחסית לבית אל?

מזרחית.

 • מה עשה אברם במקום אליו העתיק את מגוריו?

בנה מזבח.

 • לאיזה כיוון היו מסעותיו של אברם לאחר שעזב את האזור שבין בית אל לעי?

לדרום.

 • הסבר: "הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה".

כל מסעותיו של אברם היו לכיוון דרום.

 • מדוע ירד אברם למצרים?

היות והיה רעב בא"י.

 • כאשר אברם התקרב למצרים – מה ביקש משרי ומדוע?

לומר שהיא אחותו ולא אשתו, שמא אם ידעו ששרה היא אשתו המצרים יהרגו את אברהם כדי להתחתן עם שרה.

 • "וַיְהַלְלוּ אֹתָהּ אֶל פַּרְעֹה"
 • הסבר את הפסוק.

השרים, האנשים החשובים, שיבחו את שרי ואמרו שהיא ראויה להינשא למלך.

 • מי הילל את שרה אל פרעה?

השרים.

 • מהם הדברים שנתן פרעה לאברם על כך שהוא לקח את שרי?

צאן ובקר, חמורים, עבדים, שפחות, גמלים ואתונות.

 • מה עשה ה' לפרעה לאחר שלקח את שרי?

הביא על ביתו מכות גדולות.

 • מה טען פרעה לאברם לאחר שה' היכה אותו במכות גדולות?

למה לא אמרת לי שהיא אשתך.

 • מה ציווה פרעה את אברם לאחר שהחזיר את שרי אליו?

שייקח אותו ושילך.

 • מה עשו האנשים שציווה פרעה על עניינו של אברם? מדוע?

ליוו אותו על מחוץ לארץ מצרים כדי לחלוק לו כבוד.

 

שאלות – בראשית פרק יג'

 • לאיזה מקום אברם בשעה שעלה אל ארץ ישראל ממצרים?

לדרום ארץ ישראל.

 • הסבר: "וְאַבְרָם כָּבֵד מְאֹד בַּמִּקְנֶה בַּכֶּסֶף וּבַזָּהָב".

אברם היה טעון במשאות כבדים של מקנה, כסף וזהב. אברם עלה ממצרים כעשיר גדול והעלה ממצרים מקנה, כסף וזהב.

 • הסבר: "וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו מִנֶּגֶב וְעַד בֵּית אֵל".

אברם יצא למסעות, ממצרים שנמצאת בדרום ארץ ישראל, לכיוון צפון, עד שהגיע לבית אל.

 • עד להיכן הגיע אברם בשעה שהוא יצא למסעותיו ממצרים?

למקום בו היה באוהל שלו בין בית אל ובין העי.

 • "וְלֹא נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו"
 • הסבר את הפסוק.

המרעה שבארץ לא היה יכול לשאת גם את רכושו של אברם וגם את רכושו של לוט, לא היה מספיק מרעה בארץ גם לרכושו של אברם וגם לרכושו של לוט.

 • מדוע לא הייתה הארץ מסוגלת לשאת את אברם ולוט?

כיוון שלשניהם היה הרבה רכוש ולא היה מספיק מרעה לשניהם.

 • על מה רבו רועי לוט ורועי אברם?

על המקנה.

 • מה היה הפיתרון של אברם כדי שלא יהיו מריבות בין רועיו לרועי לוט?

שייפרדו שניהם.

 • "אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה".
 • מהו שמאל ומהו ימין בפסוק זה?

שמאל – צפון, ימין – דרום.

 • מה אמר אברם ללוט בפסוק זה?

שהם ייפרדו לשני כיוונים שונים והפוכים.

 • היכן בחר לוט להתיישב? מדוע בחר לוט להתיישב דווקא שם?

בכיכר הירדן. כיוון שהייתה ארץ טובה.

 • כיכר הירדן:
 • מהי כיכר הירדן?

השטח המישורי שסמוך לנהר הירדן.

 • מהם שלושת התיאורים בהם תיארה התורה את טיב כיכר הירדן?

יש בה הרבה נהרות. היא כגן ה' לאילנות וכארץ מצרים לזרעים.

 • עד להיכן היה צריך לוט לפרוס את אוהליו מרוב מקנה שהיה לו?

עד לסדום.

 • באלה שני דברים מציינת התורה את רשעותם של אנשי סדום?

גופם וממונם.

 • התגלות ה' אל אברם לאחר הפרידה מלוט:
 • מהם שני המרכיבים בהתגלות ה' אל אברם לאחר הפרידה מלוט?

הבטחת הארץ וריבוי בנים.

 • מה אמר ה' לאברם לעשות כדי שיראה את כל הארץ הניתנת לו?

שישא את עיניו לארבעת הכיוונים.

 • היכן התיישב אברם לאחר התגלות ה' אליו? באיזה עיר היה מקום זה?

אלוני ממרא. חברון.

 • מה עשה אברם במקום בו התיישב לאחר התגלות ה' אליו?

בנה מזבח.

 • עד עתה – מהם שלושת המקומות בהם בנה אברם מזבח משעה שנכנס לארץ ישראל?

אלון מורה, בין בית אל לעי ובאלוני ממרא.

 

 

שאלות – בראשית פרק יד'

 • מלחמת ארבעת המלכים את החמישה:
 • מיהם ארבעת המלכים ועל מי מלך כל אחד מהם?

 

המלך

על מי מלך

1

אמרפל

שנער

2

כדרלעומר

עילם

3

אריוך

אלסר

4

תדעל

גוים

 

 • מיהם חמשת המלכים ועל מי מלך כל אחד מהם?

 

המלך

על מי מלך

1

ברע

סדום

2

ברשע

עמורה

3

שנאב

אדמה

4

שמאבר

צבוים

5

מלך בלע

צער

 

 • להיכן נאספו המלכים כדי להילחם?

לעמק השידים.

 • מה קרה לעמק השידים לאחר שעברו מספר שנים ממתי שהמלחמה שם התרחשה?

נהפכה לים המלח.

 • כמה שנים עבדו חמשת המלכים את כדרלעומר?

12

 • באיזו שנה מרדו חמשת המלכים בכדרלעומר?

בשנה השלוש עשרה.

 • מה קרה לאחר שעברו ארבע עשרה שנים מעת שהתחילו חמשת המלכים לעבוד את ארבעת המלכים?

נאספו להילחם.

 • אלו שישה עמים שסייעו לחמשת המלכים, היכו ארבעת המלכים, והיכן היכו אותם?

רפאים – עשתרות קרניים.

זוזים – הם.

אימים – שוה קריתים.

חורי – הר שעיר.

תושבי שדה העמלקי.

אמורי – חצצון תמר.

 • איל פארן:
 • מה קרה באיל פארן?

זה היה גבול המקום בו הכו את האימים.

 • מה היה בסמוך לאיל פארן?

מדבר.

 • להיכן נפלו מלך סדום ומלך עמורה בשעה שהם ברחו מפני ארבעת המלכים?

לבארות החימר שהיו שם.

 • מה עשו שלושת המלכים האחרים (חוץ ממלך סדום ועמורה) לאחר שראו שהם מפסידים במלחמה?

ברחו אל ההר.

 • מהם ארבעת הדברים המוזכרים בפסוק שלקחו ארבעת המלכים?

רכוש חמשת המלכים, מאכלם, לוט, רכושו של לוט.

 • מיהו הפליט ומה עשה?

אדם שניצל מהמלחמה. אמר לאברהם שלוט נשבה.

 • היכן היה אברם בשעה שהפליט בא אליו?

באלוני ממרא.

 • מי היו אחיו של ממרא?

ענר ואשכול.

 • "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ":
 • הסבר את הפסוק.

אברהם זירז את חניכיו לרדוף אחרי ארבעת המלכים.

 • מי הוריק את חניכיו?

אברהם.

 • מיהם החניכים וכמה מהם היו?

הצעירים שבבני ביתו של אברם, 318

 • הסבר: "וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הוּא וַעֲבָדָיו".

כשהגיע זמן הלילה, נחלקו חייליו של אברהם לשניים כדי לרדוף אחרי ארבעת המלכים.

 • עד היכן רדף אברם אחרי ארבעת המלכים? היכן נמצא מקום זה יחסית לעיר דמשק?

חובה, צפונית לדמשק.

 • עמק שוה:
 • מדוע נקרא עמק שוה בשם זה?

כיוון שהעמק היה פנוי מאילנות ושאר דברים.

 • מה קרה בעמק שוה?

מלך סדום יצא לקראת אברהם.

 • מה עוד היה בעמק שוה?

היה שם בית של המלך שבו נפש.

 • מלכי צדק:
 • מה היו שני התפקידים של מלכי צדק?

כהן לה', מלך ירושלים.

 • מה הוציא מלכי צדק לאברם, בשעה שאברם יצא מהמלחמה?

לחם ויין.

 • מה ברך מלכי צדק את אברם?

שאברהם מבורך לה' שעשה את השמים ואת הארץ ובכך ה' קנה את השמים ואת הארץ.

 • מה ברך מלכי צדק את ה'?

שה' מבורך על כך שמסר את אויביו של אברהם בידיו.

 • כיצד קנה ה' את השמים ואת הארץ?

ה' קנה את השמים ואת הארץ על ידי שברא אותם.

 • הסבר: "אשר מגן צריך בידיך".

אשר מסר את אויביך בידיך.

 • מה נתן אברם למלכי צדק?

מעשר.

 • מהו ההסכם שרצה מלך סדום להגיע אליו עם אברם?

שאברם ייקח את הרכוש ואילו מלך סדום ייקח את האנשים שהציל אברהם.

 • "הֲרִימֹתִי יָדִי אֶל יְקֹוָק אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ":
 • מהי הרמת היד המתוארת בפסוק?

שבועה.

 • מה אמר אברם בשעה שהרים את ידו?

שלא ייקח שום רכוש שהציל מארבעת המלכים.

 • מדוע לא רצה אברם לקחת מהרכוש שהציל מידי ארבעת המלכים?

כדי שמלך סדום לא יטען שהוא זה שהעשיר את אברהם.

 • מה מהרכוש לא החזיר אברם למלך סדום? (3 דברים)
 • המעשר שנתן למלכי צדק.
 • חלק הנערים שאכלו.
 • חלק ענר אשכול וממרא.

 

שאלות – בראשית פרק טו'

 • "אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה דְבַר יְקֹוָק אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה":
 • אחרי אלה דברים היה דבר ה' אל אברם?

אחרי מלחמת ארבעת המלכים.

 • מהו המחזה בו התגלה ה' אל אברם?

מראה נבואה.

 • מה היה תוכן ההתגלות של ה' אל אברם במחזה?

שלא יירא, וששכרו גדול מאוד.

 • הסבר: "וְאָנֹכִי הוֹלֵךְ עֲרִירִי".

הרי אני הולך ללא יורש, אין לי בן שיירש אותי.

 • "בן משק ביתי":
 • מהו בן המשק?

האחראי על פרנסת ביתו של אברהם.

 • מיהו בן משקו של אברם?

אליעזר.

 • מהי טענתו של אברם לה' בדברים אלה?

שאין לו בן ולכן מי שמנהל את ביתו הוא אליעזר.

 • למה דימה ה' את ריבוי זרעו של אברם?

לכוכבים.

 • "והאמין בה'" – במה האמין אברם לה'?

שיהיה לו זרע.

 • "ויחשבה לו צדקה":
 • מי החשיב למי צדקה?

ה' לאברם.

 • מהי צדקה?

זכות.

 • מדוע החשיב זאת כצדקה?

על אמונתו.

 • מה שאל אברם את ה' לאחר שה' אמר לו שהוציא אותו מאור כשדים כדי לתת לו את ארץ כנען לירושה?

איך אוכל לדעת שאני אירש את ארץ כנען.

 • ברית בין הבתרים:
 • אלו בעלי חיים אמר ה' לאברם לקחת כדי לכרות את הברית על הארץ?

3 עגלות, 3 עיזים, 3 אילים, ציפור שנקראת תור וגוזל – בן יונה.

 • מה עשה אברם עם הבהמות שלא עשה עם הציפורים?

חתך אותם לשניים.

 • כיצד העמיד אברם את בתרי בעלי החיים?

זה מול זה.

 • מה רצה העיט לעשות וכיצד נמנע ממנו הדבר?

לאכול את בשר בתרים. אברם גירש אותו.

 • כאשר כבר שקעה השמש, מה עבר בין בתרי בעלי החיים שבתר אברם?

תנור עשן שבתוכו לפיד אש.

 • "וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא":
 • מהי ביאת השמש?

שקיעת החמה.

 • מה עשה אברם בביאת השמש?

ישן.

 • מה נפל על אברם בשעה שישן?

אימה גדולה.

 • מה אמר ה' לאברם בשעה שישן?

שצאצאיו יהיו גרים בארץ לא להם במשך ארבע מאוד שנה, ולאחר מכן ישצאו ברכוש גדול.

 • כמה שנים יהיו צאצאיו של אברם בארץ לא להם?

400

 • לאחר כמה דורות יחזרו צאצאיו של אברם לארץ ישראל? מדוע דווקא אז?

4, כיוון שהאמורי עדיין לא הגיע למדרגת חטאים שהוא ייענש בגירוש הארץ.

 • מה יעשה ה' לעם שישעבד את בני ישראל?

ישפוט אותם ויעניש אותם.

 • עם מה ייצאו צאצאיו של אברם מגלותם?

רכוש גדול.

 • מה אמר ה' לאברם שיקרה לו בניגוד לצאצאיו?

ימות בשלום.

 • מהם גבולות הארץ המובטחת שכרת ה' עם אברם?

מנהר מצרים עד לנהר פרת.

 • ארצם של אלו עשרה עמים הבטיח ה' לתת לאברם?

קיני, קניזי, קדמוני, אמורי, כנעני, חיתי, פרזי, רפאים, גרגשי ויבוסי.

 

 

שאלות – בראשית פרק טז'

 • מה היה שמה של שפחת שרי ומהיכן היא הגיעה?

הגר, מצרים.

 • הסבר: "הִנֵּה נָא עֲצָרַנִי יְקֹוָק מִלֶּדֶת".

הנה, ה' מנע ממני מלהוליד

 • מדוע רצתה שרי שאברם יתחתן עם הגר?

שמא ע"י שתכניס את צרתה לביתה תזכה גם היא לבן.

 • הסבר: "אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה".

אולי, בזכות שתתחתן עם אישה נוספת, אני (שרי) איבנה ויהיו לי בנים.

 • לאחר כמה שנים בהם ישב אברם בארץ כנען, התחתן אברם עם הגר?

10

 • מה קרה לאחר שהגר הרתה? מדוע?

שרי הייתה מבוזה בעיניה בגלל שהאמינה ששרי לא הייתה צדיקה, ולכן לא התעברה.

 • "חֲמָסִי עָלֶיךָ":
 • הסבר את דברי שרי.

יש לי טענה אליך אברם.

 • מהי הטענה שהיה לשרי על אברם?

ששמע את בזיונה בעיני הגר ולא אמר כלום.

 • מה ענה אברם אל שרי לאחר ששמע את טענתה?

ששפחתה מסורה בידה ושהיא יכולה לעשות לשפחה מה שהיא רוצה.

 • מה עשתה שרי להגר? מה עשתה הגר בעקבות כך?

שעבדה בה בקושי, הגר ברחה.

 • היכן מצא מלאך ה' את הגר?

על המעיין בדרך שור.

 • מהו העין בדרך שור?

מעיין שהיה בדרך המובילה למקום שנקרא שור.

 • מה שאל המלאך את הגר ומה ענתה לו הגר?

מהיכן את מגיעה ולהיכן את הולכת. שהיא בורחת מפני שרי.

 • מהם שני הציוויים שציווה המלאך את הגר?
 • לחזור אל שרי ולהתענות תחת ידה.
 • לקרוא לבן שייוולד לה ישמעאל.
 • מהי כמות הצאצאים שהבטיח המלאך להגר?

ולא ייספר מרוב.

 • מדוע ציווה המלאך את הגר לקרוא לבן שייוולד לה בשם ישמעאל?

כיוון ששמע ה' בקול תפילתה.

 • מהם ארבעת התיאורים בהם תיאר המלאך להגר את ישמעאל?
 • יהיה שוכן מדברות.
 • יהיה לסטים.
 • כולם ישנאו אותו.
 • יהיה ריבוי צאצאים כך שישכון על פני כל אחיו.
 • הסבר: "וַתִּקְרָא שֵׁם יְקֹוָק הַדֹּבֵר אֵלֶיהָ אַתָּה אֵל רֳאִי כִּי אָמְרָה הֲגַם הֲלֹם רָאִיתִי אַחֲרֵי רֹאִי".

 הגר התפללה בשם ה' שדיבר איתה, והיא אמרה בתפילתה שה' הוא שרואה ומשגיח על כולם, הגר התפללה אל ה' מכיוון שכך היא אמרה:האם גם עכשיו ראיתי את שכינתו של ה', לאחר שהוא התגלה אליי

 • כיצד נקראה הבאר עליה התגלה מלאך ה' אל הגר? מדוע?

באר לחי רואי – הבאר עליו התגלה מלאך ה'.

 • היכן נמצאה הבאר עליה התגלה מלאך ה' אל הגר?

בין קדש לברד.

 • מי קרא לישמעאל בשם זה?

אברהם.

 • בן כמה היה אברם בשעה שנולד לו ישמעאל?

86

 

שאלות – בראשית פרק יז'

 • באיזה שם של ה' התגלה ה' אל אברם כשהוא היה בן תשעים ותשע?

אל שדי.

 • מה ציווה ה' את אברם כאשר התגלה אליו בעודו בן תשעים ותשע?

לעבוד את ה' והיות שלם בעבודת ה'.

 • מהם שני הדברים שהבטיח ה' לאברם בזכות קיום הברית ביניהם?

ירושת הארץ וצאצאים רבים.

 • מה עשה אברם בשעת התגלות ה' אליו?

נפל על פניו.

 • מדוע שינה ה' את שמו של אברם לאברהם?

כיוון שהוא יהיה אב להמון גויים.

 • אלו שני עמים נוספים אמר ה' לאברהם שייצאו ממנו?

ישראל ואדום.

 • אלו שני דברים אמר ה' לאברהם שייצאו ממנו?

עמים ומלכים.

 • מהי הברית שכרת ה' עם אברהם?

על המילה.

 • מי חייב במילה?

כל זכר בן שמונה ימים.

 • מיהו יליד בית ומיהו מקנת כסף?

יליד בית – עבד שנולד לעבד שכבר קנוי. מקנת כסף –עבד קנוי.

 • מהו עונשו של אדם שאביו לא מל אותו והוא התבגר ולא מל עצמו? מדוע?

כרת, כיוון שהפר את ברית ה'.

 • מהם שני הדברים שעשה אברהם בשעה שה' בישר לו שייוולד לו בן משרה?

נפל על פניו ושמח.

 • הסבר את מה שאמר אברהם בליבו לאחר ששמע ששרה עתידה להוליד לו בן.

הרי זה דבר תמוה שאדם יוליד כשהוא בן מאה שנה, ושאשתו תוליד כשהיא בת תשעים שנה, ובכל זאת ה' אמר לי שהדבר יתקיים, ועשה איתי חסד, ולכן יש לשמוח על כך.

 • מה אמר אברהם לה' כששמע ששרה עתידה להוליד לו בן?

הלוואי וישמעאל יתקיים לפני ה'.

 • הסבר את המילה "אבל" שבפסוק יט'.

באמת.

 • באיזה שם ציווה ה' את אברהם לקרוא לבן שייוולד לו משרה?

יצחק.

 • מאחר וה' קיבל את תפילתו של ישמעאל, מה הוא (ה') יעשה?

ירבה אותו והוא יוליד שנים עשר נשיאים ויהפוך אותו לעם גדול.

 • כמה נשיאים עתיד להוליד ישמעאל?

12

 • הסבר: "וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתּוֹ לִבְרִית עוֹלָם לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו".

ברית המילה שהיא הברית שאני (ה') כרתי עם זרעך, יהיה ליצחק. רק זרעו של יצחק ימול עצמו, ואילו זרעו של ישמעאל אינו חייב במילה.

 • מתי תוליד שרה את הבן?

בעוד שנה מהמועד שדיבר ה' עם אברהם.

 • מה עשה ה' לאחר שסיים לדבר עם אברהם?

סילק את שכינתו.

 • פעמיים מופיע בסוף הפרק "בעצם היום הזה". מה בא כל פסוק ללמד?
 • שאברהם מל באותו יום שצווה על המילה. ב. שמלו ביום ההולדת של אברהם וישמעאל.
 • בן כמה היה אברהם ובן כמה היה ישמעאל בשעת המילה?

99, 13

 

שאלות פרק יח

 • התגלות ה' אל אברהם:
 • באיזה מקום התגלה ה' אל אברהם?

אלוני ממרא.

 • היכן ישב אברהם בשעת התגלותו של ה' אליו?

בפתח האוהל.

 • באיזה זמן ביום התגלה ה' אל אברהם? כיצד נקרא זמן זה בלשון התורה?

הצהריים, כחום היום.

 • מדוע התגלה ה' אל אברהם?

כדי לבקר אותו על המילה.

 • מה ראה אברהם בשעה שהוא זקף את עיניו?

שלושה אנשים העומדים ליד אוהלו.

 • בפסוק ב', ישנה מילה המופיעה פעמיים, כאשר יש שתי משמעויות שונות לאותה מילה. מהי המילה ומהם ההסברים השונים של אותה המילה?

וירא: פעם מלשון ראיה ופעם מלשון הבנה.

 • מה עשה אברהם בשעה שראה את האנשים עומדים בסמוך לאוהלו?

רץ לקראתם.

 • "אֲדֹנָי אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ".
 • למי פנה אברהם כדי לומר לו זאת?

למכובד מבין האנשים שעמדו בפתח אוהלו.

 • הסבר את דברי אברהם אלה.

אדונֽי! אם מצאתי חן בעיניך, אתה לא תעבור עכשיו מעליי שאני עבדך ,וכך גם שאר האנשים שאיתך ייכנסו אליי גם כן. אם אני מוצא חן בעיניך, אל תעבור בלי להיכנס אליי, וכך גם האנשים שאיתך ייכנסו אליי.

 • מה ביקש אברהם מאת האנשים שראה שיאפשרו לו לעשות?

לקחת מים כדי שירחצו את רגליהם.

להאכיל אותם פת לחם.

 • מה הייתה תשובת האנשים לבקשתו של אברהם? להיכן מיהר אברהם ללכת לאחר ששמע את תשובתם?

הסכימו. לאוהל.

 • הסבר: "אַחַר תַּעֲבֹרוּ".

לאחר שתרחצו את רגליכם ותאכלו, אתם תוכלו להמשיך לדרכיכם.

 • הסבר: "כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם עַל עַבְדְּכֶם".

כיוון שאתם עברתם לידי, ואני מבקש מכם שתכבדו אותי בכך שתרחצו את רגליכם ושתאכלו.

 • לאחר הסכמת האנשים לאכול אצל אברהם, לכל אחד מבני ביתו של אברהם היה תפקיד בהכנת הסעודה. כתוב מה היה תפקידו של כל אחד.
 • שרה – לקחת שלש סאים של קמח של חיטים, ללוש אותם ולהכין עוגות לאורחים.
 • ישמעאל – להכין את הן הבקר.
 • אברהם – לקח חמאה וחלב ואת בן הבקר שהכין לישמעאל ונתן לפני האנשים.
 • הסבר: "שלש סאים קמח סולת".

סאה היד מידת מדידה שהייתה מקובלת בימיהם, ואברהם אמר לשרה לקחת קמח של חיטים במשקל של שלוש סאים.

 • הסבר: "בן בקר רך וטוב".

פר צעיר שבשרו היה רך וטוב.

 • הסבר: "וְהוּא עֹמֵד עֲלֵיהֶם". היכן עשה זאת אברהם?

אברהם שימש את האנשים, תחת האילן.

 • מה שאלו האנשים את אברהם ומה ענה להם אברהם?

היכן נמצאת שרה, אברהם ענה ששרה נמצאת באוהל.

 • הסבר: "שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה". מה יקרה כשיגיע "כעת"?

אני עוד אחזור אליך בעוד שנה מהיום, ואתם (אתה ושרה) תהיו חיים וקיימים, יהיה לשרה בן.

 • היכן עמדה שרה בשעה שאחד האנשים אמר שיהיה לה בן בעוד שנה?

בפתח האוהל.

 • הסבר: "וְהוּא אַחֲרָיו".

פתח האוהל היה מאחורי המלאך.

 • מה אמר הפסוק שקרה לשרה מרוב זקנותה?

היא לא הייתה יכולה להוליד.

 • מהן שתי הסיבות שבגללן חשבה שרה שדברי האיש שאמר שהיא תוליד בעוד שנה לא יתקיימו?
 • אחרי שהיא כבר הזדקנה, בשרה לא יוכל לחזור להיות כפי שהיה.
 • אברהם זקן.
 • הסבר: "אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה לִּי עֶדְנָה".

אחרי שאני כבר הזדקנתי, הבשר שלי יחזור ויהיה עדין כבשרם של אנשים צעירים?

 • מה שאל ה' את אברהם לאחר ששרה אמרה שהיא אינה מאמינה שהיא ואברהם יוכלו להוליד בן?

מדוע שרה צחקה ומאה שהיא לא תוכל להוליד בגלל שהיא הזדקנה. האם יש דבר שמנוע מלפני ה' ושהוא יכול לגרום להם להוליד ילד.

 • הסבר: "הֲיִפָּלֵא מֵיְקֹוָק דָּבָר".

האם יש דבר שהוא מכוסה מה', האם יש דבר מנוע מלפני ה', האם יש דבר בעולם שה' אינו יכול לעשותו? מדוע שרה חשבה שאינני (ה') יכול לגרום לה ללדת?

 • מדוע שרה התכחשה ואמרה שהיא לא צחקה? מה ענה לה אברהם על כך?

מפני שהיא הייתה יראה. אברהם ענה לה שהיא צחקה.

 • מה עשו שלושת האנשים בשעה שהם קמו מאוהלו של אברהם?

השקיפו על סדום.

 • מה עשה אברהם בשעה ששלושת האנשים קמו מהאוהל?

ליווה אותם.

 • מה שאל ה' את צבא השמים?

האם אני מכסה מאברהם, האם אינני מגלה לאברהם את מה שאני רוצה לעשות לסדום?

 • מהן שתי הטענות שאמר ה' אל צבא השמים שבגללן עליו לומר לאברהם שהוא הולך להפוך את סדום?
 • מכיוון שאברהם יהיה לעם גדול, וכל עמי הארץ יתברכו בזכותו, ואם כן, יש לו אחריות על שאר העמים.
 • אברהם חביב לפני ה'.
 • הסבר כל אחת מצלעות הפסוק הבאות:
 • וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ - בזכות אברהם יתברכו כל העמים שעל פני הארץ.
 • כִּי יְדַעְתִּיו - שהרי אברהם חביב לפניי.
 • כיצד נימק ה' לצבא השמים את חביבותו של אברהם לפניו?

מכיוון שאברהם יצווה את צאצאיו לשמור את חוקי ה'.

 • מדוע יצווה אברהם את צאצאיו לשמור את חוקי ה'? אלו חוקי ה' ציווה אברהם את צאצאיו לקיים?

כדי שה' יביא על צאצאיו של אברהם את השכר שהבטיח לו והם יזכו בארץ ישראל ויוכלו לקיים שם את המצוות. צדקה ומשפט.

 • הסבר: "זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד".

זעקת החמס שעולה מהעיר סדום גדולה מאוד, וכן, סדום ועמורה חטאו בחטאים גדולים מאוד, ולכן הארץ אינה יכולה לסבול יותר את חטאיהם.

 • הסבר: "אֵרֲדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה".

אני (ה') אבדוק את מעשיהם של אנשי סדום, האם זעקת החמס מהמדינה שכלולים בה הערים סדום ועמורה נמשכת, והערים סדום ועמורה עדין חוטאים, ואז אני (ה') אשמיד אותם, ואם זעקת החמס של סדום ועמורה אינה נמשכת, והם חזרו בתשובה, אני (ה') אדע במה להעניש אותם, אך לא אשמיד אותם.

 • מה עשה אברהם בשעה שהאנשים הלכו אל סדום?

התפלל לפני ה'.

 • מה הייתה טענתו של אברהם אל ה' כדי שלא ישמיד את סדום?

שלא ייתכן להעניש גם את הצדיקים.

 • מהם מספרי הצדיקים שביקש אברהם מה' שלא להשמיד את סדום ועמורה באם יש מספר צדיקים זה בערים, בכל פעם שהמשיך להתפלל לפני ה'?

50, 45, 40, 30, 20, 10.

 • מה אמר אברהם לפני שהמשיך להתפלל אל ה', לאחר שה' אמר לו שלא ישחית את סדום ועמורה באם יהיו חמישים צדיקים?

שהוא עפר ואפר.

 • להיכן הלך אברהם לאחר שסיים להתפלל אל ה' שלא ישמיד את סדום ועמורה?

לאוהלו שבחברון.

 

 

שאלות פרק יט

 • ביאת המלאכים אל סדום:
 • באיזה זמן ביום באו המלאכים אל סדום?

בערב.

 • היכן היה לוט בשעה שהמלאכים הגיעו אל סדום?

ישב בשער העיר סדום.

 • מה עשה לוט בשעה שראה את המלאכים?

השתחווה להם.

 • מה אמר לוט למלאכים בשעה שראה אותם?

שיסורו אליו, ישנו אצלו וילכו לדרכם.

 • מה הייתה תשובת המלאכים אל לוט?

אינם מעוניינים לבוא אליו, אלא הם יישנו ברחוב.

 • מדוע הסכימו המלאכים בסופו של דבר להיכנס וללון אצל לוט?

כיוון שהוא ניסה מאוד לשכנע אותם.

 • הסבר: "וַיִּפְצַר בָּם מְאֹד".

לוט השתדל מאוד לפייס ולשכנע את האנשים שיבואו אל ביתו.

 • מה עשה לוט למלאכים כאשר באו לביתו?

עשה להם משתה עם יין ואפה מצות כדי שהם יאכלו.

 • מה עשו אנשי סדום לפני שהמלאכים הספיקו ללכת לישון בביתו של לוט?

הקיפו את ביתו של לוט ודרשו ממנו להוציא אליהם את האנשים שבאו אל ביתו.

 • מי מבין אנשי סדום השתתפו בהקפת ביתו של לוט?

כל העם.

 • הסבר: "כָּל הָעָם מִקָּצֶה". מה עשו?

כל תושבי העיר סדום, כל התושבים שגרו מקצה אחד ש העיר עד הקצה השני של העיר ללא יוצא מן הכלל, הקיפו את ביתו של לוט.

 • מה הציע לוט אל אנשי סדום לעשות במקום להוציא אליהם את אורחיו?

להוציא אליהם את בנותיו.

 • הסבר: "כִּי עַל כֵּן בָּאוּ בְּצֵל קֹרָתִי".

מכיוון שהם באו להיות תחת צל הקורה של ביתי. אל תעשו לאנשים האלה דבר מכיוון שהם האורחים שלי והם באו אל ביתי.

 • מה הייתה תשובת אנשי סדום להצעתו להוציא אליהם את בנותיו?

שיתקרב אליהם, ואז אמרו לו שהם בסך הכל עשו לו טובה בכך שנתנו לו לגור איתם, ועכשיו, בגלל שהוא מסרב לדבריהם, הם יזיקו לו יותר ממה שהם יזיקו לאורחים שלו.

 • מה ניסו אנשי סדום לעשות לאחר דבריהם אל לוט? כיצד נמנע מהם הדבר?

לשבור את הדלת. המלאכים הכו אותם בסנורים (מכת עיוורון), וכך הם לא היו יכולים למצוא את פתח ביתו של לוט.

 • הסבר: "וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח". מדוע?

אנשי סדום לא היו יכולים למצוא את פתח ביתו של לוט, מאחר שהם הוכו במכת עיוורון על ידי המלאכים.

 • מהם שלושת סוגי קרובי המשפחה ששאלו המלאכים את לוט אם יש לו מהם בתוך העיר סדום? מה אמרו ללוט לעשות איתם?

חתנים, נכדים ובנות. להוציא אותם מחוץ לעיר.

 • מה הייתה תגובת חתניו של לוט כאשר לוט אמר להם שה' הולך להפוך את העיר סדום?

חשבו שהוא צוחק.

 • באיזו שעה ביום זירזו המלאכים את לוט לצאת מהעיר סדום?

עלות השחר.

 • מה אמרו המלאכים אל לוט שיקרה אם הוא לא יזדרז לצאת מהעיר? מדוע?

יושמד גם הוא בתוך חטאי העיר.

 • מה עשו המלאכים לאחר שלוט התמהמה מלצאת מהעיר סדום?

החזיקו בידו, ביד אשתו וביד שתי בנותיו והוציאו אותו אל מחוץ לעיר.

 • כיצד מנמקת התורה את הצלתו של לוט?

בגלל שה' חמל עליו.

 • מהם שלושת הדברים שציווה אחד המלאכים את לוט בשעה שהמלאכים הוציאו את לוט אל מחוץ לעיר סדום?
 • לא להביט אחורה.
 • לא לעמוד בכל הכיכר.
 • לברוח אל ההר.
 • מדוע לא רצה לוט לברוח אל ההר? מה ביקש לעשות במקום זאת?

כיוון שפחד שלא יספיק. לברוח אל העיר צוער.

 • "הלא מצער היא" – מהי טענתו של לוט לכך שהמלאכים יכולים להימנע מהשמדת העיר צוער?

שהעיר היא רק עיר קטנה.

 • מדוע אמר המלאך ללוט להזדרז ולהגיע אל צער?

כיוון שהוא לא יוכל להפוך את סדום עד שלוט י

 • באיזה זמן ביממה קרו הדברים הבאים:
 • יציאת לוט מסדום – עלות השחר.
 • הגעת לוט לצער – נץ החמה.
 • ה' התחיל להוריד גפרית ואש על סדום ועמורה – עלות השחר.
 • מהם שני הדברים שהוריד ה' על סדום ועמורה מהשמים?

גפרית ואש.

 • מה עשה ה' לאחר שהוריד על סדום ועמורה גפרית ואש?

הפך אותם.

 • מה קרה לאשתו של לוט כאשר היא הסתובבה אחורנית?

הפכה לנציב מלח.

 • להיכן הלך אברהם כדי להשקיף על סדום ועמורה בבוקר למחרת תפילתו אל ה'?

למקום ממנו התפלל אל ה'.

 • מה ראה אברהם בשעה שהסתכל לעבר סדום ועמורה?

קיטור, עשן שעולה משם כמו העשן שעולה מהכבשן.

 • מה עשה ה' בשעה שהפך את סדום שגרם לו להציל את לוט?

זכר את אברהם.

 • להיכן המשיך לוט ללכת לאחר שהוא הלך אל צער?

להר, וישב שם במערה.

 • מה הייתה עצת בנותיו של לוט כדי שהן יוכלו להוליד ילדים?

להשקות את לוט ביין ולהתחתן איתו.

 • מה היו שמות שני הבנים שהולידו בנותיו של לוט?

מואב ועמון.

 

שאלות פרק כ

 • להיכן נסע אברהם מאלוני ממרא?

לדרום הארץ, בין קדש ובין שור, הוא התגורר בגרר.

 • מה אמר אברהם על שרה ומדוע?

שהיא אחותו, מכיוון שפחד שאם ידעו שהיא אשתו, יהרגו אותו כדי להתחתן איתה.

 • מה אמר מלאך ה' אל אבימלך בשעה שאבימלך חלם בלילה?

שהוא הולך למות על כך שהוא לקח את שרה לאישה, כיוון ששרה היא אשת איש.

 • מה טען אבימלך כלפי ה' לאחר שה' הזהיר אותו שהוא הולך למות על כך שהוא לקח את שרה?

שדרכו של ה' להרוג את הצדיקים כמו שהוא הורג את הרשעים. אברהם אמר ששרה היא אחותו ולכן אבימלך לקח את שרה בתמימות.

 • הסבר: "וָאֶחְשֹׂךְ גַּם אָנֹכִי אוֹתְךָ מֵחֲטוֹ לִי". מי אמר זאת ולמי?

ואף מנעתי ממך מלחטוא לי. מלאך ה' אל אברהם.

 • מה אמר מלאך ה' לאבימלך לעשות כדי שלא ימות?

להחזיר את שרה לאברהם.

 • "כי נביא הוא": מה רצה מלאך ה' לנמק בדבר זה וכיצד נימק זאת?

שאברהם לא יחשוב שאבימלך התחתן עם שרה, אלא הוא יודע בנבואה שה' לא נתן לאבימלך להתקרב אל שרה, ולכן אברהם יסכים להתפלל על אבימלך.

 • מה יקרה במקרה ואבימלך לא יחזיר את שרה לאברהם?

הוא וכל אשר לו ימותו.

 • מה הייתה תגובת עבדיו של אבימלך בשעה שהוא סיפר להם את דברי המלאך שהתגלה אליו בחלום הלילה?

פחדו מאוד.

 • מה טען אבימלך כלפי אברהם כאשר הוא החזיר את שרה לאברהם?

מה עשינו לך שהבאת עלינו את כל הצרה הזו.

 • כיצד הסביר אברהם לאבימלך את העובדה שאמר על שרה שהיא אחותו?

שפחד, בגלל שאין יראת אלוקים בגרר, שמא יהרגו אותו כדי להתחתן עם שרה במקרה וידעו שהוא בעלה.

 • כיצד הסביר אברהם שהוא לא שיקר בשעה שאמר על שרה שהיא אחותו?

שהיא באמת ביתו של הרן, אחיינית של אברהם, אלא שבני בנים הרי הם כבנים.

 • הסבר: "וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ אֹתִי אֱלֹהִים מִבֵּית אָבִי". מה קרה כאשר ה' התעה את אברהם מבית אביו?

כאשר ה' גרם לי לצאת מבית אבי ולשוטט ממקום למקום, ידעתי שאני (אברהם) אעבור במקומות בהם נמצאים אנשים רשעים. אברהם אמר לשרה לומר עליו שהיא אחותו.

 • מה נתן אבימלך לאברהם כאשר החזיר אליו את שרה? מדוע?

צאן, בקר, עבדים ושפחות. כדי לפייס את אברהם.

 • היכן הרשה אבימלך לאברהם להתיישב?

בכל מקום בארצו שאברהם יחפוץ לשבת.

 • מה אמר אבימלך לשרה שהוא נתן עבורה לאברהם? מדוע?

אלף מטבעות כסף, כדי שכולם יבינו שאין לזלזל בה על שהיא נלקחה לאבימלך, שהרי אבימלך היה צריך לפייס את אברהם, וזה מראה שהוא לא עשה בה דבר.

 • הסבר: "הִנֵּה הוּא לָךְ כְּסוּת עֵינַיִם לְכֹל אֲשֶׁר אִתָּךְ".

אלף מטבעות הכסף יהיו לך לכסות עיניים, כל מי שירצה לזלזל בך על כך שאת נלקחת לאבימלך, יכסה את עיניו על ידי כסף זה, היות ובכך שנתתי לך את הכסף, הוכחתי (אבימלך) בכך שהייתי צריך לפייס אותך ושהחזרתי אותך לאברהם בגלל שה' אמר לי לעשות כן.

 • הסבר: "וְאֵת כֹּל וְנֹכָחַת".

על ידי שנתתי לך את הכסף, תוכלי להתווכח עם כולם כאשר ינסו לבזות אותך.

 • מה היה עונשם של אבימלך ובני ביתו על כך שאבימלך לקח את שרה? כיצד התבטל עונש זה?

עצירת נקבים. תפילת אברהם.

 

שאלות פרק כא

 • "וַיקֹוָק פָּקַד אֶת שָׂרָה": מהי הפקידה, ומה עשה ה' בשעה שפקד את שרה?

זכירת שרה, הכניס אותה להריון.

 • באיזה זמן נולד הבן לשרה ואברהם?

לאחד שנה מהתגלות המלאכים, בזמן שה' אמר שהבן ייוולד להם.

 • כיצד קרא אברהם את שם בנו שנולד לו? מתי מל אברהם את בנו?

יצחק, כשהיה בן שמונה ימים.

 • בן כמה היה אברהם בשעה שנולד יצחק?

100

 • מהם שני הדברים שאמרה שרה בשעה שיצחק נולד?
 • ה' עשה לי שמחה בכך שילדתי את יצחק וכל מי שישמע על כך ישמח בשמחתי.
 • מה גודלו של ה' שאמר ששרה תוליד בנים ותניק אותם.
 • הסבר: "מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה".

מה גודלו של ה' שאמר לאברהם ששרה תניק בנים.

 • מהי גמילתו של יצחק, ומה עשה אברהם כאשר יצחק נגמל?

נגמל מההנקה כשהיה בן שנתיים. אברהם עשה משתה גדול.

 • מה ראתה שרה שגרם לה לרצות שאברהם יגרש את ישמעאל?

ישמעאל צחק על יצחק.

 • כיצד הסבירה שרה לאברהם שאין שום חשש בגירוש ישמעאל?

שהרי ישמעאל בכל מקרה אינו אמור לרשת את אברהם עם יצחק.

 • מה הייתה תגובת אברהם לדרישתה של שרה לגרש את ישמעאל? מדוע בכל זאת הסכים אברהם לגרש את ישמעאל בסופו של דבר?

הדבר היה רע בעיניו. ה' אמר לו שישמע בקול שרה.

 • מהם שני המרכיבים בדבריו של ה' לאברהם, בהם הפיג ה' את חששו של אברהם לגרש את ישמעאל?
 • הברית שה' כרת עם אברהם יתקיים עם יצחק.
 • גם מישמעאל יוציא ה' עם גדול.
 • מהם שלושת הדברים ששם אברהם על כתפה של הגר לפני ששילח אותה?

לחם, כלי מלא במים ואת ישמעאל.

 • היכן הסתובבה הגר לאחר שאברהם שילח אותה מביתו?

במדבר באר שבע.

 • הסבר: "ותלך ותתע".

הלכה והסתובבה.

 • מה עשתה הגר לישמעאל לאחר שנגמרו המים מהכלי שאברהם שם על שכמה לפני ששילח אותה?

השליכה את ישמעאל מתחת לאחד השיחים.

 • היכן ישבה הגר לאחר שהשליכה את ישמעאל? מדוע?

במרחק כפול ממרחק של יריית חץ, כיוון שלא רצתה לראות במותו של ישמעאל.

 • מה עשתה הגר לאחר שהיא התרחקה יותר מישמעאל?

בכתה.

 • מה אמר מלאך ה' להגר, לאחר שה' שמע את קול בכיו של ישמעאל?

שיש מקור מים ליד המקום בו נמצא ישמעאל.

 • מה ציווה המלאך את הגר לאחר שאמר לה שיש מקור מים ליד ישמעאל?

לקום ולהרים את ישמעאל.

 • מה הבטיח מלאך ה' להגר?

שיוציא מישמעאל עם גדול.

 • הסבר: "וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת הַנַּעַר".

ה' היה בעזרתו של ישמעאל.

 • ישמעאל:
 • היכן התיישב?

במדבר.

 • מה עשה במקום שהתיישב?

היה יורה חיצים.

 • מהיכן לקחה הגר אישה לישמעאל?

מצרים.

 • שבועת אברהם ואבימלך:
 • עם מי בא אבימלך אל אברהם ומה היה תפקידו?

פיכל שר צבאו.

 • מדוע בא אבימלך אל אברהם? איזה מאורע גרם לכך שאבימלך בא אל אברהם?

הולדת יצחק, ובגלל שאבימלך ראה שה' נמצא בעזרתו של אברהם, הוא בא אל אברהם.

 • מהו החסד שעשה אבימלך עם אברהם ומה ביקש מאברהם תמורת חסד זה?

החסד הוא שנתן לאברהם להתיישב בארצו בכל מקום שיחפוץ, ותמורת זאת רצה אבימלך שאברהם יכרות איתו ברית.

 • הסבר: "וְעִם הָאָרֶץ אֲשֶׁר גַּרְתָּה בָּהּ".

וכן תישבע שתתנהג במידת החסד עם יושבי הארץ שגרת בה, עם תושבי ארץ גרר.

 • על מה התווכח אברהם עם אבימלך? מה הייתה תגובתו של אבימלך לכך?

אברהם התווכח עם אבימלך על כך שעבדיו גזלו את הבאר ממנו. אבימלך אמר שאינו יודע מי עשה את הדבר הזה.

 • מה נתן אברהם לאבימלך?

צאן ובקר.

 • מדוע הציב אברהם שבע כבשות בנפרד משאר בעלי החיים שנתן לאבימלך?

כדי שיהיה לאות על הברית ועל כך שהוא חפר את הבאר.

 • מדוע העיר באר שבע קרויה כך?

על שם השבועה.

 • מה נטע אברהם בבאר שבע? מה עשה שם אברהם ליד נטיעתו?

אשל, התפלל בשם ה'.

 • כמה זמן ישב אברהם בארץ פלשתים?

במשך ימים רבים.

 

 

שאלות פרק כב

 • היכן אמר ה' לאברהם להעלות את יצחק בנו לעולה?

על אחד ההרים שיאמר לו בארץ המוריה.

 • מה עשה אברהם מוקדם בבוקר למחרת ציווי ה'?

חבש את אתונו, לקח את שני נעריו איתו ואת יצחק, הכין את עצי העולה.

 • לאחר כמה ימי הליכה ראה אברהם את ארץ המוריה?

3

 • מה אמר אברהם אל שני נעריו שליוו אותו?

שיישארו במקומם עם החמור והוא יילך עם יצחק וישתחווה אל ה' ויחזור אליהם.

 • מהם הדברים שלקח אברהם בידיו אל מקום העקידה ומה שם על יצחק בנו?

לקח בידו את האש והמאכלת (סכין) ועל יצחק שם את עצי העולה.

 • מהי המאכלת?

סכין חדה.

 • מה שאל יצחק את אברהם בשעה שהם הלכו אל מקום העקידה, ומה ענה אברהם ליצחק?

יצחק שאל היכן השה לעולה ואברהם ענה לו שה' יודע היכן נמצא השה לעולה.

 • מהן שלוש הפעולות שעשה אברהם לאחר שבנה את המזבח במקום העקידה?
 • סידר את העצים.
 • עקד את יצחק.
 • שם את יצחק מעל לעצים.
 • מהי עקידה?

קשירת הידיים והרגליים.

 • מה ציווה מלאך ה' את אברהם בשעה שלקח בידו את המאכלת?

לא לשחוט את יצחק ולא לעשות לו דבר.

 • כיצד נימק מלאך ה' את הציווי שלא לעשות ליצחק דבר?

עכשיו יודע ה' שאברהם ירא אלוקים.

 • הסבר: "וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי".

אתה לא מנעת ממני את הבן היחיד שלך. אתה היית מוכן להקריב לפניי אפילו את בנך היחיד.

 • מה ראה אברהם בשעה שזקף את עיניו לאחר דברי המלאך? מה עשה איתו?

איל שקרניו הסתבכו בענף של עץ. הקריב אותו לעולה במקום את יצחק.

 • הסבר: "וְהִנֵּה אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו".

היה איל שעמד מאחורי האילנות, והוא נאחז באילנות על ידי הקרניים שלו. הקרניים של האיל הסתבכו בענפי האילנות.

 • כיצד קרא אברהם למקום בו עקד את יצחק? מה משמעות שם זה?

ה' יראה, ה' יבחר את המקום הזה להשראת שכינה.

 • הסבר: "אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר יְקֹוָק יֵרָאֶה".

שיאמרו בעתיד, בהר ה', בהר המוריה, נראה ה' לאברהם.

 • מהם שני הדברים שיעשה ה' לאברהם בשכר שהסכים להעלות את יצחק לעולה ועמד בניסיון?

יברך את זרעו כך שיהיה הרבה ככוכבי השמיים וכמו החול שעל שפת הים.

יברך את כל העולם בזכות זרעו.

 • מהם שני הדימויים בהם דימה מלאך ה' את ריבוי זרעו של אברהם?

ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים.

 • להיכן הלך אברהם לאחר העקידה כדי להתיישב?

באר שבע.

 • מה נודע לאברהם לאחר עניין העקידה?

שגם לנחור נולדו בנים.

 

שאלות פרק כג

 • במשך כמה שנים חייתה שרה אימנו והיכן נפטרה?

127, בקרית ארבע.

 • לשם אלו שני דברים הגיע אברהם לחברון?

כדי להספיד את שרה ולבכות עליה – להתאבל עליה.

 • למי פנה אברהם בתחילה כדי למצוא חלקת אדמה לקבור שם את שרה?

בני חת.

 • הסבר: "גֵּר וְתוֹשָׁב אָנֹכִי עִמָּכֶם".

אני (אברהם) גר מארץ אחרת והתיישבתי בארצכם.

 • תשובת בני חת לאברהם:
 • כיצד תיארו בני חת את אברהם בתשובתם?

נשיא אלוקים.

 • מה הייתה תשובת בני חת לאברהם על בקשתו לקבל מהם חלקת קבר?

שאף אחד לא ימנע מלתת לו את קברו.

 • הסבר: "אִישׁ מִמֶּנּוּ אֶת קִבְרוֹ לֹא יִכְלֶה מִמְּךָ מִקְּבֹר מֵתֶךָ".

אף אחד מאיתנו לא יימנע מלאפשר לך לקבור את המת שלך באחד מקבריו.

 • מה עשה אברהם לאחר ששמע את תשובתם של בני חת?

שחה לפני יושבי הארץ.

 • מה ביקש אברהם מאת בני חת במקרה והם כנים בדבריהם שהם רוצים לעזור לו לקבור את שרה?

שיבקשו מעפרון למכור לו את מערת המכפלה.

 • הסבר: "שמעוני".

קבלו את דבריי.

 • מדוע נקראת מערת המכפלה בשם זה?

כיוון שהיא מערה כפולה – מערה בתוך מערה.

 • מה יהיה תפקידם של בני חת במעמד מכירת שדה המכפלה לפי דבריו של אברהם?

עדים.

 • תשובת עפרון לאברהם:
 • היכן ישב עפרון בשעה שאברהם דיבר אל בני חת?

בתוך שאר בני חת.

 • מי היה במעמד המכירה של מערת המכפלה?

כל מי שנכנס בשער העיר, כל תושבי העיר.

 • מהם שני הדברים שאמר אברהם לעפרון שייתן לו במתנה?

את השדה ואת מערת המכפלה.

 • מה עשה אברהם לאחר ששמע את תשובתו של עפרון? מדוע?

שחה לפני בני חת כדי לחלוק כבוד לעפרון.

 • כמה שקלי כסף דרש עפרון בסופו של דבר תמורת קניית השדה על ידי אברהם?

400

 • הסבר: "אֶרֶץ אַרְבַּע מֵאֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף בֵּינִי וּבֵינְךָ מַה הִוא".

הארץ שווה ארבע מאות שקלי כסף, ושווי הארץ אינו נחשב לשום דבר כמו בין שני אנשים כמונו. אין הארץ שווה הרבה כדי להתווכח על מכירה, ולכן, תשלם לי עבור הארץ ארבע מאות שקלי כסף.

 • מה היה מיוחד במטבעות בהם שילם אברהם לעפרון תמורת קניית מערת המכפלה? כיצד נקרא הדבר בלשון התורה?

שהיה ניתן להשתמש איתם בכל מקום ובכל היו מובחרים. עבר לסוחר.

 • "ויקם שדה עפרון":
 • מהי הקימה המתוארת בפסוק?

קימה לקניין, אברהם קנה את השדה.

 • מהם הדברים המתוארים בפסוק שקמו לאברהם?

השדה, המערה, כל העצים שהיו מסביב.

 • מהם שני השלבים בקניין מערת המכפלה על ידי אברהם?
 • קניית המערה על ידי כסף.
 • קניין על ידי קבורת שרה, וכך המקום נהפך להיות לאחוזת קבר לאברהם.

 

שאלות פרק כד

 • הסבר: "ואברהם זקן בא בימים".

אברהם הגיע לכדי זקנה בזמנו, והזקנה לא קפצה עליו באופן פתאומי.

 • במה בירך ה' את אברהם?

בכל.

 • השבעת עבדו של אברהם:
 • כיצד מתואר העבד אותו משביע אברהם?

המושל בכל אשר לו – לאברהם.

 • מה ציווה אברהם את עבדו לעשות בשעת השבועה?

לשים את ידו מתחת לירך של אברהם.

 • מה השביע אברהם את עבדו?

שלא ייקח אישה ליצחק מבנות הכנעני, אלא יילך למשפחתו של אברהם שבארץ מולדתו ומשם ייקח אישה ליצחק.

 • מה היה חששו של העבד בשעה שנשבע לאברהם שלא ייקח אישה ליצחק מבנות הכנעני? מה ענה לו על כך אברהם?

חששו היה שהאישה לא תסכים ללכת איתו לארץ כנען. אברהם אמר שהוא מאמין שה' ישלח את מלאכו לפני העבד כך שהעבד יצליח בשליחותו, ובמקרה שהאישה לא תרצה לבוא איתו, העבד יהיה נקי משבועתו.

 • כמה גמלים לקח איתו העבד?

10

 • מה לקח איתו העבד בשעה שהלך לחפש אישה ליצחק?

כל טוב אדוניו.

 • להיכן הלך העבד לחפש אישה ליצחק?

ארם נהריים.

 • "ויברך הגמלים":
 • הסבר משפט זה.

אליעזר הרביץ לגמלים כדי שהם ילכו למקום אליו רצה שיילכו.

 • להיכן הבריך העבד את הגמלים?

לבאר המים שנמצא מחוץ לעיר.

 • באיזה זמן ביממה הגיע העבד למקום אליו הבריך את הגמלים? מדוע דווקא בזמן זה?

לפנות ערב, כיוון שבזמן זה היו יוצאות הנשים לשאוב מים.

 • הסבר: "יְקֹוָק אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם הַקְרֵה נָא לְפָנַי הַיּוֹם".

ה' שהוא אלוקי אדוני אברהם, תזמן לפניי היום אישה הגונה ליצחק.

 • מה היה המבחן שהתפלל העבד לה' שיעשה כדי לברר אם הנערה הגונה ליצחק?

שכאשר יבקש ממנה לשאוב מים כדי להשקות אותו, היא תציע גם להשקות את הגמלים שלו.

 • מה קרה באמצע דבריו של העבד אל ה'?

רבקה כבר יצאה.

 • מי היה אביה של רבקה ומי היה סבה?

בתואל, נחור.

 • "ותרד העינה" – להיכן ירדה רבקה ומדוע?

למעיין כדי שלאוב מים.

 • הסבר: "הַגְמִיאִינִי נָא מְעַט מַיִם מִכַּדֵּךְ".

תשקי אותי עכשיו מעט מים מהכד שלך.

 • הסבר: "וַתְּעַר כַּדָּהּ אֶל הַשֹּׁקֶת".

רבקה עירתה את הכד שלה אל השוקת, רבקה שפכה את המים ששאבה לתוך כדה, לתוך השוקת, אבן חלולה ממנה היו שותים הגמלים.

 • הסבר: "וְהָאִישׁ מִשְׁתָּאֵה לָהּ".

עבדו של אברהם המתין כדי לראות מה רבקה תעשה.

 • מדוע העבד שתק לאורך הזמן בו רבקה השקתה אותו ואת גמליו?

כיוון שרצה לדעת האם ה' הצליח את דרכו או לא.

 • מה עשה העבד לאחר שרבקה השקתה אותו ואת גמליו ולאחר ששאל את רבקה למשפחתה?

שם עליה תכשיטים.

 • מה היה משקל הנזם ששם העבד באפה של רבקה ומה היה משקל כל אחד משני הצמידים ששם על ידיה של רבקה?

הנזם – בקע, מחצית השקל.

הצמידים – עשרה מטבעות זהב.

 • מהן שתי השאלות ששאל העבד את רבקה לאחר שהשקתה את גמליו? מה ענתה רבקה על כל אחת מהשאלות הללו?
 • בת מי את – בת בתואל בן נחור.
 • האם יש מקום בביתך ללון – יש לנו גם הרבה תבן, מספוא ומקום ללון.
 • מה עשה העבד לאחר ששמע את תשובותיה של רבקה?

השתחווה לשם ה'.

 • מה אמר העבד לאחר שהוא שמע את תשובותיה של רבקה?

שה' יהיה ברוך שלא הפסיק לעשות חסד עם אברהם על שה' הנחה את אליעזר למשפחתו של אברהם.

 • להיכן רצה רבקה לאחר דו השיח עם העבד?

לבית בה היה אימא שלה.

 • לאחר אלו דברים רץ לבן אל העבד? היכן היה העבד בשעה שרץ אליו לבן?

לאחר שראה את התכשיטים שהעבד נתן לרבקה ולאחר ששמע את דו השיח שניהלו רבקה והעבד מפיה של רבקה.

 • מה אמר לבן לעבד לאחר שפגש אותו?

למה אתה עומד בחוץ, הרי אני פיניתי לך מקום בבית וכן יש מקום לגמלים.

 • מהם שלושת הדברים שעשה לבן בשעה שהגיע עם עבדו של אברהם לביתו של בתואל?
 • התיר את הזמם מגמליו של העבד.
 • נתן מספוא ותבן לפני הגמלים כדי להאכיל אותם.
 • נתן לעבד ולאנשים שאיתו מים כדי לרחוץ את רגליהם.
 • לאחר ששמו לפני העבד אוכל, מדוע לא התחיל העבד לאכול מיד?

כיוון שרצה קודם לומר למשפחתה של רבקה את דבריו.

 • מה אמר העבד שיעשה במקרה ומשפחתה של רבקה לא תיתן לרבקה רשות לחזור איתו אל ארץ כנען ולהיות אישה ליצחק?

ילך אל אחד מקרובי המשפחה האחרים של אברהם.

 • מה ענו לבן ובתואל לשאלתו של העבד אם ייתנו לרבקה רשות להצטרף אליו ולהיות אישה ליצחק?

אינם יכולים למנוע את הדבר כיוון שהדבר הוא מאת ה'.

 • מהם שלושת הדברים שעשה העבד לאחר ששמע את תשובתם של לבן ובתואל?
 • השתחווה לה'.
 • נתן לרבקה תכשיטי כסף וזהב.
 • נתן ללבן ולאימה של רבקה מגדנות.
 • מהן המגדנות?

פירות מארץ ישראל.

 • מה ביקשו אחיה ואימא של רבקה לאחר שהעבד ביקש שייתנו לו ללכת ביום למחרת?

שרבקה תישאר שנה או עשרה חודשים ורק לאחר מכן תלך לארץ כנען.

 • הסבר: "ימים או עשור".

שנה או עשרה חודשים.

 • מה אמר העבד למשפחתה של רבקה כאשר ביקשו ממנו שהיא תתעכב אצלם?

שלא יעכבו אותו, היות וה' הצליח את דרכו, ואם יתעכב לא תהיה זו הצלחת הדרך.

 • מה הייתה תשובת משפחתה של רבקה לדרישתו של העבד שייתנו לו ללכת מיד?

שישאלו את רבקה.

 • מה הייתה תשובתה של רבקה?

שהיא תלך עם האיש הזה.

 • את מי שילחו משפחתה של רבקה יחד עם רבקה?

את המינקת שלה.

 • מהן שתי הברכות בהן בירכו משפחתה של רבקה את רבקה לפני שהלכה?

שייצאו ממנה אלפים ורבבות – צאצאים רבים.

צאצאיה ינצחו את שונאיהם.

 • מהיכן חזר יצחק לפני שפגש את העבד ואת רבקה? היכן ישב יצחק באותו הזמן?

מבאר לחי רואי, יצחק ישב בדרום ארץ ישראל.

 • מדוע יצא יצחק לשדה, ובאיזה זמן ביממה עשה זאת?

להתפלל, לפנות ערב.

 • מה עשתה רבקה כאשר היא ראתה את יצחק והעבד אמר לה שזהו האדון שלו (2 דברים)? מדוע?

הפילה עצמה מעל הגמל, כיסתה עצמה בצעיף, דרך צניעות.

 • מה סיפר העבד ליצחק לאחר שחזר עם רבקה?

את כל המאורעות שאירעו לו.

 • להיכן הכניס יצחק את רבקה? מה קרה לאחר מכן?

לאוהל, התנחם על מות אימו.

 

 

שאלות פרק כה (עד סוף פרשת חיי שרה)

 • מה היה שמה של האישה הנוספת איתה התחתן אברהם?

קטורה.

 • מה נתן אברהם ליצחק?

את כל מה שהיה לו.

 • מה נתן אברהם לבני הפילגשים ולהיכן שילח אותם?

מתנות מועטות. לארץ קדם.

 • כמה שנים חי אברהם, ומי קבר אותו לאחר מותו?

175 שנה, יצחק וישמעאל.

 • מה בא הביטוי "ויגוע" לומר לנו?

שמיתתו של אברהם הייתה חלקה ללא ייסורים.

 • היכן קברו יצחק וישמעאל את אברהם?

במערת המכפלה.

 • מה עשה ה' ליצחק לאחר מותו של אברהם?

בירך אותו.

 • היכן התיישב יצחק לאחר מותו של אברהם?

באר לי רואי.

 • כמה שנים חי ישמעאל?

137

 

 

שאלות פרק כה (מתחילת פרשת תולדות)

 • הסבר: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם".

 אלה הם המאורעות שעברו על יצחק בנו של אברהם.

 • בן כמה היה יצחק בשעה שהוא התחתן עם רבקה?

40

 • מי היה אביה של רבקה ומי היה אחיה?

בתואל, לבן.

 • מהיכן לקח יצחק את רבקה?

פדן ארם.

 • הסבר: "וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיקֹוָק לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ":

יצחק התפלל לה' כדי שאשתו תלד.

 • מדוע היה צריך יצחק להתפלל על רבקה?

משום שהייתה עקרה.

 • הסבר: "וַיֵּעָתֶר לוֹ יְקֹוָק".

 ה' קיבל את תפילתו של יצחק.

 • הסבר: "וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ":

הבנים שהיו בתוך רבקה התרוצצו, רצו והתנועעו.

 • מה שאלה רבקה לאחר שהבנים שבקרבה התחילו להתרוצץ?

אם צער ההריון כל כך גדול, מדוע אני בכלל רוצה להיות בהריון.

 • הסבר: "אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי".

אם צער העיבור הוא כל כך גדול, למה אני בכלל רוצה להיכנס להריון ומתפללת על כך לה'.

 • מה עשתה רבקה לאחר שהבנים התחילו להתרוצץ בקרבה?

הלכה לבית המדרש של שם ועבר כדי שלאול מה ה' רוצה.

 • מה הייתה תשובת ה' אל רבקה?

יש בבטנה שתי תאומים, וכאשר לאישה יש תאומים, צער ההתרוצצות היא גדולה.

 • הסבר:
 • וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ

מהמעיים שלך ייצאו שני מלכים, אחד מהם יהיה רשע ואחד מהם יהיה צדיק.

 • וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ

כל מלכות תתחזק מחולשתה של המלכות השנייה.

 • וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר

הבן הגדול יותר (וכן המלכות שתצא ממנו) יעבוד את הבן הקטן יותר (ואת המלכות שתצא ממנו).

 • התאום הראשון:
 • באלה שני תיאורים מתואר התאום הראשון שיצא מבטנה של רבקה? לאחר שכתבת את התיאורים בלשונך, כתוב את הדברים בלשון התורה.

אדום – אדמוני כולו.

מלא בשיער – כולו כאדרת שיער.

 • מי קרא לעשיו בשמו?

כל האנשים שהיו שם.

 • התאום השני:
 • מה עשה התאום השני בשעה שיצא מבטנה של רבקה?

אחז בעקבו של עשיו.

 • מי קרא ליעקב בשם זה?

ה'.

 • בן כמה היה יצחק בשעה שנולדו לו יעקב ועשיו? כמה שנים עברו עליו מאז שהיה נשוי לרבקה ועד שנולדו בניו?

60, 20.

 • מה עשה כל אחד מבניו של יצחק לאחר שהם גדלו?

עשיו – ידע לצוד ולעסוק בעבודת האדמה. יעקב – תמים ויושב בבית המדרש.

 • הסבר: "איש יודע ציד איש שדה".

אדם הבקי במלאכת הצידה ובעבודת הקרקע.

 • הסבר: "איש תם יושב אהלים".

אדם תמים ויושב בבית המדרש.

 • איזה מבניו אהב יותר יצחק ומדוע?

עשיו – היות והיה צד בעלי חיים כדי שיצחק יוכל לאכול מבשרם.

 • איזה מבין בניה אהבה יותר רבקה? מדוע?

יעקב – הכירה בצדקותו.

 • "ויזד יעקב נזיד":
 • הסבר פסוק זה.

יעקב בישל תבשיל.

 • מה קרה בשעה שיעקב הזיד את הנזיד?

עשיו בא מהשדה כשהוא עייף.

 • מה ביקש עשיו מיעקב בשעה שבא מהשדה?

להלעיט לתוך פיו את התבשיל האדום הזה.

 • הסבר: "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".

תשפוך לפי את העדשים האדומות הללו שבישלת.

 • כיצד הסביר עשיו את רצונו שיעקב ישפוך לתוך פיו את התבשיל?

כיוון שהוא עייף.

 • כיצד היו קוראים האנשים לעשיו ומדוע?

אדום, כדי לבזות אותו שבשביל התבשיל האדום הוא מכר את בכורתו.

 • מה היה התנאי של יעקב לנתינת חלק מהתבשיל לעשיו?

שעשיו ימכור לו מיד את בכורתו.

 • כיצד הסביר עשיו את העובדה שאינו צריך את הבכורה?

שבכל מקרה הוא הולך למות בגלל שהוא עוסק במלאכת הציד, ואם כן הוא אינו צריך את הבכורה.

 • מה דרש יעקב מעשיו לעשות כדי לחזק את עניין מכירת הבכורה?

להישבע.

 • מהם שני המאכלים שנתן יעקב לעשיו תמורת הבכורה?

לחם ונזיד העדשים.

 • מדוע אומרת התורה שעשיו ביזה את הבכורה?

מכיוון שהבכורה לא הייתה חשובה לעשיו ולכן הוא מכר אותה.

 

שאלות פרק כו

 • הרעב בימי יצחק:
 • כתוב בלשון הפסוק את המילים בהן אומרת התורה שהרעב בימיו של יצחק הוא הרעב השני שכבר היה לאבות.

"ויהיה רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם".

 • להיכן הלך יצחק כשהתחיל הרעב? מי היה המלך שם?

גרר, אבימלך.

 • מדוע הלך לשם יצחק?

כיוון שחשב שאבימלך יכלכל אותו לאורך שנות הרעב, שהרי היה ברית ביניהם.

 • מה היה תוכן ההתגלות של ה' ליצחק לפני שהוא ירד לגרר?

שלא יירד למצרים ושישכון בארץ שה' יאמר לו לשכון בה.

 • מה יקרה ליצחק כאשר הוא יישאר בארץ גרר?

ה' יברך אותו.

 • מה השבועה שנשבע ה' לאברהם שאותה הוא יקיים ליצחק?

לתת ליצחק את כל הארצות של ארץ כנען.

 • מהן שלוש ההבטחות שהבטיח ה' ליצחק כאשר התגלה אליו ואמר לו שלא יירד למצרים?
 • נתינת א"י לו.
 • ריבוי צאצאים.
 • נתינת א"י לצאצאיו.
 • מהי הסיבה שה' יקיים את שלוש ההבטחות שהוא הבטיח ליצחק?

בגלל שאברהם שמע בקולו.

 • אלה חמישה דברי ה' כתובים בפסוק שאותם שמר אברהם? כתוב את הדברים בלשון הפסוק ולאחר מכן כתוב את הפירוש.

שמע אברהם בקולי – עמד בנסיונות.

וישמור משמרתי – מצוות שצריך לשמור עליהם שלא יחטא.

מצוותי – מצוות שלכיות.

חוקותיי – מצוות שאין טעמם ידוע.

תורותיי- תושבע"פ.

 • מדוע אמר יצחק לאנשי גרר שרבקה היא אחותו?

כיוון שפחד שאם יאמר שהיא אשתו, הם יהרגו אותו כדי להתחתן איתה.

 • כיצד ידע אבימלך בסופו של דבר שרבקה היא אשתו של יצחק?

הוא ראה את יצחק עושה מעשים שרק בעל יכול לעשות לאשתו.

 • מה יהיה דינו של מי שיציק ליצחק או לרבקה לפי דבריו של אבימלך?

מוות.

 • מה הייתה כמות היבול שהצליח יצחק להצמיח?

פי מאה ממה ששיערו שהקרקע שלו תצמיח.

 • הסבר: "מאה שערים".

פי מאה ממה ששיערו שאותה קרקע תוכל להצמיח.

 • באיזו ברכה זכה יצחק שגרמה לו להתעשר?

בכך שהיה יכול למכור את התבואה שלו ביוקר.

 • הסבר: "וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְגָדֵל עַד כִּי גָדַל מְאֹד" – על מי נאמר פסוק זה?

יצחק המשיך לגדול ולהתעשר עד שנהיה עשיר גדול.

 • אלו שלושה רכיבי רכוש כותבת התורה שהיו ליצחק?

מקנה צאן, מקנה בקר ושדות.

 • הסבר: "ועבודה רבה".

שדות לעבוד בהם.

 • מה עשו הפלשתים לבארות אותן חפרו עבדיו של אברהם?

סתמו אותם.

 • מדוע אמר אבימלך ליצחק ללכת מגרר?

מכיוון שיצחק היה עשיר גדול יותר מאבימלך, ואין זה ראוי שבממלכה יהיה אדם עשיר יותר מהמלך.

 • היכן התיישב יצחק לאחר שאבימלך גרש אותו?

נחל גרר.

 • מה עשה יצחק בנחל גרר?

חפר את הבארות שאברהם חפר והפלשתים סתמו.

 • באלה שמות קרא יצחק לבארות שהוא חפר בנחל גרר?

אותם שמות בהם קרא אברהם לבארות אלה.

 • מדוע רבו רועי גרר עם הרועים של יצחק? מה הייתה טענתם?

בגלל הבאר, רועי גרר טענו שאם יפתחו רועי יצחק את הבאר, הדבר יפגע בכמות המים שמגיעים לעיר גרר.

 • כיצד נקראו שתי הבארות שעליהן רבו רועי גרר עם רועיו של יצחק?

עשק, שטנה.

 • כיצד קרא יצחק לבאר השלישית שעבדיו חפרו? מדוע?

רחובות, מכיוון שעכשיו ה' כבר הרחיב להם והם יפרו בארץ.

 • להיכן הלך יצחק מנחל גרר?

באר שבע.

 • מהם שלושת המרכיבים בתוכן התגלות ה' אל יצחק בבאר שבע?
 • שלא יירא.
 • ה' יברך אותו.
 • ה' ירבה את זרעו.
 • מה עשה יצחק בבאר שבע לאחר התגלות ה' אליו?

בנה מזבח.

 • מי הלך אל יצחק יחד עם אבימלך?

חבורת אוהביו, פיכל שר צבאו.

 • מה אמר יצחק לאבימלך ואנשיו כשראה אותם מגיעים אליו?

מדוע באתם אליי כלל, אתם הרי שנאתם אותו וגירשתם אותי.

 • כיצד הסבירו אבימלך ואנשיו את ביאתם ליצחק?

כיוון שהם ראו שה' היה בעזרתו ולכן הם רצו לכרות ברית עם יצחק.

 • כיצד הסבירו הפלשתים ליצחק את מחויבותו לכרות איתם ברית?

מכיוון שהם עשו לו רק טוב.

 • הסבר: "אַתָּה עַתָּה בְּרוּךְ יְקֹוָק"

גם אתה יצחק, אדם שהתברך על ידי ה', תעשה לנו כן ולא תזיק לנו.

 • מה עשה יצחק לכבוד אבימלך ואנשיו ביום שבאו אליו?

משתה.

 • מה קרה באותו יום שאבימלך ואנשיו הלכו מעל יצחק?

עבדיו מצאו עוד באר מים.

 • כיצד קרא יצחק לבאר שמצאו עבדיו ביום שבו הלכו ממנו אבימלך ואנשיו? מדוע?

שבעה, ע"ש השבועה שנשבעו שם אחד לשני.

 • מה היו שמות שתי הנשים איתן התחתן עשיו בגיל ארבעים? כיצד הכעיסו נשים אלה את יצחק ורבקה?

יהודית בת בארי החיתי, בשמת בת אלון החיתי, עבדו ע"ז.

 

 

שאלות פרק כז

 • מהי כהיית עיניו של יצחק ומה גרם לכך?

קושי של יצחק לראות, זקנתו.

 • "וְעַתָּה שָׂא נָא כֵלֶיךָ תֶּלְיְךָ וְקַשְׁתֶּךָ":
 • הסבר "תליך וקשתך".

חרב וקשת.

 • מה ביקש יצחק מעשיו לעשות?

ללכת ולצוד לו ציד ולהכין לו תבשיל שהוא אוהב.

 • היכן ביקש יצחק מעשיו לעשות את בקשתו?

לשדה.

 • מה יעשה יצחק לעשיו תמורת קיום דבריו?

יברך אותו לפני מותו.

 • מדוע היה הדבר דחוף ליצחק?

כיוון שהוא לא ידע מתי הוא ימות.

 • הסבר: "ואברככה לפני ה'".

ברכה שגם ה' יסכים לה.

 • מה ציוותה רבקה את יעקב לעשות לאחר ששמעה את יצחק מצווה את עשיו להביא לו את המטעמים?

ללכת אל הצאן ולקחת משם שני גדי עיזים, ורבקה תכין אותם כמו שיצחק אוהב, ויעקב יביא אותם אל אביו, כדי שיצחק יברך את יעקב ולא את עשיו.

 • מה היה חששו של יעקב לשמוע בקול אימו?

יעקב ידע שהוא איש חלק ואילו עשיו הוא אדם שעיר, והוא חשש שמא יצחק ימשש אותו ויגלה שהוא אינו עשיו, ואז במקום לברכו, יקללו.

 • הסבר: "והייתי בעיניו כמתעתע".

אני אהיה בעיני יצחק כמו אדם שמתעה אותו

 • כיצד הרגיעה רבקה את יעקב מחששו?

היא אמרה ליעקב שאם יצחק יקלל אותו, הברכה תחול עליה ולא על יעקב.

 • מהם בגדי עשיו ה"חמודות"? מה עשתה איתם רבקה? מדוע?

בגדיו הנקיות של עשיו, הלבישה את יעקב בבגדים אלה כדי להטעות את יצחק שיעקב הוא עשיו.

 • היכן שמה רבקה את עורות גדיי העיזים שהביא לה יעקב? מדוע?

על ידיו ועל צווארו החלק, כדי שאם יצחק ימשש אותו, הוא ירגיש את עורו של יעקב כאילו היה זה עורו של עשיו.

 • מה שאל יצחק את יעקב בשעה שיעקב (שהתחזה לעשיו) בא לפניו והגיש לו את האוכל? מה ענה יעקב על כך?

יצחק שאל את יעקב כיצד הוא מיהר למצוא בעל חיים ולצוד אותו, ויעקב ענה לו שה' מיהר לזמן לו את בעל החיים.

 • הסבר: "כִּי הִקְרָה יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ לְפָנָי".

ה' זימן את הדבר לפניי.

 • לאחר שיעקב אמר ליצחק שה' זימן לפניו בעל חיים לצידה, מה אמר יצחק ליעקב לעשות? מדוע?

לגשת אליו כדי שיוכל למשש אותו.

 • מה אמר יצחק לאחר שהוא מישש את יעקב?

הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו.

 • מדוע לא הכיר יצחק שהעומד מולו אינו עשיו?

מכיוון שידיו של יעקב היו שעירות.

 • מדוע ברך יצחק את יעקב לאחר שהוא מישש אותו?

מכיוון שמי שחושד בכשרים צריך לברך את מי שחשד בו, ויצחק חשב שהוא חשד בכשרים שהעומד מולו אינו עשיו.

 • מה הגיש יעקב לעשיו לשתות יחד עם המטעמים שאכל?

יין.

 • מה עשה יצחק בשעה שהוא נישק את יעקב?

הריח את בגדיו.

 • למה דימה יצחק את הריח הנעים של יעקב?

לשדה שה' בירך אותו בריח נעים.

 • מהם עשרת הדברים בהם ברך יצחק את יעקב בשעה שהוא חשב שיעקב הוא עשיו?
 • מים מטל השמים.
 • מטוב הארץ.
 • הרבה דגן (תבואה).
 • הרבה תירוש (ענבים ויין).
 • עמי העולם יעבדו אותו.
 • מלכים של עמים אחרים יהיו משועבדים אליו.
 • יהיה אדון לאחיו.
 • בני אימו ישתחוו לו.
 • מי שיקלל אותו יהיה מקולל בעצמו.
 • מי שיברך אותו יהיה מבורך בעצמו.
 • מה קרה בדיוק בשעה שיעקב יצא מלפני אביו לאחר שיצחק ברך אותו?

עשיו הגיע עם המטעמים שהוא הכין.

 • מהו ההבדל בין צורת הדיבור שיעקב דיבר אל יצחק לבין צורת הדיבור שעשיו דיבר אל יצחק?

יעקב דיבר אל יצחק בעדינות, ואילו עשיו דיבר באגרסיביות.

 • הסבר: "וַיֶּחֱרַד יִצְחָק חֲרָדָה גְּדֹלָה עַד מְאֹד" – מה גרם לחרדה זו?

 יצחק תמה תמיהה גדולה מאוד, כיוון שעכשיו עומד מולו אדם נוסף שטוען שהוא עשיו.

 • מה שאל יצחק בשעה שהוא חרד את החרדה הגדולה?

מיהו האדם הראשון שצד בשבילי ציד והכין לי מטעמים, ובירכתי גם אותו.

 • הסבר: "מִי אֵפוֹא הוּא הַצָּד צַיִד וַיָּבֵא לִי וָאֹכַל מִכֹּל בְּטֶרֶם תָּבוֹא".

מיהו זה שצד לי ציד והכניס אליי את הציד, ואכלתי את כל מה שהכין לי.

 • מה אמר יצחק לאחר שהבין שמי שעמד לפניו בהתחלה אינו באמת עשיו?

שגם אותו אדם יהיה מבורך.

 • מה עשה ואמר עשיו ברגע ששמע את דבריו של יצחק שגם מי שבא לפיו יהיה מבורך?

צעק צעקה גדולה, ואמר ליצחק שיברך גם אותו.

 • "וַיַּעְקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם"
 • הסבר פסוק זה.

יעקב התחכם לי פעמיים.

 • על אלו שתי פעמים מדבר עשיו?

קניית הבכורה, ולקיחת הברכה.

 • הסבר: "הֲלֹא אָצַלְתָּ לִּי בְּרָכָה".

האם לא השארת לי ברכה.

 • מהם הדברים בהם אומר יצחק לעשיו שהוא ברך את יעקב?
 • שם את כל אחיו לעבדים.
 • שם אותו אדון עליו.
 • נתן לו דגן ותירוש.
 • מדוע טוען יצחק שלא יועיל לו לברך את עשיו בכלל?

כיוון שאמר שיעקב יהיה האדון של עשיו, ואם כן, כל מה שקנה עבד קנה רבו.

 • מה עשה עשיו לאחר שיצחק אמר לו שאין באפשרותו לברך אותו בשום ברכה?

בכה.

 • מדוע הסכים יצחק לברך את עשיו לאחר שעשיו בכה?

בגלל שריחם עליו.

 • באלה דברים בירך יצחק את עשיו?
 • מקום יישבו יהיה מטוב הארץ.
 • טל.
 • שישתמש בחרבו.
 • כאשר יהיה לעשיו פתחון פה להוריד את עולו של יעקב (כאשר בנ"י יחטאו) הוא יוכל להוריד את העול של בנ"י מעליו.
 • הסבר: "וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ".

יהיה לך (עשיו) פתחון פה להצטער על כך שיעקב נטל את הברכות. הכוונה היא לזמן בו יחטאו בני ישראל, ואז יוכל לטעון עשיו שלא מגיע ליעקב את הבכות, אתה תוכל לפרוק מעל צווארך את העול שהטיל עליך יעקב. אתה תוכל להוריד מעליך את העול של יעקב בשעה שבני ישראל יחטאו.

 • מדוע שנא עשיו את יעקב ומה אמר בליבו בשעה שהתמלא בשנאה?

כיוון שיעקב "גנב" ממנו את הברכות. עשיו אמר שלאחר מותו של יצחק הוא יהרוג את יעקב.

 • הסבר: "וישטם".

שנא.

 • מה אמרה רבקה ליעקב לעשות בעקבות רצונו של עשיו להרוג אותו?

לברוח לחרן ללבן אחיה.

 • להיכן אמרה רבקה ליעקב לברוח? למשך כמה זמן אמרה ליעקב לברוח לשם?

לחרן, לימים אחדים.

 • הסבר: "עַד אֲשֶׁר תָּשׁוּב חֲמַת אָחִיךָ".

עד שיירגע הרוגז של אחיך עשיו.

 • מתי תשלח רבקה שליחים כדי להחזיר את יעקב מחרן?

כאשר עשיו יירגע.

 • הסבר: "לָמָה אֶשְׁכַּל גַּם שְׁנֵיכֶם יוֹם אֶחָד". מה רצתה רבקה להסביר בדבריה?

למה אני (רבקה) אהיה שכולה על שניכם ביום אחד. מדוע תמותו שניכם ביום אחד, וכך אני (רבקה) אהיה שכולה משני בניי תוך יום אחד. רבקה אמרה שאם עשיו ינסה להרוג את יעקב, ויעקב יהרוג את עשיו במהלך המריבה, יעמדו בניו של עשיו ויהרגו את יעקב, וכך היא תפסיד את שני בניה באותו היום. רבקה רצתה להסביר שהיא לא רוצה ששני בניה ייהרגו באותו היום ולכן היא מבקשת מיעקב לברוח לחרן כדי שעשיו לא יוכל לנסות להרוג אותו.

 • לפי דברי רבקה ליצחק: מדוע היא מואסת בחייה ומהו חששה?

מפני בנות כנען, חששה היה שיעקב יתחתן עם אחת מבנות כנען.

 

 

שאלות פרק כח

 • מה עשה יצחק לפני שהוא ציווה את יעקב שלא להתחתן עם אחת מבנות כנען?

בירך אותו.

 • מאיזה משפחה ציווה יצחק את יעקב לקחת לו אישה?

ממשפחתו של בתואל.

 • באלה שישה דברים ברך יצחק את יעקב לפני שהוא שילח אותו לפדן ארם?
 • ממון.
 • צאצאים רבים.
 • כבוד.
 • שהשבטים ייצאו ממנו.
 • ברכת אברהם – שיהיה ממנו גוי גדול ושכל העמים יתברכו בזכותו.
 • ירושת ארץ ישראל.
 • מהם שלושת הדברים שראה עשיו שקרו לפני שהוא התחתן עם נשים נוספות?
 • יצחק בירך את יעקב.
 • יצחק שילח את יעקב לפדן ארם.
 • יעקב שמע בקול יצחק והלך לפדן ארם.
 • עם איזו אישה נוספת התחתן עשיו לאחר שהוא ראה שבנות כנען רעות בעיני יצחק?

מחלת בת ישמעאל.

 • מאיזו עיר יצא יעקב כדי ללכת לחרן?

באר שבע.

 • "ויפגע במקום".
 • מהו מקום זה בו פגע יעקב?

הר המוריה.

 • מהי הפגיעה שפגע יעקב במקום זה?

יעקב הגיע להר המוריה.

 • מדוע ישן שם יעקב?

כיוון שהשמש שקעה.

 • מה עשה יעקב עם אחת מהאבנים שהיו על הר המוריה?

שם אותה מראשותיו.

 • הסבר: "וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו".

יעקב שם את האבן שלקח ליד המקום בו התכוון להניח את ראשו.

 • מהם פרטי החלום שחלם יעקב בעודו ישן בהר המוריה?
 • היה סולם שתחתיתו הייתה על הקרקע וראשו הגיע לשמים, ובו עלו וירדו מלאכי ה'.
 • כבוד ה' ניצב על יעקב כדי להגן עליו.
 • ה' אמר את דבר הנבואה ליעקב.
 • "והנה ה' ניצב עליו" – מדוע היה כבוד ה' ניצב על יעקב?

כדי להגן עליו.

 • מהם הדברים שהבטיח ה' ליעקב בחלום?
 • נתינת ארץ ישראל לו ולזרעו.
 • ריבוי צאצאים כעפר הארץ.
 • הצאצאים הרבים יפרסו לכל ארבעת כיווני השמים.
 • בזכות יעקב, יתברכו כל גויי הארץ.
 • ה' יהיה בעזרתו וממילא אינו צריך לפחד מעשיו ולבן.
 • ה' יחזיר אותו לארץ כנען.
 • הסבר: "כִּי לֹא אֶעֱזָבְךָ עַד אֲשֶׁר אִם עָשִׂיתִי אֵת אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי לָךְ".

שהרי אני (ה') לא אעזוב אותך (יעקב) עד שאני אקיים את מה שאמרתי לך, שאחזיר אותך לארץ כנען בשלום.

 • מה אמר יעקב לאחר שהוא התעורר משנתו שישן בהר המוריה?

יש כבוד ה' במקום הזה, ולו הייתי יודע שכך, לא הייתי ישן כאן.

 • מה קרה ליעקב לאחר שהוא הבין שבמקום שהוא ישן יש שכינה?

יעקב היה ירא.

 • מה אמר יעקב בשעה שהוא היה ירא על כך שהר המוריה הוא מקום שיש בו שכינה של ה'?

שמקום זה הוא מקום שגורם ליראה, ומקום זה הוא מקום שבו מתקבלות תפילותיו של האדם אל ה'.

 • הסבר: "מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם".

המקום הזה, הר המוריה, הוא מקום שגורם ליראה, המקום הזה הוא מקום שיש בו רצון לפני ה', כאן ה' מקבל ברצון את קרבנות האדם ותפילותיו, שהרי זהו המקום בו עתיד להיבנות בית המקדש, ומכאן, מהר המוריה, עולים התפילות לשמים אל ה'.

 • מה עשה יעקב עם האבן ששם מראשותיו לאחר שהתעורר בבוקר?

ייחד אותהל היות מצבה.

 • כיצד קידש יעקב את האבן שהניח לשם מצבה?

שפך עליה שמן.

 • כיצד קרא יעקב את שם העיר שהייתה על הר המוריה בבוקר? מה היה שם העיר לפני שיעקב קרא לעיר בשם זה?

בית אל, לוז.

 • מה היה נדרו של יעקב לאחר שהתעורר? מהם הדברים שה' יעשה ומהם הדברים שיעקב יעשה?

ה' – 1) שמירת הבטחותיו. 2) שמירה עליי בדרך. 3) ייתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. 4) אחזור בשלום אל בית אבי. 5) ה' ידאג שלא יימצא פסול בצאצאיי.

יעקב – יעבוד את ה' על האבן שהקים לשם מצבה. יפריש מכל מה שה' ייתן לו כדי להקריב קרבן.

 

שאלות פרק כט

 • הסבר: "וַיִּשָּׂא יַעֲקֹב רַגְלָיו".

לאחר שה' הבטיח את הבטחותיו ליעקב, נעשו רגליו קלות ללכת, וכך יכול היה ללכת במהירות גדולה יותר.

 • מדוע נקראת ארץ ארם בשם "ארץ בני קדם"?

כיוון שהיא נמצאת מזרחית לארץ ישראל.

 • מה ראה יעקב כשהגיע לבאר שהייתה סמוך לחרן?

שלושה עדרי צאן שרבצו ליד הבאר, אבן גדולה על פי הבאר.

 • מדוע לא היו יכולים רועי העדרים שרבצו, להשקות את צאנם מהבאר?

כיוון שהאבן שהייתה על פי הבאר הייתה גדולה, ולצורך הורדתה, היה צריך לחכות שכל הרועים יגיעו כדי להוריד את האבן.

 • מהן שלוש השאלות ששאל יעקב את רועי הצאן שהיו סמוכים לבאר? מה ענו לו הרועים על כל שאלה?

מאין אתם – מחרן.

הידעתם את לבן בן נחור – אנחנו מכירים אותו.

האם שלום ללבן – שלום לו ורחל ביתו נגיעה עכשיו עם הצאן שלו.

 • מדוע חשב יעקב שהרועים צריכים להשקות את הצאן ולהמשיך לרעות אותם?

כיוון שהיום עודנו גדול ועוד לא הגיע הזמן לאסוף את המקנה לתוך העיר. יש עוד זמן לרעות את הצאן.

 • מהו ההסבר שהסבירו הרועים ליעקב ובו נימקו את אי השקיית הצאן?

שיש לחכות עד שכל הרועים יגיעו כדי להוריד את האבן מעל פי הבאר.

 • מה עשה יעקב ברגע שראה את רחל באה עם הצאן?

גלל את האבן מעל פי הבאר.

 • מהם שני הדברים שעשה יעקב לאחר שהשקה את צאן לבן?

נישק את רחל ובכה.

 • מהם שני הדברים שאמר יעקב לרחל לאחר שבכה? מה עשתה רבקה בשעה ששמעה דברים אלו?

שהוא קרוב משפחתה ושהוא בנה של רבקה, רצה לספר לאביה.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה לבן כששמע שיעקב בא אליו?

רץ לקראתו, חיבק אותו, נישק אותו, הכניס אותו לביתו.

 • מה סיפר יעקב ללבן לאחר שלבן הכניס אותו לביתו?

את הסיבה שהוא הגיע אל לבן, שאביו ויאמו שלחו אותו ללבן.

 • הסבר: "אַךְ עַצְמִי וּבְשָׂרִי אָתָּה".

אתה באמת קרוב משפחה שלי, ולכן מתאים הדבר שבאת אליי.

 • במשך כמה זמן היה יעקב רועה את צאנו של לבן לפני שהם סיכמו ביניהם את תנאי העסקתו של יעקב?

חודש.

 • הסבר: "הֲכִי אָחִי אַתָּה וַעֲבַדְתַּנִי חִנָּם הַגִּידָה לִּי מַה מַּשְׂכֻּרְתֶּךָ".

האם בגלל שאתה קרוב משפחתי אתה תעבוד אותי בחינם? האם בגלל שאתה קרוב משפחתי אתה תרעה את הצאן שלי ללא שכר? תגיד לי מהו השכר שאתה רוצה על כך שאתה רועה את הצאן שלי.

 • כיצד תיארה התורה את כל אחת מבנותיו של לבן?

לאה – עיניה היו רכות.

רחל – הייתה יפת תואר (צורת פנים) ויפת מראה (עור).

 • מה הייתה הצעתו של יעקב לתנאי העסקתו? מה הייתה תשובתו של לבן להצעתו של יעקב?

שבע שנים תמורת רחל ביתו. טוב תיתי אותה לך מלאיש אחר.

 • כיצד נראו שנות העבודה בעיני יעקב? מדוע?

כימים אחדים, בגלל שאהב את רחל הזמן בה עבד תמורתה עבר מהר.

 • מה עשה לבן לאחר שיעקב בא אליו בסיום שבע שנות העבודה וביקש את רחל?

אסף את אנשי המקום כדי לעשות משתה.

 • בשעת המשתה, עם מי מבנותיו חיתן לבן את יעקב?

לאה.

 • מדוע לבן היה צריך לקחת את לאה בכח כדי להתחתן עם יעקב?

כיוון שהיא לא רצתה לרמות את יעקב.

 • את מי נתן לבן ללאה כדי שתהיה לה לשפחה?

זלפה.

 • כיצד הסביר לבן ליעקב את סיבת רמאותו לאחר שהתברר ליעקב שהוא בעצם התחתן עם לאה?

שבמקומו לא ניתן לחתן את הצעריה לפני הבכירה.

 • מה היה הפתרון של לבן לכך שיעקב יתחתן גם עם רחל?

לאחר שבעת ימי המשתה על לאה, יתחתן יעקב עם רחל תמורת עבודה נוספת של שבע שנים.

 • הסבר: "מַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת וְנִתְּנָה לְךָ גַּם אֶת זֹאת".

לאחר שיסתיימו שבעת ימי המשתה שאנחנו נמצאים בהם כדי לחגוג את חתונתך עם לאה, ואנחנו, אנשי המקום ניתן לך גם את רחל, שהרי עכשיו כולם יסכימו לחתן לך את רחל לאחר שלאה כבר התחתנה.

 • את מי נתן לבן לרחל כדי שהיא תהיה המשרתת שלה?

בלהה.

 • "וירא ה' כי שנואה לאה":
 • מדוע נחשבה לאה לאישה שנואה?

כיוון שיעקב אהב יותר את רחל.

 • מה עשה ה' לאחר שראה שלאה היא שנואה?

פתח את רחמה ונתן לה להוליד.

 • מדוע קראה לאה את שם בנה הראשון בשם "ראובן"?

משום שהיא אמרה שה' ראה את עניה, את עובדת היותה שנואה, ועכשיו, לאחר שהיא הולידה, יעקב יאהב אותה.

 • הסבר: "כִּי רָאָה יְקֹוָק בְּעָנְיִי כִּי עַתָּה יֶאֱהָבַנִי אִישִׁי".

גלוי לפני ה' העלבון שלי (שיעקב אוהב יותר את רחל), שמא עכשיו, לאחר שהולדתי בן, בעלי יעקב יאהב אותי.

 • מדוע קראה לאה את שם בנה השני שמעון?

על שם שה' ראה שהיא שנואה.

 • מדוע קראה לאה את שם בנה השלישי לוי?

מכיוון שאמרה שעכשיו יתלווה, יתחבר יעקב אליה.

 • הסבר: "עַתָּה הַפַּעַם יִלָּוֶה אִישִׁי אֵלַי כִּי יָלַדְתִּי לוֹ שְׁלֹשָׁה בָנִים".

עכשיו, מכיוון שכבר הולדתי לבעלי שלושה בנים, בעלי יתחבר אליי וכבר לא יאהב אותי פחות מרחל.

 • מדוע קראה לאה את שם בנה הרביעי בשם יהודה?

כיוון שהפעם היא תודה לה' על כך שנתן לה יותר מחלקה, שהרי כל אחת מהאמהות הייתה צריכה להוליד רק שלושה בנים.

 • מה קרה לאחר שלאה הולידה את יהודה?

היא הפסיקה ללדת למשך זמן מה.

 

שאלות פרק ל'

 • מדוע קינאה רחל בלאה?

רחל קינאה במעשיה הטובים של לאה ואמרה שלו לאה לא הייתה צדקת גדולה יותר ממנה, היא לא הייתה מולידה בעוד רחל הייתה עקרה.

 • מה אמרה רחל ליעקב שיקרה אם הוא לא ייתן לה בנים?

היא תמות.

 • מה הייתה תשובתו של יעקב לדרישתה של רחל ממנו לבנים?

האם אני במקום ה' שיכול לתת לך בנים?

 • מה הייתה הצעתה של רחל לאחר שיעקב ענה לה שה' הוא שמנע ממנה בנים?

שיעקב יתחתן עם בלהה, ובלהה תוליד ילדים, וייחשב הדבר כאילו שרחל היא זו שהולידה בנים אלה.

 • הסבר: "וְתֵלֵד עַל בִּרְכַּי".

ואני ארבה על ידי ששפחתי תלד, בלהה תוליד לך ילד, וייחשב הילד כאילו הוא גם ילדי.

 • הסבר: "וְאִבָּנֶה גַם אָנֹכִי מִמֶּנָּה".

ואולי בזכות שתתחתן עם שפחתי, ושפחתי תהיה לי לצרה, גם אני אזכה להוליד בן, כמו ששרה זכתה לבן כאשר היא הכניסה את הגר להיות לה לצרה. כפי שראינו, שרה אימנו אמרה לאברהם להתחתן עם הגר, כדי שעל ידי שאברהם יתחתן עם אישה נוספת שתהיה בגדר "צרה" לשרה, שרה תזכה להוליד בן משל עצמה. רחל אמרה גם היא שעל ידי שהיא תכניס את בלהה להיות לה לצרה ושבלהה תחתן עם יעקב, תזכה גם היא להוליד בן משל עצמה.

 • מדוע קראה רחל את שם בנה הראשון של בלהה בשם דן?

כיוון שאמרה שה' דן דין צדק בכך שלא נתן לה להוליד.

 • מדוע קראה רחל את שם בנה השני של בלהה בשם נפתלי?

כיוון שבהולדת בנים אלה היא נשמעה תפילתה שגם לה היו בנים.

 • הסבר: "נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים נִפְתַּלְתִּי עִם אֲחֹתִי גַּם יָכֹלְתִּי".

אני הרביתי להתפלל בתחנונים לפני ה' מכיוון שרציתי שיהיה לי בן כמו אחותי, ועכשיו ה' גם נתן לי בן כמו שהתפללתי לפניו.

 • מה עשתה לאה לאחר שהבינה שהיא הפסיקה ללדת?

נתנה את זלפה שפחתה ליעקב לאישה.

 • מדוע קראה לאה לבן הראשון שהולידה זלפה בשם גד?

כדי לומר שבא מזל טוב על ידי לידתו.

 • מדוע קראה לאה לבן השני שהולידה זלפה בשם אשר?

מכיוון שהיא מאושרת על כך שהנשים מאושרות בשבילה שהיא הולידה בן.

 • מה מצא ראובן בשעה שהלך בשדה? מה עשה איתם?

דודאים בשדה. נתן אותם ללאה אימו.

 • מה טענה לאה לאחר בקשתה של רחל לקבל את הדודאים? מה הייתה תשובת רחל לטענה זו של לאה?

לאה טענה כלפי רחל שהיא לוקחת גם את בעלה (של לאה, את יעקב) וגם את הדודאים ושאין זה הוגן. רחל אמרה ללאה שבשכר הדודאים, היא תוכל לקבל את יעקב לאותו הלילה.

 • מדוע קראה לאה לבנה החמישי בשם יששכר?

ע"ש השכר שנתן לה ה' ע"י לידת הבנים.

 • מדוע קראה לאה לבנה השישי בשם זבולון?

ע"ש שיעקב עכשיו יגור איתה מכיוון שהיא הולידה לו כ"כ הרבה בנים.

 • הסבר: "הַפַּעַם יִזְבְּלֵנִי אִישִׁי כִּי יָלַדְתִּי לוֹ שִׁשָּׁה בָנִים".

מעכשיו, יעקב בעלי יגור כמעט רק איתי ולא עם נשותיו האחרות, כיוון שאני כבר ילדתי לו שישה בנים.

 • כיצד קראה לאה לבת שנולדה לה?

דינה.

 • מהם שני הדברים שזכר ה' לרחל?

את השתדלותה להוליד בנים ואת הכנסת צרתה לביתה ע"י שנתנה ללאה את הסימנים.

 • מה אמרה רחל בשעה שהיא הולידה את בנה הראשון?

אסף אלוקים את חרפתי.

 • מדוע קראה רחל לבנה יוסף?

ע"ש יוסף ה' לי בן אחר.

 • מה אמר יעקב ללבן בשעה שנולד לו יוסף?

שישלח אותו חזרה אל ארצו.

 • הסבר: "נִחַשְׁתִּי וַיְבָרֲכֵנִי יְקֹוָק בִּגְלָלֶךָ".

אני (לבן) עשיתי ניחושים, אני בדקתי בתרפים, ובזכותך ה' בירך אותי.

 • הסבר: "נָקְבָה שְׂכָרְךָ עָלַי וְאֶתֵּנָה".

תפרש לי מהו השכר שאתה רוצה שאני אתן לך, ואני (לבן) אצך לך (יעקב) שכר זה.

 • מה אמר יעקב ללבן לאחר שלבן שאל אותו מה יהיה שכרו?

שהוא עבד אצל לבן במסירות גדולה, ושהצאן גדל בזכותו של יעקב.

 • מה אמר יעקב ללבן שיהיה שכרו?

שיעברו בכל הצאן ושיוציא משם כל שה נקוד וטלוא, וכל שה נקוד וטלוא שיוולד לאחר מכן יהיה שלו.

 • הסבר: "וַיְבָרֶךְ יְקֹוָק אֹתְךָ לְרַגְלִי".

ה' בירך אותך בזכותי.

 • מהו הצאן הנקד ומהו הצאן הטלוא?

נקד – שיש לו נקודות קטנות.

טלוא – נקודות גדולות.

 • הסבר: "וְעָנְתָה בִּי צִדְקָתִי בְּיוֹם מָחָר".

זכותי (של יעקב) תעיד בי מחר. אם תחשוד שאני לוקח ממך את הצאן שלך בניגוד להסכם שנסכים אליו עכשיו, זכותי תבוא ותעיד שלא הפרתי את ההסכם.

 • אלה סוגים של כבשים הוציא לבן מתוך עדרי הצאן שלו ומסר ביד בניו?

הזכרים העקודים (שיש לבן ליד הרגל שלהם) והטלואים.

הנקבות העקודות והטלואות.

הכבשים החומים.

 • מה היה מרחק ההליכה בין הצאן שהפריש לבן מיעקב לבין הצאן שהיה תחת השגחתו של יעקב?

3 ימים.

 • אלה שלושה סוגי מקלות לקח איתו יעקב ומה עשה במקלות אלה? מדוע עשה כן?

לבנה, לוז וערמון. הוא קילף את המקלות כך שהיה בהם קטע לבן חשוף ולאחר מכן שם את המקלות מול הצאן בשעה שהצאן שתה, כך שהצאן הסתכל על המקלות האלה ולאחר מכן הוליד צאן כדוגמת צאן זה.

 • הסבר: "וַיְפַצֵּל בָּהֵן פְּצָלוֹת לְבָנוֹת מַחְשֹׂף הַלָּבָן אֲשֶׁר עַל הַמַּקְלוֹת".

יעקב קילף את שלושת המקלות שלקח, עד שהיו בהם קילופים לבנים. יעקב קילף את קליפת העץ, שהעץ מתחתיה היא לבנה, על ידי קילוף המקלות, יעקב גילה את החלק הלבן שעל המקלות שנמצא מתחת לקליפת העץ.

 • הסבר: "וַיַּצֵּג אֶת הַמַּקְלוֹת אֲשֶׁר פִּצֵּל בָּרֳהָטִים בְּשִׁקֲתוֹת הַמָּיִם".

יעקב נעץ את המקלות שקילף, בבריכות המים שנמצאים במקום שיש בו שוקת בו משקים את הבהמות.

 • מהם שני הדברים שיעקב עשה כדי שצאן לבן יוליד לו צאן נקוד וטלוא?
 • שם את המקלות.
 • הוליך את הצאן מאחורי הצאן שהיה עקוד וטלוא.
 • הסבר: "וַיָּשֶׁת לוֹ עֲדָרִים לְבַדּוֹ וְלֹא שָׁתָם עַל צֹאן לָבָן".

יעקב הכין לעצמו עדרים נפרדים, בהם שם את הצאן שהיה עקוד, נקוד וטלוא (וכן את הכבשים השחומים), ויעקב לא ערבב את הצאן שנולד עקוד, נקוד וטלוא (וכן את הכבשים השחומים) יחד עם צאן לבן.

 • מול איזה צאן היה יעקב שם את המקלות ומול איזה צאן לא היה שם יעקב את המקלות?

מול הצאן שמיהר להתעבר שם את המקלות ומול הצאן שאיחר להתעבר לא שם את המקלות.

 • "וַיְהִי לוֹ צֹאן רַבּוֹת" – מה היה ליעקב לפי המתואר בפסוק?

צאן שפרה ורבה.

 • מהם הדברים אותם קנה יעקב בכסף שקיבל על מכירת הצאן שלו?

שפחות, עבדים, גמלים וחמורים.

 

 

שאלות פרק לא

 • מה שמע יעקב את בניו של לבן מדברים ביניהם?

שיעקב אסף את כל רכושו מרכושו של לבן.

 • מה ראה יעקב בסבר פניו של לבן?

שאיננו מסביר לו פנים יפות כמו שהיה לפני כן.

 • מה אמר ה' ליעקב שיקרה בשעה שהוא יחזור לארץ כנען?

ה' יהיה בעזרתו.

 • מה עשה יעקב לאחר שה' אמר לו לחזור לארץ כנען?

קרא ללאה ורחל כדי לשאול אותן אם הן מסכימות לחזור לארץ כנען.

 • מה אמר יעקב ללאה ורחל על עבודתו ללבן ומה אמר על רמאותו של לבן כשהגיע העת לשלם את המשכורת?

יעקב אמר שהוא עבד את לבן בכל כוחו ואילו לבן החליף את השכר שלו בכל פעם כדי לרמות אותו.

 • כיצד רימה לבן את יעקב על פי דבריו ללאה ורחל?

על ידי שבכל פעם היה מחליף את שכרו.

 • הסבר: "וְהֶחֱלִף אֶת מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים".

אביכן החליף את השכר שלי על עבודתי הרבה פעמים.

 • כיצד קיבל יעקב בכל זאת את שכרו?

ה' דאג לכך שלבן לא יצליח ברמאותו.

 • כיצד דאג ה' שלבן לא יוכל לרמות את יעקב?

אם לבן היה אומר ששכרו של יעקב יהיה צאן עקוד – זה מה שהצאן של לבן הוליד ואם לבן היה אומר שהשכר של יעקב יהיה הצאן הנקוד – זה מה שהצאן ילד.

 • הסבר: "וַיַּצֵּל אֱלֹהִים אֶת מִקְנֵה אֲבִיכֶם".

ה' הפריש מאביכן את הצאן שהיה מגיע לי בשכרי.

 • מה ראה יעקב בחלום עליו סיפר ללאה ורחל?

התיישים שהיו מתחתנות עם הצאן שהיה בידיו של יעקב היה עקוד, נקוד וברוק.

 • הסבר: עקוד, ברוד.

עקוד – כתמים לבנים בסמוך לרגל.

ברוד – חוט לבן שהקיף את גופם.

 • מה אמר המלאך ליעקב בשעת החלום (3 דברים)?

הצאן יוליד וולדות של נקודים, ברודים וטלואים.

ה' ראה את מה שלבן מרמה את יעקב, ולכן ה' מציל אותו.

המלאך הוא שליח ה' שיעקב משח אבן בבית אל כדי לעבוד אותו, ועכשיו הגיע הזמן ללכת ולעבוד את ה' על אותה מצבה.

 • מה הייתה תשובת רחל ולאה לשאלתו של יעקב אם הן מסכימות ללכת איתו לארץ כנען?

שאין להם מה לחפש עוד אצל לבן, כיוון שהם נחשבו נכריות ללבן.

 • הסבר: "הַעוֹד לָנוּ חֵלֶק וְנַחֲלָה בְּבֵית אָבִינוּ".

האם יש לנו עוד חלק ברכוש או חלקת קרקע לנחלה שאנחנו נירש בבית אבינו? הרי אין לנו סיבה להישאר כאן בחרן, שהרי אנחנו לא נירש דבר מכל נכסי אבינו.

 • מהי ראייתן של רחל ולאה שהן נחשבות לנכריות בעיני לבן?

שהוא מכר אותן וחיתן אותן תמורת שכר עבודה.

 • הסבר: "וַיֹּאכַל גַּם אָכוֹל אֶת כַּסְפֵּנוּ".

לאחר שאבינו מכר לך אותנו, הוא גם עיכב את הכסף שלנו, על ידי שלא נתן לך את השכר על העבודה שלך.

 • היכן היה לבן בשעה שיעקב הנהיג את כל רכושו כדי לחזור לארץ כנען?

במקום גזיזת הצאן.

 • מה גנבה רחל מאביה לפני שיצאה מבית לבן ומדוע?

תרפים שהוא מעין פסל, כדי להפריש את אביה מע"ז.

 • כיצד "גנב" יעקב את ליבו של לבן הארמי?

על ידי שהוא הלך ללא שאמר ללבן שהוא הולך.

 • איזה נהר עבר יעקב בדרכו חזרה לארץ כנען?

נהר פרת.

 • כמה ימים עברו עד שנאמר ללבן שיעקב ברח? מדוע?

3, מכיוון שהיה מרחק של שלושה ימים בין לבן ליעקב.

 • את מי לקח איתו לבן כדי לרדוף אחרי יעקב? כיצד הם נקראים בלשון התורה?

את קרוביו. אחיו.

 • היכן השיג לבן את יעקב?

ברה הגלעד.

 • מה היה תוכן התגלות מלאך ה' אל לבן בחלום הלילה?

שלא ידבר עם יעקב מדברים טובים ועד דברים רעים.

 • היכן פרס יעקב את המחנה שלו והיכן פרס לבן את המחנה שלו?

יעקב – בהר הגלעד. לבן – גם בהר הגלעד, ליד מחנה יעקב.

 • מה הייתה טענת לבן אל יעקב?

למה הוא כיסה ממנו את דבר הליכתו? לו היה אומר לו לפני כן, היה לבן משלח את יעקב בשמחה ותופים.

 • כיצד דימה לבן את לקיחת בנותיו על ידי יעקב?

לשבויות חרב.

 • הסבר: "וְלֹא נְטַשְׁתַּנִי לְנַשֵּׁק לְבָנַי וְלִבְנֹתָי עַתָּה הִסְכַּלְתָּ עֲשׂוֹ".

לא המתנת כדי שאוכל לנשק את בניי (הכוונה היא לנכדיו של לבן, בניו של יעקב) ולבנותיי, עכשיו, בכך שברחת, עשית מעשה סכלות.

 • הסבר: "יֶשׁ לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע".

יש בכחי לעשות לכם רע.

 • מדוע לא יעשה לבן דבר רע ליעקב ומשפחתו, למרות שלפי טענתו יש לו כח לעשות זאת?

מכיוון שה' אסר עליו לעשות כן.

 • מה הייתה טענתו של לבן לגבי הצורה בה נהג יעקב בהליכתו?

לא היה צריך לגנוב את אלוהיו של לבן.

 • הסבר: "נכסף נכספת לבית אביך".

רצית מאוד לחזור לבית אביך.

 • כתוב את שתי טענותיו של לבן ואת תשובתו של יעקב על כל אחת מטענות אלה?

למה גנבת את לבבי – כיוון שפחדתי שלא תתן לי ללכת.

למה גנבת את אלהי – מי שאצלו האלהים שלך לא יחיה.

 • הסבר: "נֶגֶד אַחֵינוּ הַכֶּר לְךָ מָה עִמָּדִי וְקַח לָךְ".

לפני קרובינו, תכיר מה מכל הדברים שנמצאים אצלי שייכים לך וקח אותם.

 • באלה אוהלים חיפש לבן את התרפים שלו?

אהל יעקב, לאה, בלהה, זלפה ורחל.

 • היכן שמה רחל את התרפים שגנבה מאביה?

מתחת לאוכף של הגמל ולאחר מכן ישבה עליהם.

 • כיצד הסבירה רחל ללבן את אי יכולתה לעמוד? מדוע באמת לא עמדה מעל הגמל?

מכיוון שהיא טמאה. מכיוון שמתחת לאוכף היו התרפים.

 • מה אמר יעקב ללבן בכעסו, לאחר שלבן לא מצא אצלו את התרפים?

למה אתה רדפת אחריי, תציג לפני כולם את מה שמצאת אצלי ששייך לך.

 • הסבר: "מַה פִּשְׁעִי מַה חַטָּאתִי כִּי דָלַקְתָּ אַחֲרָי".

במה פשעתי ובמה חטאתי, שבגלל חטא או פשע זה, החלטת לרדוף אחריי.

 • הסבר: "וְיוֹכִיחוּ בֵּין שְׁנֵינוּ".

קרובינו יבררו למי שייכים הכלים הללו.

 • במשך כמה שנים עבד יעקב בביתו של לבן? מה היה שכרו תמורת כל קבוצת שנים שעבד?

20: 7 על לאה, 7 על רחל ו-6 תמורת הצאן הנקוד וברוד.

 • כיצד תיאר יעקב את מסירותו ללבן בשנות עבודתו?

הרחלים לא הפילו ויעקב לא אכל את הצאן הזכרים. יעקב לא הביא ללבן טריפה, וכל צאן שיעקב החסיר הוא היה צריך לשלם מכיסו. יעקב עבד קשה הן בקור הגדול והן בחום הגדול, השינה נדדה מעיני.

 • הסבר את הפסוקים הבאים:
 • רְחֵלֶיךָ וְעִזֶּיךָ לֹא שִׁכֵּלוּ

במשך זמן רב כל כך של עשרים שנה, אני (יעקב) שמרתי כל כך טוב על הצאן שלך (לבן) עד שהרחלים והעיזים שלך לא הפילו את הוולדות שהן היו אמורות להוליד, אני השגחתי כל כך טוב על הצאן שלך, עד שהצאן הוליד את כל הוולדות בלי להפיל אחת מהן,

 • וְאֵילֵי צֹאנְךָ לֹא אָכָלְתִּי

את הזכרים שבצאנך אני (יעקב) לא אכלתי, אפילו שמנהג הרועים היה לאכול את הכבשים הזכרים

 • טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ

אני (יעקב) לא הבאתי לך (לבן) עז או כבש שנטרפו על ידי אריה או זאב, במשך כל עשרים השנים בהן עבדתי אצלך, לא נטרף אף עז או כבש על ידי אריה או זאב.

 • אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנָּה

כל צאן שהחסרתי לך, ביקשת ממני להחזיר לך ושילמתי לך עליהן.

 • גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה

כל דבר שנגנב ממני ביום או בלילה, שילמתי לך את ערכו:

 • הָיִיתִי בַיּוֹם אֲכָלַנִי חֹרֶב וְקֶרַח בַּלָּיְלָה

כשהייתי רועה את צאנך ביום, הייתה השמש "אוכלת" אותי, שורפת אותי, וכשהייתי רועה את צאנך בלילה, היה הקרח, הקור מפריע לי,

 • וַתִּדַּד שְׁנָתִי מֵעֵינָי

השינה שלי נדדה מעיני, כמעט ולא ישנתי, כיוון שהיתי רועה את הצאן שלך במסירות.

 • מה היה שכרו של יעקב לולי שה' היה עוזר לו?

כלום.

 • הסבר: "אֶת עָנְיִי וְאֶת יְגִיעַ כַּפַּי רָאָה אֱלֹהִים וַיּוֹכַח אָמֶשׁ".

ה' ראה את העמל ואת העבודה הקשה שלי, וה' בירר שזהו השכר שמגיע לי.

 • "הבנות בנותיי" – מה רצה לבן לומר ליעקב בדברים אלה?

שאם הבנות הם שלו, והנכדים הם שלו – הוא בוודאי שלא התכוון לעשות להם דבר רע.

 • מה הציע לבן ליעקב לעשות, לאחר שלכאורה הוכיח ליעקב שאינו רוצה להזיק לו?

לכרות ברית.

 • מה עשה יעקב כדי להראות שהברית בינו ללבן תהיה יציבה וקיימת ומה אמר יעקב לבניו לעשות כדי לקיים את הברית?

יעקב עצמו זקף אבן ולבניו אמר ללקט אבנים.

 • מדוע אכלו לבן, יעקב וקרוביהם ליד גל האבנים הגדול שהקימו?

כך דרכם של כורתי בריתות.

 • כיצד קרא לבן לגל האבנים שהקימו לשם הברית עם יעקב וכיצד קרא יעקב לגל אבנים זה?

לבן – יגר שהדותא. יעקב – גל עד.

 • מדוע קרא לבן בסופו של דבר לגלעד בשמו העברי?

כדי להראות שהגלעד הוקם לצורך הברית.

 • מדוע נקרא המקום שבו הקים יעקב את האבן למצבה בשם "מצפה"?

כיוון שלבן אמר שה' יצפה ויראה שכל אחד יקיים את חלקו בברית.

 • מהם שני הדברים שאסור ליעקב לעשות לבנותיו של לבן על פי הברית?

שלא יעשה להן דבר רע ושלא יתחתן עם נשים נוספות עליהן.

 • על מה יעיד גל האבנים שהקימו?

שלבן לא יעבור אותו כדי לעשות רע ליעקב ויעקב לא יעבור אותו כדי לעשות רע ללבן.

 • במי רצה לבן להשביע את כל הנוכחים כדי שלא יעברו על הברית שכרתו? במי נשבעו בסופו של דבר?

כל אחד באל שלו – לבן באלוהי נחור ויעקב באלוקיו. יעקב נשבע באלוקיו.

 • במה האכיל יעקב את מחנהו ואת מחנה לבן?

בבשר הבהמות ששחט.

 

 

שאלות פרק לב

 • מהם שני הדברים שעשה לבן לבנותיו לפני שהוא חזר לדרכו?

נישק אותם ובירך אותם.

 • מה קרה בשעה שיעקב המשיך בדרכו לארץ כנען?

מלאכי ה' פגשו בו כדי לשמור עליו בדרך שהוא הולך בה.

 • מה אמר יעקב בשעה שהוא פגש את מלאכי ה' שבאו לשמור עליו?

שאלה הם מלאכי ה'.

 • כיצד קרא יעקב למקום בו פגש את המלאכים? מדוע?

מחניים – על שם מחנה האלוקים שראה שם.

 • מדוע שלח יעקב שליחים אל עשיו אחיו?

כדי לדעת אם עשיו עדיין כועס עליו.

 • להיכן בשעיר שלח יעקב את השליחים?

לשדה אדום.

 • מה ציווה יעקב את השליחים ששלח לומר לעשיו?

אני גרתי עד עתה עם לבן והתעכבתי אצלו, ובניתיים צברתי רכוש, ושלחתי את השליחים אליך כדי שיאמרו לך שאני בא אליך וכך אני אמצא חן בעיניך.

 • הסבר: "וָאֵחַר עַד עָתָּה".

התאחרתי עד עכשיו, אני התעכבתי אצל לבן עד עכשיו.

 • מה הייתה תשובת השליחים ששלח יעקב?

שעשיו עדיין שונא אותו ושעשיו יוצא לקראתו של יעקב עם ארבע מאות אנשים.

 • מדוע חצה יעקב את המחנה שלו לשני מחנות?

כדי שאם עשיו יבוא ויכה חצי אחד של המחנה, יספיק החצי השני לברוח.

 • יעקב אומר לה' שהוא לא היה ראוי לכל הטוב שעשה לו ה' עד עתה. כיצד מתאר יעקב את החסד הגדול שעשה איתו ה'?

כשעבר את הירדן היה לו רק מקל, ועכשיו יש לו כבר שתי מחנות.

 • מה חושש יעקב שעשיו יעשה?

יכה את כל המחנה שלו.

 • הסבר: "פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים".

שמא יבוא עשיו ויכה אותי על ידי את האימהות על בניהם, שמא יבוא עשיו ויהרוג את האמהות ואת ילדיהם, ובכך יחשב הדבר כאילו שהכה אותי.

 • מהם שני הדברים שאמר יעקב לה' אותם הבטיח ה' ליעקב לפני כן?

שייטיב איתו ושישים את זרעו כחול הים אשר לא ייספר מרוב.

 • היכן ישן יעקב בלילה לאחר שחזרו השליחים שלו מעשיו?

בתוך המחנה.

 • מהי המנחה ששלח יעקב לעשיו?

200 עיזים, 20 תישים, 200 רחלים, 20 אילים, 30 גמלים שמיניקות את בניהן, 40 פרות, 10 פרים, 20 אתונות, 10 חמורים זכרים.

 • מדוע הפריד יעקב את סוגי הבהמות של העדרים?

כדי שעשיו יראה שיעקב שלח לו כמות ראויה של זכרים ונקבות מכל סוג.

 • כיצד ציווה יעקב את עבדיו להביא את המנחה לעשיו?
 • לעבור לפני יעקב.
 • לשים רווח בין כל עדר.
 • לומר לעשיו שכל המנחה הזאת היא לעשיו.
 • לומר לעשיו שיעקב מגיע אחריהם.
 • מדוע שלח יעקב את המנחה לפניו?

כיוון שקיווה שרוגזו של עשיו יתכפר על ידי המנחה.

 • הסבר: "כִּי אָמַר אֲכַפְּרָה פָנָיו בַּמִּנְחָה הַהֹלֶכֶת לְפָנָי".

מכיוון שיעקב אמר בליבו, שמא, על ידי שליחת המנחה, יבטל יעקב את רוגזו של עשיו.

 • איזה נחל העביר יעקב את כל משפחתו?

יבק.

 • מדוע נוצרה מציאות שיעקב נשאר לבדו על גדה אחת של נחל יבק?

כיוון שהוא שכח שם פכים קטנים.

 • מה קרה ליעקב כאשר הוא נשאר לבדו על הגדה של נחל יבוק?

הוא נלחם עם איש.

 • עד מתי נלחם יעקב עם שרו של עשיו?

עד עלות השחר.

 • מה קרה לאחר שהאיש שיעקב נאבק איתו, נגע בכף ירכו של יעקב?

הרגל ננקעה.

 • מדוע דרש האיש שיעקב ישחרר אותו? מה הייתה תשובת יעקב לאיש?

כיוון שכבר עלה השחר והוא צריך לומר את שירת היום. יעקב ענה שלא ישלח אותו אא"כ יברך אותו.

 • במה בירך האיש את יעקב? מה משמעות ברכה זו?

שמתעתה לא ייאמר עוד שמו יעקב אלא ישראל על שם ששרה עם אלוקים ועם אנשים והיה יכול להם.

 • מה הייתה תשובת שרו של עשיו לשאלתו של יעקב מהו שמו?

הוא שאל את יעקב למה הוא שואל בשמו.

 • כיצד קרא יעקב למקום בו נאבק עם המלאך? מדוע?

פניאל, כיוון שהוא ראה את מלאך ה' אלוקים פנים אל פנים.

 • מה קרה ליעקב בשעה שהשמש זרחה? מדוע?

יעקב צלע היות והירך שלו ננקעה.

 • מהי המצווה שהתחדשה לבני ישראל בעקבות מאבקו של יעקב עם שרו של עשיו?

איסור אכילת גיד הנשה.

 

 

שאלות פרק לג

 • כיצד חילק יעקב את בניו בשעה שהוא ראה את עשיו? מדוע?

באופן שכל אחד מהבנים יהיה יחד עם אימו, משום שהאמא תגן על הילדים.

 • באיזה סדר סידר יעקב את עמידת בניו לפני עשיו?

בני השפחות, אחריהם בני לאה ולאחריהם יוסף.

 • כמה פעמים השתחווה יעקב עד שהגיע אל עשיו?

7

 • מהם ארבעת הדברים שעשה עשיו בשעה שהוא רץ אל יעקב?

חיבקו, נפל על צווארו, נשק לו ובכה.

 • מה שאל עשיו את יעקב בשעה שהוא ראה את כל ילדיו של יעקב?

מיהם כל האנשים האלה, האם הם משפחתו או עבדיו.

 • "מִי לְךָ כָּל הַמַּחֲנֶה הַזֶּה אֲשֶׁר פָּגָשְׁתִּי" – מה שאל עשיו במשפט זה ומה ענה לו יעקב על כך?

מדוע שלחת לי את כל המנחה הזאת? יעקב ענה שהוא שלח את המנחה כדי למצוא חן בעיני עשיו.

 • מדוע לא רצה עשיו לקבל בתחילה את המנחה ששלח לו יעקב? מדוע בסופו של דבר הסכים לקבל את המנחה?

מכיוון שיש לו הכל. מכיוון שיעקב שכנע אותו.

 • מהן שתי הסיבות שבגללן חושב יעקב שעשיו צריך לקחת את המנחה?
 • כיוון שראיית עשיו היא כמו ראיית מלאך.
 • על ידי קבלת המנחה, עשיו מראה שהוא התפייס עם יעקב.
 • מה הציע עשיו ליעקב לאחר שלקח ממנו את המנחה? מה הייתה תשובתו של יעקב?

שהם יילכו יחד משם. שהילדים והצאן הולכים לאט ואינו רוצה לעכב את עשיו.

 • הסבר: "כִּי הַיְלָדִים רַכִּים וְהַצֹּאן וְהַבָּקָר עָלוֹת עָלָי וּדְפָקוּם יוֹם אֶחָד וָמֵתוּ כָּל הַצֹּאן".

שהילדים הם עדיין קטנים, והצאן והבקר שהן עלות, שהן מגדלות את הצאן הצעיר, מוטלות על אחריותי, ואני צריך להוליך אותן לאט,ואם יום אחד אנחנו נדחק את הצאן ללכת מהר יותר מיכולתו,כל הצאן ימות.

 • הסבר:" וַאֲנִי אֶתְנָהֲלָה לְאִטִּי לְרֶגֶל הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר לְפָנַי וּלְרֶגֶל הַיְלָדִים".

ואני אנהיג את הצאן בנחת בקצב שאני צריך להוליך אותם, לפי יכולת הצאן ללכת, וכן אנהיג את הילדים בנחת, לפי הקצב שהם יכולים ללכת.

 • מה הציע עשיו ליעקב, לאחר שיעקב אמר לו שאינו רוצה לעכבו? מה ענה יעקב להצעתו של עשיו?

להשאיר מהאנשים. יעקב שאל מדוע הוא ימצא חן בעיניו.

 • מהו המקום הראשון בו התיישב יעקב כשנכנס לארץ כנען? מה בנה שם למגורים?

סוכות, לעצמו בנה בית ולמקנה שלו בנה סוכות.

 • הגעת יעקב לשכם:
 • כתוב בלשון הפסוק את דברי הפסוק האומרים שיעקב הגיע אל העיר שכם ללא פורענות.

"ויבא יעקב שלם עיר שכם".

 • היכן הקים יעקב את המחנה שלו בשעה שהגיע לעיר שכם?

מול העיר.

 • כמה שילם יעקב על חלקת השדה בה הקים את מחנהו ומידי מי קנה את חלקת השדה?

100 קשיטה, חמור אבי שכם.

 • מה בנה יעקב בחלקת השדה שבנה בשכם?

מזבח.

 • הסבר: "וַיִּקְרָא לוֹ אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל".

על ידי המזבח שבנה, עבד יעקב לפני האל שהוא אלוקי ישראל.

 

 

שאלות פרק לד

 • מדוע יצאה דינה להסתובב באזור העיר שכם?

כדי לראות את מנהגי בנות הארץ.

 • מה הסכים שכם לתת ליעקב ומשפחתו תמורת חתונה עם דינה?

הרבה מתנות.

 • הסבר: "וַיַּעֲנוּ בְנֵי יַעֲקֹב אֶת שְׁכֶם וְאֶת חֲמוֹר אָבִיו בְּמִרְמָה".

בני יעקב ענו לשכם וחמור אביו בחכמה.

 • מה היה תנאם של בני יעקב לכך שהם יתרצו לתת את דינה לשכם?

שכל אנשי שכם ימולו.

 • מדוע לא התעכב שכם מלמול את עצמו?

מכיוון שהוא מאוד רצה להתחתן עם דינה.

 • כיצד שכנעו חמור ושכם את תושבי העיר שכם למול עצמם?

מכיוון שאם הם ימולו, הם יוכלו להתחתן עם בנות ישראל ולסחור בארץ איתם.

 • באיזה יום למילת אנשי שכם, יצאו שמעון ולוי להרוג את תושבי העיר? מדוע דווקא ביום זה?

ביום השלישי למילתם. מכיוון שבאותו יום המילה כואבת הכי הרבה, ואז הכי קל לתקוף את תושבי העיר.

 • מה אמר יעקב לשמעון ולוי לאחר שהם הרגו את כל תושבי העיר שכם?

שהם גרמו לכך שדעתו לא תהיה צלולה ולכך שתושבי העיר ינסו להילחם בו.

 • הסבר: "עֲכַרְתֶּם אֹתִי לְהַבְאִישֵׁנִי בְּיֹשֵׁב הָאָרֶץ בַּכְּנַעֲנִי וּבַפְּרִזִּי וַאֲנִי מְתֵי מִסְפָּר וְנֶאֶסְפוּ עָלַי וְהִכּוּנִי".

גרמתם לי שדעתי לא תהיה צלולה, ואתם תגרמו ליושבי הארץ, לכנעני ולפריזי לשנוא אותי ולריב איתי, ואילו לי יש רק אנשים מועטים, יושבי הארץ יכולים להתאסף ולהילחם בי.

 • מה הייתה תשובת שמעון ולוי ליעקב?

הם אחותינו תהיה כאישה מופקרת.

 

 

שאלות פרק לה

 • מה ציווה ה' את יעקב לעשות לאחר הריגת תושבי העיר שכם?

ללכת לבית אל ולבנות שם מזבח.

 • מדוע ציווה ה' את יעקב ללכת דווקא לבית אל?

מכיוון ששם התגלה אליו ה' בשעה שהוא ברח מפני עשיו.

 • מהם שלושת הדברים שאמר יעקב לאנשי משפחתו לעשות לפני שהלכו לבית אל?
 • להסיר את הע"ז שהם לקחו כשלל.
 • להיטהר מהע"ז.
 • להוריד את הבגדים מהם שמא יש עליהם ע"ז.
 • מדוע ציווה יעקב את משפחתו להחליף בגדים לפני היציאה לבית אל?

שמא יש בהם ע"ז.

 • באלה שני תארים מתאר יעקב את ה' לפני בני ביתו?

ה' ענה לו בעת צרתו. הי' היה בעזרתו בדרך.

 • היכן טמן יעקב את הנזמים ושאר הדברים שהביאו לו אנשי משפחתו?

מתחת לעץ אלה שנמצא בשכם.

 • מדוע לא תקפו יושבי הארץ את יעקב ומשפחתו?

היה עליהם פחד ה'.

 • "וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם אֵל בֵּית אֵל".
 • הסבר פסוק זה.

יעקב קרא לבית אל בשם "המקום שבו מתגלה שכינתו של ה' בבית אל", יעקב אמר שה' מגלה את שכינתו בבית אל.

 • מדוע קרא יעקב לבית אל בשם "אל בית אל"?

מכיוון ששם התגלה אליו ה' בשעה שהוא ברח מפני עשיו.

 • דבורה:
 • מי הייתה דבורה?

מינקת רבקה.

 • היכן היא נקברה?

מתחת לאלון שבבית אל.

 • כיצד נקרא המקום בו נקברה דבורה ומדוע?

אלון בכות – מכיוון שהדבר בא לציין את הבכי הרבה שהיה על מותה של דבורה.

 • מה אמר ה' ליעקב בהתגלות הנוספת שהתגלה אליו מאז שיעקב חזר מפדן ארם?

בירך אותו ואמר לו שמו לא יהיה יותר יעקב אלא ישראל.

 • מהי המשמעות שה' מברך את יעקב בשם "אל שדי"?

אני אל שכל הברכות שלו ולכן כדאי להתברך מברכותיי.

 • מהן ארבע ההבטחות שהבטיח ה' ליעקב בשעה שהתגלה אליו בפעם השנייה?
 • שייוולד לו ילד נוסף.
 • שייוולדו לו שני נכדים שהיו נמנים במניין שאר השבטים.
 • שייצאו ממנו אנשים הגונים למלכות.
 • הבטחה שהארץ תהיה לו ולזרעו.
 • הסבר: "וַיַּעַל מֵעָלָיו אֱלֹהִים בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ".

כבוד ה' הסתלק מיעקב במקום שה' דיבר עם יעקב.

 • מהם שני הדברים שעשה יעקב על המצבה שהוא הקים בבית אל?

נסך עליה יין ושפך עליה שמן.

 • "וַיְהִי עוֹד כִּבְרַת הָאָרֶץ לָבוֹא אֶפְרָתָה"
 • מהי כברת הארץ?

מרחק הליכה במידת מדידה שנקראת כברה.

 • איזה שם נוסף יש לעיר אפרת?

בית לחם.

 • מה קרה בשעה שיעקב היה במרחק של כברת ארץ מהעיר אפרת?

רחל הולידה את בנימין ומתה.

 • מה אמרה המילדת לרחל בשעה שרחל התקשתה בלידתה?

לא לירא, גם הוולד הזה הוא בן.

 • כיצד קראה רחל לבנה השני שנולד וכיצד קרא לו יעקב? מה משמעות כל אחד מהשמות האלה?

רחל – בן אוני – בן צערי.

יעקב – בנימין – מלשון בן ימים שנולד לעת זקנותו.

 • מה הקים יעקב מעל קברה של רחל?

מצבת אבן.

 • היכן פרס יעקב את אוהלו לאחר שקבר את רחל?

מגדל עדר.

 • מה היה חטאו של ראובן בשעה שיעקב ומשפחתו היו במגדל עדר?

הוא בלבל את יצועי אביו, החליף את המקום בו הייתה מיטתו של יעקב מאוהל בלהה לאוהל רחל.

 • מה היה מקום חנייתו של יעקב לאחר מגדל עדר?

חברון.

 • בן כמה היה יצחק בשעה שהוא מת? מי קבר את יצחק לאחר מיתתו?

180, יעקב ועשיו.

 

 

 

שאלות פרק לו

 • מדוע היה עשיו צריך לחפש לו ארץ אחרת להתיישב בה? היכן התיישב עשיו?

בגלל שיעקב היה הבכור ולכן יעקב הוא שקיבל את ארץ כנען שהיא ארץ מגורי אביו. עשיו התיישב בארץ אדום.

 • מדוע ארץ כנען לא הייתה יכולה לשאת גם את עשיו וגם את יעקב?

מכיוון שהמקנה של שניהם היה רב.

 

שאלות פרק לז

 • "וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו".
 • הסבר את הפסוק.

יעקב ישב באותו ארץ שבו ישב יצחק אביו.

 • באיזה ארץ אומרת התורה שישב יעקב?

ארץ כנען.

 • הסבר: "אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב".

אלה הם המאורעות שאירעו ליעקב.

 • מה היה עושה יוסף כשהיה בן שבע עשרה שנה?

היה רועה את הצאן יחד עם אביו.

 • הסבר: "וְהוּא נַעַר אֶת בְּנֵי בִלְהָה וְאֶת בְּנֵי זִלְפָּה נְשֵׁי אָבִיו".

יוסף היה משחק ומבלה זמן עם בני בלהה ובני זלפה נשי אביו.

 • מה אמר יוסף ליעקב בדיבה הרעה שהיה מביא ליעקב על אחיו?

שהם היו מבזים את בני השפחות.

 • מדוע אהב יעקב את יוסף מכל בניו?

כיוון שהיה בנו החכם.

 • מהו "בן זקונים" לפי הכתוב בפסוק שלנו?

בן חכם.

 • כתוצאה מאהבתו הרבה ליוסף - איזה בגד הכין יעקב ליוסף? מדוע?

כתונת פסים, בגלל שאהב אותו.

 • מהן שלוש הסיבות שכותבת התורה כדי להסביר את שנאתם של האחים ליוסף?

היה מבלה עם בני השפחות.

היה מביא את דיבתם הרעה אל יעקב.

קנאתם האחים ליוסף על שיעקב אהב אותו הכי הרבה.

 • חלומות יוסף:
 • מהו החלום הראשון שחלם יוסף?

שהאלומות של כל האחים משתחוות אליו.

 • מה קרה כתוצאה מסיפור החלום של יוסף לאחיו?

שנאו אותו יותר.

 • הסבר: "מאלמים אלומים".

אוספים את האלומות בשדה.

 • מה אמרו האחים ליוסף לאחר שסיפר להם את החלום הראשון?

האם אתה חושב שאתה הולך למלוך עלינו?

 • מה ההבדל בין מלוכה לממשלה?

מלך ממליכים אותו בהסכמה. מושל – ללא הסכמה.

 • מהו החלום השני אותו חלם יוסף?

השמש, הירח ואחד עשר כוכבים היו משתחווים לו.

 • מה הייתה תגובת יעקב כאשר הוא שמע את חלומו של יוסף?

גער בו ושאל האם הוא ואמא של יוסף יבואו להשתחוות בפני יוסף.

 • מדוע גער יעקב ביוסף לאחר שיוסף סיפר לו את החלום השני?

כדי להוציא את הקנאה מלבם של האחים.

 • הסבר: "ואביו שמר את הדבר". מהו הדבר?

יעקב המתין כדי לראות מתי חלומות יוסף יתגשמו. הדבר – החלום.

 • מדוע דאג יעקב כשבניו הלכו לשכם כדי לרעות את צאנו? מה עשה יעקב בדאגתו לבניו?

מכיוון שאנשי שכם שונאים אותם לאחר המלחמה נגדם, שלח לשם את יוסף.

 • מהיכן להיכן שלח יעקב את יוסף כדי לראות את שלום אחיו?

מעמק חברון לשכם.

 • הסבר: "והנה תעה בשדה". מדוע יוסף "תעה" בשדה?

מסתובב בשדה. מכיוון שהוא חיפש את אחיו.

 • מה שאל את יוסף האיש שמצא אותו?

מה תבקש.

 • האיש אמר ליוסף שאחיו נמצאים במקום מסוים, ושכבר אינם נמצאים בשכם.
 • מהו מקום זה?

דתן.

 • כיצד ידע האיש את מקומם של אחיו של יוסף?

שמע אותם אומרים אחד לשני שילכו לשם.

 • מה עשו אחי יוסף כשראו אותו מתקרב אליהם?

חשבו מחשבה להמיתו.

 • הסבר: "וַיִּתְנַכְּלוּ אֹתוֹ לַהֲמִיתוֹ".

אחיו של יוסף חשבו מחשבה רעה ולהמית אותו.

 • כיצד תיארו אחיו של יוסף אותו בשעה שהוא התקרב אליהם? כיצד רצו להרוג אותו?

"בעל החלומות", להשליך אותו לאחד הבורות.

 • כיצד רצו האחים להסביר את עובדת היעלמותו של יוסף לאחר שיהרגו אותו?

חיה רעה אכלה אותו.

 • "ונראה מה יהיו חלומותיו" – מה רצו האחים לומר בדברים אלה?

הם לעגו שלאחר שהם יהרגו את יוסף, הם יראו מה יעלה בגורלם של חלומותיו של יוסף.

 • "ויצילהו מידם" – מה רצה ראובן למנוע מאחיו לעשות?

להרוג את יוסף בידיים.

 • מה הציע ראובן לעשות ליוסף? מהו ההסבר שנותנת התורה לכוונתו של ראובן בהצעתו?

להשליך את יוסף לאחד הבורות שבמדבר. ראובן התכוון להציל את יוסף.

 • מהם שני הדברים שהפשיטו האחים מיוסף?

הבגד הרגיל וכתונת הפסים.

 • "וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם" – מה רצתה התורה להדגיש בתיאור זה של הבור?

 הבור היה כל כך ריק עד שלא היה בו אפילו טיפת מים אחת.

 • מה עשו האחים לאחר שהשליכו את יוסף אל הבור?

ישבו לאכול לחם.

 • אורחת הישמעאלים:
 • מהיכן באה אורחת הישמעאלים? מתי עוד למדנו על מקום זה?

מגלעד, לבן השיג את יעקב בהר הגלעד.

 • מה נשאו איתם הישמעאלים שהיו בשיירה?

נכאת – סוג של בשמים, צרי – אחד מסימני הקטורת, לוט – סוג של שורש של עשב.

 • להיכן הלכה אורחת הישמעאלים?

מצרים.

 • מה הציע יהודה לאחיו לעשות עם יוסף במקום להורגו? כיצד נימק יהודה את הצעתו? (2 נימוקים)

למכור אותו לישמעאלים. שאין תועלת בהריגתו של יוסף. שיוסף הוא אחיהם.

 • מי העלה את יוסף מהבור?

הישמעאלים.

 • מיהם המדינים המוזכרים?

הישמעאלים.

 • מה היה המחיר שתמורתו מכרו האחים את יוסף?

20 מעות כסף.

 • חזרתו של ראובן אל הבור:
 • מדוע לא היה ראובן עם שאר אחיו בשעת המכירה?

כיוון שהוא הלך לשמש את יעקב.

 • מה היה הדבר הראשון שעשה ראובן לאחר שראה שיוסף איננו בבור?

קרע את בגדיו.

 • הסבר: "וַאֲנִי אָנָה אֲנִי בָא" - מה היה חששו של ראובן?

להיכן אני יכול לברוח מפני צערו של אבא. ראובן חשב שיעקב יאשים אותו בחסרונו של יוסף, היות והוא היה הבכור בין האחים.

 • מה עשו האחים כדי להטעות את יעקב ולהעלים את דבר מכירת יוסף?

שחטו שעיר עיזים, טבלו את הכתונת בדם השעיר ושלחו את הכתונת אל יעקב כדי שיזהה האם הכתונת שייכת ליוסף או לא.

 • מדוע טבלו האחים את כתונת יוסף דווקא בדם שעיר?

כיוון שדמו דומה לדם אדם.

 • מה סבר יעקב שקרה ליוסף בשעה שהוא ראה את כתונת יוסף טבולה בדם השעיר?

שיוסף נטרף ע"י חיה רעה.

 • הסבר: "טָרֹף טֹרַף יוֹסֵף".

יוסף נטרף פעמיים: פעם אחת יוסף נטרף כאשר חיה רעה אכלה אותו ופעם שנייה, לאחר שהחיה הרעה אכלה אותו, החיה הרעה החביאה את עצמותיו ולכן לא אוכל למצוא את עצמותיו של יוסף.

 • מהם שלושת הדברים שעשה יעקב לאות אבלות על אבדונו של יוסף (לצורך התשובה עליך לעיין בפסוקים שעד סוף הפרק)?

קרע את בגדיו ולבש שק על מותניו, ובכה עליו.

 • במשך כמה זמן התאבל יעקב על יוסף? כיצד קוראת התורה לתקופת הזמן הזו?

22 שנה, ימים רבים.

 • מי ניסה לנחם את יעקב? מה אמר להם יעקב בשעה שהם ניסו לנחמו?

כל בניו, דינה ונשות בנותיו, יעקב אמר להם שהוא ייקבר בצער מרוב צער על מותו של יוסף.

 • למי מכרו הישמעאלים את יוסף? מה היה תפקידו במצרים?

לפוטיפר שהיה ממונה על שחיטת בהמותיו של פרעה מלך מצרים.

 

 

שאלות פרק לח

 • מדוע פרש יהודה מאת אחיו בשעה שיוסף נמכר למצרים?

יהודה ירד מנכסיו וניסה לצבור את נכסיו מחדש.

 • עם מי השתתף יהודה בעסקיו? מאיזה מקום היה אדם זה?

חירה, עדולם.

 • הסבר: "וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי".

יהודה הלך לאדם ממקום שנקרא "עדולם", ועשה איתו שותפות בממון.

 • עם מי התחתן יהודה? מהם שמות שלושת בניו של יהודה שהולידה לו אשתו?

בת שוע, ער אונן ושלה.

 • מי קרא את שמות כל אחד מבניו של יהודה?

ער – יהודה. אונן ושלה – בת שוע.

 • היכן היה יהודה בשעה שבת שוע הולידה לו את שלה?

כזיב.

 • עם מי חיתן יהודה את ער בנו הבכור?

תמר.

 • התורה מספרת שער היה רשע בעיני ה'. מה עשה לו ה' כתוצאה מרשעותו?

המית אותו.

 • מהו הייבום? מדוע רצה יהודה שאונן ייבם את תמר?

ייבום – כאשר האח מתחתן עם אשת אחיו שמת ללא בנים. יהודה רצה שאונן ייבם את תמר כדי שלבן שיוולד להם יהיה אפשר לקרוא על שם אחיו ער המת.

 • חטא אונן:
 • מה היה חטאו של אונן?

שהוא דאג שלא להוליד עוד ילדים.

 • מדוע חטא אונן בחטא זה?

כיוון שלא רצה להוליד בן שייקרא ע"ש אחיו ולא על שמו עצמו.

 • מה היה עונשו של אונן על חטא זה?

ה' המית גם אותו.

 • כיצד הסביר יהודה לתמר את חוסר רצונו לחתן את שלה איתה? מה הייתה הסיבה האמיתית של יהודה לכך שהוא לא רצה ששלה יתחתן עם תמר?

יהודה אמר ששלה עדיין קטן מידי להתחתן, אך הסיבה האמיתית שהוא לא רצה לחתן אותה עם תמר היא מכיוון שהוא פחד שאם שלה יתחתן איתה גם הוא ימות, וכך ניסה לחפש תירוצים שלא לחתן את תמר עם שלה.

 • מדוע היה יהודה צריך לקבל תנחומים, לאחר שעבר הרבה זמן מאז שתמר חזרה לביתה?

מכיוון שאשתו מתה.

 • מה עשה יהודה לאחר שהוא התנחם על מות אשתו? היכן עשה זאת?

עלה לתמנע כדי לפקח על גזיזת צאנו.

 • מהם ארבעת הדברים שעשתה תמר בשעה שנאמר לה שיהודה עולה לתמנע? מדוע עשתה זאת?
 • הורידה את בגדי אלמנותה.
 • כיסתה את ראשה ע"י צעיף.
 • כסתה את פניה.
 • ישבה במקום שיש פיצול של דרכים בדרך העולה אל תמנע.

הסיבה שתמר עשתה דברים אלה היא משום שהיא ראתה ששלה גדל ושיהודה עדיין לא חיתן אותה עם שילה למרות שהוא גדל.

 • הסבר את המילים הבאות:
 • ותתעלף – כיסתה את פניה.
 • בפתח עיניים – בפיצול הדרכים.
 • במה כיסתה תמר את ראשה?

בצעיף.

 • מדוע לא הכיר יהודה את תמר?

מכיוון שהיא כסתה את פניה.

 • מה הבטיח יהודה לתת לתמר בשכר שיתחתן איתה?

גדי עיזים.

 • מהם שלושת הדברים שדרשה תמר כמשכון עד שיהודה ישלח אליה גדי עיזים בסופו של דבר?

החותמת שלו, המטה שלו והבגד שלו.

 • עם מי שלח יהודה את גדי העיזים כדי לשלם לתמר? מדוע לא מצא אדם זה את תמר?

עם חירם, מכיוון שתמר רק התחפשה לקדשה ועכשיו היא הורידה את התחפושת.

 • מדוע לא המשיך יהודה לחפש את תמר?

מכיוון שהוא חשש שמא הוא יבוזה על ידי שאנשים יידעו שהוא התחתן עם אישה מופקרת.

 • מה נאמר ליהודה לאחר שעברו שלושה חודשים מאז שהוא התחתן עם תמר?

נאמר לו שתמר בהריון מחתונתה עם אדם אחר.

 • מה היה הדין של תמר שפסק לה יהודה על שהתחתנה עם אדם אחר?

שריפה.

 • מה אמרו השליחים ששלחה תמר ליהודה בשעה שהוציאו אותה לשריפה?

שיכיר בבקשה למי שייכים החותמת, הפתיל והמקל האלה.

 • מדוע לא אמרה תמר ליהודה במפורש שהיא בהריון ממנו?

כדי שלא לביש אותו.

 • מה אמר יהודה לאחר שהוא הכיר שהחותמת, הפתיל והמטה הם שלו?

שתמר צודקת יותר ממנו.

 • לפי דבריו של יהודה, מדוע הייתה תמר צודקת יותר ממנו?

כיוון שהוא אמר לה שהוא יחתן אותה עם שלהל אחר ששלה יגדל ולאחר ששלה גדל, הוא עדיין לא חיתן אותם.

 • מה עשתה המילדת עם התינוק שהוציא את ידו ראשונה מתמר? מדוע עשתה זאת?

קשרה על ידו חוט זוהר, כדי לומר שהוא זה שיצא ראשון.

 • כיצד קרא יהודה לכל אחד מבניו התאומים? מדוע?

פרץ – על שם שהתחזק לצאת ראשון למרות שאחיו כבר התחיל לצאת.

זרח – על שם החוט הזוהר ששמה המילדת על ידו כדי לומר שהוא זה שיצא ראשון.

 

שאלות פרק לט

 • מהו סריס?

אדם מכובד.

 • הסבר את הפסוק הבא:
 • וַיְהִי יְקֹוָק אֶת יוֹסֵף.

ה' היה בעזרתו של יוסף, וכך ניצל יוסף מאנשים שניסו להרע לו.

 • וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ.

יוסף הצליח בכל מעשיו.

 • וַיְהִי בְּבֵית אֲדֹנָיו הַמִּצְרִי.

יוסף שירת את פוטיפר בביתו, יוסף היה עומד לשרת את פוטיפר בביתו, והדבר מראה על חשיבותו של יוסף, שהרי העבודה בביתו של פוטיפר הייתה נעשית על ידי העבדים עליהם פוטיפר סמך, ואילו שאר העבדים היו עובדים מחוץ לבית.

 • כיצד קידם פוטיפר את יוסף? מדוע עשה זאת?

קידם אותו להיות המשרת האישי שלו, מכיוון שיוסף מצא חן בעיניו.

 • מה קרה לאחר שפוטיפר מינה את יוסף להיות אחראי על ביתו?

ה' בירך את ביתו של פוטיפר.

 • מהו הדבר היחיד של פוטיפר עליו לא היה יוסף ממונה? מדוע לא נתן פוטיפר ליוסף את האחריות על כך?

על הלחם, מכיוון שהיה גנאי למצרים לאכול לחם של עברים.

 • מדוע אשת פוטיפר רצתה להתחתן עם יוסף?

מכיוון שהוא היה יפה תואר ויפה מראה.

 • כיצד הסביר יוסף לאשת פוטיפר את סירובו להתחתן איתה?

יהיה בכך משום כפיות טובה לפוטיפר ויהיה בכך חטא לה'.

 • מדוע ביום שבו דרשה אשת פוטיפר מיוסף להתחתן איתה, לא היה אף אדם בבית?

מכיוון שכולם הלכו לעבוד ע"ז, היות והיה זה יום חג של הע"ז.

 • כיצד הצליח יוסף לברוח מאשת פוטיפר בשעה שהיא החזיקה בו כדי להכריח אותו להתחתן איתה?

הוא השתחרר מהבגד שלו ועזב את הבגד אצלה.

 • כיצד הסבירה אשת פוטיפר לאנשי ביתה את החזקתה בבגדו של יוסף?

יוסף השאיר את הבגד לאחר שהיא צעקה בקול גדול.

 • מה עשה פוטיפר ליוסף לאחר שהוא שמע מאשתו שיוסף ניסה להכריח אותה להתחתן איתו?

שם אותו בבית הסוהר.

 • מיהם האנשים שהוכנסו לבית הסוהר שבו שם פוטיפר את יוסף?

האסירים של המלך.

 • מהו החסד שנטה ה' על יוסף?

כל מי שראה את יוסף אהב אותו.

 • על מה מינה שר בית הסוהר את יוסף?

על שאר האסירים.

 • הסבר: "וְאֵת כָּל אֲשֶׁר עֹשִׂים שָׁם הוּא הָיָה עֹשֶׂה".

כל מה שהיו האסירים עושים בבית הסוהר היה נעשה על פי מאמרו של יוסף, יוסף היה מחליט על כל הדברים שנעשים בבית הסוהר.

 • מדוע לא היה שר בית הסוהר מפקח על מה שהיה יוסף עושה?

מכיוון שה' היה בעזרתו של יוסף בכל מה שהיה עושה וה' היה מצליח את מעשיו של יוסף.

 

שאלות פרק מ

 • מיהם שני שריו של פרעה שחטאו לו? מה היה חטאם?

שר המשקים – נמצא זבוב בכוסו של פרעה. שר האופים – נמצא צרור בלחמו של פרעה.

 • מה היה עונשם של שני שרי פרעה שחטאו?

הושמו בבית הסוהר.

 • את מי מינה פוטיפר לשמש את שר המשקים ואת שר האופים במשך הזמן שהם היו כלואים בבית הסוהר?

את יוסף.

 • "וְהִנָּם זֹעֲפִים":
 • מה פירוש זועפים?

עצובים.

 • מדוע היו השרים זועפים?

מכיוון שהם חלמו חלום בלילה, ולא ידעו את פתרון החלום.

 • מה אמר יוסף לשרים לאחר שהוא שמע שהם חלמו חלום שאינם יודעים את פתרונו?

שפתרונות החלומות הם בידי ה', ולכן הם יכולים לספר את החלומות ליוסף, ואולי יוסף יצליח לפתור להם את החלום בס"ד.

 • מה היה החלום של שר המשקים?

הוא ראה עץ גפן שהיו לו שלושה ענפים, ענפי הגפן הוציאו את ניצני הפירות, ולאחר שהפירות הבשילו, הוא לקח את כוס פרעה וסחט את הענבים לתוך כוסו של פרעה.

 • הסבר את הפסוק הבא:
 • וּבַגֶּפֶן שְׁלֹשָׁה שָׂרִיגִם בעץ הגפן היו שלושה זמורות, שלושה ענפים.
 • וְהִיא כְפֹרַחַת עָלְתָה נִצָּהּ

ענפי הגפן פרחו והוציאו את ניצני פירות הענבים.

 • הִבְשִׁילוּ אַשְׁכְּלֹתֶיהָ עֲנָבִים

ולאחר מכן הבשילו אשכולות הענבים שהיו על העץ.

 • מהם שני השלבים בגדילת הענבים עליהם מספר שר המשקים ליוסף שהוא חלם בחלומו?

ניצני פירות, הבשלת הפירות.

 • מה היה פתרון החלום של שר המשקים לפי דבריו של יוסף?

בעוד שלושה ימים פרעה ימנה אותו בתוך כל עבדיו ויחזיר אותו לתפקידו הראשון.

 • מה מבקש יוסף מאת שר המשקים לאחר פתרון החלום?

שיאמר לפרעה לשחרר אותו מבית הסוהר.

 • כיצד מנמק יוסף את רצונו שפרעה אותו מבית הסוהר?

בכך שהוא גונב מארץ העברים ונמכר במצרים לעבד, וגם עכשיו הוא לא עשה דבר שמגיע לו להיות כלוא.

 • הסבר:
 • יִשָּׂא פַרְעֹה אֶת רֹאשֶׁךָ

פרעה ימנה אותך בתוך שאר עבדיו. פרעה ימנה את כל עבדיו ואתה תיכלל עם שאר עבדיו של פרעה וכבר לא תהיה בבית האסורים.

 • וַהֲשִׁיבְךָ עַל כַּנֶּךָ

כדי להחזיר אותך לתפקיד שלך, כדי שתחזור ותשמש אותו בתור שר משקים.

 • מדוע החליט שר האופים לספר את חלומו ליוסף?

כיוון שהוא ראה שיוסף פתר את החלום של שר המשקים בפתרון שמתיישב על הדעת.

 • חלומו של שר האופים:
 • מה היה חלומו של שר האופים?

על ראשו היו שלושה סלים עשויים מנסרים מקולפים (וממילא בסל היו חורים) ובסלים היו מאכלים של האופים, והעוף אכל את המאכלים מעל ראשו של שר האופים.

 • מה היה פתרון החלום של שר האופים לפי דבריו של יוסף?

שבעוד שלושה ימים פרעה יסיר את ראשו ויתלה אותו על עץ, והעופות יאכלו את בשרו מעליו.

 • הסבר: "סַלֵּי חֹרִי עַל רֹאשִׁי".

סלים עשויים מנצרים מקולפים שיש בהם חורים שהיו על ראשי.

 • מה קרה לאחר ששר המשקים השתחרר מבית הסוהר?

הוא שכח מיוסף.

 

שאלות פרק מא

 • מה קרה שנתיים לאחר ששר המשקים השתחרר מבית הסוהר?

פרעה חלם חלומות.

 • מהם שני החלומות שחלם פרעה באותו הלילה?
 • מהיאור עולות שבע פרות טובות ולאחר מכן עלו מהיאור שבע פרות דקות שאכלו את הפרות הטובות.
 • היו שבע שיבולים מלאות שעלו בקנה אחד ולאחר מכן היו שבע שיבולים נוספות שהיו ריקות שעלו בקנה שאכלו את השיבולים המלאות.
 • הסבר: "בריאות בשר".

היו בהם הרבה בשר.

 • מהו האחו בו רעו הפרות הטובות?

מקום מרעה.

 • מה עשה פרעה בין שני החלומות שחלם?

התעורר.

 • הסבר: "שדופות קדים".

חולות במחלה שעוברת על השיבולים שנקראת שידפון.

 • מה קרה לפרעה ומה עשה, לאחר שהוא התעורר בבוקר משנתו בה חלם את החלומות?

נטרפה רוחו, קרא לכל חרטומי מצרים וחכמיה כדי שיפתרו את החלום.

 • הסבר: "ותיפעם רוחו".

נטרפה דעתו.

 • למי קרא פרעה לפתור את החלומות? מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהם הציעו?

לחרטומים ולחכמי מצרים. מכיוון שהוא לא חשב שאלה הם פתרונות החלום.

 • מי הציע לפרעה לקרוא ליוסף כדי שיפתור לו את החלום? כיצד שכנע אדם זה את פרעה לקרוא ליוסף?

שר המשקים. יוסף פתר את החלומות שלו ושל שר האופים שחלמו בבית הסוהר.

 • כיצד קרא שר המשקים ליוסף בשעה שסיפר עליו לפרעה?

נער, עבד עברי.

 • מהם שני הדברים שעשה יוסף כדי שהוא יעמוד בפני פרעה בצורה מכובדת יותר?

הסתפר והחליף את בגדיו.

 • הסבר: "וַיְרִיצֻהוּ מִן הַבּוֹר".

השליחים של פרעה הריצו את יוסף מבית הסוהר שהיה בבור, השליחים מיהרו להוציא את יוסף מבית הסוהר.

 • מה ענה יוסף לפרעה לאחר שפרעה אמר לו ששמע שהוא יודע לפתור את החלומות?

אין פתרון החלומות תלוי בו אלא רק בה'.

 • הסבר: "ורכות בשר".

היה חסר להן בשר.

 • כיצד תיאר פרעה בפני יוסף את הפלא הגדול שבאכילת הפרות השמנות על ידי הפרות הרזות?

שגם לאחר אכילתם, לא היה נראה שהפרות הכחושות השמינו.

 • מדוע סיפר פרעה ליוסף רק על החרטומים שלא ידעו את פתרון החלום ולא סיפר ליוסף גם על חכמי מצרים שלא ידעו את פתרון החלום?

מכיוון שאם החרטומים לא ידעו, כך שכן שהחכמים לא ידעו.

 • מה היה פתרון חלומות פרעה לפי דבריו של יוסף?

יהיו שבע שנות שבע ולאחר מכן יהיו שבע שנות רעב.

 • מדוע חלם פרעה את חלומו פעמיים, אם הפתרון הוא אותו פתרון לשני החלומות?

מכיוון שה' ממהר לעשות את הדברים שנאמרו בחלום, ה' ממהר להביא את שנות השבע ושנות הרעב.

 • הסבר: "כִּי נָכוֹן הַדָּבָר מֵעִם הָאֱלֹהִים".

הדבר מזומן להיעשות על ידי אלוקים.

 • מה הציע יוסף לפרעה לעשות כדי להתכונן לשנות הרעב?

למנות אדם על מצרים שיאסוף את כל האוכל בשנות השבע, וכך יהיה מה לאכול בשנות הרעב.

 • מהן שתי התכונות של האדם שהציע יוסף לפרעה למנות אותו על מצרים?

תבונה וחכמה. חכמה שיידע איך לאסוף את האוכל במשך שנות השבע ותבונה שיידע כיצד לחלק את האוכל בשנות הרעב.

 • הסבר: "וִישִׁיתֵהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם".

ימנה אותו לשליט על ארץ מצרים.

 • מי יעזור לשליט לאסוף את האוכל בשנות השבע?

פקידים.

 • הסבר: "וחמש את ארץ מצרים".

יזרז את המצרים לאסוף את התבואה.

 • להיכן יאספו את האוכל בשנות השבע?

לתוך הערים, בכל אחת מהערים היה מחסן של אוכל.

 • מה שאל פרעה את עבדיו לאחר ששמע את פתרון החלומות מיוסף?

האם יש בכל מצרים אדם כמו יוסף שיש בו רוח נבואה מאת ה'?

 • מה אמר פרעה ליוסף לאחר פתרון החלומות?

שאין אדם ראוי יותר ממנו להיות ממונה על ארץ מצרים.

 • הסבר: "וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי".

ועל פי דבריך (של יוסף) כל העם המצרי יהיה ניזון.

 • במה יהיה פרעה גדול יותר מיוסף?

שיקראו לו מלך.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה פרעה כדי להראות שיוסף הוא השליט על מצרים?
 • הלביש את טבעתו על ידו של יוסף.
 • הלביש את יוסף בבגדי פשתן.
 • שם שרשרת על צווארו של יוסף.
 • הרכיב את יוסף במרכבה שהייתה מיועדת למשנה למלך.
 • ממה היו עשויים הבגדים שהלביש פרעה את יוסף?

פשתן.

 • מה קראו תושבי מצרים לפני יוסף? מדוע?

אברך, לשון מלכות.

 • לפי דברי פרעה: מה לא יעשה אדם בכל ארץ מצרים ללא רשותו של יוסף?

לא ירים את ידו כדי להכין כלי נשק ולא ירים את רגלו כדי לרכב על סוסים.

 • כיצד קרא פרעה ליוסף? מדוע?

צפנת פענח, כיוון שהוא מצליח לפענח דברים נסתרים.

 • את מי נתן פרעה ליוסף לאישה?

אסנת ביתו של פוטיפרע.

 • מי היה פוטיפרע?

שר בעיר שנקרא און.

 • הסבר: "וַיֵּצֵא יוֹסֵף עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם".

שמו של יוסף התפרסם בכל ארץ מצרים.

 • בן כמה היה יוסף בשעה שעמד לפני פרעה? כמה שנים עברו על יוסף מעת שנמכר?

30, 13

 • הסבר: "וַתַּעַשׂ הָאָרֶץ בְּשֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע לִקְמָצִים".

במהלך שבע שנות השבע, כינסתו תושבי ארץ מצרים את כל התבואה אל תוך מחסנים גדולים.

 • כיצד אסף יוסף את האוכל ואחסן אותו במשך שבע שנות השבע?

לתוך כל עיר נתן את האוכל שגדל בשדות שהיו מסביב לאותה העיר.

 • כיצד מתארת התורה את ריבוי האוכל שאסף יוסף במשך שבע שנות השבע? (2 תיאורים)

כחול הים.

לא היה ניתן לספור את האוכל.

 • מה שמות שני בניו של יוסף שנולדו לו לפני שנות הרעב? מדוע קרא להם יוסף בשמות אלה?
 • מנשה – ה' השכיח ממני את כל הייסורים שעברתי בבית אבי.
 • אפרים – ה' הפרה אותי בארץ שבה שועבדתי.
 • מה אמר פרעה לתושבי מצרים בשעה שאלה התלוננו אליו שאין להם לחם?

שיילכו אל יוסף ושיעשו מה שאמר להם לעשות.

 • "וישבור למצרים" – מהי השבירה המוזכרת בפסוק?

מכירת האוכל.

 

 

שאלות פרק מב

 • הסבר: וַיַּרְא יַעֲקֹב כִּי יֶשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם".

יעקב ראה שבמצרים מוכרים תבואה.

 • מה אמר יעקב לבניו לאחר שראה שיש שבר במצרים?

למה שיהיו כחושים וחלשים, שירדו למצרים כדי לקנות תבואה.

 • הסבר: "לָמָּה תִּתְרָאוּ".

למה שתהיו כחושים וחלשים מהרעב.

 • מדוע לא שלח יעקב את בנימין יחד עם שאר אחיו למצרים?

כיוון שפחד שיקרה לו אסון והוא ימות בדרך.

 • הסבר: "הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל עַם הָאָרֶץ".

יוסף היה מחליט כמה תבואה למכור לכל אדם שירד למצרים כדי לקנות אוכל.

 • מה עשו אחי יוסף ברגע שהם ראו את יוסף?

השתחוו לו.

 • כיצד התנהג יוסף עם אחיו לאחר שהכיר אותם? דייק בתשובתך!

כאדם זר.

 • הסבר: "ויתנכר אליהם".

התנהג אליהם כאדם זר.

 • מה שאל יוסף את אחיו לאחר שהכירם ומה ענו לו?

מאין הם והם ענו לו שהם מארץ כנען ושהם ירדו למצרים כדי לקנות אוכל.

 • במה נזכר יוסף לפני שאמר לאחיו שהם מרגלים?

את החלומות שחלם להם.

 • הסבר: "לִרְאוֹת אֶת עֶרְוַת הָאָרֶץ בָּאתֶם".

באתם כדי לראות את "גילוי הארץ", את נקודות התורפה של הארץ ולראות מהיכן היתן לכבוש את הארץ.

 • כיצד הסבירו האחים ליוסף את הליכתם יחד אם הם אינם מרגלים?

שהם כולם אחים.

 • כיצד אמר יוסף לאחיו שהם יכולים להוכיח שהם דוברים אמת ושהם אינם מרגלים?

אם הם יביאו את אחיהם הקטן אליו.

 • מה עשה יוסף בשעה שהוא אמר "חי פרעה"? מדוע אמר זאת יוסף?

נשבע. משום שהוא נשבע בשם פרעה כשהיה נשבע לשקר.

 • כיצד הציע יוסף לבצע את ההוכחה שהם דוברים אמת?

שישלחו אח אחד שיביא את האח הקטן, ושאר האחים יישארו בבית הסוהר עד שיביא אותם.

 • כמה ימים שהו האחים בבית הסוהר? מדוע שחרר אותם יוסף לאחר זמן זה?

3 ימים, כיוון שהוא ירא אלוקים ורצה לתת להם להביא את האוכל לארץ כנען.

 • כיצד הציע יוסף לאחיו להוכיח שאינם מרגלים לאחר שהוא אמר להם שהוא ירא אלוקים? מה יקרה אם לא יצליחו להוכיח את טענתם?

אחד האחים יישאר בבית הסוהר, והשאר יביאו לארץ כנען את האוכל שהם קנו. אם הם לא יצליחו להוכיח את טענתם, הוא יהרוג אותם.

 • כיצד הסבירו האחים את דבר בוא הצרה עליהם?

שהם לא הקשיבו ליוסף כאשר התחנן בפניהם שירחמו עליו.

 • מה אמר ראובן לאחים לאחר שהם הבינו שהצרה באה עליהם בגלל שהם מכרו את יוסף?

שהוא אמר להם שלא להרוג את יוסף, ועכשיו דמו של יוסף נדרש מהם.

 • מדוע לא חשבו האחים שיוסף מבין את מה שהם מדברים ביניהם?

כיוון שיוסף דיבר איתם על ידי מתורגמן.

 • מה עשה יוסף לאחר ששמע את האחים אומרים שהצרה באה עליהם בגלל שהם לא הקשיבו ליוסף בשעה שהוא התחנן אליהם?

הסתובב מעליהם ובכה.

 • את מי מהאחים שם יוסף בבית הסוהר?

שמעון.

 • מהם שלושת הדברים שציווה יוסף לעבדיו לעשות עם אחיו?
 • למלא את הכלים בתבואה.
 • להחזיר לכל אחד מהאחים את הכסף.
 • לתת לאחים צידה לדר.
 • כיצד קרה הדבר שאחד האחים שם לב שכספו נמצא בתוך האמתחת שלו?

הוא פתח את האמתחת כדי לתת מספוא לחמורו במלון.

 • מהי אמתחת?

שק.

 • הסבר: "ויצא ליבם".

ליבם הזדעזע.

 • מה הייתה תגובת האחים לאחר שנודע להם שהכסף היה באמתחת אחד מהם?

הם נחרדו ושאלו מה זאת עשה אלוקים לנו.

 • מה הייתה תגובת יעקב ובניו לאחר שהם ראו שלכל אחד היה את כספו בתוך האמתחת שלו?

התמלאו ביראה.

 • מה אמר יעקב לבניו לאחר שהם ראו שצרורות הכסף היו בתוך השקים שלהם?

שהם שיכלו אותו על ידי שיוסף, שמעון ובנימין אינם איתו.

 • הסבר: "עלי היו כולנה".

 כל הצרות האלה פוגעים בי.

 • מה הציע ראובן ליעקב לעשות אם הוא (ראובן) לא יחזיר את בנימין חי אל יעקב? כיצד נימק יעקב את סירובו לתת לבנימין ללכת עם האחים גם לאחר הצעתו של ראובן?

להרוג את בני בניו. שכל עוד בנימין חי הוא מתנחם על מותם של רחל ויוסף.

 

שאלות פרק מג

 • מה היה התנאי של יהודה לרדת למצרים לאחר שנגמר האוכל?

שיעקב ישלח איתם את בנימין.

 • מה הייתה טענת יעקב לבניו על כך שהם גרמו ליוסף לדרוש מהם את הבאת בנימין אליו? מה ענו האחים לטענה זו של יעקב?

יעקב טען כלפי בניו שהם לא היו אמורים לומר ליוסף שיש להם אח נוסף. האחים אמרו שמרוב חקירות ששאל יוסף, לא הייתה להם ברירה והם רק ענו לשאלות של יוסף.

 • כיצד שכנע יהודה את יעקב לשלוח איתו את בנימין? מה יקרה אם לא יחזיר יהודה את בנימין ליעקב?

יהודה אמר שהוא יהיה ערב בדבר. באם לא יחזיר את בנימין, הרי שהוא יהיה חוטא כלפי יעקב במשך זמן רב.

 • כיצד הסביר יהודה ליעקב שאין זה טוב שהם המתינו ולא ירדו למצרים?

שהם היו יכולים לרדת כבר פעמיים למצרים.

 • הסבר: "אֵפוֹא זֹאת עֲשׂוּ".

היכן נמצאת התקנה שאתם תעשו, כדי שהכל יעבור בשלום.

 • הסבר: "קְחוּ מִזִּמְרַת הָאָרֶץ בִּכְלֵיכֶם".

תיקחו בכלים שלכם מהדברים המשובחים של ארץ כנען.

 • מהם ששת הדברים שאמר יעקב לבניו להוריד למנחה ליוסף? במקום שדרוש, הסבר את הדבר.
 • מעט בשמים שנקראים צרי.
 • מעט דבש.
 • נכאת – שעוה.
 • לוט – שורש של סוג של עשב.
 • בטנים.
 • שקדים.
 • מדוע אמר יעקב לבניו לקחת כסף משנה בידם?

שמא מחיר האוכל התייקר.

 • מדוע אמר יעקב לבניו להחזיר את הכסף שהחזירו לתוך האמתחת שלהם?

כיוון שייתכן שהיה זה בטעות שהביאו להם כסף זה.

 • מה התפלל יעקב לה' בשעה ששילח את בנימין יחד עם בניו האחרים?

שה' ייתן ליוסף רחמים ושישלח את בנימין ואת שמעון.

 • הסבר: "וַאֲנִי כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי".

בינתיים, עד שתחזרו, אני (יעקב) אהיה שכול מספק מבנימין כמו שהייתי שכול עד עתה מיוסף ושמעון.

 • מה אמר יוסף לממונה על ביתו לאחר שראה את בנימין יחד עם שאר האחים?

להביא את האחים אליו הבייתה כיוון שהם יאכלו אצלו.

 • הסבר: "וטבח טבח". מדוע ציווה יוסף את הממונה על ביתו לטבוח טבח?

לשחוט בהמה, כיוון שהם יאכלו את בשר הבהמה.

 • מהי הסיבה בגינה חשבו האחים שהם הובאו לביתו של יוסף?

כדי להאשים אותם בכך שהם לקחו את הכסף ולא שילמו בשביל התבואה שהם קנו.

 • הסבר: "לְהִתְגֹּלֵל עָלֵינוּ".

רוצים להעליל עלינו עלילה.

 • מה חשבו האחים שיעלה בגורלם מאחר שהמצרים מעלילים עליהם שהם לקחו את הכסף?

שיקחו אותם ואת החמורים לעבדים.

 • מה עשו האחים לאחר שחששו שהמצרים מעלילים עליהם?

אמרו לממונה על ביתו של יוסף את כל מה שעבר עליהם ושהם מצאו את הכסף ועכשיו הם רוצים להחזיר אותו.

 • הסבר: "בי אדני".

בבקשה אדוני.

 • מה ענה הממונה על ביתו של יוסף לאחים לאחר שהם אמרו לו שהם רוצים להחזיר את הכסף? מה עשה הממונה על ביתו של יוסף לאחר שענה להם?

שכספם הגיע אליו ושהכסף שהם מצאו הוא מתנה מאת ה'. הוציא אליהם את שמעון.

 • מהם שני הדברים שעשה הממונה על ביתו של יוסף לאחר שהוציא אליהם את שמעון?
 • נתן להם מים לרחוץ את רגליהם.
 • נתן מספוא לחמוריהם.
 • מה עשו האחים עד שיוסף הגיע אל ביתו?

הכינו את המנחה.

 • מה שאל יוסף את אחיו לאחר שהם השתחוו לו והביאו לו את המנחה?

האם שלום לאביהם.

 • מה אמר יוסף לבנימין לאחר שראה אותו וווידא שזהו בנימין?

ה' ירחם עליך.

 • הסבר: "אלקים יחנך בני".

ה' ירחם עליך.

 • מדוע מיהר יוסף לקום ממקומו?

כיוון שהתמלא ברחמים כלפי אחיו והוא רצה לבכות.

 • הסבר: "כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמָיו".

מכיוון שהתחממו רחמיו על אחיו. יוסף התמלא ברחמים על אחיו.

 • היכן בכה יוסף ומה עשה לאחר שבכה?

בחדרו, רחץ את פניו.

 • הסבר: "ויתאפק".

יוסף התאמץ שלא לבכות.

 • כיצד ערכו עבדיו של יוסף את הלחם על שולחנו? מה היה הצורך בכך?

יוסף, האחים ושאר המצרים שאכלו איתם קיבלו את הלחם בנפרד. הסיבה לכך היא משום שהמצרים אינם יכולים לאכול לחם יחד עם העברים, ולכן, היה יוסף אוכל בנפרד מעבדיו, וכדי שהאחים לא יידעו שיוסף הוא עברי, נתנו לאחים לחם לבדם.

 • מדוע היה מתועב בעיני המצרים לאכול לחם יחד עם העברים?

כיוון שהעברים היו אוכלים את הכבשים שהם שחטו, והכבשים הם האלוהים של מצרים.

 • כיצד הושיב יוסף את אחיו ליד השולחן?

לפי סדר לידתם.

 • מה הייתה תגובת האנשים לסידור הישיבה על פיו הושיב אותם? מדוע?

תמיהה – כיצד ידע יוסף את סדר לידתם.

 • הסבר: "וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו אֲלֵהֶם".

יוסף נטל מנות מעל השולחן שלו וחילק את המנות לשאר האחים.

 • בכמה הייתה גדולה מנתו של בנימין מהמנה ששאר אחיו קיבלו?

פי חמש.

 • מה עשו האחים יחד עם יוסף בשעה שהם סעדו איתו?

השתכרו.

 

שאלות פרק מד

 • מהם הדברים שציוה יוסף את הממונה על ביתו לעשות לפני שהאחים יצאו מביתו?
 • למלא את השקים של האחים בכמה אוכל שהם יוכלו לשאת.
 • לשים לכל אחד מהאחים את כספו בתוך האמתחת.
 • לשים את גביע הכסף בשקו של בנימין.
 • לשים את כסף שברו בשק של בנימין.
 • באיזה זמן ביום עזבו אחיו של יוסף את העיר?

בבוקר.

 • מדוע אמר יוסף לממונה על ביתו לרדוף אחרי אחיו לאחר שהם רק הספיקו לצאת מהעיר?

כדי לטעון להם מדוע הם גנבו את הגביע של יוסף.

 • מדוע טען הממונה על ביתו של יוסף כלפי האחים שהם גמלו רעה תחת טובה?

כיוון שיוסף אירח אותם ומכר להם תבואה והם במקום לגמול לו טבה גנבוא תהגביע.

 • מה היה יוסף עושה בגביע לדעת הממונה על ביתו?

מעשי קסמים.

 • מה ניסו האחים לטעון כדי להוכיח שלא הם גנבו את הגביע?

אם הם החזירו את הכסף שהם מצאו בשקים, קל וחומר שלא יגנבו את הגביע של יוסף.

 • מה הציעו האחים לממונה על ביתו של יוסף שיהיה דינם במקרה והגביע יימצא אצלם?

מי שהגביע יימצא אצלו יומת ושאר החאים יהיו עבדים ליוסף.

 • מה ענה הממונה על ביתו של יוסף לאחים על גזר הדין שהם הציעו?

שבאמת הם צודקים שכך הדין, אך הוא יעשה איתם לפנים משורת הדין, ומי שגנב את הגביע יהיה רק עבד ואילו שאר האחים יהיו נקיים ולא ייענשו.

 • באיזה סדר חיפש הממונה על ביתו של יוסף את הגביע בשקי האחים?

לפי סדר לידתם.

 • מהם שלושת הדברים שעשו האחים לאחר שהגביע נמצא באמתחתו של בנימין?

קרעו את בגדיהם, העמיסו את חמוריהם וחזרו למצרים.

 • לפי דבריו של יוסף, כיצד ידע שהגביע נמצא אצל האחים?

קסמים.

 • מה הציעו האחים ליוסף שיהיה גזר דינם לאחר שהגביע נמצא אצל בנימין?

כולם יהיו עבדיו.

 • מדוע לא רצה יוסף לקבל את הצעת האחים לגבי גזר הדין שהם הציעו?

הדבר הוא גנאי לו שכולם יהיו עבדים ולכן רק מי שהגביע אצלו יהיה עבד.

 • מהו אופי הדברים שאמר יהודה ליוסף?

דברים קשים.

 • יהודה אמר ליוסף, שלמרות דבריו הקשים, הוא עדיין מכבד אותו. כיצד תיאר יהודה את הכבוד הרב שהוא רוכש ליוסף?

כמו הכבוד שהוא מכבד את פרעה.

 • הסבר: "וְנַפְשׁוֹ קְשׁוּרָה בְנַפְשׁוֹ".

נפשו של יעקב קשורה בנפשו של בנימין ולכן הוא ימות באם לא יחזור בנימין.

 • כיצד הסביר יהודה ליוסף את העובדה שהוא מתערב בדבר שחרורו של בנימין יותר משאר האחים?

הוא היה ערב לבנימין והוא אינו יכול לחזור ליעקב ללא בנימין.

 • מה הציע יהודה לעשות במקום שבנימין יישאר כעבד אצל יוסף?

להיות עבד במקומו.

 

 

שאלות פרק מה

 • מה עשה יוסף לפני שהוא התוודע לאחיו כדי שלא יהיה אדם אחר שישמע אותו אומר להם את הדברים?

אמר להוציא את כל האנשים מעליו.

 • מדוע לא היו יכולים אחיו של יוסף לענות לו כאשר אמר להם שהוא יוסף?

מכיוון שהם נבהלו ממנו והתמלאו בבושה על שמכרו אותו.

 • מה שאל יוסף את אחיו כאשר סיפר להם שהוא יוסף?

העוד אבי חי.

 • כיצד הסביר יוסף לאחיו שאין הם צריכים להצטער על שמכרו אותו למצרים?

שה' שלח אותו למצרים כדי שיוכל לכלכל את משפחתו.

 • כמה שנות רעב עברו עד שיוסף התוודע אל אחיו וכמה שנות רעב נשארו?

2, 5

 • מהם שלושת התיאורים בהם מתאר יוסף בפני אחיו את תפקידיו במצרים? הסבר.
 • אב לפרעה – יועץ לפרעה.
 • אדון על כל אנשי ביתו של פרעה.
 • מושל על כל ארץ מצרים.
 • הסבר: "רדה אלי אל תעמוד".

תרד אליי לארץ מצרים ואל תתעכב מלרדת אליי.

 • מה אמר יוסף ליעקב (על ידי השליחים) שיקרה אם יעקב לא יירד למצרים?

הוא ומשפחתו יושמדו.

 • מהן שתי הדרכים בהן הוכיח יוסף לאחיו שהוא באמת יוסף?
 • הם יכולים לראות בעיניהם.
 • הוא מדבר בלשון הקודש.
 • מדוע אמר יוסף לאחיו שהם רואים שהוא יוסף וגם בנימין רואה שהוא יוסף. הרי בנימין נכלל בכלל שאר האחים?

כיוון שהוא רצה לומר לאחים שכמו שאינו כועס על בנימין, שהרי בנימין לא השתתף במכירה, כך אינו כועס עליהם.

 • מה עשו יוסף ובנימין בשעה שיוסף נפל על צווארו של בנימין?

בכו.

 • מהם שני הדברים שיוסף עשה לכל אחד מאחיו, שגרמו לכך שהאחים יבינו שהוא אינו כועס עליהם, ולאחר דברים אלה, האחים היו יכולים לדבר עם יוסף?

נפל על צוואריהן ונישק אותם.

 • מה היה הקול שנשמע בביתו של פרעה?

שאחי יוסף הגיעו.

 • מדוע שמחו פרעה ואנשיו שאחי יוסף ירדו למצרים?

היות ועד עכשיו התביישו שמי שמולך עליהם הוא עבד, ועכשיו הם יודעים שמי שמולך עליהם מגיע ממשפחה מכובדת.

 • הסבר: "טַעֲנוּ אֶת בְּעִירְכֶם".

תעמיסו את התבואה על החמורים שלכם.

 • מה הבטיח פרעה לתת למשפחתו במקרה והם ירדו לארץ מצרים?

את טוב ארץ מצרים.

 • הסבר: "ואכלו את חלב הארץ".

אתם תוכלו לאכול את הדברים המשובחים שבארץ מצרים.

 • מה ציווה פרעה את יוסף לומר לאחיו לעשות?

לקחת עגלות כדי שיביאו את טפם ונשותיהם של יעקב ומשפחתו.

 • מדוע אמר פרעה ליוסף לומר לאחיו שאינם צריכים להתעכב כדי להוריד את כליהם למצרים?

כיוון שכל טוב מצרים לפניהם וחבל להתעכב על דברים קטנים.

 • מה נתן יוסף לכל האחים לפני שהם עלו חזרה לארצם ומה נתן לבנימין?

לכל אחד מאחיו נתן שתי חליפות שמלות. לבנימין נתן 300 מטבעות כסף ו5 חליפות בגדים.

 • מה שלח יוסף לאביו עם אחיו שעלו כדי להביאו?

10 חמורים שנושאים מכל טוב מצרים.

10 אתונות שנשאו בר ולחם ומזון.

 • מה אסר יוסף על אחיו לעשות בחזרתם לארץ כנען?

לריב בדרך ולהאשים אחד את השני על דברי המכירה.

 • הסבר: "אַל תִּרְגְּזוּ בַּדָּרֶךְ".

אל תריבו בדרככם חזרה לארץ כנען, בדבר המכירה. אל תאשימו אחד את השני על כך שמכרתם אותי למצרים.

 • הסבר: "וַיָּפָג לִבּוֹ כִּי לֹא הֶאֱמִין לָהֶם".

יעקב לא שם את ליבו לדברי האחים, יעקב לא התייחס לדברי האחים, כיוון שלא האמין להם שיוסף עדיין חי.

 • כיצד השתכנע יעקב שיוסף באמת עודנו חי?

האחים אמרו לא את כל דברי יוסף והראו לו את כל העגלות ששלח יוסף.

 • הסבר: "וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם".

שרתה רוח נבואה על יעקב לאחר ששמח על כך שיוסף עודנו חי.

 • מה אמר יעקב לאחר שהוא השתכנע שיוסף עודנו חי?

שמכיוון שיוסף חי, כדאי שהוא יילך ויראה אותו לפני שהוא ימות.

 

שאלות פרק מו

 • מה נטל יעקב יחד איתו בשעה שהוא הלך לבאר שבע?

את כל רכושו.

 • מה עשה יעקב בשעה שהיה בבאר שבע?

הקריב קרבנות לאלוקי אביו יצחק.

 • מהם שני הדברים שהבטיח ה' ליעקב כדי שלא יירא מלרדת למצרים?

שיהיה בעזרתו ושהוא יזכה להיקבר בא"י, ויוסף ידאג לכל צרכיו.

 • הסבר: "וְיוֹסֵף יָשִׁית יָדוֹ עַל עֵינֶיךָ".

ויוסף הוא שידאג לכל צרכיך במצרים.

 • כמה נפשות ממשפחתו של יעקב בסך הכל ירדו למצרים? האם מניין זה כולל את יוכבד?

66 לא כולל.

 • מדוע שלח יעקב את יהודה לפניו אל ארץ גושן?

כדי להכין את מקום ישיבתו.

 • הוכח שיוסף רצה לקיים מאוד את מצוות כיבוד אב בשעה שיעקב ירד למצרים?

יוסף קשר בעצמו את מרכבתו.

 • מה עשה יעקב בשעה שראה את יוסף?

בכה על צווארו.

 • הסבר את דברי יעקב ליוסף: "אָמוּתָה הַפָּעַם אַחֲרֵי רְאוֹתִי אֶת פָּנֶיךָ כִּי עוֹדְךָ חָי".

אילו הייתי (יעקב) מת עכשיו, הייתי מתנחם מכיוון שראיתי (יעקב) את פניך (של יוסף) וכך ראיתי שעודך חי.

 • מהם שני הדברים שרצה יוסף לעלות ולומר לפרעה ולמשפחתו?

שאחיו הגיעו ושהם אנשי מקנה.

 • מה אמר יוסף לאחיו לומר לפרעה? מדוע אמר להם לומר כן לפרעה?

שהם רועי מקנה, כדי שפרעה יושיב אותם בארץ גושן.

 • מדוע חשב יוסף שפרעה יושיב את משפחתו בארץ גושן אם יידע שהם אנשי מקנה?

מכיוון שרועי הצאן היו מתועבים בעיני מצרים, ולכן היה פרעה מרחיק את משפחתו של יוסף.

 

שאלות פרק מז

 • הסבר: "ומקצה אחיו".

מקצת אחיו.

 • מה עשה יוסף עם קצת מאחיו? כמה אחים היו?

הציג אותם לפני פרעה, 5

 • מה ענו אחיו של יוסף לפרעה על שאלתו מה מעשיהם?

רועי צאן גם הם גם מקניהם.

 • מהי הסיבה בגינה ירדו אחי יוסף למצרים לפי דבריהם לפרעה?

מכיוון שאין מרעה בארץ כנען.

 • מה אמר פרעה ליוסף לעשות במקרה והוא יודע שבין אחיו יש אנשים שבקיאים מאוד במלאכת רעיית הצאן?

ימנה אותם לרעות את צאנו של פרעה.

 • פגישת פרעה ויעקב:
 • מהו הדבר הראשון שעשה יעקב בשעה שראה את פרעה?

בירך אותו לשלום.

 • מה שאל פרעה את יעקב כשנפגשו? מה ענה לו יעקב?

בן כמה הוא, 130 וששנותיו היו מעטים ורעים בהשוואה לשנות אבותיו.

 • מה עשה יעקב לפני שנפרד מפרעה?

בירך אותו בברכת שלום.

 • לפי מה קבע יוסף כמה לחם יקבל כל אחד ממשפחתו?

לפי גודל משפחתו.

 • הסבר: "וַתֵּלַהּ אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאֶרֶץ כְּנַעַן מִפְּנֵי הָרָעָב".

ארץ מצרים וארץ כנען היו חלשות מאוד בגלל הרעב שהיה בהן, תושבי ארץ מצרים וארץ כנען היו חלשים כתוצאה מהרעב.

 • מה עשה יוסף עם הכסף שהוא ליקט מתושבי מצרים?

הביא לביתו של פרעה.

 • באיזה שנה משנות הרעב נגמר הכסף של אנשי מצרים?

בשנה השישית.

 • מה אמרו תושבי מצרים ליוסף לאחר שנגמר להם הכסף?

שהם אינם רוצים למות אך נגמר להם הכסף והם אינם יכולים לקנות אוכל.

 • מה היה פתרונו של יוסף כדי שהמצרים יוכלו לקנות תבואה ואוכל למרות שנגמר להם הכסף?

שהם יקנו תבואה ואוכל בבהמות שלהם.

 • "וַיְנַהֲלֵם בַּלֶּחֶם בְּכָל מִקְנֵהֶם בַּשָּׁנָה הַהִוא" – כיצד חילק יוסף את הלחם לאורך השנה השישית של שנות הרעב?

נתן בכל פעם מעט.

 • מה הציעו תושבי מצרים ליוסף לעשות לאחר שיוסף כבר קנה מהם את כל בהמותיהם?

שיקנה אותם ואת אדמותיהם לעבדים.

 • הסבר: "וְהָאֲדָמָה לֹא תֵשָׁם".

וגם האדמה לא תהיה שוממה.

 • כיצד הייתה כל ארץ מצרים לפרעה?

יוסף קנה את כל האדמות מתושבי מצרים באוכל שנתן להם.

 • מה עשה יוסף לתושבי מצרים? מדוע עשה זאת?

העביר אותם מעיר לעיר, כדי שאחיו לא ירגישו רע בהיותם גרים, וכך כל ארץ מצרים היו גרים.

 • אלו אדמות לא קנה יוסף? מדוע?

את אדמות הכהנים. מכיוון שהכהנים קיבלו לפי חוקי מצרים לחם בכל יום וממילא לא היה להם צורך בעשיית עסקים עם יוסף.

 • כמה מהתבואה אמר יוסף לתושבי מצרים לתת לו בשכר שנתן להם את הזרעים וכמה היו תושבי מצרים יכולים להשאיר אצלם?

חמישית, 4/5.

 • לאלה ארבעה דברים ישמשו הזרעים שיגדלו אצל תושבי מצרים?
 1. זריעת השדות בכל שנה, 2. לכך שאתם תוכלו לאכול את התבואה, 3. העבדים והשפחות שלכם יוכלו לאכול את התבואה (לאשר בבתיכם), 4. טפכם יוכלו לאכול את התבואה, בניכם הקטנים יוכלו לאכול את התבואה.
 • מה היה החוק שחוקק יוסף במצרים?

שיש להביא חמישית מהתבואה אל פרעה.

 • במשך כמה שנים ישב יעקב בארץ מצרים?

17

 • מה עשה יעקב כשהרגיש שקרבו ימיו למות?

השביע את יוסף לקוברו בארץ מצרים.

 • היכן בדיוק השביע יעקב את יוסף לקוברו?

במערת המכפלה.

 • מה עשה יעקב לאחר שיוסף נשבע לו שיקבור אותו במערת המכפלה?

השתחווה ליוסף.

 

שאלות פרק מח

 • מה עשה יוסף לאחר שנאמר לו שיעקב חולה? מדוע?

לקח איתו את שני בניו ליעקב כדי שיעקב יברך אותם.

 • מה עשה יעקב כשנאמר לו שיוסף בא אליו? מדוע?

התחזק וישב על המיטה, כדי לחלוק כבוד ליוסף.

 • לפי דברי יעקב ליוסף – מה אמר לו ה' בלוז?
 • שיפרה וירבה אותו.
 • קהל עמים – יהיו לו הרבה צאצאים והשבטים יהיו ממנו.
 • ה' ייתן לו את ארץ כנען.
 • לעניין מה יהיו אפרים ומנשה כמו ראובן ושמעון?

שיקבלו נחלה בארץ ישראל.

 • מה יהיה דינם של הבנים שנולדו ליוסף לאחר אפרים ומנשה לעניין קבלת נחלה?

יקבלו נחלה עם אפרים ומנשה.

 • הסבר: "וּמוֹלַדְתְּךָ אֲשֶׁר הוֹלַדְתָּ אַחֲרֵיהֶם לְךָ יִהְיוּ עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם".

ובניך שתוליד אחרי מנשה ואפרים, יהיו שייכים לך, הם לא ייקראו בניי (של יעקב) לעניין קבלת נחלה בארץ כנען, ייחשבו לעניין נחלה כשבטי אפרים ומנשה, והם יקבלו נחלה כחלק משבט אפרים או מנשה ולא כשבטים נפרדים.

 • מדוע חש יעקב צורך להסביר ליוסף את הקורות אותו בשעת פטירת רחל ואת הסיבה לקביעת המקום בו קבר את רחל?

מכיוון שידע שהוא מטריח את יוסף לקבור אותו במערת המכפלה והוא עצמו לא טרח לקבור את רחל במערת המכפלה, ולכן מסביר יעקב ליוסף מדוע עשה זאת.

 • מדוע שאל יעקב את יוסף מיהם בניו? מה ענה יוסף ליעקב?

מכיוון שהיה קשה לו לראות. שהם בניו שה' נתן לו בארץ מצרים.

 • מה אמר יעקב ליוסף לפני שהוא בירך את בניו של יוסף?

שהוא לא חשב בכלל לראות את פניו של יוסף, ועכשיו לא רק שהוא ראה את פניו של יוסף, אלא הוא ראה גם את בניו של יוסף.

 • הסבר: "וַיּוֹצֵא יוֹסֵף אֹתָם מֵעִם בִּרְכָּיו".

בניו של יוסף עמדו לפניו, ויוסף הוציא את בניו, הזיז את בניו שהיו לפניו, לעבר יעקב, כדי שיעקב יוכל לברך אותם.

 • כיצד הגיש יוסף את בניו לפני אביו?

אפרים בשמאל יעקב ומנשה בימינו.

 • כיצד הניח יעקב את ידיו על בניו של יוסף?

את יד ימין שם על אפרים ואת יד שמאל על יד מנשה.

 • הסבר את הפסוק הבא:
 • וַיָּשֶׁת עַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם

 יעקב הניח את יד ימין שלו על ראשו של אפרים,

 • וְהוּא הַצָּעִיר

אפרים הוא בנו הצעיר של יוסף

 • וְאֶת שְׂמֹאלוֹ עַל רֹאשׁ מְנַשֶּׁה

ואילו את יד שמאל שלו, הניח יעקב על ראשו של מנשה,

 • שִׂכֵּל אֶת יָדָיו

יעקב עיקם את ידיו, וכך, להושיט את ידיו באופן ישר כך שיד ימין שלו (של יעקב) יהיה על ראשו של מנשה ויד שמאל שלו יהיה על ראש אפרים, יעקב החליף את ידיו באופן שיד ימין שלו היה על ראשו של אפרים ויד שמאל שלו היה על ראשו של מנשה.

 

 • כִּי מְנַשֶּׁה הַבְּכוֹר

למרות שמנשה הוא הבן הבכור של יוסף.

 • מה עשה יעקב לפני שבירך את אפרים ומנשה?

בירך את יוסף.

 • הסבר: "הָאֱלֹהִים הָרֹעֶה אֹתִי מֵעוֹדִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה".

האלוקים שזן אותי מיום שנולדתי עד היום הזה, ושעה איתי חסד לאורך כל חיי.

 • באלה שני תיאורים תיאר יעקב את ה' בשעה שהוא בירך את מנשה ואפרים?

ה' שהלכו אבותיי לפניו.

ה' שזן אותי מיום שנולדתי עד היום הזה.

 • באלו שלשה דברים מברך יעקב את אפרים ומנשה?
 • המלאך שגאל אותי יברך את הנערים בשמו של ה'.
 • ייקרא על אפרים ומשנה שמם של אבותיי אברהם ויצחק.
 • יפרו וירבו כמו דגים.
 • מה ניסה יוסף לעשות כשראה שיעקב הניח את יד ימינו על ראשו של אפרים?

להסיר את היד מעל ראשו של אפרים.

 • מדוע סירב יעקב להחליף את ידיו?

מכיוון שאפרים יהיה גדול יותר וממנו ייצאו שליטים על העמים האחרים.

 • במה תתבטא גדולתו של אפרים?

צאצאיו יהיו שליטים על עמים אחרים.

 • מה הייתה הברכה שבה בירך יעקב את אפרים ומנשה בברכתו השנייה?

שכולם יברכו את בניהם שיהיו כמוהם.

 • מהו ה"שכם אחד על אחיך" שיעקב נתן ליוסף?

חבל ארץ נוסף על נחלת בניו.

 • באלה שני כלי נשק ישתמשו צאצאיו של יעקב כדי לכבוש את הארץ מידי האמורי?

קשת וחרב.

 

 

שאלות פרק מט

 • מה רצה יעקב לומר לבניו בסמוך למיתתו? מדוע לא אמר להם דברים אלה?

את מה שיקרה להם באחרית הימים. כיוון שהסתלקה ממנו השכינה.

 • סמוך למותו, אומר יעקב דברים כלפי כל אחד משבטי ישראל. כתוב ליד כל שבט את הנקודות העיקריות שאמר יעקב בדבריו אל השבטים.

השבט

דברי יעקב

ראובן

א.      בנו הבכור שניכר בו ראשית כוחו.

ב.       היה ראוי להיות מכובד יותר מאחיו, אך פזיזותו שהביאה לחטאו בבלבול יצועיו של יעקב מנעה זאת.

שמעון

א.      מתנהגים כמו שותפים שרצו להרוג את יוסף והרגו את אנשי שכם.

ב.       גנבו מעשיו את אומנות הרציחה.

ג.        לא השתתפתי איתם בשעה שהם עשו את מעשיהם.

ד.       בחמתם הרגו את אנשי שכם ורצו להרוג את יוסף.

ה.      כעסם של שמעון ולוי מקולל כיוון שהוא חזק מידי.

ו.        יש להפריד את לוי משמעון כך שלוי לא יקבל נחלה.

לוי

יהודה

א.      האחים ימליכו אותו למלך.

ב.       האויבים יפנו לו עורף בברחם ממנו.

ג.        אחיך ישתחוו לך.

ד.       בהתחלה המלכות שלו תהיה מוגבלת ולאחר מכן היה תתחזק.

ה.      לא יעזו להתקיף את יהודה.

ו.        שבט יהודה יעמיד מלכים ונשיאים.

ז.        השלטון יהיה לשבט יהודה עד בוא המשיח.

ח.      ארצו תהיה מבורכת ביין וחלב.

יששכר

א.      לקח על עצמו עול תורה.

ב.       אינו נח.

ג.        ראה שארצו היא ארץ טובה.

ד.       יעלה מס לבני ישראל על ידי שיפסוק להם הלכות.

זבולון

נחלתו תהיה ליד הים והוא יוכל לעשות סחורה שם.

גד

ייצאו חיילים רבים כדי לעזור לבני ישראל בשעה שהם יוצאים לכבוש את הארץ

אשר

יש לו ארץ טובה שתגדל מעדני מלכים

דן

א.      יילחם את מלחמות ישראל.

ב.       יגן על בני ישראל בשעת המסעות.

ג.        יעקב מצפה ששבט דן יוכלו להושיע את בני ישראל.

נפתלי

גיבורים גדולים שכאשר הם חוזרים מהמלחמה הם מבשרים לכולם בשורות טובות.

יוסף

א.      יש לו הרבה חן ויופי.

ב.       אחיו שנאו אותו אך ה' דאג שהנבואות יתקיימו.

ג.        מונה למשנה למלך על ידי רצונו של ה'.

ד.       במשך שהותו במצרים לא חטא.

ה.      ה' יברך את יוסף.

בנימין

יהיה גיבור כמו זאב.

 

 • מיהם האנשים שכבר נקברו במערת המכפלה לפי דבריו של יעקב לבניו?

אברהם ושרה, יצחק ורבקה, לאה.

 • מה קרה לאחר שיעקב סיים לצוות את בניו לקבור אותו במערת המכפלה?

יעקב מת.

 

 

שאלות פרק נ

 • מהם שלושת הדברים שעשה יוסף ליעקב לאחר מיתתו?

נפל עליו, בכה עליו, נישק אותו.

 • מה ציווה יוסף את הרופאים לעשות ליעקב? כמה זמן לוקח תהליך זה?

לחנוט אותו, 40 יום.

 • במשך כמה זמן בכו המצרים על מותו של יעקב? כיצד מתחלק זמן זה?

70 יום, 40 ימי חנטה + 30 ימי אבל.

 • מה ביקש יוסף מהשליחים ששלח לומר לפרעה? מה הייתה תשובת פרעה?

שאביו השביע אותו שיילך ויקבור אותו בארץ כנען. פרעה נתן רשות ליוסף.

 • מי עלה יחד עם יוסף לארץ כנען כדי לקבור את יעקב?
 • אחיו ומשפחתו של יעקב.
 • זקני ארץ מצרים.
 • פרשים של פרעה.
 • את מי השאירה משפחתו של יעקב בארץ גשן?

טפם וצאנם.

 • מה עשו יוסף ומשפחתו של יעקב בגורן האטד?

ספדו את יעקב.

 • במשך כמה ימים התאבלו על יעקב?

7

 • מה אמרו יושבי הארץ לאחר שראו את האבל הגדול שהתאבלו יוסף והעולים איתו בגורן האטד?

שאבל גדול זה למצרים.

 • מה חששו אחיו של יוסף שיקרה לאחר מות אביהם? מה עשו כדי למנוע את הדבר?

שיוסף יתנקם בהם. שלחו שליחים של יוסף ואמרו שיעקב ציווה את יוסף לפני מותו שלא להתנקם בהם.

 • בן כמה היה יוסף במותו?

110

 • כמה דורות של צאצאים ראה יוסף?

3

 • מה ציווה יוסף את אחיו לעשות לפני שמת?

לקבור אותו בארץ ישראל.