שאלות ותשובות יהושע שופטים

שאלות ותשובות בבקיאות על ספר יהושע ועל ספר שופטים.

מערכת אוצר התורה - ושננתם כסלו תשע"ט

שאלות ותשובות ספר יהושע שופטים

שאלות – יהושע פרק א'

 • מהו תוכן התגלותו של ה' אל יהושע לאחר מותו של משה? (פרט ציווי ושתי הבטחות).

ציווי – לעבור את הירדן.

הבטחות –         א. כל מקום בו ידרכו בנ"י יהיה שלהם.

                        ב. אף אדם לא יערער אחרי יהושע.

 • מהם הגבולות של ארץ ישראל שייתן ה' לבני ישראל על פי מה שאמר ה' ליהושע?

בדרום – מדבר צין.

בצפון – נהר פרת.

מערב – הים התיכון.

כל ארץ החיתים נכלל בתוך תחום ההבטחה.

 • במה השווה ה' את משה ליהושע בהתגלותו הראשונה אל יהושע?

כמו שה' שמר על משה ועשה לו ניסים, כך יעשה ה' גם ליהושע.

 • ה' אמר ליהושע שלוש פעמים בפרק זה "חזק ואמץ". במה מצווה יהושע להתחזק ולהתאמץ בכל אחת מהפעמים?
 • הנהגת העם.
 • קיום התורה.
 • במלחמה מול האויב.
 • מה תהיה התוצאה במקרה ויהושע לא יסטה בכלל מדברי התורה?

יהושע יצליח בכל מה שיעשה.

 • "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" – מה הציווי בפסוק זה?

לא יסור לימוד ספר התורה הזה מפיך תמיד – יש חובה ללמוד תורה תמיד.

 • מתי ציווה ה' את יהושע להגות בתורה?

יומם ולילה.

 • מה תהיה התוצאה מלימוד התורה על פי המבואר בפסוק? מה יהיה שכרו של עם ישראל בעקבות זאת?

ע"י לימוד התורה – אדם יזכור את כל מה שכתוב בתורה ויקיים את כל הכתוב בה.

השכר יהיה הצלחה בכל המעשים.

 • מדוע אסור לאדם מישראל לפחד מלהילחם נגד יושבי הארץ?

כיוון שה' מסייע לבנ"י.

 • מיהם השוטרים ומה אמר להם יהושע לצוות את בני ישראל?

השוטרים הם הממונים לאכוף את דברי המושל, ויהושע ציווה אותם לעבור בתוך מחנה ישראל ולצוות את בנ"י להכין צידה לכניסה לא"י.

 • מה אמר יהושע לשבטי ראובן, גד וחצי שבט מנשה?

שיזכרו את ההסכם שלהם עם משה שהם יילכו ויילחמו עם שאר בנ"י הנלחמים כדי לכבוש את עה"י המערבי, והנשים והילדים שלהם יישארו בעה"י המזרחי.

 • עד מתי צריכים חיילי שניים וחצי השבטים להילחם עם שאר בני ישראל בעבר הירדן המערבי?

עד שבנ"י כבשו את עה"י המערבי.

 • מה הייתה תשובת שניים וחצי השבטים ליהושע?

שהם ישמעו בקולו.

 • מה היה התנאי של שניים וחצי השבטים שהם ישמעו בקולו של יהושע כמו ששמעו בקולו של משה?

שה' יהיה בעזרתו של יהושע כמו שהיה בעזרתו של משה.

 • מה יעלה בגורלו של מי שלא ישמע בקולו של יהושע?

יהרגו אותו.

 • שניים וחצי השבטים אמרו ליהושע "חזק ואמץ" – במה רצו שניים וחצי השבטים שיהושע יתחזק ויתאמץ?

להעניש את כל מי שעובר על דבריו.

 

ביאורי מילים – יהושע פרק א':

 • הלוא (ט) – מילת הדגשה.
 • אל תערוץ (ט) – אל תישבר.
 • חמשים (יד) – חמושים בנשק.
 • ימרה את פיך (יח) – אדם שימרוד ביהושע ויסרב לשמוע בקולו.

 

 

שאלות – יהושע פרק ב'

 • שליחת המרגלים:
 • מתי שלח יהושע את המרגלים?

עוד לפני התגלות ה' אליו.

 • מאיזה מקום שלח יהושע את המרגלים?

מהשיטים.

 • מה ציווה יהושע את המרגלים?

לרגל את ארץ ישראל.

 • איזו עיר אמר יהושע למרגלים לרגל במיוחד?

יריחו.

 • להיכן ביריחו הגיעו המרגלים לאחר כניסתם לארץ?

לביתה של רחב.

 • מה ציווה מלך יריחו את רחב?

להוציא את המרגלים מביתה.

 • מה אמרה רחב לשליחי מלך יריחו?

שבאמת באו אליה שני אנשים, אך היא לא ידעה שאנשים אלו הם מרגלים, המרגלים עזבו את ביתה בשעה שהגיע הלילה ושער העיר עמד להיסגר, ושאם ירדפו שליחי מלך יריחו אחרי המרגלים, הם ישיגו  אותם.

 • מהם שני השלבים באופן שבו רחב החביאה את המרגלים?

בהתחלה החביאה אותם במקום מחבוא פחות טוב, ולאחר מכן העלתה את המרגלים אל הגג והטמינה את המרגלים בקני הפשתן.

 • עד להיכן רדפו שליחי מלך יריחו אחרי המרגלים ששלח יהושע?

עד למקום בו עוברים את הירדן.

 • מה עשו אנשי יריחו כדי למנוע מהמרגלים לברוח מהעיר במקרה והם עדיין נמצאים בתוך העיר יריחו?

סגרו את שער העיר.

 • מדוע יושבי יריחו מפחדים מפני בני ישראל? (אלו שני דברים שמעו)

כיוון ששמעו את קריעת ים סוף ואת הניצחון על מלכי האמורי.

 • כיצד תיארה רחב את הרוח השפופה של יושבי הארץ מפני בני ישראל?

ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם.

 • מה ביקשה רחב מהמרגלים ששלחו ישראל?

שיצילו את משפחתה ושיתנו לה אות אמת על כך.

 • הסבר את דברי המרגלים: "נפשנו תחתכם למות".

המרגלים אמרו שהם יסכנו את עצמם כדי להציל את רחב במקרה ומישהו ירצה להרוג אותם.

 • מהו התנאי של המרגלים לקיום בקשתה של רחב? מה הצורך בתנאי זה?

שלא יאמרו את הדברים הללו לאחר מכן לאף אחד כדי שהם לא יעשו את אותו הסימן.

 • כיצד יצאו המרגלים מיריחו? הרי תושבי יריחו סגרו את שער העיר?

רחב הורידה את המרגלים דרך החלון שבביתה. ביתה של רחב היה בתוך החומה כך שחלון ביתה פנה אל מחוץ לעיר יריחו.

 • להיכן אמרה רחב למרגלים לברוח? למשך כמה זמן אמרה רחב למרגלים להתחבא שם?

להר, שלושה ימים.

 • מהו הסימן שנתנו המרגלים לרחב כדי שבני ישראל יידעו שלא להרוג את יושבי אותו בית?

לתלות את החבל האדום בחלון שבה הורידה את המרגלים.

 • על אלו אנשים ממשפחתה של רחב לא יהיו אחראים המרגלים במקרה והם ייהרגו ועל אלו אנשים יהיו אחראים?

על מי שיהיה בתוך הבית – המרגלים אחראים. על מי שנמצא מחוץ לבית – אין המרגלים אחראים.

 • מה הייתה תשובת המרגלים ליהושע?

שיושבי הארץ מפחדים מהם והסיבה לכך היא שה' מסר את יושבי הארץ בידי בני ישראל.

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ב':

 • חרש (א) – בסתר.
 • לחפור את הארץ (ב) – לרגל את הארץ.
 • ותצפנו (ד) – החביאה.
 • הערוכות לה על הגג (ו) – המסודרות לרחב על גג ביתה.
 • מעברות (ז) – המקום בו עוברים את הירדן.
 • וכי נמגו כל יושבי הארץ מפניכם (ט) – לב יושבי הארץ נמס מפניכם.
 • תקות חוט השני (יח) – החבל האדום הזה.
 • דמו בראשו (יט) – הוא הביא את המוות על עצמו.
 • אם יד תהיה בו (יט) – אם אנחנו נהרוג אותו.

 

 

 

שאלות – יהושע פרק ג'

 • היכן ישנו בני ישראל לאחר שנסעו משיטים?

ליד הירדן.

 • מה ציוו השוטרים את בני ישראל לאחר שעברו שלושה ימים מאז שציוו אותם להכין להם צידה לדרך?

ללכת אחרי הארון כאשר הכהנים יישאו את הארון.

 • מי יישא את הארון בשעה שבני ישראל יעברו את הירדן?

הכהנים.

 • מהו המרחק המינימאלי שצריך להיות בין בני ישראל לארון?

אלפיים אמה.

 • למה היו בני ישראל צריכים שהארון יראה להם את הדרך בה יילכו?

כיוון שלא עברו בדרך זו לפני כן.

 • "ויאמר יהושע אל העם התקדשו":
 • מה ציווה יהושע את בני ישראל בפסוק זה?

להיות מוכנים.

 • מה טעם הציווי הזה?

מכיוון שה' יעשה ניסים גדולים לבני ישראל.

 • מה ציווה יהושע את הכהנים?

לשאת את ארון הברית וללכת ראשונים לפני בני ישראל.

 • מהם שני הדברים שאמר ה' ליהושע בנבואה בה התנבא לפני שעבר את הירדן?
 • ביום זה בני ישראל יידעו שה' יהיה בעזרתו של יהושע כמו שהיה בעזרתו של משה, על ידי הניסים הגדולים.
 • שכאשר הכהנים יגיעו אל הקצה השני של הירדן, הם ימשיכו לעמוד בירדן ולא יעלו אל היבשה.
 • כיצד יגדל ה' את יהושע בעיני בני ישראל?

ע"י שיעשה לו ניסים גדולים.

 • מהם שני הדברים שיידעו בני ישראל על ידי נס קריעת הירדן?
 • שה' השרה את שכינתו בתוך בנ"י.
 • שה' יגרש מפני בנ"י את העמים יושבי הארץ.
 • אלו עמים מיושבי הארץ יגרש ה' מפני בני ישראל?

חיוי, פריזי, גרגשי, אמורי, יבוסי, כנעני, חיתי.

 • כיצד ייבקע הירדן?

כאשר הכהנים ייכנסו אל תוך הירדן, המים שיורדים לכיוון מטה יעצרו ויעמדו בערימה.

 • מה עשה ה' שלא כדרך הטבע על מנת להגביר את נס בקיעת הירדן?

הירדן היה מלא במים למרות שדרך הנהרות להתחיל להתייבש בחודש ניסן.

 • היכן נעצרו המים היורדים לכיוון מטה?

רחוק מאוד ממקום שנקרא צרתן.

 • היכן עברו בני ישראל את הירדן?

מול העיר יריחו.

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ג':

 • נד אחד (יג) – בקיבוץ אחד.
 • בחרבה (יז) – במקום היבש.
 • הכן (יז) – מכוונים.

 

 

שאלות – יהושע פרק ד'

 • מה ציווה ה' את יהושע לאחר שבני ישראל סיימו לעבור את הירדן?

למנות 12 אנשים – איש אחד מכל שבט, 12 האנשים ייקחו 12 אבנים מהמקום בו מוצבים רגלי הכנים, ואת האבנים הללו ייקחו איתם בני ישראל למלון בו יישנו.

 • מהי מטרת הוצאת האבנים מהירדן?

שיהיה לסמל לבני ישראל שבני ישראל עברו את הירדן למקרה שישאלו צאצאי בני ישראל לאחר מכן.

 • מה הניח יהושע בירדן במקום שתים עשרה האבנים שבני ישראל נטלו משם?

12 אבנים אחרות.

 • עד מתי חיכו הכהנים שנשאו את ארון הברית בתוך הירדן?

עד שיהושע הניח 12 אבנים במקום האבנים שנטלו משם.

 • מדוע מיהרו בני ישראל לעבור את הירדן?

מכיוון שלא רצו שהארון יעמוד סתם בתוך הירדן.

 • היכן עבר הארון לאחר שבני ישראל סיימו לעבור את הירדן?

לפני בנ"י.

 • כמה חיילים היו לשבטי ראובן, גד וחצי שבט מנשה? להיכן עברו חיילים אלו בשעה שבני ישראל עברו את הירדן?

40,000. למדבר יריחו.

 • כיצד מתאר הנביא את הכבוד הרב שרכשו בני ישראל ליהושע ביום בו נבקע הירדן?

כמו הכבוד בו כיבדו את משה.

 • מה קרה כאשר הכהנים עקרו את רגליהם ממקומם בירדן?

מי הירדן המשכיו לזרום.

 • באיזה תאריך נכנסו בני ישראל לארץ ישראל?

י' ניסן.

 • היכן הקימו בני ישראל את המחנה שלהם מיד לאחר שנכנסו לארץ? היכן היה מקום זה ביחס ליריחו?

בגלגל, בקצה המזרחי של יריחו.

 • היכן הניח יהושע את שתים עשרה האבנים שהוציאו בני ישראל מהירדן?

בגלגל.

 • מדוע עשה ה' את כל הניסים לבני ישראל?

כדי שיהיו יראים את ה'.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ד':

 • מצב רגלי הכהנים (ג) – המקום בו מוצבים רגלי הכהנים.
 • מלון (ג) – המקום בו ישנים.
 • נתקו כפות רגלי הכהנים (יח) – נעקרו כפות רגלי הכהנים.
 • על כל גדותיו (יח) – עד הקצוות של הירדן.

 

 

 

שאלות – יהושע פרק ה'

מה הייתה תגובת יושבי הארץ לאחר ששמעו שה' קרע לבני ישראל את הירדן?

נמס ליבם, לא הייתה בהם עוד רוח גבורה.

 • מה ציווה ה' את יהושע לעשות לבני ישראל בעוד שהם היו בגלגל?

למול אותם.

 • מדוע נחשבה המילה בגלגל מילה פעם שנייה?

כיוון שהפעם הראשונה שבנ"י מלו עצמם היה במצרים, ולאורך כל השנים שנדדו במדבר, בנ"י לא מלו עצמם, ורק עכשיו הם מלו עצמם.

 • איך נקרא המקום בו מל יהושע את בני ישראל?

גבעת הערלות.

 • מדוע היה צורך שיהושע ימול את בני ישראל?

כיוון שהעם מל עצמו רק כאשר היה במצרים, ואילו מי שנולד במדבר לא מל עצמו מפני הסכנה.

 • עד מתי נשארו בני ישראל במחנה שלהם?

עד שהתרפאו מהמילה.

 • מהי חרפת מצרים שהסיר ה' מבני ישראל?

שהיו דומים למצרים בכך שלא מלו עצמם.

 • באיזה תאריך עשו בני ישראל את הפסח במדבר יריחו?

יד' ניסן.

 • באיזה תאריך התחילו בני ישראל לאכול מתבואת הארץ ומדוע היו יכולים לאכול מתבואת הארץ רק מתאריך זה?

טז' ניסן, כיוון שרק קרבן העומר מתיר לאכול את התבואה החדשה.

 • באלו שני אופנים אכלו בני ישראל את תבואת הארץ?
 • מצות ב. קלוי – שצלו את השיבולים.
 • "בעצם היום הזה" – באיזה יום מדובר?

ביום למחרת הפסח.

 • באיזה תאריך המן שהיה לבני ישראל נגמר?

יז' ניסן.

 • מה שאל יהושע את האדם שעמד מולו עם חרבו שלופה?

האם אתה בצד שלנו או בצד של אויבינו.

 • מה ענה האדם שראה יהושע ליהושע?

שהוא שר צבא ה' ושהוא בא כדי לסייע לו לכבוש את יריחו.

 • מה הייתה תגובת יהושע כאשר שר צבא ה' אמר לו שהוא בא לסייע לו לכבוש את יריחו?

נפל על פניו והשתחווה ושאל מה המלאך רוצה לומר לו.

 • מה ציווה המלאך את יהושע ומדוע?

להסיר את נעליו, כיוון שהמקום בו עומד היא אדמת קודש, ועוד מעט ה' יתגלה אליו.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ה':

 • חרבות צורים (ב) – סכינים חדים.
 • עד חיותם (ח) – עד שהתרפאו.
 • גלותי (ט) – העברתי.
 • עבור הארץ (יא) – תבואת הארץ.
 • אם לצרנו (יג) – האם אתה לצד אויבינו.

 

 

 

שאלות – יהושע פרק ו'

 • "ויריחו סוגרת ומסוגרת" –הסבר.

העיר יריחו תמיד הייתה סגורה, ועכשיו, הוסיפו אנשי יריחו תוספת שמירה על העיר.

 • מדוע לא נתנו אנשי יריחו לאף אחד לצאת מהעיר או להיכנס אליה?

כדי שלא יאמרו לבני ישראל כיצד ניתן להיכנס אל העיר.

 • כיצד ציווה ה' את יהושע לכבוש את העיר יריחו?

במשך שישה ימים יקיפו חיילי ישראל את העיר פעם אחת ביום, כאשר הכהנים יישאו שופרות בידיהם. ביום השביעי יקיפו חיילי ישראל את העיר שבא פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות.

 • מה ציווה ה' את בני ישראל בשעה שהם ישמעו את קול השופר מאריך? מה יקרה אז?

ליילל, החומה תיפול במקומה.

 • כמה כהנים יישאו שופרות של איילים בידיהם?

7

 • מיהם החלוצים והיכן היו צריכים לעבור בשעה שבני ישראל הקיפו את חומת העיר יריחו?

בני גד, ראובן וחצי שבט מנשה. הם עברו לפני ארון הברית.

 • סכם כיצד הלכו בני ישראל בשעה שהקיפו את העיר יריחו – מי עמד ראשון, מי באמצע ומי אחרון.

החלוץ (בני ראובן, גד וחצי שבט מנשה) עמדו ראשונים, אחריהם עמדו הכהנים שהיו בידיהם שופרות, אחריהם ארון הברית, אחריהם כל בני ישראל ואחרונים שבט דן.

 • מה ציווה יהושע את בני ישראל לא לעשות עד היום השביעי?

לילל.

 • מה אמר יהושע לבני ישראל לעשות עם הרכוש של העיר יריחו?

לעשותו חרם לה'.

 • את מי ציווה יהושע לשמור שלא ייקחו מהחרם?

יהושע ציווה כל אחד לשמור גם על חבירו.

 • מה יקרה במקרה ובני ישראל לא יחרימו את העיר יריחו?

אבדון למחנה ישראל והשחתה של עם ישראל.

 • מה יש לעשות עם כלי הכסף, הזהב, הנחושת והברזל?

להביא כלים אלו לאוהל מועד – לשם היו אוספים כלים אלו.

 • מה אמר יהושע לשני המרגלים ששלח לעשות בשעה שבני ישראל יתחילו בכיבוש יריחו?

ללכת לבית רחב ולהוציא משם את כל משפחתה.

 • היכן שמו המרגלים את רחב ומשפחתה?

מחוץ למחנה ישראל.

 • מה עשו בני ישראל לעיר יריחו?

שרפו אותה.

 • מה הביאו בני ישראל אל אוהל מועד?

את כלי הכסף, הזהב, הנחושת והברזל.

 • כיצד החיה יהושע את רחב ומשפחתה?

יהושע ציווה את בני ישראל לקיים את ההסכם עם רחב.

 • מה קילל יהושע את מי שיבנה את העיר יריחו?

שבניו ימותו – בהנחת היסודות ימות בנו הבכור ובסיום בניית העיר ימות בנו הצעיר.

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ו':

 • במשך בקרן היובל (ה) – כשקול השופר יימשך ויהיה ארוך.
 • יובלים (ו) – איילים.
 • מלאכים (יז) – מרגלים.
 • חרם (יז) – קדש לה'.
 • ועכרתם אותו (יח) – תשחיתו את מחנה ישראל.

 

 

שאלות – יהושע פרק ז'

 • מדוע כעס ה' על בני ישראל על כך שעכן לקח מהחרם?

כיוון שבנ"י לא מנעו מעכן מלקחת מהחרם.

 • המרגלים ששלח יהושע לעי:
 • מהיכן שלח יהושע מרגלים אלו?

יריחו.

 • ליד אלו ערים כתב הנביא שהעי הייתה נמצאת?

בית און, בית אל.

 • מה הייתה תשובת המרגלים ליהושע?

אין צורך שכל בני ישראל יתקפו, מספיק שישלחו אלפיים או שלושת אלפים חיילים כדי לכבוש את העי.

 • המלחמה נגד העי:
 • כמה מחיילי ישראל עלו להתקיף את העי?

3000.

                        ב. מה היו תוצאות המלחמה?

                        ניצחון לעי.

ג. כמה מחיילי ישראל הרגו חיילי העי?

36.

ד. מהיכן עד היכן הכו חיילי העי בחיילי ישראל?

משער העיר של העי ועד למקום שנקרא שברים.

ה. מהו הדימוי שהשתמש בו הנביא כדי לבטא את העצבות בה היו נתונים בני ישראל על הפסדם במלחמה?

וימס לב העם ויהי למים.

 • מהם שלושת הדברים שעשו יהושע והזקנים לאחר שבני ישראל הפסידו במלחמה נגד העי?
 • קריעת בגדיו.
 • השתחווה לפני הארון.
 • להעלות עפר על ראשו.
 • מהם שני המרכיבים המרכזיים בדבריו של יהושע לה' בשעה שבני ישראל הפסידו במלחמה נגד העי?
 • למה ה' העביר את בנ"י את הירדן אם רצה למסור את בנ"י בידי יושבי הארץ.
 • יהיה חילול ה' אם יושבי הארץ ינצחו את בני ישראל במלחמות.
 • מה ענה ה' ליהושע, לאחר שיהושע העלה את טענותיו בפני ה' על ההפסד מול העי?

שבנ"י חטאו בכך שלא מנעו מעכן לקחת את החרם, ושבנ"י ימשיכו להפסיד במלחמות שלהם מול אויביהם במקרה ולא יהרגו את מי שעבר על החרם.

 • "קם קדש את העם":
 • מהיכן ציווה ה' את יהושע לקום?

מהנפילה על פניו.

 • מהו קידוש העם המוזכר בפסוק?

להכין את העם כדי לעבור למחרת לפני ארון הברית.

 • כיצד יקריבו את בני ישראל לפני הארון כדי לבדוק מי מעל בחרם (מהו סדר הגורל)?
 • שבטים. ב. משפחות.       ג. בתי אב.         ד. הגברים.
 • מה יהיה דינו של מי שמעל בחרם?

ישרפו אותו ואת רכושו באש.

 • מי נלכד בכל אחת מהפעמים שיהושע קירב לפני הארון?

כאשר יהושע קירב את שבטי ישראל, נלכד שבט יהודה. לאחר מכן קירב יהושע את משפחות השבט ונלכדה משפחת זרח. לאחר מכן קירב יהושע את בתי האב של המשפחה ונלכד בית אב הזבדי. לאחר מכן קירב יהושע את הגברים ונלכד עכן.

 • מה ביקש יהושע מעכן לאחר שהוא נלכד בארון הברית?

שיודה שלקח מהחרם ושיאמר מה לקח מהחרם.

 • מהם שלושת הדברים שלקח עכן מהשלל של העיר יריחו?
 • אדרת שנער.
 • מאתיים שקלי כסף.
 • חתיכת זהב ארוכה כלשון במשקל חמישים שקלים.
 • היכן החביא עכן את השלל שלקח?

באוהל שלו.

 • מתחת למה הניח עכן את הכסף שלקח?

מתחת לאדרת.

 • מה עשו השליחים ששלח יהושע עם החרם שמצאו באוהלו של עכן? מדוע?

פיזרו את החרם לפני הארון כדי שכולם יידעו שעכן באמת לקח מהחרם.

 • להיכן העלו את עכן, משפחתו ורכושו?

עמק עכור.

 • מהם שני הדברים שעשו בני ישראל כדי להרוג את עכן?

רגמו אותו באבנים ושרפו אותו.

 • מה הקימו בני ישראל על קברו של עכן?

תל אבנים גדול.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ז':

 • ונסבו (ט) – יקיפו.
 • ותן לו תודה (יט) – תודה על האמת.
 • אדרת שנער (כא) – בגד חשוב שנעשה בשנער.
 • לשון זהב (כא) – חתיכת זהב ארוכה כלשון.
 • ויצקם לפני ה' (כג) – פיזרו את השלל לפני הארון.
 • מה עכרתנו (כה) – למה הבאת עלינו רעה.
 • יעכרך ה' (כה) – ישמיד אותך ה'.

 

 

 

שאלות – יהושע פרק ח'

 • כמה חיילים ציווה ה' את יהושע לקחת עימו כדי לכבוש את העי?

כל הצבא.

 • בציווי ה' אל יהושע אמר ה' ליהושע שיש לעשות לעי דברים דומים למה שעשו בני ישראל לעיר יריחו ודבר אחד שונה ממה שעשו בני ישראל לעיר יריחו – מהו הדומה ומהו השונה?

דומה – להרוג את כל יושבי העיר ואת מלכה.

שונה – השלל מותר בלקיחה.

 • מהו הטכסיס המלחמתי שציווה ה' את יהושע לעשות?

לשים אורב לעיר.

 • כמה חיילים בחר יהושע למארב? באיזה זמן ביממה שלח אותם להתקיף את העי?

30,000 – בלילה.

 • מה הייתה תכנית התקיפה שאמר יהושע לחיילים ששם במארב?

יהושע אמר שהוא והעם יתקרבו אל העי, והעי יתחיל לרדוף אחרי בני ישראל. בני ישראל יעשו עצמם ניגפים לפני העי, וכאשר חיילי העי יצאו מהעיר, חיילי האורב ייצאו ויכבשו את העיר.

 • מה ציווה יהושע את חיילי המארב לעשות לאחר שיכבשו את העיר של העי?

לשרוף אותה.

 • הסבר: "ראו צויתי אתכם".

שימו לב על בציווי שלי ואל תמרו את פי.

 • היכן שם יהושע את המארב של שלושים אלף החיילים? (בין אלו שתי ערים ובאיזה צד של העי).

בין בית אל ובין העי. מערב.

 • מדוע ישן יהושע בלילה בתוך מחנה ישראל?

כדי להשכים את העם ולזרזם למלחמה.

 • מה עשה יהושע לפני שיצא למלחמה?

בדק את מוכנות ישראל למלחמה.

 • מי עמד בראש הצבא בשעה שבני ישראל הלכו להתקיף את העי?

יהושע וזקני ישראל.

 • היכן הקימו בני ישראל את מחנה הצבא שלהם? מה חצץ בין מחנה ישראל לעי?

מצפון לעי, היה עמק.

 • אלו שני מארבים שם יהושע בשעה שיצא לתקוף את העי?

מארב ראשון וקטן – 5000 חיילים.

מארב שני וגדול – 30000 חיילים במקום רחוק יותר מהמארב הראשון. שניהם היו במערב העי.

 • מדוע הלך יהושע בעמק בלילה?

כדי להתקרב לעי ולהתקיף אותם.

 • מהי הערבה ומה קרה שם?

הערבה היא שטח מישורי שלפני העיר וחיילי העי יצאו לשם כדי להילחם נגד חיילי ישראל.

 • איזו עיר סייעה לעי במלחמתם נגד ישראל?

בית אל.

 • הסבר: "ויעזבו את העיר פתוחה".

חיילי העי עזבו את העיר שלהם ללא שמירה.

 • מהו הסימן שסימן יהושע לחיילי המארב כדי לצאת ממקומם?

הנפת כידון.

 • "לא היה בהם ידים לנוס הנה והנה".
 • מהם הידיים?

כיוון לברוח אליו.

 • למי לא היו ידיים?

לחיילי העי.

 • מדוע לא היו להם ידיים?

כיוון שהיו מוקפים מכל הכיוונים.

 • "והעם הנס אל המדבר נהפך אל הרודף" – מיהו העם שנס אל המדבר, ומה מתואר בפסוק זה?

בנ"י הם העם שברח אל המדבר ולאחר שחיילי העי הבינו שהם מוקפים מכל הכיוונים, בנ"י  שעד עכשיו ברחו מחיילי העי הפכו להיות הרודפים אחרי חיילי העי.

 • מה עשו חיילי ישראל לאחר שהשמידו את הצבא של העי?

הרגו את כל תושבי העי.

 • כמה מאנשי העי הרגו בני ישראל במלחמתם נגד העי?

12,000

 • מה לא עשה יהושע עד שבני ישראל סיימו להשמיד את תושבי העי?

לא השיב את ידו.

 • מה עשה יהושע עם מלך העי?

תלה אותו על עץ.

 • כמה זמן נשארה גופתו של מלך העי תלויה על עץ?

עד הערב של יום תלייתו.

 • היכן השליכו בני ישראל את גופתו של מלך העי?

בפתח שער העיר של העי.

 • מה הקימו בני ישראל על קברו של מלך העי?

ערימת אבנים גדולה.

 • היכן ומתי בנה יהושע את המזבח שה' ציווה את משה לבנות?

לאחר שבנ"י עברו את נהר הירדן, בנה יהושע את המזבח בהר עיבל.

 • מהו ציווי התורה באופן הכנת אבני המזבח? (איזה איסור נאמר באופן הכנת אבני המזבח)

אסור לחתוך אותם על ידי כלי ברזל.

 • אלו קרבנות הקריבו בני ישראל על גבי מזבח האבנים?

עולות ושלמים.

 • מה כתב יהושע על האבנים שהוציא מהירדן?

את מצוות התורה.

 • סכם בקצרה את מעמד הברכה והקללה על הר גריזים והר עיבל.

שני הרים אלו, הר גריזים והר עיבל, היו הרים סמוכים זה לזה שביניהם הייתה בקעה. ששת השבטים עמדו על הר גריזים , וששת הנותרים עמדו על הר עיבל. בבקעה שהייתה בין שני ההרים עמדו הכהנים, הלויים והארון, והם פתחו בברכה: "ברוך האיש אשר לא יעשה פסל" וכולם ענו אמן, ואחר כך פנו אל הר עיבל ואמרו "ארור האיש אשר יעשה פסל" וכולם ענו אמן.

 • מה קרא יהושע לפני בני ישראל לאחר מעמד הברכה והקללה?

את הברכות והקללות שכתובות בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבא.

 • מה מציין הנביא שיהושע לא החסיר בקריאתו מול העם?

לא הייתה ברכה או קללה שאמר משה שיהושע לא אמר.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ח':

 • ארב (ב) – חיילים שיהיו במחבוא.
 • נכנים (ד) – מוכנים.
 • התיקנו (ו) – ננתק.
 • עקבו (יג) – החיילים שהיו במארב.
 • וינגעו ישראל (טז) – בני ישראל עשו עצמם ניגפים.
 • וירוצו כנטות ידו (יט) – חיילי המארב רצו (לתוך העיר) כאשר יהושע הניף את ידו.
 • תל עולם (כח) – גל חרבות.
 • כבוא השמש (כט) – בשקיעת החמה.

 

 

שאלות – יהושע פרק ט'

 • שמיעת מלכי הארץ:
 • מה שמעו מלכי הארץ?

שבני ישראל ניצחו במלחמתם מול העי.

 • באלו מקומות גיאוגרפים מלכו מלכי הארץ?

בהרים ובעמקים, שפת הים מול לבנון.

 • על אלו עמים מלכו מלכים אלו?

חיתי, אמורי, כנעני, פריזי, חיוי, יבוסי.

 • "פה אחד" – מה עשו מלכים אלו כדי להילחם נגד ישראל?

הקימו פיקוד משותף.

 • כיצד הגיעו תושבי גבעון למסקנה שהברירה היחידה שיש להם היא לרמות את בני ישראל?

הם ראו שאת יריחו ניצחו בני ישראל על ידי נס, ואילו את העי ניצחו לפי הטבע, ולכן הבינו שאינם יכולים לנצח את בני ישראל כלל, אלא רק לרמות אותם.

 • "ויעשו גם המה בערמה" – מי עשה גם הוא בערמה? מי היה הראשון שנהג בערמה והיכן?

הגבעונים עשו גם הם בערמה. בני ישראל היו הראשונים שעשו בערמה כאשר כבשו את העי בערמה.

 • מהם חמשת הדברים שעשו הגבעונים כדי להראות שהם באו ממקום רחוק?
 • שקים בלויים ומונחים על חמוריהם.
 • כלי יין בלויים.
 • נעליים בלויות.
 • בגדים בלויים.
 • אוכל עם עובש.
 • מה אמרו וביקשו הגבעונים בשעה שהם הגיעו אל בני ישראל?

הגבעונים אמרו שהם הגיעו ממקום מרוחק וביקשו מבני ישראל לכרות איתם ברית.

 • מה הייתה תשובת נשיאי ישראל לגבעונים?

נשיאי ישראל חששו שמא הגבעונים הם מאחד העמים שיושבים בארץ, ושאסור להם לכרות ברית עם הגבעונים.

 • מה שאל יהושע את הגבעונים ומה ענו לו?

יהושע שאל את הגבעונים מאיזה ארץ הם ומאיזה עם הם. הגבעונים ענו לו  שהם באו מארץ רחוקה.

 • אלו דברים טענו הגבעונים שהם שמעו שהביא אותם לבוא לקראת ממלכת ישראל?

את מה שעשה ה' למצרים ולשני מלכי האמורי.

 • מה הסכימו הגבעונים לעשות על מנת שבני ישראל יכרתו איתם ברית?

להיות עבדים.

 • מה עשו בני ישראל כדי לכרות ברית עם יושבי גבעון?

לקחו חלק מהמזון שלהם.

 • איזה צעד מתבקש לא עשו בני ישראל לפני שכרתו ברית עם הגבעונים?

לא ביקשו רשות מה'.

 • איזו ברית כרת יהושע עם הגבעונים? מה עשו זקני ישראל לאחר כריתת הברית?

יהושע כרת ברית עם הגבעונים להשאירם בחיים. הזקנים נשבעו לאחר מכן שהם יקיימו את הברית.

 • מה התברר שלושה ימים אחרי שבני ישראל כרתו ברית עם הגבעונים?

שהגבעונים לא באו באמת מרחוק, אלא באו מקרוב, ולכן היה אסור לבני ישראל לכרות איתם ברית.

 • כמה ימים לקח לבני ישראל להגיע אל הערים בהן היו גרים הגבעונים?

יום אחד.

 • באלו ארבע ערים בארץ ישראל ישבו הגבעונים?

גבעון, הכפירה, בארות וקרית יערים.

 • מדוע לא הרגו בני ישראל את הגבעונים לאחר שהתברר שהגבעונים רימו אותם?

כיוון שהנשיאים נשבעו להם.

 • מדוע התלוננו בני ישראל לנשיאיהם?

כיוון שהנשיאים נשבעו לגבעונים שלא יהרגו אותם, וממילא, בגלל הנשיאים, היה אסור לבני ישראל להרוג את הגבעונים.

 • מה יהיה במקרה ובני ישראל יעברו על שבועתם שנשבעו לגבעונים?

יהיה קצף מאת ה'.

 • מה הציעו נשיאי ישראל לעשות לגבעונים כדי שהם לא יעברו על שבועתם ויהרגו אותם?

שמו אותם לחוטבי עצים ושואבי מים.

 • מה אמר יהושע לגבעונים לאחר שגילה שהם לא באו מארץ רחוקה?

שהם ארורים, ושלא יפסיקו מלהיות חוטבי עצים ושואבי מים.

 • כיצד הסבירו הגבעונים את העובדה שהם רימו את בני ישראל?

הגבעונים יודעים שה' ציווה להשמיד את כל יושבי הארץ ולכן הגבעונים פחדו מפני בנ"י ורימו אותם.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק ט':

 • בערמה (ד) – על ידי תחבולה.
 • ויצטירו (ד) – עשו עצמם שליחים שמגיעים מרחוק.
 • מטולאות (ה) – צבע הנעל היה דהוי.
 • חם הצטידנו (יב) – חם וטרי הצטיידנו בלחם.
 • התבקעו (יג) – נסדקו.

 

 

שאלות – יהושע פרק י'

 • מהם שלושת הדברים ששמע אדוני-צדק מלך ירושלים שגרמו לו לצאת למלחמה נגד ישראל?
 • כיבוש יריחו.
 • כיבוש העי.
 • יושבי גבעון השלימו עם בני ישראל.
 • מדוע כניעת גבעון לבני ישראל הדאיגה את אדוני-צדק?

כיוון שגבעון הייתה עיר גדולה.

 • מהם ארבעת התיאורים בהם מתוארת העיר גבעון כדי לתאר את חוזקה וגודלה?
 • עיר גדולה.
 • כאחת ערי הממלכה.
 • גדולה מן העי.
 • כל אנשיה גיבורים.
 • עם אלו ארבעה מלכים רצה אדוני-צדק לכרות ברית?
 • הוהם מלך חברון.
 • פראם מלך ירמות.
 • יפיע מלך לכיש.
 • דביר מלך עגלון.
 • נגד מי רצה אדוני-צדק להילחם ומדוע?

נגד יושבי גבעון – שהרי יושבי גבעון חטאו בכל שהם השלימו עם בני ישראל, שהרי בגללם שאר הארץ תפחד מישראל.

 • מה עשו אנשי גבעון לאחר שחמשת מלכי האמורי התקיפו אותם?

שלחו שליחים ליהושע וביקשו את עזרתו.

 • "והושיעה לנו ועזרנו" – מה ההבדל בין הישועה לבין העזרה שמבקשים יושבי גבעון?

ישועה – היינו שבנ"י יילחמו לבד נגד חמשת מלכי האמורי ועזרה היינו שיילחמו לבד.

 • מה אמר ה' ליהושע לפני שיצא להילחם בחמשת המלכים?

שלא יפחד מחמשת המלכים – ה' יעזור לו.

 • מדוע הלך יהושע לכיוון מלכי האמורי במשך כל הלילה?

כדי להפתיע אותם.

 • מדוע לא הצליחו מלכי האמורי להילחם נגד בני ישראל?

מכיוון שה' בלבל אותם.

 • עד אלו שלושה מקומות רדף יהושע אחרי המלכים?

מעלה בית חורון, עזקה ומקדה.

 • מה עשה ה' לחיילי האמורי בשעה שהם ברחו מפני בני ישראל?

הוריד עליהם אבנים גדולות מהשמים.

 • מה אמר יהושע לשמש ולירח לעשות בשליחותו של ה'? מה היה הצורך בכך?

יהושע אמר לשמש להישאר בגבעון ולא להמשיך לשקוע, מכיוון שאם השמש הייתה שוקעת יותר, והיה מחשיך, בני ישראל לא יהו יכולים להמשיך לרדוף אחרי האמורי. לירח אמר יהושע לעמוד בעמק איילון כדי שלא ימשיך ללכת ולגרום לליקוי חמה.

 • במשך כמה זמן עמדה השמש בגבעון? מדוע היה צורך שהשמש תישאר שם זמן זה?

בשמך עשרים וארבע שעות, מכיוון שבנ"י היו צריכים יום נוסף כדי להשמיד את חיילי האמורי.

 • מהו ספר הישר ומה כתוב בו?

ספר בראשית, שם כתוב שהעמים בעולם ישמעו את הניסים שקרו לאפרים (ויהושע היה משבט אפרים).

 • מדוע עשה ה' ליהושע את נס העמדת השמש? הרי ה' לא עשה כדבר הזה פעם נוספת?

כיוון שה' נלחם לבני ישראל ע"מ שיכבשו את הארץ.

 • היכן התחבאו חמשת מלכי האמורי?

במערה במקדה.

 • מה ציווה יהושע לעשות כדי ללכוד את חמשת מלכי האמורי שהתחבאו?

לגלגל אבנים גדולות אל פתח המערה ובכך לחסום את יציאתם של מלכי האמורי.

 • מה ציווה יהושע את שאר חיילי ישראל שתפקידם לא היה ללכוד את חמשת המלכים?

לרדוף אחרי חיילי האמורי ולמנוע מהם לחזור לעריהם.

 • להיכן חזרו חיילי האמורי המעטים ששרדו מהמלחמה נגד בני ישראל?

לערי המבצר שלהם.

 • במהלך הפרק, בני ישראל העבירו את מחנה הצבא שלהם ממקום אחד למקום אחר. מהיכן להיכן העבירו בני ישראל את המחנה שלהם? מדוע?

מהגלגל למקדשה. מכיוון שהם ידעו שחמשת המלכים נמצאים שם.

 • באיזה ביטוי משתמש הנביא כדי לציין שחיילי האמורי לא פגעו בבני ישראל במהלך המלחמה?

"לא חרץ לבני ישראל איש את לשונו".

 • מה עשה יהושע לכל עם ישראל בשעה שהוציא את המלכים מהמערה בה התחבאו?

אסף אותם.

 • מה אמר יהושע למפקדי הצבא שלו לעשות לחמשת המלכים לאחר שהוציאו אותם מהמערה? מדוע?

להניח את רגליהם על צואריהם. כדי לבזות אותם.

 • מה עשה יהושע עם גופות חמשת המלכים לאחר שהרגם?

תלה אותם על עץ.

 • מה אמר יהושע בשעה שמפקדי הצבא קיימו את הציווי שלו?

לא לפחד – כך יעשה ה' לכל אויבי ישראל בשעה שהם יכבשו את הארץ.

 • להיכן השליכו בני ישראל את גופות חמשת המלכים?

לתוך המערה בה התחבאו.

 • אלו חלקים מארץ ישראל מתאר הנביא שכבש יהושע בסיום הפרק?

מקדש ברנע ועד עזה (לא כולל את עזה) ואת כל ארץ גשן עד מקום שנקרא גבעון.

 • כיצד הצליח יהושע לכבוש את כל הערים הללו בקרב הראשון שנלחם נגדן?

ה' עזר לישראל.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק י':

 • ויהיו בקרבם (א) – יושבי גבעון היו עם בני ישראל.
 • כאחת ערי הממלכה (ב) – גבעון הייתה מערי הממלכה החשובות.
 • אל תרף ידיך (ו) – אל תרפה את ידיך.
 • ויהמם ה' (י) – ה' בלבל.
 • עד יקם גוי אויביו (יג) – עד שבני ישראל סיימו להתנקם באויביהם מלכי האמורי.
 • ולא אץ לבוא (יג) – השמש לא מיהרה לשקוע.
 • גלו (יח) – תגלגלו.
 • וזנבתם אותם (יט) – תהרגו בחיילים שנמצאים בקצה המחנה.
 • קציני אנשי המלחמה (כד) – החשובים שבחייליו של יהושע – המפקדים.
 • ההלכוא איתו (כד) – שהלכו עם יהושע למלחמה.

 

 

 

שאלות – יהושע פרק יא'

 • אלו מלכים אסף איתו יבין מלך חצור כדי להילחם נגד בני ישראל?
 • יובב מלך מדון.
 • מלך שמרון.
 • מלך אכשף.
 • המלכים שהיו בצפון א"י- בהר, בערבה (=מישור), בעמקים
 • דרום כנרות.
 • מחוזות נשקראות דור שהיו במערב א"י.
 • היכן ישב כל אחד מהעמים הבאים?
 • כנעני – מזרח ומערב א"י.
 • אמורי, חיתי, פריזי, יבוסי – בהר.
 • חיוי – תחת הר החרמון שנמצא בארץ המצפה.
 • באיזה תיאור מתאר הנביא את גודל הצבא של המלכים שתקפו את ישראל?

עם רב – כחול אשר על שפת הים לרוב.

 • להיכן נאספו צבאות המלכים שנלחמו נגד ישראל?

מי מרום.

 • כיצד "הרגיע" ה' את יהושע לפני המלחמה?

מחר כולם יפלו לפני בני שיראל הרוגים.

 • אלו שני ציוויים ציווה ה' את יהושע לעשות לאחר שינצח במלחמה?
 • לעקר את הסוסים – לכרות את רגלי הסוסים.
 • לשרוף את המרכבות.
 • עד לאלו מקומות רדפו בני ישראל אחרי חיילי המלכים?
 • צידון רבה.
 • משרפות מים.
 • הבקעה שהייתה מזרחית לארץ המצפה.
 • מדוע התחיל יהושע להחריב דווקא את העיר חצור?

מכיוון שהיא הייתה ראש הממלכות שנאספו כדי להילחם נגד בני ישראל.

 • מה עשה יהושע לעיר חצור שלא עשה לשאר הערים שכבש?

שרף אותה.

 • מה עשו בני ישראל עם הבהמות של הערים שכבשו?

לקחו כשלל.

 • מה ההבדל בין המלחמות שנלחם יהושע בפרקנו למלחמות שנלחם בפרק הקודם?

מלכים אלו כבש יהושע באיטיות ולאחר מאמץ ואילו את המלחמות הקודמות ניצח במהירות.

 • מדוע הגבעונים היו העיר היחידה שהשלימה עם בני ישראל?

ה' חיזק את ליבם של יושבי הארץ שלא ישלימו עם בני ישראל כדי שבני ישראל ישמידו את יושבי הארץ.

 • מאלו מקומות השמיד יהושע את הענקים?

הר חברון, דביר, ענב, הר יהודה והר ישראל.

 • מה השמיד יהושע יחד עם הענקים?

את הערים בהם ישבו.

 • מאלו מקומות לא השמיד יהושע את הענקים?

עזה, גת, אשדוד.

 • הסבר: "כמחלקתם לשבטיהם".

לכל שבט נתן יהושע את החלק המיועד לו לנחלה.

 

ביאורי מילים – יהושע פרק יא:

 • ויועדו (ה) – נאספו.
 • חללים (ו) – הרוגים.
 • משרפות מים (ח) – מקום אליו נאספים מי הים, והשמש שורפת את המים שם כך שנשאר שם רק מלח.
 • על תלם (יג) – על גובהם.

 

שאלות – יהושע פרק יב'

 • מהם גבולות ארץ סיחון שכבשו בני ישראל ומהם גבולות ארץ עוג?

סיחון: מערער אשר על נחל ארנון, חצי הגלעד, נחל יבק, עד גבול ארץ בני עמון, הערבה עד מזרחית לים כינרת, ים הערבה (ים המלח), דרך בית הישימות, ובדרום עד המורדות של הר הפסגה.

עוג: חרמון, סלכה, הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי, חצי הגלעד עד לגבול סיחון.

 • לאלה שבטים נתן משה נחלה בעבר הירדן המזרחי?

ראובן, גד וחצי שבט מנשה.

 

שאלות – יהושע פרק יג'

 • מה אמר ה' ליהושע כאשר יהושע היה זקן מאוד?

נשאר הרבה מאוד מהארץ אתה לא תצליח לכבוש את הכל בחייך.

 

 

ביאורי מילים פרק יג':

 • בא בימים (יג',א') – זקן כאשר הזקנה לא הגיעה אליו לפני זמנו.

 

 

שאלות – יהושע פרקים יד' – טו'

 • בניגוד לשאר השבטים, שבט לוי לא קיבל נחלה. מה כן קיבלו הלויים?

ערים ומגרשים

 • מהם המגרשים?

שטחים ריקים שנמצאים מחוץ לעיר.

 • לשם מה ניגש כלב אל יהושע? מי ניגש עם כלב ליהושע כדי לסייע לו?

כדי לבקש את העיר חברון. אנשי שבט יהודה.

 • בן כמה היה כלב כאשר שלח אותו משה לרגל את ארץ ישראל? בן כמה היה כלב בשעה שביקש מיהושע את העיר חברון?

40, 85.

 • מהו שכרו של כלב על כך שליבו היה שלם אחרי ה', והוא לא הוציא דיבה על ארץ ישראל יחד עם המרגלים האחרים ששלח משה?

העיר חברון בה ריגל תינתן לו לנחלה.

 • מה אומר כלב ליהושע שבכוחו לעשות כשהוא בגיל 85 בדיוק כמו שהוא היה בגיל 40?

לכבוש את חברון ולפקד על הכיבוש.

 • מהן שתי הסיבות שביקש כלב את חברון לעצמו?
 • חברון הובטחה לו בתור נחלה.
 • בחברון יש ענקים ואף אחד אחר לא ירצה לכבוש את העיר חברון.
 • כיצד נקראה חברון לפני שנקראה בשם זה?

קרית ארבע.

 • מי היה ארבע?

אחד מהאנשים שהיו גדולים וענקיים.

 • מה הבטיח כלב למי שיכבוש את העיר קריית ספר?

את ביתו עכסה לאישה.

 • מיהי עכסה?

ביתו של כלב.

 • מי כבש את העיר קריית ספר ומה היה קרבת משפחתו אל כלב?

עתניאל בן קנז, אחיו מאימו.

 • מה פיתתה עכסה את עתניאל לבקש מאביה?

שדה.

 • מה עשתה עכסה בשעה שהיא הגיעה אל כלב?

נפלה מעל החמור.

 • מה ביקשה עכסה מכלב ומה היה הנימוק לכך?

מעיינות, כיוון שחבל הארץ שנתן לה היה ללא מקור מים.

 • מה נתן כלב לעכסה?

שדה שהיו בה שני מקורות מים: מעיין גבוה ומעיין נמוך.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרקים יד' – טו':

 • אדותי (ו) – עסקיי, עליי.
 • המסיו את לב העם (ח) – גרמו ללב של בני ישראל להיות נמס.
 • מלאתי אחרי ה' אלוקי (ח) – השלמתי והייתי בטוח ושלם אחרי ה'.
 • ותסיתהו (טו', יח') – פיתתה.
 • בבואה (יח) – כשהתחתנה.
 • ארץ הנגב נתתני (יט) – נתת לי חלקת שדה מנוגבת ממים.
 • גלת מים (יט) – מעיינות מים.
 • חצריהן (לב) – ערים ללא חומה.

 

שאלות – יהושע פרק טז'

 • מהן "הערים המבדילות" – בנחל איזה שבט היו ולמי היו שייכות?

ערים בתוך נחלת מנשה שהיו שייכות לבני אפרים ולא יהו מחוברות לשאר הנחלה.

 

שאלות – יהושע פרק יז'

 • מדוע זכה מנשה לנחלה גם בעבר הירדן המזרחי?

כיוון שהוא היה בנו הבכור של יוסף.

 • מה היו שמות בנותיו של צלפחד?

מחלה, נעה, חגלה, מלכה ותרצה.

 • ממי ביקשו בנות צלפחד לקבל נחלה יחד עם שאר שבט מנשה?

אלעזר, יהושע והנשיאים.

 • מהם שני השלבים בניסיון כיבוש חלק מנחלת שבט מנשה?

בהתחלה, לא הצליח שבט מנשה לכבוש מקומות מסוימים, והכנעני המשיך לשבת באותם מקומות. לאחר מכן, התחזקו בני ישראל והצליחו לגבות מיסים מהכנענים הללו, אך עדיין לא הצליחו לכבוש את הערים.

 • מה הייתה טענת שבט מנשה כלפי יהושע?

מדוע נתן לשבט יוסף כולו נחלה שבגודלה מתאימה להיות נחלה של שבט אחד.

 • מה הייתה תשובתו של יהושע לטענת בני מנשה? איזה פיתרון נתן יהושע לשבט מנשה?

שיכרתו את היער שנמצא בין הפריזים לרפאים, ואז הם יוכלו לשבת שם.

 • מדוע אין בני מנשה יכולים לכבוש את העמק?

כיוון שלכנעני שם יש מרכבות ברזל והוא מאוד חזק.

 • מה אמר יהושע לשבט מנשה שביכולתם לעשות כדי לכבוש גם את העמק?

לכרות את היער ולשבת שם, ואז יהיה לשבט מנשה עליונות גובה על הכנעני החזק שבעמק, ולמרות שיש לכנעני שם צבא חזק, יוכלו בני מנשה לכבוש אותם.

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק יז':

 • ובראת (טו) – תכרות.
 • אץ (טו) – דחוק.

 

 

שאלות – יהושע פרקים יח' – יט'

 • היכן הקימו בני ישראל את המשכן לאחר שהיה בגלגל?

שילה.

 • מה אמר יהושע לבני ישראל לעשות כדי שיידעו כיצד לחלק את הארץ שנשארה לנחלות שבעת השבטים שעוד לא קיבלו נחלה?

לקחת שלושה אנשים מכל שבט, ואותם אנשים יכתבו את הערים שעדו לא חולקו לנחלה, ולאחר שיחזרו אל יהושע, יהושע וישראל יחלקו את חבלי הארץ שעוד לא חולקו לשבטים השונים.

 • מדוע לא קיבל שבט לוי נחלה בארץ ישראל?

כיוון שהמתנות הכהונה והלוייה הם נחלתם.

 • "ויכתבוה לערים" – כיצד כתבו האנשים ששלח יהושע את הערים שבארץ ישראל?

לפי גודלם – עיר גדולה נחשבה כשתיים קטנות.

 • איזו עיר נתנו בני ישראל ליהושע לנחלה?

תמנת סרח.

 • כיצד שאלו בני ישראל את ה' האם לתת ליהושע נחלה לפני שהם נתנו לו את הנחלה?

על ידי האורים ותומים.

 

ביאורי מילים – יהושע פרק יח':

 • ויריתי (ו) – אשליך.
 • כמחלוקתם (י) – כפי החלוקה שיפורט.

 

 

 

שאלות – יהושע פרק כ'

 • מה ציווה ה' את יהושע לעשות לאחר שסיים לקבוע את הנחלות שיקבל כל שבט?

להפריש ערי מקלט.

 • למה ישמשו ערי המקלט?

מי שרצח בשוגג יבוא לשם.

 • מיהו גואל הדם ומה הוא רוצה לעשות?

גואל הדם הוא קרוב משפחה של הנרצח שרוצה להרוג את הרוצח.

 • מה יעשה הרוצח בשגגה לפני שהוא ייכנס לעיר המקלט? מי יכניס את הרוצח בשגגה אל תוך העיר?

הרוצח יספר בשער העיר שזקני העיר את תיאור מעשה הרציחה, איך רצח בשוגג. זקני העיר יכניסו את הרוצח אל עיר המקלט.

 • מה אסור לתושבי עיר המקלט לעשות לרוצח בשגגה?

להסגיר אותו אל עיר מקלטו.

 • מה עושה הרוצח בשגגה עד שהוא מופיע בפני בית דין כדי לברר אם הרצח היה באמת בשגגה?

יושב בעיר המקלט.

 • לאחר שבבית דין התברר שהרצח היה בשגגה, עד מתי הרוצח בשגגה צריך להישאר בעיר המקלט?

עד מות הכהן הגדול.

 • אלו ערים זימנו בני ישראל לערי מקלט? בנחלה של איזה שבט הייתה כל עיר?

קדש – נפתלי.

שכם – אפרים.

חברון – יהודה.

בצר – ראובן.

רמות – גד.

גולן – מנשה.

 • מהן ערי המועדה?

הערים שלשם מתקצים כל הרוצחים בשגגה – ערי המקלט.

 • עיין בפרק כא' פסוק יב' – כיצד היה ניתן לתת את העיר חברון לעיר מקלט (וערי המקלט היו שייכות ללויים) – הרי חברון הייתה נחלתו של כלב?

כלב קיבל את השדות שבתוך העירו אילו הלויים קיבלו את העיר ואת המגרשים החיצוניים שלה.

 

שאלות – יהושע פרק כא'

 • מה הייתה טענת ראשי בתי האב של הלויים מיהושע, אלעזר וראשי המטות של בני ישראל?

לתת ללויים את ערי הלויים.

 • איזה שבט נתן נחלה לכל אחד ממשפחות הלוייה?

 

קיבלו נחלה משבטים:

מספר הערים

גרשון

יששכר, אשר, נפתלי, חצי מנשה שבעה"י המזרחי

13

קהת – בני אהרון

יהודה, שמעון, בנימין,

13

שאר בני קהת

אפרים, דן, חצי מנשה שבעה"י המערבי

12

מררי

ראובן, גד, זבולון

12

 

 

שאלות – יהושע פרק כב'

 • מה אמר יהושע לשבטי ראובן, גד וחצי שבט מנשה, לאחר שסיים לחלק את הנחלות לכל אחד מהשבטים?

שהם קיימו את חלקם בהסכם עם משה שיעברו עם בני ישראל את הירדן ויילחמו כדי לכבוש את הארץ, ועתה הם יכולים לחזור לעה"י המזרחי.

 • כמה שנים השתתפו שניים וחצי השבטים בכיבוש עבר הירדן המערבי?

14

 • מהם הדברים שציווה יהושע את שניים וחצי השבטים לפני ששחרר אותם לחזור לנחלתם?
 • קיום התורה שמשה ציווה עליה.
 • לאהוב את ה'.
 • ללכת בדרכי ה' – כמו שה' רחמן, גם הם יהיו רחמנים.
 • לעבוד את ה' בכל ליבם.
 • מה ציווה יהושע את שניים וחצי השבטים לעשות עם הרכוש שהם לקחו כשלל בשעה שהם כבשו את הארץ?

להתחלק בשלל גם עם האנשים שלא נלחמו ולא עברו את הירדן יחד עם שאר בני ישראל.

 • היכן נמצאת גלילות הירדן ומה עשו שם שניים וחצי השבטים?

בעבר הירדן המערבי, על שפת הירדן. שניים וחצי השבטים בנו שם מזבח.

 • לאחר שבני ישראל שמעו ששניים וחצי השבטים בנו מזבח – מה רצו לעשות ומדוע?

לצאת ולהילחם נגד שניים וחצי השבטים, כיוון שמשעת בניית המשכן בשילה, היה אסור להקריב בבמות מחוץ למשכן.

 • את מי שלחו בני ישראל לשניים וחצי השבטים כדי לברר אם שניים וחצי השבטים התחרטו על בניית המזבח?

את פינחס ועשרה נשיאים איתו.

 • מה היה תפקידו של כל אחד מהנשיאים ששלחו בני ישראל לשניים וחצי השבטים?

ראש בית אב.

 • מה אמרו פינחס והנשיאים שאיתו לשניים וחצי השבטים?

פינחס והנשיאים שאיתו שאלו את שניים וחצי השבטים מדוע הם חטאו בכך שהם בנו מזבח.

 • אילו חטאים בהם חטאו בני ישראל בעבר, מזכירים פינחס ומשלחתו לשניים וחצי השבטים? מדוע הזכירו חטאים אלו?

עוון פעור, ולקיחת החרם על ידי עכן. מכיוון שלמרות שלא כל עם ישראל חטא, ה' העניש את כלהעם, וגם כאן ייתכן שה' יעניש את כל בני ישראל למרות שרק שניים וחצי השבטים חטאו.

 • איזו אפשרות מעלים פינחס ומשלחתו בפני שניים וחצי השבטים, לסיבת בניית המזבח? מהו הפיתרון המוצע במקרה זה לשניים וחצי השבטים?

שנחלתם טמאה בעיניהם. מוצע להם לעבור אל עבר הירדן המערבי.

 • "ואותנו אל תמרידו" – מה אמרו פינחס ומשלחתו לשניים וחצי השבטים במילים אלו?

שלא יגרמו לכל בני ישראל להיענש.

 • מה הייתה מטרת בניית המזבח לפי שניים וחצי השבטים?

שלא בנו את המזבח כדי להקריב עליו קרבנות (ובכך נחשב הדבר למרידה בה') אלא כדי שלא יהיה בעתיד מצב שצאצאי הנוחלים בעבר הירדן המזרחי יאמרו שהגבול הגיאוגרפי, הירדן, הוא גם גבול רוחני, ולשניים וחצי השבטים אין חלק בה'. המזבח, שנעשה בדמות המזבח שבמשכן, משמש לעד שגם לשניים וחצי השבטים יש חלק ונחלה בתוך בני ישראל, ושגם הם עובדים את ה'.

 • מה אמרו שניים וחצי השבטים שיקרה במקרה והם לא בנו את המזבח לשם שמים?

שה' לא יושיע אותם מבני ישראל ביום זה.

 • מה הייתה תגובת פינחס והנשיאים שאיתו לדברי שניים וחצי השבטים?

הדברים מצאו חן בעיניהם.

 • במה אמרו פינחס והנשיאים לשניים וחצי השבטים שהתבטאה השראת השכינה בישראל?

שבני ישראל לא נכשלו להילחם נגד שניים וחצי השבטים, כיוון שלו היו נלחמים, היה הדבר מבוסס על שגיאה.

 • כיצד מנעו שניים וחצי השבטים מבני ישראל לחטוא?

לו היו בני ישראל מונעים משניים וחצי השבטים מלהקריב קרבנות במקדש, היה בכך חטא, ועל ידי המזבח שישמש לעד, בני ישראל לא ימנו משניים וחצי השבטים להקריב קרבנות.

 • מה עשו בני ישראל לאחר ששמעו את תשובת פינחס והנשיאים שאיתו לשליחותם?

ברכו את ה'.

 • כיצד קראו בני ראובן וגד למזבח שהם בנו? מדוע קראו לו בשם זה?

"עד", כיוון שהמזבח משמש לעד שה' הוא האלוקים גם של אלה שיושבים בעבר הירד המזרחי.

 

 

 

ביאורי מילים – יהושע פרק כב':

 • המעל (טז) – החטא.
 • הטהרנו ממנו (יז) – התכפר לנו.

 

 

שאלות – יהושע פרקים כג' – כד'

 • מהם עיקרי הדברים שאמר יהושע כאשר קרא לכל בני ישראל לעת זקנותו?
 • ה' הוא שנלחם להם.
 • יהושע הפיל את כל חלקי הארץ שנשארו בנחלה, וה' יעזור לבני ישראל לכבוש מקומות אלו.
 • יש להמשיך ולקיים את מצוות התורה.
 • אם בני ישראל לא יקיימו את מצוות התורה, ויתחתנו עם גויי הארץ, ה' כבר לא יגרש את יושבי הארץ מפני בני ישראל ובני ישראל יושמדו.
 • כל הדברים הטובים שה' הבטיח שיעשה לעם ישראל – התקיימו.
 • להיכן אסף יהושע את בני ישראל לפני מותו?

שכם.

 • להיכן בשכם אסף יהושע את כל בני ישראל?

לפני הארון.

 • "בעבר הנהר ישבו אבותיכם" – מהו עבר הנהר ומי הם האבות המוזכרים בפסוק?

מעבר לירדן, תרח.

 • מהם שבעה עשר הדברים הטובים שה' עשה לבני ישראל אותם מונה יהושע?
 • לקח את אברהם מעבר הנהר ומבין תרח ונחור כדי שלא יעבוד ע"ז.
 • הולכת אברהם בארץ כנען.
 • ריבוי זרעו של אברהם מישמעאל.
 • נתן לאברהם את יצחק.
 • יצחק קיבל גם את עשיו וגם את יעקב, כך שעשיו שאב את כל הזוהמא מיעקב.
 • נתן לעשיו את הר שעיר כדי שלא יקבל את ירושתו בארץ.
 • יעקב וצאצאיו ירדו למצרים ובזכות זאת זכו בני ישראל לרשת את א"י.
 • שליחת משה ואהרון כדי להכות במצרים.
 • הוצאת בני ישראל ממצרים.
 • ה' האפיל על מחנה מצרים כך שלא ידעו על בקיעת הים, וכך טבעו המצרים בים.
 • סיפוק צרכי בני ישראל במדבר.
 • השמדת סיחון ועוג וקבלת ארצם.
 • הצלה מידו של בלק.
 • בקיעת הירדן.
 • כיבוש יריחו.
 • שליחת הצרעה.
 • נתינת ארץ שבני ישראל לא טרחו כדי לבנות בה את הבתים.
 • כיצד כבשו בני ישראל את ארצם של סיחון ועוג?

ע"י הצרעה.

 • מה דורש יהושע מבני ישראל לעשות, על כל הטובה שעשה להם ה'?

לעבוד את ה'.

 • מה אמר יהושע לעם לעשות במקרה והם רוצים לעבוד עבודה זרה? מדוע אמר להם כך?

יהושע אמר לעם שאם הוא רוצה לעבוד עבודה רה, שיעשה כן. יהושע רצה לראות אם יש מישהו שבאמת רוצה לעבוד עבודה זרה, ואז יהושע ישכנע אותו שלא לעבוד עבודה זרה.

 • מה הייתה תשובת בני ישראל לדבריו של יהושע?

חלילה להם מעשות כן.

 • איזה עם מזכירים בני ישראל באופן מיוחד שה' עשה איתם נס בכך שהוא השמיד אותו? מה המיוחד בעם זה?

אמורי, כיוון שהוא היה עם חזק.

 • כיצד ניסה יהושע להפחיד את בני ישראל מלעבוד את ה'? מה הייתה מטרתו בכך?

יהושע אמר לבני ישראל שה' אינו מוחל על חטאים של מי שחוטא לו. יהושע רצה לבדוק בכך האם בני ישראל מתכוונים באמת לעבוד את ה'.

 • מי ישמש לעד על כך שבני ישראל בחרו לעבוד את ה'?

בני ישראל בעצמם.

 • לאחר שבני ישראל התחייבו לעבוד את ה', מה אמר להם יהושע להסיר?

כל מחשבה לעבוד עבודה זרה.

 • מהי הברית שכרת יהושע עם בני ישראל בשכם?

שיעבדו את ה' מתוך אהבה.

 • מה סידר יהושע לפני בני ישראל בעיר שכם?

את חוקי התורה.

 • היכן הצניע יהושע את דברי הברית שכתב, לאחר שאמר אותם לבני ישראל בשכם?

באבן גדולה שהייתה מתחת לאלה.

 • מה הייתה מטרת הצבת האבן מתחת לאלה?

שתהיה לעד לבני ישראל על כך שהם כרתו ברית.

 • בן כמה היה יהושע בשעה שמת? היכן קברו אותו?

110, בתמנת סרח שהייתה צפונית להר געש.

 • לאחר מיתתו של יהושע, במשך כמה שנים עבדו ישראל את ה'? מדוע?

28 שנים, כיוון שהזקנים היו יכולים לספר לבני ישראל על הניסים שה' עשה להם.

 • היכן בדיוק קברו בני ישראל את עצמות יוסף?

בשכם, בחלקת השדה שקנה יעקב מאת חמור.

 • מה היה המחיר של השדה שקנה יעקב מחמור?

100 קשיטה.

 • היכן קברו את אלעזר בן אהרון?

בגבעת פינחס בנו שבהר אפרים.

 

ביאורי מילים – יהושע פרקים כג' – כד':

 • לפח ולמוקש (יג) – לתקלה.
 • לשטט בצידיכם (יג) – שוט שיכה בכם ויכאיב לכם.
 • צננים בעיניכם (יג) – קוצים שידקרו את עיניכם.


 

שאלות – שופטים פרק א'

 • מדוע שאלו בני ישראל את ה' איזה שבט יעלה ראשון כדי לכבוש את נחלתו?

כיוון שהם רצו שתוצאות המלחמה הראשונה יהיו ניצחון מוחץ של בני ישראל וכך יפחדו שאר העמים להילחם נגד ישראל.

 • לאיזה שבט אמר ה' לעלות ראשון לנחלתו?

יהודה.

 • מה ההסכם עליו הסכימו שבטי יהודה ושמעון?

שמעון יעלה יחד עם שבט יהודה עכשיו כדי להילחם ולכבוש יחד עם שבט יהודה את נחלתו ולאחר מכן יעלה יהודה עם שמעון כדי לכבוש את נחלת שבט שמעון.

 • כמה חיילים הרג שבט יהודה בבזק?

10,000

 • מי היה אדוני-בזק, ומה עשו לו חיילי שבטי יהודה ושמעון?

מלך בזק, קיצצו את בהונות ידיו ורגליו.

 • מה עשה אדוני-בזק לשבעים המלכים ומדוע?

אדוני-בזק קיצץ את בהונות ידיהם ורגליהם, והיה נותן להם ללקט שאריות של אוכל מתחת לשולחן שלו כדי לבזות אותם.

 • מדוע חשב אדוני-בזק שמגיע לו העונש של קיצוץ בהונות ידיו ורגליו?

כיוון שהוא עצמו עשה כך לשבעים המלכים שהיו תחתיו.

 • היכן מת אדוני-בזק ואיך הגיע לשם?

ירושלים, שבטי יהודה ובנימין הביאו אותו לשם בשעה שהם עלו לכבוש את ירושלים.

 • מה עשו חיילי שבט יהודה עם העיר ירושלים לאחר שכבשו את העיר?

שרפו אותה.

 • להיכן פנו חיילי שבט יהודה להילחם לאחר כיבוש העיר ירושלים?

להילחם בכנעני שיושב בהר, בנגב ובעמק.

 • כיבוש חברון וקריית ספר:
 • בימי מי כבשו את העיר חברון.

יהושע.

 • מה היה שמה של העיר חברון לפני שנקראה בשם זה?

קרית ארבע.

 • את מי הכו כלב ואנשיו בקרית ארבע?

ששי, אחימן ותלמי – בני הענק.

 • מה היה שמה של דביר לפני שנקראה בשם זה?

קרית ספר.

 • מה הבטיח כלב למי שיכבוש את קרית ספר?

את ביתו עכסה.

 • מי כבש את קרית ספר ומה הייתה קרבת משפחתו לכלב?

עתניאל בן קנז – אחיו מאימו.

 • מה פיתתה עכסה את עתניאל כשהתחתנה?

לבקש שדה מאת אביה.

 • מה עשתה עכסה בשעה שהיא ראתה את כלב?

הפילה עצמה מעל החמור.

 • מדוע ראתה עכסה צורך לבקש מאביה שדה?

כיוון שנתן לה ארץ יבשה.

 • מה נתן כלב לעכסה בסופו של דבר?

שדה שיש בה שתי מעיינות: מעיין עליון ומעיין תחתון.

 • מי היה קיני ומה היה קרבת משפחתו למשה רבינו?

יתרו חותנו.

 • מהי עיר התמרים ולהיכן הלכו בני הקיני משם?

יריחו – למדבר יהודה.

 • כיצד קרא שבט שמעון לעיר צפת שכבש?

צפת.

 • מדוע חיילי שבט יהודה הצליחו לכבוש את יושבי ההר ולא הצליחו לכבוש את יושבי העמק?

ליושבי העמק היו מרכבות ברזל, וה' רצה להשאיר אותם כדי לנסות את בני ישראל.

 • איזה עיר נתנו בני ישראל לכלב לנחלה?

חברון.

 • את מי לא הצליח שבט בנימין להוריש?

את היבוסי שישב בחלק מירושלים.

 • לאיזה עיר שלחו שבט יוסף מרגלים?

בית אל.

 • מה היה שמה של העיר בית אל לפני שקראו לה בית אל?

לוז.

 • מהו ההסכם שעשו המרגלים משבט יוסף עם האיש שיצא מהעיר בית אל?

שיראה להם את הכניסה הסודית לעיר בית אל ובזכות זה ישאירו אותו בחיים.

 • להיכן הלך האיש שהראה למרגלים משבט יוסף את הכניסה הסודית לבית אל? כיצד קרא לעיר שבנה?

לארץ חיתים. לוז.

 • אלו ערים לא הצליחו שבט מנשה להוריש?

בית שאן ובנותיה, תענך ובנותיה, יושבי דור ובנותיה, יושבי יבלעם ובנותיה, יושבי מגידו ובנותיה.

 • לאחר שבני ישראל התחזקו, מה הצליחו לעשות עם הכנעני ומה לא הצליחו לעשות?

הצליחו לגבות מס. לא הצליחו לגרש אותם.

 • איזה שבט הצליח רק לשבת בתוך נחלתו אך לא הצליח לכבוש את נחלתו?

אשר.

 • למי העלו תושבי בית שמש ובית ענת מיסים? מדוע?

לכנעני – כיוון ששבט נפתלי לא כבש את הערים הללו.

 • מה היה הלחץ שלחצו האמורי את בני שבט דן?

להישאר רק על ההר.

 • כיצד מנעו בני שבט דן מהאמורי מלכבוש גם את ההר?

שבט יוסף עזרו להם.

 

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק א':

 • בבואה (יד) – כשהתחתנה עם עתניאל.
 • הבה לי ברכה (טו) – תן לי מתנה.
 • כי ארץ הנגב נתתני (טו) – נתת לי ארץ יבשה.
 • גלת מים (טו) – מעיינות מים.
 • ויתירו (כג) – ריגלו.
 • מבוא העיר (כה) – הכניסה הסודית לבית אל.

 

 

 

 

שאלות – שופטים פרק ב'

 • מיהו מלאך ה'? מהיכן להיכן הלך?

נביא ה', מהגלגל למקום שנקרא בוכים.

 • מה היה התנאי של ה' לקיום הברית עם בני ישראל?

שלא יכרתו ברית ליושבי הארץ ושישברו את המזבחות שלהם.

 • מהו עונש בני ישראל על שלא קיימו את חלקם בברית שכרת איתם ה'?
 • אי גירוש יושבי הארץ.
 • אלוהי יושבי הארץ יהיו לבני ישראל לתקלה.
 • מה עשו בני ישראל בשעה ששמעו את דברי נביא ה'?

בכו.

 • מדוע נקרא בוכים בשם זה?

כיוון ששם בכו.

 • מה עשו בני ישראל בבוכים כדי לחזור בתשובה?

הקריבו קרבנות.

 • "וישלח יהושע את העם" – להיכן שלח יהושע את העם ומתי עשה זאת?

יהושע שלח את העם לנחול את נחלתם לפני שמת, כאשר כל זה היה עוד לפני בכים.

 • לאורך אלו שנות מנהיגים עבדו בני ישראל את ה'? כיצד הצליחו מנהיגים אלו ליישר את ליבם של בני ישראל?

לאורך שנות יהושע והזקנים. הזקנים ראו את ניסי ה' ולכן היו יכולים ליישר את ליבם של בני ישראל לה'.

 • בן כמה היה יהושע בשעה שמת?

110

 • היכן קברו את יהושע?

תמנת חרס.

 • מהם שני הדברים שהדור שקם לאחר דור הזקנים לא השכיל לעשות?

לדעת שה' הוא האלוקים ולהכיר טובה לה' על כל הניסים שעשה לבנ"י.

 • אלו אלוהים עבדו בני ישראל כעבודה זרה?

בעל ועשתרות.

 • מה היה עונשם של בני ישראל על כך שעבדו עבודה זרה?

ה' מכר אותם ביד אויביהם.

 • מה היה עושה ה' כדי לגאול את בני ישראל בשעה שהם היו חוזרים בתשובה?

שולח להם שופטים.

 • מדוע לא החזיקה הישועה שה' הושיע את בני ישראל לאורך זמן?

מכיוון שלאחר הישועה, בני ישראל חזרו אל מעשיהם הרעים.

 • מדוע ה' היה כביכול מתחרט על ששיעבד את בני ישראל?

כיוון שהם התפללו אליו.

 • מדוע היו בני ישראל מתפללים אל ה' שיושיע אותם?

מכיוון דוחקם ולא כדי לחזור באמת בתשובה.

 • מדוע בחר ה' להעניש את בני ישראל דווקא בעונש שלא לגרש את יושבי הארץ?

כדי להעמיד את בני ישראל בניסיון האם ילכו אחרי הע"ז שעובדים עמים אלו.

 

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ב':

 • למוקש (ג) – לתקלה.
 • שסים (יד) – רומסים.
 • ויצר להם (טו) – היה דחוק להם.
 • כי ינחם ה' מנאקתם (יח) – ה' כביכול התחרט על שיעבוד בנ"י בגלל תפילתם.
 • לא הפילו ממעלליהם (יט) – לא החסירו ממעשיהם הרעים.

 

 

 

 

שאלות – שופטים פרק ג'

 • מדוע לא הייתה אמונתם של בני ישראל חזקה בימי השופטים?

כיוון שהם לא ידעו על כל הניסים שעשה ה' לבני ישראל במדבר.

 • כיצד יבינו בני ישראל שה' הוא שעשה ניסים לבני ישראל?

בני ישראל יצטרכו להילחם בניגוד לדור שנכנס לארץ. על ידי שיראו בני ישראל שהם צריכים להילחם, ואילו אבותיהם לא היו צריכים להילחם, הם יבינו שה' הוא שעשה להם ניסים.

 • מהם שני החטאים בהם חטאו בני ישראל לפי המוזכר בפסוקי פרקנו?

התבוללות וע"ז.

 • ה' מסר את בני ישראל בידיו של כושן רשעתיים:
 • לאלו דברים עבדו בני ישראל כעבודה זרה לפני שה' מסר אותם בידי כושן רשעתיים?

בעלים ואשרה.

 • על איזה מקום מלך כושן רשעתיים?

ארם נהריים.

 • כמה שנים עבדו בני ישראל את כושן רשעתיים?

8 שנים.

 • את מי שלח ה' כדי להושיע את בני ישראל מידיו של כושן רשעתיים?

עתניאל בן קנז.

 • מה עשה עתניאל בן קנז לפני שיצא למלחמה נגד כושן רשעתיים?

שפט את ישראל – החזיר את ישראל למוטב.

 • למשך כמה שנים בדיוק הייתה הארץ שקטה לאחר שעתניאל ניצח את כושן רשעתיים? כיצד הגעת למספר זה?

32, כתוב שהארץ הייתה שקטה במשך 40 שנה והכוונה היא ל-40 שנה מתחילת שנות השיעבוד, ובנ"י היו משועבדים 8 שנים.

 • מה עשה ה' לעגלון מלך מואב כדי שיוכל לשעבד את בני ישראל?

חיזק אותו.

 • אלו עמים צירף אליו עגלון במלחמתו נגד עמלק? איזה עיר הם כבשו?

עמון ועמלק. את יריחו.

 • במשך כמה שנים עבדו בני ישראל את עגלון?

18

 • מי הושיע את בני ישראל מידיו של עגלון?

אהוד בן גרא.

 • מאיזה שבט היה אהוד בן גרא?

בנימין.

 • על מי נאמר "איש אטר יד ימינו" – מהי כוונת הפסוק?

אהוד, שהיה שמאלי.

 • חרבו של אהוד:
 • כמה להבים היו בחרבו של אהוד?

2

 • מה היה אורך חרבו של אהוד?

גמד – אמה.

 • היכן לבש אהוד את החרב שלו?

על רגלו הימנית – כדי שיוכל לשלוף אותה ביד שמאל.

 • מה שלחו בני ישראל עם אהוד אל עגלון?

מנחה.

 • הסבר: "ועגלון איש בריא מאד".

עגלון היה אדם שמן.

 • מה עשה אהוד לאחר שהקריב את המנחה ששלחו בני ישראל לעגלון? מדוע?

שילח את האנשים מבני ישראל שבאו איתו אל עגלון. כדי שיהיה לבד ויוכל להימלט בקלות.

 • בהתחלה אהוד הלך יחד עם שאר האנשים שבאו איתו לעגלון. היכן נפרד אהוד מאנשים אלו?

בפסילים – מקום שמחליקים שם את האבנים שהיה בגלגל.

 • באיזו טענה חזר אהוד אל עגלון?

שיש לו דבר סתר.

 • מה הייתה תגובת עגלון כשאהוד אמר לו שיש לו דבר סתר?

עגלון אמר לאהוד לשתוק עד שיצאו כל האנשים שעמדו לידו, ובאמת אנשים אלו יצאו.

 • היכן ישב עגלון בשעה שאהוד דיבר איתו?

בעליית המקרה. מקום שיש שם הרבה חלונות.

 • מה הייתה תגובתו של עגלון בשעה שאהוד אמר לו שיש לו דבר נבואה אליו?

נעמד מעל הכסא.

 • היכן תקע אהוד את החרב שלו?

בבטנו של עגלון.

 • הסבר: "ויבא גם הניצב אחר הלהב".

אהוד תקע את החרב כ"כ חזק בביטנו של עגלון עד שידית החרב נבלעה בבטנו של עגלון.

 • הסבר: "ויסגר החלב בעד הלהב".

השומן של עגלון החזיק את הלהב בתוך הבטן.

 • להיכן יצא אהוד לאחר שתקע את החרב בבטנו של עגלון?

למסדרון, לחדר ההמתנה של עגלון.

 • מה עשה אהוד כדי שיספיק לברוח לפני שעבדיו של עגלון ישימו לב שהוא הרג את עגלון?

נעל את דלתות העליה.

 • מה אמרו עבדיו של עגלון כשראו שדלתות העליה היו נעולות?

שעגלון עושה את צרכיו.

 • כיצד פתחו עבדיו של עגלון את דלתות עליית המקרה?

ע"י מפתח.

 • להיכן בארץ ישראל נמלט אהוד?

לשעיר.

 • מה עשה אהוד כדי לאסוף אליו את בני ישראל? היכן עשה זאת?

תקע בשופר בהר אפרים.

 • מהו המקום הראשון שכבשו בני ישראל במלחמתם נגד מואב? מה החשיבות של מקום זה?

מעברות הירדן, כך יכלו למנוע מאנשי מואב שהיו בעבר הירדן המערבי לחזור לעבר הירדן המזרחי.

 • כמה מאנשי מואב נהרגו במלחמה עם ישראל?

10,000

 • כמה שנים הייתה הארץ שקטה ממלחמות לאחר שמואב נכנעה?

80 שנה מאז ששועבדו.

 • מלא את הטבלה הבאה – בידי אלו עמים שועבדו בני ישראל, ומיהו השופט ששלח ה' להושיע אותם?

העם המשעבד/ המלך

מספר שנות השעבוד

השופט שהושיע

מספר השנים של שקט לאחר הישועה

כושן רשעתיים – ארם נהריים

8

עתניאל בן קנז

40 מתחילת השעבוד

עגלון מלך מואב

18

אהוד בן גרא

80 מתחילת השעבוד

 

 • לאחר אהוד בן גרא – ה' הקים לישראל שופט נוסף:
 • מיהו השופט?

שמגר בן ענת.

 • מידי איזה עם הציל את בני ישראל?

פלשתים.

 • באיזה כלי השתמש כדי להרוג באויבים? כמה מהם הרג?

מלמד הבקר, 600.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ג':

 • ותעז ידו (י) – חזקה ידו.
 • פסילים (יט) – מקום שמחליקים שם אבנים.
 • הס (יט) – שתוק.
 • עלית המקרה (כ) – מקום שיש שם הרבה חלונות.
 • ויחלו עד בוש (כה) – המתינו עד שהיה מאוחר.
 • כל שמן (כט) – כל אדם בריא.

 

 

שאלות – שופטים פרק ד'

 • מאיזה יום התחילו בני ישראל לחטוא שוב?

לאחר מותו של אהוד.

 • לאחר שה' שיעבד את בני ישראל בידי הפלשתים, ה' שיעבד את בני ישראל בידי מלך חזק מאוד.
 • מיהו אותו מלך? היכן מלך?

יבין, חרושת הגוים.

 • צאצא של מי היה?

יבין מלך חצור שגירש יהושע מחצור והלך לחרושת הגוים.

 • במה התבטא חוזקו של אותו מלך?

היו לו 900 מרכבות ברזל.

 • מי היה שר צבאו?

סיסרא.

 • כמה שנים שיעבד בבני ישראל?

20

 • "אשת לפידות"
 • על מי נאמר ביטוי זה?

דבורה הנביאה.

 • הסבר את הביטוי.

הייתה מכינה פתילות לבית המקדש.

 • היכן ישבה דבורה בשעה שהיא שפטה את בני ישראל?

מתחת לעץ תומר, בין רמה לבית אל שהיה בהר אפרים.

 • שליחת השליחים לברק:
 • מהיכן שלחה דבורה שליחים אל ברק כדי לומר לו את דברי הנבואה?

קדש נפתלי.

 • מה היה תוכן השליחות אל ברק?

ללכת להר תבור ולשכנע את בני ישראל לצאת למלחמה.

 • כמה חיילים אמר ה' שברק יגייס כדי להילחם בסיסרא?

10,000

 • מאלו שבטים יהיו החיילים שברק צריך לגייס?

נפתלי וזבולון.

 • מה יעשה ה' כדי למסור את חיילי סיסרא בידי ישראל?

ימשוך אותם לנחל קישון.

 • מה הייתה תשובתו של ברק לדברי השליחות ששלחה אליו דבורה?

שאם תצא למלחמה – יצא גם הוא, אך אם לא תצא – לא יצא איתה.

 • מה אמרה דבורה לברק כתגובה על כך שלא רצה לצאת למלחמה ללא שהיא תצא איתו?

שהישועה לא תהיה על ידו והשבח על כך לא יגיע לו.

 • מיהי האישה שבידה ימסור ה' את סיסרא?

יעל.

 • להיכן אסף ברק את חיילי ישראל שייצאו איתו למלחמה?

לקדש – להר תבור.

 • מיהו חבר ומה עשה?

אחד מצאצאי יתרו, והוא פרש משאר צאצאי יתרו ופרס את האוהל שלו בצעננים.

 • כיצד סייע ה' בידי ברק להילחם?

שלח מלאך לעזור לו, ועשה מהומה במחנה סיסרא.

 • מדוע ברח סיסרא משדה הקרב ברגל?

כדי שלא יכירו אותו.

 • עד היכן רדף ברק אחרי סיסרא?

חרושת הגויים.

 • יעל:
 • מי היה בעלה של יעל?

חבר הקיני.

 • מדוע ברח סיסרא לאוהלה של יעל?

כיוון שהיה ברית בין חבר לסיסרא.

 • מה אמרה יעל לסיסרא כשעמדה בפתח האוהל?

שייכנס לתוך האוהל.

 • מה ביקש סיסרא מיעל כאשר נכנס לתוך האוהל שלה?

שתשקה אותו מים.

 • מה השקתה יעל את סיסרא? מדוע?

חלב. כיוון שמרדים.

 • מדוע הייתה צריכה יעל לכסות את סיסרא פעמיים בשמיכה?

כיוון שהשמיכה נפלה כאשר היא השקתה אותו בחלב.

 • מדוע אמר סיסרא ליעל לעמוד בפתח האוהל?

כדי שאם ישאל אדם אם יש באוהל עוד אדם – היא תאמר שאין.

 • כיצד הרגה יעל את סיסרא?

לקחת את יתד האוהל ותקעה את היתד בראשו של סיסרא עם הפטיש.

 • מהן שתי הסיבות שסיסרא לא התעורר בשעה שיעל תקעה את היתד ברקתו?

בגלל שברח מהמלחמה ובגלל ששתה את החלב של יעל.

 • הסבר: "ותלך יד בני ישראל הלך וקשה על יבין מלך כנען".

בכל פעם התחזקה ידם של ישראל יותר על יבין, בני ישראל התחזקו לאט עד שהכניעו את יבין.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ד':

 • ומשכת בהר תבור (ו) – בהר תבור תשכנע את בני ישראל לצאת למלחמה.
 • המונו (ז) – המון החיילים שלו.
 • ויהם (טו) – עשה מהומה.
 • נאד החלב (יט) – כלי ששמים בו חלב.
 • מקבת (כא) – פטיש.

 

 

שאלות – שופטים פרק ה'

 • בפרע פרעות בישראל – מהו הזמן המתואר כאן?

כאשר ה' נוקם את נקמת בני ישראל מהגויים.

 • על אלו שני דברים צריכים בני ישראל להודות לה' לפי דברי דבורה?

על שנקם את נקמתם של ישראל מסיסרא ועל שנתן בידי בני ישראל את הרצון לצאת ולהילחם נגד סיסרא.

 • מדוע רצתה דבורה שהמלכים ישמעו את דברי השירה שלה?

כדי שיפחדו להילחם בישראל.

 • מיהם הרוזנים?

שרים.

 • "אנכי לה'"
 • מי מסור בידי ה'?

דבורה.

 • מה יכול לעשות מי שמסור בידי ה'?

לשיר ולזמר על הישועה.

 • "ה' בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום" – איזה אירוע היסטורי בו עזר ה' לישראל מוזכר בפסוק זה?

מלחמת סיחון ועוד

 • "ארץ רעשה" – מי רעד ומדוע?

מלכי הארץ.

 • שלושה מוזכרים בפסוקים שנטפו – מיהם? מה נטף כל אחד מהם ומדוע?
 • שמים – שרי העמים – נטפו זיעה מפחד.
 • העננים – כדי לעזור לבני ישראל.
 • ההרים – מפחד.
 • מהם שלושת הדברים שמראים שכאשר שמגר ויעל שפטו את בני ישראל לא הייתה ישועה שלימה לבני ישראל?
 • חדלו ארחות – לא היה ניתן ללכת בדרכים.
 • הולכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות – מי שהיה חייב ללכת בדרכים הלך בדרך עקומה ומפותלת כדי לא להיתקל בחיילי האויב.
 • בני ישראל לא ישבו בערים פרוזות – ערים ללא חומה.
 • למה דימתה דבורה את דאגתה לבני ישראל?

לדאגת אם.

 • מהי ההוכחה שרק כאשר עם ישראל עובד אלהים חדשים, עבודה זרה, אז יש צורך להילחם?

ארבעים אלף החיילים שעברו עם יהושע את הירדן לא היו צריכים כלי נשק, שהרי לעם ישראל נעשו ניסים בשעה שהם כבשו את הארץ, וממילא מוכח שאין צורך להילחם כאשר עם ישראל מקיים את חוקי התורה.

 • "לבי לחוקקי ישראל" – מיהם חוקקי ישראל ומה תעשה דבורה?

גדולי ישראל. דבורה תדבר אליהם.

 • מיהם שלושת האנשים שצריכים להודות לה' על ישועתו לפי דברי דבורה?

השרים הרוכבים על אתונות לבנים – על שיישארו בתפקידם.

החכמים היושבים בבי"ד שיוכלו להמשיך לשבת וללמוד תורה.

הסוחרים ההולכים בדרכים.

 • מיהם המחצצים?

יורי החיצים על מי שבא לשאוב מים מהבארות.

 • על אלו צדקות שעשה ה' יודו לה' בבארות?

על שעכשיו ניתן לגור בערים שאינן מוקפות חומה.

 • בפסוק נקראות העיירות שאינן מוקפות חומה בשני שמות – מהם שני השמות הללו?

פרזונו, שערים.

 • מהו התנאי שברק יוכל להמשיך לשבות שבויים?

אם יתחזק בשירה ויודה לה'.

 • מיהם השרידים, מיהם אדירי העם, ומה יעשו השרידים לאדירי העם?

השרידים הם השרידים מעם ישראל ואדירי העם הם העמים החזקים. השרידים ימשלו באדירי העם.

 • מי התחיל את המלחמה בעמלק ומאיזה שבט היה? מי ימשיך את המלחמה בעמלק ומאיזה שבט יהיה?

התחיל – יהושע משבט אפרים. המשיך – שאול משבט בנימין.

 • מאלו שבטים יצאו להילחם נגד סיסרא? (כדי לענות תשובה לשאלה זו, יש לענות לפי כל הפסוקים העוסקים בכך בפרק).

יששכר, זבולון, נפתלי ומנשה.

 • מי מבני מנשה נלחם נגד סיסרא?

השרים.

 • מה היה המיוחד בכך שגם משבט זבולון יצאו להילחם נגד סיסרא? מה היה מקצועם של חיילים אלו?

שהם לא היו מאומנים לכך, שהרי הם היו סופרים.

 • להיכן ירדו חיילי יששכר עם ברק כדי להילחם?

לעמק.

 • על מה ומי אמרה דבורה שקשה לה ללמד זכות?

על שבט ראובן שלא יצא למלחמה.

 • מהן שתי הטענות שהיו יכולים שבט ראובן לטעון כסיבות לכך שהם לא השתתפו במלחמה? כיצד דחתה דבורה טענות אלו?
 • מכיוון שהם מפחדים ממלחמה – מדוע הם גרו בעה"י המזרחי המסוכן יותר מעה"י המערבי.
 • נמצאים רחוק – הרי גם בני מכיר שגרים רחוק השתתפו במלחמה.
 • מדוע שבט דן היה צריך להשתתף במלחמה?

כיוון שהיה קרוב לשדה המערכה.

 • מהי הסיבה המוצדקת שבגללה לא השתתף שבט אשר במלחמה?

כיוון שהם היו עסוקים בשמירה על נחלתם.

 • מיהם שני השבטים שממש סיכנו את עצמם בשעה שהם נלחמו נגד סיסרא?

זבולון ונפתלי.

 • איזה עם נלחם נגד בני ישראל באותו זמן שסיסרא נלחם גם הוא נגד בני ישראל? היכן התרחשה המלחמה של עם זה?

כנעני – תענך.

 • דבורה אומרת שמלכי כנען לא הצטרפו לסיסרא עבוד דבר מסוים – מהו אותו דבר?

בצע כסף.

 • עד היכן הגיע מחנה הכנעני מרוב גודלו?

מי מגידו.

 • מהן שתי התופעות הלא טבעיות שעזרו לבני ישראל לנצח את המלחמה?

הכוכבים זזו מדרכם.

נחל קישון התמלא על גדותיו והמים גרפו את חיילי סיסרא.

 • מה עשתה דבורה לפני שנחל קישון טאטא את חיילי סיסרא? מה רצתה דבורה לומר בכך?

דבורה דרכה בעצמה בנחל קישון והיא רצתה לומר שהנחל עלה על גדותיו רק בדרך נס, שהרי לפני כן היה ניתן לדרוך בתוך המים, וממילא המים לא היו עמוקים כל כך.

 • מה עשו הרוכבים על הסוסים לסוסים?

רמסו אותם ברגליהם.

 • מדוע אמר מלאך ה' לדבורה לקלל את המקום שנקרא מרוז?

כיוון שלא סייעו לישראל במלחמה.

 • במה התבטא חכמתה של יעל?

בכך שנתנה לסיסרא לשתות חלב במקום מים כדי להרדים אותו.

 • בספל אדירים:
 • מהו ספל האדירים?

ספל של אנשים חשובים.

 • מדוע השקתה יעל את סיסרא בספל אדירים?

כדי שלא יחשוד בה.

 • למה דימתה דבורה את דרך מותו של סיסרא?

לכך שהוא נפל ולא היה יכול לעמוד.

 • מדוע הביטה אימו של סיסרא דרך החלון?

כדי לראות את סיסרא כשהוא יחזור מהמלחמה.

 • מדוע ייללה אימו של סיסרא?

כיוון שראתה שאינו חוזר מהמלחמה.

 • כיצד מנסה אימא של סיסרא והשרים החכמות שלה לנחם אותה?

שסיסרא מתעכב רק בגלל שהוא מחלק בינתיים את השלל.

 • כיצד חילק סיסרא את השלל עם אנשיו לפי מחשבת אימו של סיסרא?

סיסרא קיבל את הבגדים שהם רקומים משני הצדדים, שריו קיבלו את הבגדים שהרקמה בהם לא הייתה שווה.

 • מה איחלה דבורה לאויבי ישראל ומה איחלה לאוהבי ה'?

אויבי ישראל – שיפלו כמו סיסרא. אוהבי ה' ילכו ויתחזקו כמו שהשמש הולכת ומתחזקת לאורך הבוקר.

 • מלא את הטבלה הבאה (מתחילת השופטים)

העם המשעבד/ המלך

מספר שנות השעבוד

השופט שהושיע

מספר השנים של שקט לאחר הישועה

כושן רשעתיים – ארם נהריים

8

עתניאל בן קנז

40 מתחילת השעבוד

עגלון מלך מואב

18

אהוד בן גרא

80 מתחילת השעבוד

פלשתים

לא כתוב

שמגר

לא הייתה ישועה שלימה

פלשתים

לא כתוב

יעל

לא הייתה ישועה שלימה

יבין – חרושת הגויים (סיסרא)

20

דבורה (וברק ויעל)

40 מתחילת השעבוד

 

 

 

שאלות – שופטים פרק ו'

 • במשך כמה שנים מסר ה' את בני ישראל בידי מדין?

7

 • באלו שלושה מקומות נהגו בני ישראל להתחבא מפני מדין?
 • מנהרות בהרים.
 • מערות
 • מצדות – מבצרים חזקים.
 • אלו עמים היו עולים לבזוז את מה שזרעו בני ישראל?

עמלק, מדין ובני קדם.

 • כיצד תיאר הנביא את ריבוי האנשים והבהמות של שלושת העמים שבאו כדי להשחית את ארץ ישראל? (2 תיאורים)

כמו ארבה, אין להם מספר.

 • מה הייתה תשובת ה' לזעקתם של בני ישראל על שעבודם בידי מדין?

ה' ענה לבני ישראל ע"י נביא שהוא הציל אותם ממצרים והעלה אותם לא"י ובכ"ז בנ"י עבדו ע"ז.

 • התגלות ה' אל גדעון:
 • תחת איזה עץ ישב המלאך בשעת ההתגלות?

אלה.

 • מה היה שם המקום בו התגלה המלאך אל גדעון? של מי היה מקום זה נחלה?

עפרה. יואש מבני אביעזר.

 • במה היה עסוק גדעון בשעה שהתגלה אליו המלאך?

חבט על החיטים במקל.

 • מדוע גדעון עשה זאת בגת?

כדי שהמדינים לא ידעו את מקומם של החיטים.

 • דו השיח בין המלאך וגדעון:
 • כיצד פתח המלאך את דו השיח בינו לגדעון?

ה' בעזרתך אדם חזק.

 • מה שאל גדעון את המלאך בשעת ההתגלות?

היכן כוחו של ה' והיכן הניסים שה' עושה לבני ישראל? ה' עזב אותנו.

 • מה ציווה המלאך את גדעון לעשות?

ללכת עם הכח שייתן לו ושיושיע את בנ"י.

 • מדע חשב גדעון שאינו ראוי להושיע את ישראל?

כיוון שאלפו הוא הדל שבמנשה, והוא עוד הצעיר באלפו.

 • מה הייתה תשובתו של המלאך לחששו של גדעון?

שה' יהיה איתו.

 • מה ביקש גדעון לאחר שהמלאך אמר לו ללכת להושיע את ישראל?

אות שהוא באמת מתנבא.

 • מהם הדברים שהביא גדעון לשם קרבן לה'?

גדי עיזים, מצות שנאפו מקמח בכמות של איפה.

 • איזה אות עשה המלאך כדי להוכיח לגדעון שהוא באמת התנבא?

אמר לגדעון לשים את הבשר והמצות על הסלע, והמלאך הכה במקל בה החזיק בבשר ובמצות, ואש יצאה מהסלע ושרפה את הבשר והמצות.

 • מהם שני הדברים שקרו בשעה שהמלאך העלה אש מהסלע?

הבשר והמצות נשרפו, המלאך נעלם.

 • ממה חשש גדעון כאשר הבין שהוא זכה להתגלות של מלאך?

שהוא ימות.

 • כיצד קרא גדעון למזבח שבנה במקום התגלות המלאך אליו? מדוע נקרא המזבח בשם זה?

ה' שלום, שיהיה לו שלום והוא לא ימות על כך שהוא ראה את המלאך.

 • מה ציווה ה' את גדעון בלילה לאחר התגלות המלאך אליו?

לקחת את הפר של אביו ואת הפר שפיטמו אותו בשמך שבע שנים לע"ז, לכרות את עץ האשרה, לשבור את מזבח הבעל, לבנות במקומו משבח לה' ולהקריב עליו את הפר שפיטמו אותו לע"ז 7 שנים, ולהדליק את האש על המזבח בעצי אשירה.

 • גדעון פחד לקיים את ציווי ה'. מה עשה כתוצאה מפחד זה?

עשה הכל בלילה ולא ביום.

 • מה ראו אנשי העיר בשעה שהם קמו בבוקר?

שמזבח הבעל נותץ, האשרה נכרתה והפר שפיטמו אותו במשך שבע שנים הוקרב ע"ג המזבח.

 • מה אמרו אנשי עפרה ליואש לאחר שראו את המזבח המנותץ?

שיוציא אליהם את גדעון כדי שיהרגו אותו.

 • מה ענה יואש לדרישתם של אנשי עירו? פרט.

שהם לא צריכים לריב לבעל את ריבו, מי שיריב עבור הבעל – יומת עד הבוקר. אם הבעל הוא אל אמיתי, הוא עצמו יריב את הריב

 • כיצד קרא יואש לבנו גדעון? מדוע?

ירובעל, כיוון שיואש רצה לומר בכך שהבעל יריב את ריבו עם גדעון על כך שגדעון ניתץ את מזבחו.

 • היכן החנו צבאות מדין, עמלק ובני קדם את צבאותיהם?

עמק חזרעאל.

 • מהי רוח ה' שלבשה את גדעון ומה עשה גדעון לאחר שנכנסה בו רוח ה' זו?

רוח גבורה, תקע בשופר כדי לאסוף את ישראל למלחמה.

 • כאשר גדעון אסף את העם – מי נאסף אליו כדי לצאת למלחמה? (לפני שליחת השליחים).

משפחת אביעזר.

 • אלו שבטים נוספים נאספו כדי לצאת עם גדעון למלחמה לאחר שגדעון שלח אליהם שליחים?

מנשה, אשר, זבולון ונפתלי.

 • היכן ראינו גם כן מציאות בה נאספו שבטים אלו לצאת למלחמה (חוץ משבט אשר)?

דבורה.

 • מהם שני האותות ההפוכים שביקש גדעון מה' כדי שישתכנע שה' הולך לסייע בעדו לנצח את מדין?

על הארץ יהיה יבש ועל גיזת הצמר יהיה טל.

על הארץ יהיה טל וגיזת הצמר תהיה יבשה.

 • כמה מים סחט גדעון מגיזת הצמר?

מספיק כדי למלא כוס שלימה.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ו':

 • ותעז (ב) – התחזקה.
 • מצדות (ב) – מבצרים חזקים.
 • וידל (ו) – היה עני.
 • אלפי הדל במנשה (טו) – משפחתי היא הצעירה בשבט מנשה.
 • תמש (יח) – תסור.
 • פרור (יט) – סוג של כלי.
 • מעוז (כו) – סלע.
 • ויזעק (לה) – נאסף.
 • מציג (לז) – מעמיד.
 • ויזר (לח) – סחט.
 • וימץ (לח) – מצץ.

 

 

שאלות – שופטים פרק ז'

 • היכן הקימו בני ישראל את מחנה הצבא שלהם והיכן הקימו המדינים את מחנה הצבא שלהם?

מחנה ישראל הקימו את המחנה שלהם בעין חרוד. מדין הקימו את מחנה הצבא שלהם בגבעת המורה, כאר המיקום התחיל בעמק שליד גבעת המורה.

 • מדוע לא רצה ה' שייצאו הרבה חיילים כדי להילחם במדין?

שמא עם ישראל יאמר שהוא ניצח את מדין לבד.

 • מה הייתה דרך הסינון הראשונה שאמר ה' לגדעון לעשות כדי לשלוח חזרה את החיילים לביתם? כמה חיילים חזרו וכמה נשארו?

מי שמפחד – שיחזור לביתו. 22,000 חיילים חזרו לביתם ועשרת אלפים נשארו.

 • מהי דרך הסינון הנוספת שאמר ה' לגדעון לעשות כדי לשלוח חזרה חיילים נוספים אל ביתם? כמה חיילים נשארו עם גדעון לאחר סינון זה?

להוריד אותם אל הנחל ולבדוק כיצד הם שותים. מי שכרע על ברכיו – זולח לביתו, ומי שמילא את ידיו כדי ללקק את המים שבתוך ידו כן יצא. נשארו 300 חיילים עם גדעון.

 • מדוע מי שהתכופף כדי לשתות לא יצא עם גדעון למלחמה?

כיוון שהיה זה סימן שהיה רגיל להשתחוות לע"ז.

 • מה לקחו שלוש מאות החיילים שיצאו עם גדעון למלחמה משאר החיילים שחזרו לביתם? (2 דברים).

את הצידה שלהם ואת השופרות שלהם.

 • מה אמר ה' לגדעון לעשות במקרה והוא עדיין חושש לתקוף את מחנה מדין?

לרדת עם פורה משרתו למחנה מדין, ולשמוע את מה שאומרים חיילי מדין אחד לשני.

 • מה שמע גדעון את אחד השומרים אומר לחברו?

שחלם חלום שלחם העשוי משעורים הגיע אל תוך האוהל והפך את האוהל עד האוהל נפל.

 • מה היה פיתרון החלום שפתר השומר השני לשומר הראשון?

שמדובר בגדעון. כמו שלחם הוא חלש ובכ"ז הלחם הפך את האוהל, כך גדעון, למרות חולשתו, יכה במדין.

 • מה עשה גדעון לאחר ששמע את פיתרון החלום של השומר השני?

השתחווה לה', חזר אל המחנה ואמר לצבאו להתכונן למלחמה.

 • לכמה קבוצות חילק גדעון את שלוש מאות החיילים שהיו לו? כמה חיילים היו בכל קבוצה?

3, 100.

 • מה עשה גדעון עם הלפידים, השופרות והכדים?

שמו את הלפידים בתוך הכדים כדי שהאור לא יבקע בעוצמה, וכן חילק גדעון את השופרות בין חייליו.

 • מה אמר גדעון לחייליו לעשות בשעה שהוא הלך להתקיף את מדין?

לראות את מה שהוא עושה ולחזור על מה שיעשה.

 • מה אמר גדעון לחייליו לומר בשעת ההתקפה על מדין?

הישועה באה מה' על ידי גדעון.

 • באיזה זמן בלילה תקפו גדעון וישראל את מדין?

בחלק האמצעי של הלילה.

 • מדוע תקף גדעון את מחנה מדין בדיוק בתחילת משמרת של הלילה?

כדי שההתקפה תהיה בדיוק בשעה שיש תחלופת שומרים.

 • מה עשו גדעון וחייליו עם השופרות והכדים?

תקעו בשופרות ושברו את הכדים.

 • מה החזיקו חיילי ישראל ביד שמאל שלהם ומה החזיקו ביד ימין שלהם בשעה שהתקיפו את מחנה מדין?

שמאל – לפידים. ימין – שופרות.

 • מדוע הריעו מחנה מדין תרועה?

כיוון שפחדו.

 • למה גרמה הבהלה שה' יצר על ידי תקיעת כל אחד מחיילי ישראל בשופרות?

שכל אחד מחיילי מדין יהרוג את חבירו מרוב בהלה.

 • מה היו שלבי הבריחה של מחנה מדין?

בית השיטה – צרתן – שפת נהר הירדן באבל מחולה – טבת.

 • מה אמר גדעון לאנשי הר אפרים לעשות? מדוע?

לכבוש את כל השטח שצמוד לירדן, מהנחל שסמוך להר אפרים ועד לבית ברה, ולהוציא את המעברות מהירדן כדי שחיילי מדין לא יוכלו לברוח.

 • אלו שני שרי מדין לכדו חיילי אפרים? היכן הרגו אותם?

עורב – צור ערב. זאב – יקב זאב.

 • מה הביאו חיילי אפרים אל גדעון?

את הראש של זאב ועורב.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ז':

 • יצפור (ג) – יקום מוקדם בבוקר.
 • ואצרפנו (ד) – אזקק.
 • ילק (ה) – ילקק.
 • קצה החמשים (יא) – השמורים החמושים בקצה המחנה.
 • צליל לחם שעורים (יג) – לחם צלוי העשוי משעורים.
 • שברו (טו) – פתרון החלום.
 • ראשים (טז) – חלקים.
 • ראש האשמורת התיכונה (יט) – החלק האמצעי של הלילה.

 

 

שאלות – שופטים פרק ח'

 • מה הייתה טענת אנשי אפרים לגדעון?

מדוע קרא להם רק לקראת סוף המלחמה.

 • מה ענה גדעון לאנשי אפרים?

שהם עשו מעשה גדול שהכריע את המלחמה – הריגת ערב וזאב, ואל היה שום מעשה שהוא היה יכול לעשות שהיה חשוב יותר ממה שהם עשו.

 • הסבר: "הלוא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר" – מהו הנמשל?

הענבים הפחות טובים שבוצרים אותם בסוף עונת הבציר שבצרו שבט אפרים, טובים יותר מהבציר של משפחת אביעזר. כלומר: המעשה שעשיתם בסוף המלחמה, שמנעתם מאנשי מדין לעבור את הירדן ושהרגתם את שרי מדין, חשוב יותר מכל מה שעשיתי מתחילת המלחמה.

 • האם גדעון הצליח לפייס את שבט אפרים?

כן.

 • מדוע עברו גדעון וחייליו את הירדן?

כדי לרדוף אחרי זבח וצלמונע.

 • דו השיח בין גדעון לאנשי סוכות:
 • מה ביקש גדעון מאנשי סוכות ומדוע?

ככרות לחם לחייליו, כיוון שחייליו עייפים והם ממשיכים לרדוף אחרי זבח וצלמונע.

 • כיצד נימקו אנשי סוכות את סירובם לבקשתו של גדעון?

שזבח וצלמונע עדיין אינם בידיו.

 • מה יהיה עונשם של אנשי סוכות על סירובם?

ידוש על בשרם עם שני סוגי קוצים: קוצי מדבר וברקנים.

 • דו השיח בין גדעון לאנשי פנואל:
 • מה ביקש גדעון מאנשי פנואל ומדוע?

ככרות לחם לחייליו, כיוון שחייליו עייפים והם ממשיכים לרדוף אחרי זבח וצלמונע.

 • כיצד נימקו אנשי פנואל את סירובם לבקשתו של גדעון?

שזבח וצלמונע עדיין אינם בידיו.

 • מה יהיה עונשם של אנשי פנואל על סירובם?

גדעון ישבור את המגדל שהם סומכים עליו.

 • מחנה זבח וצלמונע:
 • היכן היה מחנה הצבא שלהם?

קרקר.

 • כמה חיילים היו להם?

15,000.

 • כמה חיילים כבר נהרגו להם?

120,000.

 • מאיזה עם היו חייליהם?

בני קדם.

 • מהיכן עלה גדעון כדי לתקוף את מחנה זבח וצלמונע?

דרך שוכני האהלים, מזרחית לנבח ויגבהה.

 • "והמחנה היה בטח" – באיזה מחנה מדובר ולמה היה בוטח?

מחנה זבח וצלמונע, כיוון שהיו בטוחים שגדעון לא יתקוף אותם.

 • באיזה זמן ביום חזר גדעון מהמלחמה?

צהריים.

 • את מי שאל גדעון מיהם שרי סוכות ומדוע רצה לשאול אותו שאלה זו?

נכר שלכד, כיוון שרצה להכות אותם בקוצים.

 • כמה שרי וזקני סוכות היו בסך הכל?

77

 • מהם שני הדברים שעשה גדעון לאנשי פנואל?

נתץ את המגדל והרג אותם כשניסו למנוע ממנו לנתץ את המגדל.

 • הריגת זבח וצלמונע:
 • מה שאל גדעון את זבח וצלמונע ומה ענו לו?

למי דומים האנשים שהרגתם בתבור. זבח וצלמונע ענו לו שהם דומים לו.

 • מי היו האנשים שהרגו זבח וצלמונע בתבור ומה היה עונשם על הריגתם?

אחיו של גדעון מאימו, זבח וצלמונע ייהרגו ע"י גדעון.

 • למי אמר גדעון להרוג את זבח וצלמונע?

ליתר בנו הבכור.

 • מדוע לא הרג יתר את זבח וצלמונע?

כיוון שפחד מהם שהרי עודו נער.

 • מדוע ביקשו זבח וצלמונע מגדעון להרוג אותם בעצמו?

כיוון שגדעון היה גובור וכך הם ימותו ללא ייסורים.

 • מה ביקשו בני ישראל מגדעון לאחר שניצח את מדין ומה הייתה תשובתו של גדעון לבקשתם?

שימלוך עליהם הוא וזרעו. גדעון ענה שלא הוא ולר זרעו ימלכו עליהם – רק ה' ימלוך עליהם.

 • מה ביקש גדעון שיעשה כל אחד מחיילי ישראל?

שיתן להם נזם זהב.

 • מאיזה עם היו המדינים שמנהגם היה ללבוש נזמים.

ישמעאל.

 • היכן השליכו כל חיילי ישראל את נזמיהם כדי לתת אותם לגדעון?

על השמלה.

 • מה היה משקל הנזמים שנתנו בני ישראל אל גדעון?

1700 דינרי זהב.

 • אלו דברים לקח גדעון בעצמו מהשלל של מדין? הסבר.
 • שהרונים – תכשיטים על צווארי הגמלים.
 • נטיפות – סוג של תכשיט שהיו תוילם על לב החיילים.
 • בגדי ארגמן בהם היו לבושים שרי מדין.
 • ענקות – סוג של תכשיט.
 • האפוד שעשה גדעון:
 • מדוע היה חשוב לגדעון לעשות אפוד עם נזמי הזהב שאסף מחיילי ישראל?

כדי שיידעו שמדין היה צבא חזק והישועה שעשה להם ה' הייתה ישועה גדולה.

 • היכן הציג גדעון את האפוד שעשה?

בעפרה.

 • האפוד גרם לעם ישראל לתקלה – מהי התקלה ומהו עונשו של גדעון על כך?

בני ישראל עבדו את האפוד עבודה זרה. העונש הוא שבניו של גדעון ייהרגו.

 • במשך כמה שנים חיו בני ישראל בשקט לאחר הישועה ממדין? מה קרה שערער את השקט בו ישבו בני ישראל?

40 שנה מתחילת ימי השעבוד. מות גדעון.

 • מהי פילגש?

אישה שבשעת הנישואין לא ניתן לה כתובה.

 • את מי ילדה פילגשו של גדעון ובאיזה עיר?

אבימלך, שכם.

 • אלו שתי עבודות זרות עבדו בני ישראל לאחר מיתתו של גדעון?

בעל, בעל ברית.

 • מהי כפיות הטובה שעשו בני ישראל לגדעון?

שהרגו את משפחתו למרות שהוא הציל אותם מאוביהם.

 • מלא את הטבלה הבאה (על פי הנלמד עד כה):

העם המשעבד/ המלך

מספר שנות השעבוד

השופט שהושיע

מספר השנים של שקט לאחר הישועה

כושן רשעתיים – ארם נהריים

8

עתניאל בן קנז

40 מתחילת השעבוד

עגלון מלך מואב

18

אהוד בן גרא

80 מתחילת השעבוד

פלשתים

לא כתוב

שמגר

לא הייתה ישועה שלימה

פלשתים

לא כתוב

יעל

לא הייתה ישועה שלימה

יבין – חרושת הגויים (סיסרא)

20

דבורה (וברק ויעל)

40 מתחילת השעבוד

מדין

7

גדעון

40 מתחילת השעבוד

 

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ח':

 • רפתה רוחם מעליו (ג) – רפה הכעס שלהם (של בני אפרים) מעליו (מעל גדעון).
 • השכוני באהלים (יא) – דרך אנשים שהיה דרכם לגור באוהלים (כמו הבדואים).
 • וכל המחנה החריד (יב) – כל המחנה היה בחרדה.
 • מלמעלה החרס (יג) – בזמן שהשמש עוד הייתה גבוהה בשמים.
 • וידע (טז) – ייסר.
 • שהרונים (כא) – סוג של תכשיטים.
 • ולא יספו לשאת ראשם (כח) – לא הוסיפו להרים את הראש, נכנעו.

 

 

שאלות – שופטים פרק ט'

 • מה אמר אבימלך למשפחת אימו?

שילכו אל אנשי שכם וישאלו אותם מה עדיף להם: ששבעים אנשים (בניו של גדעון) ימלכו עליהם או שעדיף שאדם אחד ימלוך עליהם, ושיזכרו שהוא קרוב משפחה שלהם.

 • מדוע קיבלו אנשי שכם על עצמם את אבימלך למושל?

כיוון שהיה קרוב משפחתם.

 • כסף אנשי שכם:
 • כמה כסף נתנו אנשי שכם לאבימלך?

70 כיכרות כסף.

 • מהיכן לקחו אנשי שכם כסף זה?

מבית הע"ז של בעל ברית.

 • מה עשה אבימלך בכסף שנתנו לו אנשי שכם?

שכר אנשים ריקים ופוחזים שיהרגו את בני גדעון.

 • היכן הרג אבימלך את בניו של גדעון?

על אבן אחת בעפרה.

 • מי מכל בניו של גדעון נשאר בחיים? כיצד ניצל?

יותם – בנו הקטן של גדעון. יותם התחבא וכך ניצל.

 • היכן המליכו עליהם אנשי בית מילוא ואנשי שכם את אבימלך למלך?

בעץ אלון שהיה נטוע בשכם.

 • משל יותם:
 • היכן נעמד יותם בשעה שנשא את משלו?

הר גריזים.

 • סכם בקצרה את משלו של יותם.

העצים הלכו למשוח להם עץ למלך. הם פנו אל לזית אך הזית סירבה בטענה שאם תהיה עסוקה מידי בלמלוך עליהם – לא תוכל לתת שמן. הם הלכו אל התאנה שסירבה בטענה שאם תהיה עסוקה במלכות – לא תוכל להמשיך ולהוציא תאנים. הם הלכו אל הגפן שסירבה בטענה שהיא אינה יכולה להספקי מלהוציא את הענבים והיין. עד שהגיעו העצים אל האטד והאטד הסכים ואמר שאם כוונתם רצינית – יבואו כולם לחסות בצילו, אך אם כוונתם אינה רצינית, תצא אש מהאטד ותשרוף את כל העצים – גם עצי הלבנון.

 • מהו הנמשל של משל יותם?

אנשי שכם הלכו בכוונה כדי להמליך עליהם את האטד, את אבימלך שהוא בן פילגשו של גדעון שאין לו מעלה, ונמנעו מלהמליך עליהם את שאר העצים. אם כוונתם הייתה אמיתית – יבואו לחסת בצילו של אבימלך, אך אם כוונתם בהמלכת אבימלך הייתה רק בגלל שהוא קרוב משפחה שלהם – תצא מחלוקת ותזיק גם לאבימלך וגם לאנשי שכם.

 • להיכן ברח יותם לאחר שנשא את משלו? מדוע?

לבאר. כיוון שפחד מאבימלך שיהרוג אותו.

 • במשך כמה שנים שלט אבימלך על בעלי שכם?

3

 • מדוע יצאה אש מחלוקת בין אנשי שכם לאבימלך?

ה' גרם לכך כעונש על שהרגו את בניו של גדעון והמליכו עליהם את אבימלך.

 • מה היו עושים אנשי שכם שהתחבאו כדי לתפוס את אבימלך?

היו גוזלים מכל השיירות שהיו עוברות ליד שכם.

 • כיצד ניזהר אבימלך שלא ליפול בידי המארבים שהטמינו לו אנשי שכם?

נאמר לו היכן עומדים מארבים אלו.

 • מי הצטרף לאנשי שכם והנהיג את המרד נגד אבימלך? מה עשו אנשי שכם לאחר שהצטרף אליהם, שעד אז פחדו מלעשות זאת?

געל בן עבד, אנשי שכם יצאו לעבוד את השדות לאחר שהגיע.

 • לפי דברי געל בן עבד:
 • מדוע לא ראוי לאנשי שכם לעבוד את אבימלך?

כיוון שהם מכובדים ואבימלך בזוי.

 • מי כן ראוי למלוך על שכם ומדוע?

גדעון בגלל שהושיע אותם.

 • על מי ראוי גדעון למלוך?

על הדור שהוא עצנו הושיע אך לא על הדור שלאחריו.

 • אם אנשי שכם חושבים שראוי לעבוד את גדעון – את מי עוד היה ראוי שיעבדו?

שכם וחמור.

 • מה אמר געל לאבימלך במסר שמסר לו?

שיאסוף לו חיילים רבים ושייצאו למלחמה.

 • זבול:
 • מה היה תפקידו?

שר העיר שכם.

 • להיכן שלח את השליחים לאבימלך?

תרמה.

 • מה הייתה תוכן דברי השליחות ששלח לאבימלך?

שאנשי שכם מטילים מצור על העיר ובכך מונעים ממנו להיכנס אל העיר, שיתחבאו בשדה בסמוך לעיר שכם ובבוקר שיתחילו לתקוף את העיר.

 • המלחמה של אבימלך בשכם:
 • לכמה קבוצות חילק אבימלך את חייליו?

4

 • מה אמר געל לזבול בשעה שראה את חיילי אבימלך? מה ענה לו זבול?

געל נבהל כיוון שראה הרבה חיילים שיורדים אל שכם ואמר זאת לזבול. זבול אמר לו שהוא רואה צל של אנשים ולא חיילים.

 • לאחר שגעל כבר הבין שמדובר בחיילי אבימלך – מה אמר לו זבול?

אלה הם החיילים שזלזלת בהם – עכשיו נראה אותך נלחם נגדם.

 • עד היכן הכו חייליו של אבימלך באנשי שכם? מה עשו אנשי שכם למנוע מאבימלך להיכנס אל תוך העיר?

עד פתחי שער העיר – נעלו את שער העיר.

 • היכן התיישב אבימלך לאחר המלחמה נגד געל?

ארומה.

 • מתי הצליח זבול לגרש את געל מהעיר שכם?

לאחר שהתחזק

 • ביום המחרת לגירוש געל, להיכן יצא אבימלך להתקיף את אנשי שכם?

לשדות.

 • לכמה קבוצות חילק אבימלך את חייליו? מה עשתה כל קבוצה?

3, קבוצה אחת נעמדה בפתח שער העיר שכם כדי למנוע מתגבורות לזרום אל השדות ושתי הקבוצות האחרות הכו את אנשי שכם שהיו בשדה.

 • מה עשה אבימלך כדי שלא יוכלו יותר לזרוע בשדות העיר שכם?

זרע מלח.

 • המלחמה של אבימלך נגד מגדל שכם:
 • מה עשו אנשי מגדל שכם לאחר ששמעו שאבימלך ניצח את אנשי שכם?

עלו למגדל שהיה שייך לבעל ברית.

 • מה אמר אבימלך לחייליו לעשות בשעה שהתכונן להתקיף את מגדל שכם?

לעשות כמו שהוא עצמו עושה.

 • מה עשה אבימלך עם הגרזנים שלקח בידו?

כרת ענף עץ גדול.

 • כיצד הרג אבימלך בסופו של דבר את אנשי מגדל שכם? כמה מאנשי שכם נהרגו?

שרף את המגדל, 1000.

 • להיכן עלו אנשי תבץ כאשר אבימלך התקרב אליהם כדי לתקוף אותם?

לגג המגדל.

 • מה רצה אבימלך לעשות כדי להרוג את אנשי תבץ שעלו אל המגדל?

ניגש לשער המגדל כדי לשרוף את המגדל.

 • כיצד נהרג אבימלך? (2 שלבים).

אישה השליכה חתיכת אבן מהריחיים על ראשו וכך שברה את גולגלתו. לאחר מכן פנה אבימלך אל נושא כליו וביקש ממנו להרוג אותו כדי שלא יאמרו שאישה הרגתהו.

 • מדוע ביקש אבימלך מנערו להרוג אותו על ידי חרבו?

כדי שלא יאמרו שאישה הרגתו.

 • מה עשו אנשי ישראל לאחר שראו שאבימלך נהרג?

חזרו לביתם ולא המליכו עליהם אף אדם אחר.

 • כיצד הסביר הנביא את הסיבה לפורענות שבאה על אנשי שכם ועל אבימלך?

כיוון שהם הרגו את בניו של גדעון.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק ט':

 • ריקים ופוחזים (ד) – ריקים מכל מעלה ועושים את מעשיהם בפזיזות ללא כל מחשבה.
 • וישר (כב) – שלט.
 • טבור הארץ (לז) – ההר הגובה שבארץ.
 • צריח בית אל ברית (מו) – מגדל שהיה שייך לע"ז בעל ברית.
 • קרדומות (מח) – גרזנים.
 • שוכת עצים (מח) – ענף של עצים.
 • מגדל עז (נא) – מגדל חזק.
 • פלח רכב (נג) – חתיכת אבן מהריחיים.

 

 

 

שאלות – שופטים פרק י'

 • מי היה אביו של תולע ומאיזה שבט היה?

דודו, יששכר.

 • היכן היה מתגורר תולע? כמה שנים שפט את ישראל?

שמיר שנמצא בהר אפרים. 23.

 • מי שפט את ישראל לאחר תולע? במשך כמה שנים שפט את ישראל?

יאיר הגלעדי. 22

 • מה היו שני הדברים שהראו על חשיבותו של יאיר הגלעדי?

היו לו 30 שנים שרכבו על חמורים וכן היו לו 30 עיירות.

 • כיצד קראו לערים שהיו שייכות ליאיר?

חוות יאיר.

 • היכן נקבר יאיר הגלעדי?

קמון.

 • אלו עבודות זרות עבדו בני ישראל לאחר מותו של יאיר הגלעדי?
 • בעל.
 • עשתרות.
 • אלהי ארם.
 • אלהי צידון.
 • אלהי מואב.
 • אלהי בני עמון.
 • אלהי פלשתים.
 • ביד מי מסר ה' את בני ישראל לאחר מותו של יאיר הגלעדי? אלו שבטים שועבדו בידי עמים אלו?

פלשתים ועמון. את ראובן, גד וחצי שבט מנשה.

 • מדוע עברו בני עמון את נהר הירדן?

כדי להילחם בבנ"י שבעה"י המערבי: יהודה, בנימין ואפרים.

 • מה הייתה תשובת ה' אל בני ישראל לאחר שהתפללו אליו שיושיע אותם?

שהוא הציל אותם בעבר והם תמיד חטאו, עכשיו הוא לא יציל אותם והם יכולים להתפלל אל הע"ז שעבדו כדי שיושיעו אותם.

 • מה אמרו בני ישראל לה' לאחר ששמעו את תשובתו?

שיעניש אותם במה שהוא רוצה בידי שמים אך שיציל אותם מאותם עמים.

 • מה עשו בני ישראל לאחר ששמעו את תשובתו של ה'?

הסירו את הע"ז שלהם.

 • היכן נאספו בני עמון למלחמה נגד ישראל? היכן נאספו בני ישראל?

גלעד, מצפה.

 • מה אמרו שרי גלעד זה לזה?

מי שיציל אותם מידיהם של בני עמון – ימונה לראש עליהם.

 

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק י':

 • ותקצר נפשו בעמל ישראל (טז) – התקצר רצונו של ה' בעמל ישראל.
 • ויצעקו (יז) – נאספו.

 

 

 

שאלות – שופטים פרק יא'

 • מי גירש את יפתח מבית אביו?

אחיו החורגים.

 • היכן התיישב יפתח לאחר שגורש מנחלת אביו? מי התאסף לצידו שם?

ארץ טוב – אדם שנקרא טוב. אנשים ריקים.

 • מה הציעו זקני גלעד ליפתח במקרה וייצא איתם כדי להילחם בבני עמון?

שיהיה להם למושל ומפקד.

 • מה ענה יפתח לזקני גלעד?

שהם גירשו אותו ועכשיו הם צריכים אותו, אך עדיין אינם מצטערים על מה שגירשו אותו.

 • כיצד הוכיחו זקני גלעד ליפתח שהם באמת מצטערים על שסייעו לאחיו החורגים לגרש אותו?

ששלחו לו עכשיו משלחת מכובדת. לו רק היו צריכים את עזרתו, היו מסתפקים במשלחת מכובדת פחות.

 • מה היה התנאי של יפתח לזקני גלעד על מנת שיסייע בעדם במלחמה?

שימנו אותו עכשיו למפקד עליהם.

 • מה שאל יפתח את מלך עמון בשעה ששלח אליו שליחים? מה הייתה תשובתו של מלך עמון?

מה לי ולך – למה אתה בכלל יוצא נגדי למלחמה. מלך עמון ענה לו שהסיבה שהוא יוצא נגדו למלחמה היא בגלל שבנ"י לקחו חבל ארץ ממנו.

 • מהם גבולות הארץ שלקחו בני ישראל מעמון לפי טענת בני עמון?

יבוק – ארנון – הירדן.

 • אלו שני עמים גרמו בסירובם לאפשר לבני ישראל לעבור בגבולם, לכך שבני ישראל יאריכו את דרכם ויקיפו את אותם עמים?

מואב, אדום.

 • לפי דברי יפתח – מדוע אין לעמון טענה על בני ישראל שהם כבשו את חבל הארץ ששייכת לו?

כיוון שבנ"י כבשו את חבל הארץ מידי סיחון.

 • בדבריו זלזל יפתח באלוה של עמון ומואב. מיהו אלוה זה ומה אמר יפתח על אלוה זה?

כמוש. מה שכמוש יוריש לעמון – יקבלו העמונים ומה שיירש ה' יירשו בנ"י.

 • איזה עם נוסף על עמון איבד חבל ארץ לישראל כאשר בני ישראל כבשו את ארצם של סיחון?

מואב.

 • כמה שנים עברו משעת כיבוש ארצם של סיחון ועוג ועד לתקופת יפתח?

300

 • מהם המקומות בהם עבר יפתח כדי להתקיף את עמון?

ארץ הגלעד – נחלת שבט מנשה – מצפה גלעד – תקיפת בני עמון.

 • מה נדר יפתח שיעשה במקרה שה' יסייע לו לנצח במלחמה נגד עמון?

הדבר הראשון שייצא מפתח ביתו – אם יהיה ראוי להקרבת קרבן – יוקרב לה' כעולה ואם לא יהיה ראוי להקרבת קרבן, יהיה מוקדש לה'.

 • כמה ערים מבני עמון כבש יפתח?

20

 • מהיכן עד היכן כבש יפתח את בני עמון?

מערעורר ועד למינית ועד למקום שנקרא משיור כרמים.

 • מה החזיקה בתו של יפתח בידיה בשעה שיצאה לקבל את פני אביה?

כלי נגינה.

 • מה עשה ומה אמר יפתח בשעה שבתו יצאה לקראתו?

יפתח קרע את בגדיו, ואמר שהיא הכריע ה אותו וגרמה לו נזק בכל שיצאה ראשונה מפתח ביתו.

 • מה אמרה בתו של יפתח אל יפתח לאחר שהסביר לה את נדרו?

שהוא נדר נדר לה', והוא צריך לקיים את נדרו.

 • מה ביקשה בתו של יפתח לעשות לפני שיקיים את נדרו?

שייתן לה חודשיים שתוכל להתבודד ולבכות על כך שלא תוכל להתחתן.

 • איזה חוק היה בישראל לאחר שיפתח קיים את נדרו?

4 פעמים בשנה היו הולכים ומעודדים אותה.

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יא':

 • קצין (ו) – מפקד ומושל.
 • הכרע הכרעתני (לה) – הפלת אותי.
 • היית בעכרי (לה) – גרמת לי השחתה ונזק.
 • ואנכי פציתי פי אל ה' (לה) – אני פתחתי פה אל ה'.
 • לתנות (מ) – לעודד.

 

 

שאלות – שופטים פרק יב'

 • מה הייתה טענת שבט אפרים על יפתח? מה איימו שיעשו ליפתח?

שהוא לא קרא להם כדי להילחם נגד עמון. אמרו שישרפו את ביתו כשהוא בתוך הבית.

 • מה ענה יפתח לבני אפרים?

שבעבר כשנלחם נגד עמון וקרא להם לעזור לו – הם סירבו.

 • מדוע הכו אנשי יפתח מכה מוחצת את בני אפרים?

כיוון שבני אפרים אמרו להם שהם נחשבים לבזויים שבין בני אפרים ומנשה.

 • כיצד בדקו אנשי יפתח שכבשו את מעברות הירדן אם האדם העומד מולם הוא משבט אפרים או לא? במקרה והיה משבט אפרים – מה היו עושים לו?

היו אומרים לו לומר שיבולת. אם היה אומר סיבולת, סימן הדבר שהוא היה משבט אפרים, שהרי שבט אפרים היו אומרים ס במקום ש. היו הורגים אותו.

 • כמה אנשים משבט אפרים הרגו יפתח ואנשיו?

42,000

 • במשך כמה שנים שפט יפתח את בני ישראל?

6

 • מי שפט את ישראל אחרי יפתח? מאיזה עיר היה?

אבצן מבית לחם.

 • כמה בנים וכמה בנות היו לאבצן? כמה שנים שפט את ישראל?

30, 30, 7.

 • מי שפט את ישראל אחרי אבצן? כמה שנים שפט את ישראל?

אילון הזבולוני. 10.

 • מי שפט את ישראל אחרי אילון הזבולוני? כמה שנים שפט את ישראל?

עבדון בן הלל. 8.

 • מה מתאר הנביא כדי ללמד על חשיבותו של עבדון?

שהיו לו 40 בנים ו-30 נכדים שהיו רוכבים על שבעים עיירים.

 • מלא את הטבלה הבאה (על פי הנלמד עד כה):

העם המשעבד/ המלך

מספר שנות השעבוד

השופט שהושיע

מספר השנים של שקט לאחר הישועה

כושן רשעתיים – ארם נהריים

8

עתניאל בן קנז

40 מתחילת השעבוד

עגלון מלך מואב

18

אהוד בן גרא

80 מתחילת השעבוד

פלשתים

לא כתוב

שמגר

לא הייתה ישועה שלימה

פלשתים

לא כתוב

יעל

לא הייתה ישועה שלימה

יבין – חרושת הגויים (סיסרא)

20

דבורה (וברק ויעל)

40 מתחילת השעבוד

מדין

7

גדעון

40 מתחילת השעבוד

 

 

אבימלך

 

 

 

תולע בן פועה

 

 

 

יאיר הגלעדי

 

עמון

18

יפתח הגלעדי

לא כתוב

 

 

אבצן

 

 

 

אילון הזבולוני

 

 

 

עבדון בן הלל

 

 

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יב':

 • ואשימה נפשי בכפי (ג) – סיכנתי את עצמי.
 • ולא יכין (ו) – לא יכוון.

 

 

 

שאלות – שופטים פרק יג'

 • למשך כמה שנים שעבד ה' את בני ישראל תחת ידם של הפלשתים?

40

 • מאיזה מקום ומאיזה שבט היה מנוח?

צרעה, דן.

 • מהם שלושת הדברים שאמר המלאך לאשתו של מנוח להימנע מהם בשעה שהיא תהיה בהריון?
 • לא לשתות יין חדש ויין עתיק.
 • לא לאכול כל דבר שאסור לנזיר לאכול (כגון ענבים).
 • תספורת.
 • מדוע נאסרו על אשתו של מנוח דברים אלו?

כיוון שבנה יהיה נזיר משעה שיוולד.

 • מה יתחיל לעשות הבן שיוולד למנוח?

להושיע את בני ישראל מידי הפלשתים.

 • כיצד תיארה אשתו של מנוח את "הנביא" שבא אליה?

צורת פניו היו נראיות כמו של מלאך.

 • מדוע לא שאלה אשתו של מנוח את המלאך מהיכן הוא?

כיוון שלא רצה לומר לה את שמו, וממילא הבינה שלא יאמר לה את מקומו.

 • מה התפלל מנוח אל ה' לאחר התגלות המלאך לאשתו?

שיבוא המלאך ויתגלה אליו שוב.

 • היכן התגלה המלאך לאשתו של מנוח בפעם השנייה?

בשדה.

 • מה עשתה האישה ברגע שראתה את המלאך שוב?

רצה למנוח בעלה כדי לספר לו.

 • מה אמר מנוח למלאך בשעה שפגש אותו? מה שאל את המלאך?

אמר – שעכשיו הוא כבר אינו מסתפק שהנביא באמת התגלה לאשתו.

שאל – מה יהיה משפט הנער.

 • מדוע רצה מנוח לעכב את המלאך שהתגלה אליו?

כדי להכין לו גדי עיזים.

 • כיצד הסביר המלאך למנוח את חוסר רצונו להתעכב אצלו?

שהוא אינו רוצה לאכול את גדי העיזים ואם כוונתו של מנוח להקריב קרבן לה' – שיקריב את הקרבן לה'.

 • מדוע רצה מנוח לדעת את שמו של המלאך?

כדי שכאשר יתקיימו דבריו – הוא יוכל לכבד את המלאך.

 • מהן שתי הסיבות שהמלאך לא רצה לומר למנוח את שמו?
 • כיוון שהוא אינו מעוניין בכבוד שיכבדו אותו.
 • כיוון ששמו מכוסה ונעלם.
 • איזה דבר פלא עשה המלאך בשעה שמנוח הקריב את הקרבן לה'?

הוציא אש.

 • מה הקריב מנוח לקרבן יחד עם גדי העיזים?

מנחה – שמן וסולת.

 • מתי עלה המלאך לשמים? מה עשו מנוח ואשתו כשראו זאת?

עלה עם הלהב לשמים, נפלו על פניהם.

 • ממה חשש מנוח לאחר שהבין שמי שהתגלה אליו הוא מלאך?

שהוא ימות.

 • אלו שלושה דברים אמרה אשתו של מנוח למנוח שה' לא היה עושה אם היה מעוניין להרוג אותם?
 • לא היה מתגלה אליהם המלאך ולא היה עושה את כל הניסים.
 • לא היה מתרצה בקרבן.
 • לא היה מבשר להם שייוולד להם בן.
 • כיצד קראה אשתו של מנוח לבנה שנולד?

שמשון.

 • מה קרה לאחר ששמשון החל לגדול?

ה' בירך אותו.

 • מתי התחילה רוח גבורה מה' לבוא לשמשון?

כאשר הוא היה במחנה דן.

 • היכן היה ממוקם מחנה דן בזמנו של שמשון?

בין צרעה לאשתאול.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יג':

 • שכר (ד) – יין עתיק.
 • מורה (ה) – תער.
 • ויעתר (ח) – הרבה להתפלל.
 • נעצרה (טו) – נעכב.

 

שאלות – שופטים פרק יד'

 • מה ראה שמשון בתמנע?

אישה פלשתית שרצה להתחתן איתה.

 • מה הייתה תגובת הוריו של שמשון לאחר שאמר להם שהוא רוצה להתחתן עם פלשתית?

האם אין בכל בנות ישראל אישה שאתה יכול להתחתן איתה שבגלל זה אתה רוצה להתחתן עם פלשתית?

 • כיצד נקראו הפלשתים בפיהם של הוריו של שמשון?

ערלים.

 • מה ענה שמשון להוריו? מדוע רצה דווקא את האישה הפלשתית?

כיוון שהיא ישרה בעיניו – טובה בעיניו.

 • כיצד הסביר הנביא את רצונו של שמשון להתחתן דווקא עם אישה פלשתית?

ה' סובב את הדברים כך שהוא ירצה להתחתן עם פלשתית היות והוא רצה לסובב נקמה של שמשון בפלשתים.

 • מה ראה שמשון בכרם בתמנע? מה עשה איתו שמשון?

שמשון ראה אריה קטן והוא קרע לשניים את האריה בקלות.

 • מה מספר הנביא שקרה לשמשון לפני שקרע את האריה לשניים?

עברה עליו רוח גבורה מאת ה'.

 • כיצד תיאר הנביא את הקלות הרבה בה שמשון קרע את האריה לשניים?

כמו שיסוע הגדי.

 • מדוע לא סיפר שמשון להוריו את דבר קריעת האריה?

כיוון שהיה עניו.

 • מדוע שמשון דיבר עם האישה לפני שהתארס איתה?

כדי לראות אם היא חכמה.

 • לאחר ששמשון חזר אל תמנע בפעם נוספת – מה ראה במקום בו שיסע את האריה? מה עשה איתו?

שיש דבורים בתוך האריה והדבורים ייצרו שם דבש. שמשון לקח מהדבש ואכל ממנו, וגם נתן להוריו לאכול ממנו.

 • מדוע ירד אביו של שמשון לתמנע לפני שמשון?

כדי להכין את צרכי החתונה.

 • מדוע עשה שמשון סעודה גדולה בשעה שהוא התחתן?

כך מנהג הבחורים.

 • כמה חברים הזמינו האישה הפלשתית ואביה ולשם מה הזמינו אותם?

30, כדי לשמח את שמשון.

 • חידת שמשון:
 • כמה ימים נתן שמשון לחברים ששימחו אותו לפתור את החידה?

7

 • מה הבטיח שמשון לחברים במקרה והם יצליחו לפתור את החידה ומה הבטיחו לו החברים במקרה והם לא יצליחו לפתור את החידה?

30 מלבושים שנקראים סדינים, 30 חליפות בגדים.

 • מה הייתה החידה של שמשון?

מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק.

 • באיזה יום (בשבוע ובימי המשתה) פנו החברים אל האישה כדי שתאמר להם את פתרון החידה? מה איימו עליה במקרה ולא תגיד את הפתרון?

שבת – יום רביעי של המשתה. שישרפו את ביתה אם לא תגיד את הפתרון.

 • מה עשתה אשתו של שמשון כדי לדעת את פתרון החידה?

הציקה לו.

 • כיצד ניסה שמשון להתחמק ולא לומר לאשתו את פתרון החידה?

אמר שלא אמר את הפתרון להוריו, וגם לה לא יאמר.

 • באיזה יום של המשתה אמר שמשון לאשתו את פתרון החידה?

ביום השביעי.

 • מה הייתה תשובת הפלשתים לחידתו של שמשון?

מה מתוק יותר מדבש ומה חזק יותר מאריה.

 • מה אמר שמשון לפלשתים לאחר שגילו לו את התשובה? לאחר שכתבת את לשון הפסוק, הסבר את דבריו של שמשון.

לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי. אם לא הייתם שואלים את אשתי, לא הייתם יודעים את הפתרון לחידתי.

 • מה עשה שמשון כדי להביא לפלשתים את הפרס שהגיע להם על פתרון החידה?

ירד לאשקלון, הרג שם שלושים אנשים ולקח את בגדיהם.

 • מדוע לא נתן שמשון לפלשתים גם סדינים?

כיוון שפתרו את החידה שלא בדרך ישרה.

 • לאחר שגילתה לפלשתים את התשובה לחידה, שמשון עלה אל ביתו בכעס. מה קרה לאחר ששמשון עלה אל ביתו בכעס?

אביה של האישה השיא את ביתו עם אחד מהחברים שבאו לשמח את שמשון בחתונה.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יד':

 • תאנה (ד) – עלילה.
 • כפיר אריות (ה) – אריה קטן.
 • מימים (ח) – לאחר זמן.
 • חליפות בגדים (יב) – סוג של לבוש שמחליפים אותו הרבה.
 • הלירשנו קראתם לנו הלא (טו) – האם קראתם לנו להשתתף במשתה על מנת שתירשו את כספינו?
 • בטרם יבא החרסה (יח) – לפני שקיעת החמה.
 • חליצותם (יט) – בגדיהם.

 

 

שאלות – שופטים פרק טו'

 • חזרת שמשון לאשתו:
 • מתי רצה שמשון לחזור אל אשתו הפלשתית?

בימי קציר החיטים.

 • מה לקח איתו שמשון לאשתו כדי לאכול?

גדי עיזים.

 • מדוע השיא האב הפלשתי את ביתו לאדם אחר?

כיוון שחשב ששמשון שונא את אשתו.

 • מה הציע האב לשמשון במקום הבת איתה התחתן שמשון?

את אחותה הצעירה הטובה ממנה.

 • "נקיתי הפעם מפלשתים כי עשה אני עמם רעה" – הסבר.

אני אהיה נקי מהפלשתים כשאעשה להם דברים רעים. בצדק אעשה עכשיו דברים רעים על שלקחו את אישתי.

 • כיצד התנקם שמשון מהפלשתים על כך שהם השיאו את אשתו עם אדם אחר?

לקח 300 שועלים, וקשר את זנבות השועלים אחד לשני, כאשר ביניהם שם לפיד, והבעיר את גידולי הקרקע שלהם.

 • מה עשו הפלשתים לאחר שנודע להם את הסיבה ששמשון שרף את שדותיהם?

שרפו את האישה עם אביה.

 • מה אמר שמשון שיעשה לאחר שראה שהפלשתים התנקמו באשתו ואביה?

שיתנקם בהם רק עוד פעם אחת במקום הפעמים הרבות שחשב מלכתחילה להתנקם בהם.

 • הסבר: "ויך אותם שוק על ירך".

כששמשון הכה את הפלשתים, הם ברחו כל הזמן ונפלו על שוקיהם ועל ירכיהם.

 • מהו סעיף סלע העיטם? בהקשר למה הוזכר בנביא?

בליטה גדולה של סלע שנקרא עיטם. שם ישב שמשון לאחר שהכה בפלשתים.

 • היכן הקימו הפלשתים את מחנה הצבא שלהם כאשר רצו להתקיף את ישראל? בנחלה של איזה שבט היה?

במקום שנקרא לחי, בנחלת שבט יהודה.

 • מדוע יצאו הפלשתים למלחמה נגד יהודה?

כדי ללכוד את שמשון.

 • מה עשו אנשי יהודה לאחר שנודעה להם סיבת יציאת פלשתים למלחמה נגדם?

ירדו אל שמשון כדי לשכנע אותו לבוא איתם ולהסגיר את עצמו בידי הפלשתים.

 • כמה אנשים מיהודה ירדו אל סעיף סלע האיתם כדי ללכוד את שמשון?

3000

 • מה טענו אנשי יהודה לשמשון בשעה שירדו לאוסרו? מה ענה להם שמשון?

אנשי יהודה טענו ששמשון היה צריך לדעת שפלשתים מושלים בישראל ולכן לא היה אמור להתנקם מהם. שמשון ענה להם שהוא רק התנקם בהם על מה שעשו לו שהשיאו את אשתו לאדם אחר.

 • באיזה תנאי הסכים שמשון להיות מוסגר בידי הפלשתים?

בתנאי שהם רק יסגירו אותו ושהם עצמם לא יזיקו לו.

 • במה קשרו אנשי יהודה את שמשון?

בשני חבלים חדשים.

 • היכן קרע שמשון את החבלים בהם אסרו אותו אנשי יהודה?

בלחי.

 • כיצד תיאר הנביא את הקלות בה קרע שמשון את החבלים הללו?

שהחבלים היו על זרועותיו כפשתים שבערו באש, וכך הם נמסו.

 • במה הכה שמשון בפלשתים במקום שנקרא לחי? כמה אנשים הכה?

עצם של חמור, 1000.

 • כיצד קרא שמשון למקום בו הכה את הפלשתים? מדוע קרא למקום זה כך?

רמת לחי, כיוון ששם השליך את לחי החמור.

 • בקשתו של שמשון מה' למים:
 • מדוע שמשון לא היה יכול ללכת ולחפש מים?

כיוון שהפלשתים היו מוצאים אותו והורגים אותו.

 • כיצד הוציא ה' מים לשמשון?

ה' בקע את הגומא שהייתה בסלע, וממנה יצאו מים.

 • כיצד קרא שמשון למקום בו עשה לו ה' נס והוציא לו מים? מדוע נקרא בשם זה?

עין הקורא, כיוון שהנס נוצר ע"י ששמשון קרא אל ה'.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק טו':

 • בקמת (ה) – בתבואה.
 • מגדיש (ה) – מתבואה שנמצאת בקרקע.
 • קמה (ה) – תבואה שעדיין מחוברת לקרקע.
 • למרעהו (ו) – לחברו.
 • וינטשו (ט) – הקימו את מחנה הצבא שלהם.
 • וימסו אסוריו מעל ידיו (יד) – החבלים כאילו נמסו מידי שמשון.
 • בלחי החמור חמור חמרתים (טז) – עם הלחי של החמור צברתי ערימות של גופות הפלשתים.

 

 

שאלות – שופטים פרק טז'

 • היכן בעזה התחבאו הפלשתים על מנת להרוג את שמשון כשהוא יעבור שם?

בשער העיר.

 • כיצד הצליח שמשון בסופו של דבר לצאת מהעיר עזה?

קם באמצע הלילה, עקר את דלתות שער העיר ויצא כך מהעיר.

 • להיכן העלה שמשון את דלתות שער העיר עזה?

ראש ההר חברון.

 • מה הבטיחו שרי הפלשתים לדלילה במקרה והיא תאמר להם במה גדול כוחו של שמשון?

כל אחד מהם ייתן לה 1100 כיכרות כסף.

 • שמשון ניסה לומר לדלילה שיש דברים שהם מקור הכח שלו, אך דברים אלו לא היו נכונים. אלו דברים ניסה שמשון לומר לדלילה שהיו מקור כוחו ושלא היו נכונים?
 • אם יקשרו אותו בחבלים דקים שעוד לא הספיקו להתייבש.
 • אם יקשרו אותו בחבלים חדשים שעוד לא עשו בהם מלאכה.
 • אם תעשי כמים צמה עם שבע התלתלים שעל ראשי עם חוטים שנמצאים במכונת האריגה.
 • בכל אחד מהניסיונות של דלילה להחליש את שמשון, מתאר הנביא איך שמשון הצליח להתגבר על הדבר בקלות. כתוב כיצד מתאר הנביא כל אחת מהפעמים ששמשון הצליח להתגבר.

אם יקשרו אותו בחבלים דקים שעוד לא הספיקו להתייבש – כאשר ינתק פתיל הנעורת בהריחו אש.

אם יקשרו אותו בחבלים חדשים שעוד לא עשו בהם מלאכה. – וינקם מעל זרועותיו כחוט.

אם תעשי כמים צמה עם שבע התלתלים שעל ראשי עם חוטים שנמצאים במכונת האריגה.

 • ויסע את יתד הארג ואת המסכת.
 • כיצד הרגיש שמשון לאחר שדלילה הציקה לו ושאלה אותו כל הזמן במה כוחו גדול?

רצה למות.

 • למי קראה דלילה על מנת לגלח את התלתלים שהיו על ראשו של שמשון?

לספר.

 • מה חשב שמשון לעשות כאשר דלילה אמרה לו שפלשתים עולים עליו כמו בשלוש הפעמים הקודמות?

שמשון חשב שהוא יוכל לנתק את החבלים כמו בפעמים הקודמות.

 • מהם שלושת הדברים שעשו הפלשתים לשמשון לאחר שתפסו אותו?

ניקרו את עיניו, הורידו אותו לעזה, אסרו אותו בשלשלאות נחושת.

 • מה היה תפקידו של שמשון בשעה שהיה במאסר?

טחן בריחיים.

 • מהן שתי הסיבות שנאספו שרי הפלשתים?

כדי להודות לדגון על שאסרו את שמשון וכדי לשמוח על שאסרו את שמשון.

 • מהן שלוש הסיבות ששמחו הפלשתים על כך שהם תפסו את שמשון?

הם שנאו אותו.

הוא היה מחריב את ארצם ועכשיו כבר לא יוכל.

הוא היה הורג בהם ועכשיו כבר לא יוכל.

 • "ויהי כטוב ליבם":
 • הסבר ביטוי זה.

כאשר ליבם של הפלשתים הרגיש טוב לאחר שאכלו ושתו.

 • מה אמרו הפשלתים לעשות כאשר ליבם היה טוב?

לקרוא לשמשון כדי שישמח אותם על ידי שיספר את מעשי גבורותיו.

 • היכן העמידו הפלשתים את שמשון?

בין עמודי הבית.

 • מדוע היה לשמשון נער שהחזיק בידו?

נער זה היה מכוון את שמשון בגלל ששמשון היה עיוור.

 • מה אמר שמשון לנער שהחזיק בידו?

שיעזוב אותו כדי שהוא יוכל למשש את העמודים.

 • כמה אנשים התאספו על גג הבית? לשם מה נאספו?

3000, כדי ששמשון יצחיק אותם.

 • מה ביקש שמשון מה' לפני שהפיל את עמודי הבית?

שה' יזכור אותו עוד פעם אחת וכך יוכל להתנקם מהפלשתים על עקירת שתי עיניו.

 • כיצד החזיק שמשון בשני עמודי התווך של הבית?

אחד אחז בימינו ואחד אחז בשמאלו.

 • מה אמר שמשון בשעה שהפיל את הבית עליו ועל הפלשתים?

תמות נפשי עם פלשתים.

 • מה אמר הנביא שקרה בשעה ששמשון הפיל את הבית עליו ועל הפלשתים?

ששמשון הרג במותו יותר פלשתים ממה שהרג בחייו.

 • מי העלה את גופתו של שמשון חזרה לקבר ישראל? היכן קברו את שמשון?

משפחתו של שמשון, בין צרעה ואשתאול – בקבר אביו מנוח.

 • במשך כמה שנים שפט שמשון את בני ישראל?

24) מלא את הטבלה הבאה (על פי הנלמד עד כה):

העם המשעבד/ המלך

מספר שנות השעבוד

השופט שהושיע

מספר השנים של שקט לאחר הישועה

כושן רשעתיים – ארם נהריים

8

עתניאל בן קנז

40 מתחילת השעבוד

עגלון מלך מואב

18

אהוד בן גרא

80 מתחילת השעבוד

פלשתים

לא כתוב

שמגר

לא הייתה ישועה שלימה

פלשתים

לא כתוב

יעל

לא הייתה ישועה שלימה

יבין – חרושת הגויים (סיסרא)

20

דבורה (וברק ויעל)

40 מתחילת השעבוד

מדין

7

גדעון

40 מתחילת השעבוד

 

 

אבימלך

 

 

 

תולע בן פועה

 

 

 

יאיר הגלעדי

 

עמון

18

יפתח הגלעדי

לא כתוב

 

 

אבצן

 

 

 

אילון הזבולוני

 

 

 

עבדון בן הלל

 

פלשתים

40

שמשון

20

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק טז':

 • ויתחרשו כל הלילה (ב) – עשו עצמם חרשים, כאילו אינם יודעים ששמשון בעזה.
 • ויסעם (ג) – עקר.
 • הבריח (ג) – המנעול שעקר אותם.
 • יתרים לחים (ז) – חבלים דקים לחים.
 • אשר לא חרבו (ז) – לא הספיקו להתייבש.
 • וחליתי (ז) – אהיה חלש.
 • כאשר ינתק פתיל הנערת בהריחו אש (ט) – כמו שנקרע פתיל של פשתן כשנוגע באש.
 • התלת (י) – צחקת עליי.
 • תארגי שבע מחלפות ראשי עם המסכת (יג) – אם תעשי כמים צמה עם שבע התלתלים שעל ראשי עם חוטים שנמצאים במכונת האריגה.
 • ותישנהו על ברכיה (יט) – הרדימה את שמשון על הרגליים שלה.
 • אנער (כ) – אתנתק מהחבלים שקשרו אותי בהם.
 • נחשתים (כא) – שלשלאות ברזל.
 • ויהללו (כד) – שיבחו.
 • והמשני את העמודים (כו) – כדי שאוכל למשש את העמודים.
 • אשר הבית נכון עליהם (כו) – שהבית נשען עליהם.
 • וילפת (כט) – אחז.
 • עמודי התוך (כט) - העמודים האמצעיים.
 • ויט בכח (ל) – הטה את עמודי הבית בכל כוחו.

 

 

שאלות – שופטים פרק יז'

 • היכן היה גר מיכה?

הר אפרים.

 • הכסף שנגנב מאימו של מיכה:
 • כמה כסף נגנב?

1100 ככרות.

 • מה עשתה אימו של מיכה לגנב?

קיללה אותו.

 • מי גנב את הכסף מאימו של מיכה?

מיכה בעצמו.

 • כיצד הגיבה אימו של מיכה כאשר שמעה שמיכה הוא שגנב את הכסף?

אמרה שיהיה ברוך ולא יבואו עליו כל הקלות שקיללה, היות והוא הודה בדבר.

 • לשם מה הקדישה אימא של מיכה את הכסף שנגנב ממנה?

לעשות פסל לה'. (למרות שלא ניתן לעשות פסל לה')

 • כיצד חילקה אימו של מיכה את הכסף שנגנב ממנה בין שכר הצורף לקניית החומרים?

200 כיכרות כסף ניתן לצורף בשכרו וב900 כיכרות כסף קנו חומרים.

 • היכן הניח מיכה את הפסל שעשה לו הצורף?

בביתו.

 • מהם שני הדברים שעשה מיכה לשם בית האלהים שבנה?

אפוד ותרפים.

 • את מי מינה מיכה להיות כהן?

אחד מבניו.

 • מדוע הדגיש הנביא שבזמנו של מיכה לא היה מלך בישראל?

המציאות בה לא היה מלך בישראל היא שלא מנעה ממיכה להקים בית לע"ז.

 • מדוע עזב הנער הלוי את בית לחם יהודה?

כדי לחפש לו פרנסה.

 • "לוי אנכי" – מה רצה הנער הלוי לומר במשפט זה?

שהוא משבט לוי ולכן תפקידו להסתובב וללמד תורה.

 • מהם שלושת הדברים שרצה מיכה לתת לנער הלוי בשכר זה שיהיה לו לכהן?
 • עשרה כיכרות כסף בשנה.
 • בגדים.
 • אוכל.
 • הנביא אומר שהנער הלוי היה כאחד מבניו של מיכה. מדוע השווה הנער הלוי לאחד מבניו של מיכה?

שהנער הלוי עבד בבית העבודה זרה כמו שאר בניו של מיכה.

 • מה חשב מיכה לאחר שהנער הלוי הצטרף גם הוא לעובדים בבית העבודה זרה שלו?

שה' ייטיב לו.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יז':

 • אלית (ב) – קיללת.
 • וימלא את יד (ה) – חנך.
 • היה לי לאב (י) – תהיה לי מורה.
 • ויואל (יא) – התרצה.

 

 

 

שאלות – שופטים פרק יח'

 • מדוע היה צריך שבט דן נחלה נוספת על הנחלה שהייתה לו?

כיוון שהנחלה שלו לא הספיקה לו.

 • כמה אנשים שלחו אנשי שבט דן כדי לרגל את הארץ?

5 – אחד מכל משפחה.

 • מאלו ערים היו השליחים ששלחו בני דן?

צרעה ואשתאול.

 • מדוע סרו שליחי שבט דן לבית מיכה?

כיוון שהם שמעו את קול הלוי והם הכירו את הקול.

 • מהן שלוש השאלות ששאלו שליחי שבט דן את הנער הלוי?

מי הביא אותך לכאן, מה מעשיך כאן ומה ניתן לך בשכר שאתה כאן.

 • מה ביקשו שליחי שבט דן מהנער הלוי לעשות כדי לבדוק אם הם יצליחו בדרכם? מה הייתה תשובת הנער הלוי?

לשאול בתרפים. שיצליח דרכם.

 • מה ראו אנשי שבט דן כאשר הגיעו לעיר ליש?

שאנשי ליש יושבים בטוחים.

 • לאיזו עיר נוספת דימה הנביא את השקט בו ישבו אנשי ליש?

צידון.

 • מהם שלושת הדברים שראו אנשי שבט דן שהראו שיהיה נוח לכבוש את ליש?
 • העיר יושבת בביטחה.
 • הם רחוקים מהצידונים, כך שהצידונים לא יעזרו להם.
 • אין להם ברית עם אף אדם.
 • מה ענו שליחי שבט דן לשבטם על ארץ ליש ועל אנשיה?

על הארץ – הארץ רחבת ידיים, והארץ טובה, לא חסר שום דבר בליש.

על העם – העם בוטח בעצמו.

 • כמה חיילים שלחו שבט דן כדי לכבוש את ליש?

600

 • מדוע אמרו שליחי שבט דן לאנשי שבטם לשתוק בדבר העלייה על ליש?

כדי שלא יהיה שבט אחד שינסה לכבוש את המקום.

 • איזה מקום נקרא מחנה דן ומדוע?

מקום סמוך לקריית יערים. כיוון ששם הקימו חיילי שבט דן את מחנה הצבא שלהם.

 • מה אמרו חמשת השלוחים של שבט דן לשאר החיילים שעלו עימם למלחמה, בשעה שעברו ליד ביתו של מיכה?

שיתכוננו לקחת את ארבעת הדברים מביתו של מיכה: אפוד, תרפים, פסל ופסל מתכת.

 • בשעת לקיחת הפסל: מה היה תפקידם של חמשת השליחים של בני דן ומה היה תפקידם של שאר שש מאות החיילים של שבט דן?

חמשת האנשים הוציאו בפועל את הדברים מביתו של בן הלוי. שאר שש מאות האנשים שהו מסביב לבית עם בן הלוי.

 • מה ענו בני דן לבן הלוי לאחר ששאל אותם איך הם לוקחים את הפסל?

מה עדיף לו – להיות כהן של אדם אחד או להיות כהן לשבט שלם.

 • מדוע הצעידו אנשי שבט דן את הטף והמקנה שלהם בראש הצועדים לליש?

כדי שאם מיכה יתקוף אותם מאחור, הטף והמקנה לא יהיה חלק מהמלחמה.

 • מדוע הציעו אנשי שבט דן למיכה לשתוק ולא לעשות עניין מכך שהם לקחו לו את הפסל ואת הכהן שלו?

שמא יפגעו בו אנשים מרי נפש.

 • מדוע לא המשיך מיכה לריב עם אנשי שבט דן?

כיוון שראה שהם חזקים ממנו.

 • מה עשו אנשי שבט דן לאחר שכבשו את העיר ליש?

שרפו את העיר.

 • סמוך לאיזה מקום הייתה העיר ליש?

מקום שנקרא בית רחוב.

 • איך קראו אנשי שבט דן לעיר ליש לאחר שכבשו אותה?

דן.

 • מי שימש לכהן בבית העבודה זרה שבנו אנשי שבט דן עם פסל מיכה? עד מתי שימשו ככהנים בבית העבודה זרה?

יהונתן בן גרשם בן משה – וצאצאיו. עד גלות הארון בימי עלי.

 • לאורך אלו שנים היה הפסל שעשה מיכה בבית העבודה זרה?

כל השנים שהמשכן היה בשילה.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יח':

 • מקצותם (ב) – מהמובחרים שבהם.
 • אנשים בני חיל (ב) – אנשים חזקים.
 • נכח ה' דרככם (ו) – ה' תיקן את דרככם.
 • ואין מכלים דבר בארץ (ז) – אין מישהו שמעליב את חברו.
 • יורש עצר (ז) – יורש של ארצם מנוע מהם – אף אחד לא רוצה לכבוש את ארצם.
 • מחשים (ט) – שותקים.
 • אל תעצלו (ט) – אל תתעצלו.
 • כבודה (כא) – הדברים הכבדים.
 • נזעקו (כב) – התאספו.
 • וידביקו (כב) – השיגו.
 • ואספת נפשך ונפש ביתך (כה) – אתה תכלה את עצמך ונפש משפחתך.

 

 

 

שאלות – שופטים פרק יט'

 • מאיזה שבט היה בעלה של הפילגש?

לוי.

 • כמה זמן שהתה הפילגש בבית אביה?

שנה וארבעה חודשים.

 • אלו דברים לקח עימו הבעל בשעה שהלך להחזיר את פילגשו מבית אביה?

נערו וצמד חמורים.

 • מה הייתה תגובת אבי הפילגש בשעה שראה את חתנו מגיע אל ביתו?

שמח.

 • כמה ימים שהו הבעל ונערו בבית חמיו עד שרצו ללכת משם? מה עשו במשך ימים אלו?

3, אכלו ושתו.

 • בבוקר הרביעי כשרצו ללכת – מה אמר אביה של הפילגש לחתנו שיעשו לפני שייצאו לדרך?

שיישבו ויאכלו.

 • לאחר האכילה – מה אמר אביה של הפילגש לחתנו שיעשה לפני שייצאו לדרך?

שיישן.

 • כמה ימים שהה הבעל בבית חמיו בסופו של דבר?

5

 • ביום החמישי – עד מתי התעכבו הבעל ופילגשו בבית אבי הפילגש? מה עשו עד אז?

עד הערב. אכלו ושתו.

 • אל מול איזה מחוז הגיעו הבעל ופילגשו לקראת הערב בו יצאו מבית אבי הפילגש?

יבוס.

 • מדוע לא רצה בעל הפילגש ללון ביבוס?

כיוון שאנשיה היו נכרים.

 • לאלו מקומות חשב בעל הפילגש שהוא יוכל להגיע לפני שקיעת החמה?

הגבעה או הרמה.

 • להיכן הגיעו הבעל ופילגשו בשעה שהשמש ממש שקעה?

גבעת בנימין.

 • היכן בגבעת בנימין ישבו הבעל ופילגשו לאחר שהם נכנסו לתוך העיר?

בשוק העיר.

 • מדוע לא נכנסו הבעל ופילגשו לאחד הבתים בגבעת בנימין?

אף אחד לא הזמין אותם.

 • האדם הזקן:
 • היכן התגורר בעבר?

הר אפרים.

 • הזקן שאל את בעל הפילגש לאן פניו מועדות. מה ענה בעל הפילגש לזקן?

להשתחוות למשכן בשילה.

 • מהן שתי הסיבות שהתפלא בעל הפילגש על כך שאין אף אחד שאוסף אותם אל ביתם?
 • הם בדרך לעשות מצווה – לעלות למשכן.
 • יש לו אוכל והם ולחמורים.
 • למה הבטיח הזקן לבעל הפילגש לדאוג לו?

למקום ללון.

 • מה עשו אנשי גבעת בנימין בשעה שבעל הפילגש ופילגשו אכלו?

דפקו על דלת ביתו של הזקן ודרשו להוציא אליהם את בעל הפילגש.

 • מה הציע הזקן לאנשי גבעת בנימין כתחלופה להוצאת האיש מביתו?

להוציא אליהם את הפילגש ואת בתו.

 • מה עשה בעל הפילגש מיד לאחר שהבין שאנשי גבעת בנימין רוצים שהוא זה שייצא אליהם?

הוציא את פילגשו אליהם בכח.

 • כיצד מתה הפילגש?

הרשעים התעללו בה לאורך כל הלילה והיא הגיעה לפתח ביתו של הזקן לקראת בוקר, שם התמוטטה מרוב חולשה.

 • מתי גילה בעל הפילגש שפילגשו עומדת על סף הבית כשהיא מתה?

כאשר פתח את הדלת כדי ללכת לדרכו.

 • מה עשה בעל הפילגש לאחר שגילה שהפילגש מתה?

החזיר את גופתה אל ביתו, חתך את הגופה לשנים עשר חלקים ושלח את החלקים בכל גבול ישראל.

 • מה אמר כל מי שראה את גופת הפילגש?

שלא נעשה כדבר הזה מיום שעלו בני ישראל ממצרים ושצריך להתייעץ כדי לראות מה לעשות עם מי שעשה את הדבר הזה.

 

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק יט':

 • ויפצר (ז) – ביקש מאוד.
 • התמהמהו (ח) – התעכבו.
 • עד נטות היום (ח) – עד שקיעת השמש.
 • הנה נא רפה היום לערב (ט) – השמש רפויה ועומדת לשקוע.
 • הנה חנות היום לין פה (ט) – את החניה שלכם תעשו כאן.
 • חמורים חבושים (י) – חמורים קשורים.
 • היום רד מאד (יא) – השמש ירדה מאוד ורצתה לשקוע.
 • ויבל (כא) – נתן יבול.
 • אנשי בליעל (כב) – אנשים רשעים.
 • הסף (כז) – מפתן הבית.
 • מאכלת (כט) – סכין.
 • עצו (ל) – תתייעצו.

 

 

 

שאלות – שופטים פרק כ'

 • מהם הגבולות אותם מציין הנביא שבני ישראל שיושבים בתוך גבולות אלו התאספו למצפה?

מדן בצפון מזרח עד באר שבע בדרום מערב, וכל ארץ הגלעד.

 • מדוע התאספו בני ישראל דווקא למצפה?

כיוון ששם הייתה השראת שכינה.

 • כמה חיילים רגליים מבני ישראל נאספו במצפה?

400,000

 • מה שמעו אנשי גבעת בנימין שגרם להם לצאת למלחמה?
 • שבנ"י נאספו למצפה כדי לצאת למלחמה.
 • שבנ"י שאלו את בן הלוי לסיפור הדברים שקרה בגבעה.
 • מה שאל בעל הפילגש את בני ישראל שהתאספו בגבעה?

שייתנו לו עצה מה לעשות לאנשי גבעת בנימין.

 • מה הייתה תשובת בני ישראל לבעל הפילגש?

שיטילו גורל כדי לראות מי ייצא למלחמה נגד אנשי גבעת בנימין.

 • בצבא ישראל – מה הייתה החלוקה בין החיילים שנלחמו בפועל לבין החיילים שרק סייעו ללוחמים?

על כל עשרה לוחמים היה חייל אחד שלא נלחם.

 • מה אמרו בני ישראל לשבט בנימין לעשות לפני שבני ישראל יצאו נגדם למלחמה? האם הסכימו לכך אנשי גבעת בנימין?

להסגיר את אותם רשעים אך אנשי שבט בנימין לא הסכימו לכך.

 • להיכן נאספו אנשי גבעת בנימין כדי להילחם נגד בני ישראל?

גבעת בנימין.

 • כמה חיילים נמנו לשבט בנימין מכל ערי בנימין וכמה נמנו מגבעת בנימין?

מכל ערי שבט בנימין נאספו 26,000. מגבעת בנימין נאספו 700

 • מהם שני התיאורים בהם מתוארים חיילי שבט בנימין?
 • איטרי יד – שמאליים.
 • קולעי באבן אל שערה ואינם מחטיאים.
 • בית אל:
 • מהו המקום שנקרא בית אל בפרק זה?

שילה.

 • מה שאלו בני ישראל את ה' בבית אל?

מי יעלה להילחם נגד שבט בנימין.

 • מה הייתה תשובת ה'?

יהודה.

 • מה היו תוצאות הקרב של היום הראשון?

נהרגו מבני ישראל 22,000 חיילים.

 • מה עשו בני ישראל לאחר המפלה של היום הראשון? (2 דברים).

בכו לפני ה' עד הערב ושאלו את ה' האם לצאת שוב למלחמה.

 • מה היו תוצאות יום הקרב השני של המלחמה בין בני ישראל לבני בנימין?

נהגו מבני ישראל 18,000 חיילים.

 • מהם ארבעת הדברים שעשו בני ישראל לאחר התבוסה שנחלו ביום הקרב השני?

בכו, צמו, הקריבו קרבנות, ושאלו את ה' האם לצאת שוב למלחמה.

 • אלו קרבנות הקריבו בני ישראל לאחר שנחלו את התבוסה ביום הקרב השני?

עולות ושלמים.

 • היכן היה ארון הברית בזמן המלחמה של פילגש בגבעה?

בשילה.

 • לאורך הפרק, בני ישראל שאלו את ה' שלוש פעמים האם לצאת למלחמה נגד שבט בנימין. בכל פעם הייתה השאלה אחרת. סכם בקצרה את ההבדלים בין שלוש הפעמים.

פעם ראשונה

פעם שניה

פעם שלישית

מי יעלה ראשון

האם לצאת

האם לצאת או לחדול

לא כתוב מי שאל

לא כתוב מי שאל

פנחס שאל

לא כתוב שהיה לפני הארון

לא כתוב שהיה לפני הארון

לפני הארון

 

 

 • מה ההבדל בין תכנית הקרב של בני ישראל ביום הקרב השלישי לתכנית הקרב ביומיים הראשונים?

ביומיים הראשונים לא שמו מארב וביום השלישי שמו מארב.

 • היכן הכו חיילי בנימין את חיילי ישראל ביום הקרב השלישי?

בשדה ממנה יוצאות שתי דרכים – אחת מגיעה לבית אל והשנייה מגיעה לגבעת בנימין.

 • כמה מחיילי ישראל הרגו חיילי בנימין ביום הקרב השלישי?

30

 • מדוע ברחו בני ישראל מפני חיילי שבט בנימין ביום הקרב השלישי?

כדי שהעיר תתרוקן מחיילי בנימין, וכך יוכלו חיילי המארב של בני ישראל להיכנס ולתקוף את העיר.

 • באיזה שלב של המלחמה הסתובבו חיילי ישראל כדי להילחם נגד חיילי בנימין? באיזה מקום היה טכסיס זה?

לאחר שהוציאו את חיילי בנימין למקום מרוחק מגבעת בנימין. בבעל תמר.

 • המארב:
 • היכן התחבאו חיילי המארב?

במערת גבע.

 • כמה חיילים היו במארב?

10,000

 • מאיזה כיוון תקפו חיילי המארב את גבעת בנימין?

דרום.

 • הסבר: "לא ידעו כי נגעת אליהם הרעה".

לא ידעו שעוד מעט תבוא אליהם דבר רע – שחיילי ישראל יתקפו אותם.

 • כמה מחיילי בנימין הרגו חיילי ישראל ביום הקרב השלישי?

25,100

 • "ויתנו איש ישראל מקום לבנימין" – הסבר.

חיילי ישראל נתנו לחיילי בנימין מקום לטעות, חיילי ישראל הטעו את חיילי בנימין וגרמו להם לחשוב שהם מנצחים במלחמה.

 • על מה הסתמכו בני ישראל בשעה שברחו מגבעת בנימין?

שחיילי המארב יבואו ויכבשו את העיר.

 • מה היה הסימן שקבעו ביניהם חיילי ישראל על מנת שכולם (גם מי שלא היה במארב) יידעו את הזמן בו חיילי המארב נכנסו לגבעת בנימין?

שחיילי המארב יעלו עמוד עשן גדול בשעה שייכנסו אל העיר.

 • להיכן ברחו חיילי בנימין לאחר שראו את עמוד העשן שעלה מהעיר והבינו שהם הפסידו במלחמה?

מזרחה למדבר.

 • היכן השיגו חיילי ישראל את חיילי שבט בנימין?

בערי נחלתם.

 • כמה מחיילי בנימין הרגו בני ישראל בשעה שהם רדפו אחרי חיילי בנימין לתוך ערי נחלתם?

18,000

 • להיכן ברחו חיילי בנימין לאחר שבני ישראל השיגו אותם גם בערי נחלתם?

לסלע הרימון.

 • כמה מחיילי בנימין הרגו חיילי ישראל בדרכים המובילות לסלע הרימון? עד היכן הכו חיילי ישראל את חיילי בנימין?

5,000. גדעם.

 • כמה מחיילי בנימין הרגו בני ישראל בגבעה? כמה נהרגו מחיילי בנימין בסך הכל?
 1. 25,000.
 • כמה מחיילי בנימין הצליחו לברוח?

600

 • מהו פרק הזמן בו נשארו חיילי בנימין בסלע הרימון?

4 חודשים.

 • מה עשו חיילי ישראל עם כל הערים שהיו שייכות לשבט בנימין?

הרגו את כל מה שנמצא באותם ערים ושרפו אותם.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק כ':

 • הנתקו (לא) – התנתקו.
 • במסילות (לא) – בדרכים.
 • מגיח (לג) – יצאו ממקום המחבוא שלהם.
 • המלחמה כבדה (לד) – המלחמה הייתה קשה.
 • החישו (לז) – מיהרו.
 • ויפשטו אל הגבעה (לז) – התפזרו בעמדות הקרב שלהם.
 • המועד היה לאיש ישראל (לח) – סימן מוסכם.
 • הרב להעלותם משאת עשן (לח) – יעלו עמוד עשן גדול.
 • והנה עלה כליל העיר השמימה (מ) – עלה העשן שנגרם משריפת העיר עד לשמים.
 • הדביקתהו (מב) – השיגו אותו.
 • הרדיפוהו (מג) – אמרו אחד לשני לרדוף זה אחרי זה.
 • מנוחה הדריכוהו (מג) – השיגו את חיילי שבט בנימין בערי הנחלה שלהם.
 • מתם (מח) – בני האדם.

 

 

שאלות – שופטים פרק כא'

 • מה נשבעו בני ישראל בשעה שהתאספו במצפה לפני המלחמה נגד שבט בנימין? מדוע?

שאף אחד לא ישיא את ביתו לשבט בנימין. כיוון שהם חזיקו את ידי העוברי עבירה ולא הסגירו אותם.

 • מדוע בכו בני ישראל במשכן שבשילה לאחר המלחמה?

כיוון שעמד להימחק חלילה שבט שלם מישראל.

 • מה עשו בני ישראל ביום המחרת לניצחונם על שבט בנימין?

בנו מזבח בשילה והקריבו עליו קרבנות.

 • מה אמרו בני ישראל שיהיה גורלו של מי שלא נאסף יחד עם שאר העם במצפה? מדוע?

יומת – כיוון שבנ"י נשבעו על כך.

 • מדוע לא היו יכולים בני ישראל לתת נשים לשש מאות האנשים מבני בנימין שנשארו בחיים?

כיוון שהם נשבעו שלא לתת נשים לשבט בנימין.

 • מה היה הפיתרון שמצאו בני ישראל כדי להשיא נשים לבני שבט בנימין?

להרוג את אנשי יבש גלעד ולתת את הנשים שלהם לבני בנימין.

 • מדוע התחייבו אנשי יבש גלעד מיתה?

כיוון שלא נאספו יחד עם שאר העם במצפה.

 • כמה חיילים שלחו בני ישראל כדי להילחם באנשי יבש גלעד?

12,000

 • מה ציוו בני ישראל את החיילים ששלחו כדי להילחם נגד אנשי יבש גלעד?

להכות את כל אנשי יבש גלעד- אנשים, נשים וטף, אך להיות את הנשים שלא היו נשואות.

 • כמה נשים לא נשואות מצאו חיילי ישראל מבין נשות יבש גלעד?

400

 • מדוע לא היה מספיק נשים שהשאירו בני ישראל בחיים מאנשי יבש גלעד לכל בני בנימין?

כיוון שהיו 600 מבני בנימין ואילו היו רק 400 נשים מאנשי יבש גלעד.

 • מה היה הפיתרון למאתיים מבני בנימין שנותרו ללא נשים?

שכל אחד מהם יחטוף אישה מבנות ישראל שיצאו לרקוד בשילה ויחזרו איתה לארץ בנימין.

 • איזה חג היה קבוע בכל שנה בשילה?

יום בו מרבים להקריב קרבנות בשילה.

 • אלו שלושה ציונים גיאוגרפיים נותן הנביא כדי לציין את המיקום של שילה?
 • צפונית לבית אל.
 • מזרחית לדרך העולה מבית אל לשכם.
 • דרומית למקום שנקרא לבונה.
 • מה יעשו אנשי ישראל כאשר האבות או האחים של הנשים שנחטפו בשילה יבואו ויתלוננו?

יאמר שירחמו על אנשי בנימין, שהרי זוהי הדרך היחידה שהם יכולים לשאת נשים, והדבר לא ייחשב להם שהם עצמם נתנו את הנשים.

 

 

ביאורי מילים – שופטים פרק כא':

 • נגדע (ו) – נכרת.
 • ויתפקדו (ט) – בדקו היטב.
 • העם ניחם (טו) – התחרט.
 • פרץ (טו) – מגיפה.
 • ירשת פליטה לבנימין (יז) –

  השארית משבט בנימין.

 • מימים ימימה (יט) – בכל שנה.
 • חנונו אותם (כב) – תרחמו עליהם.
 • מן המחוללות אשר גזלו (כג) – מהבנות הרוקדות שבני בנימין חטפו בכח.