שאלות ותשובות מלכים ב

שאלות ותשובות למורים ותלמידים על ספר מלכים ב'

מערכת אוצר התןרה - ושננתם תמוז תש"פ

שאלות ותשובות מלכים ב'

שאלות – מלכים ב' פרק א':

 

 • מואב וישראל:
 • מה עשו מואב לישראל לאחר שהיו תחת רשותם במשך שנים רבות?

מרדו בם.

 • מתי מרדו מואב בישראל?

אחרי מותו של אחאב.

 • מה גרם למחלתו של אחזיה?

נפל דרך השבכה.

 • להיכן שלח אחזיה שליחים כדי לדעת מה יקרה לו בעתיד?

בעל זבוב אלוהי עקרון.

 • איזו נבואה אמר אליהו לשליחים של אחזיה?

מכיוון שאחזיה הלך לדרוש בבעל זבוב, הוא ימות ממחלתו.

 • לאחר שאחזיה שמע את דברי הנבואה של אליהו, מה שאל את השליחים?

מה היה תיאורו של מי שהתגלה אליהם.

 • באלו שני תיאורים תיארו שליחיו של אחזיה את אליהו הנביא?
 • מגודל שיער.
 • לובש שק עור על מתניו.
 • את מי שלח אחזיה כדי להביא אליו את אליהו, מה עלה בגורלם?

הוא שלח שרי חמישים שבסופו של דבר נשרפו.

 • שרי החמישים:
 • כמה שרי חמישים שלח אחזיה לאליהו בסך הכל?

3.

 • מה ההבדל בין גורל השרים הראשונים לשר החארון?

הראשונים נשרפו ואילו האחרון ניצל ואליהו הלך איתו.

 • היכן עוד ראינו שאליהו הנביא הוריד אש מהשמים?

בהר הכרמל.

 • היכן עוד ראינו אש אצל אליהו?

בהר חורב – "לא באש ה'".

 • ממה נובע ההבדל בגורל שרי החמישים?

הראשונים התייחסו אל אליהו בחוסר כבוד.

 • כיצד הראה שר החמישים השלישי לאליהו שהוא מכבד אותו? (2 דברים)

כרע על ברכיו ודיבר אליו בדרך ארץ.

 • מה היה תוכן נבואתו של אליהו לאחזיה?

היות והוא דרש בבעל זבוב, לא יזכה לקום מהחולי שנפל אליו.

 • מי מלך אחרי אחזיה? מה הייתה קרבתו לאחזיה? מדוע דווקא הוא מלך?

יהורם אחיו, היות ולאחזיה לא היה בן.

 • טבלת המלכים.

לסיכום – מלא את הטבלה של מלכי ישראל ויהודה שמלכו עד עתה:

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

 

זמרי

 

תבני

עמרי

 

אחאב

 

אחזיה

 

יהורם

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק א':

 • ויפשע מואב (א) – מואב מרד.
 • שבכה (ב) – רשת של עץ שכיסתה ארובה.
 • ויחל (ב) – נהיה חולה.
 • אזור עור אזור במתוניו (ח) – לבוש בחגורת עור על מותניו.
 • חמישיך (י) –  חמישים האיש אשר איתך.

 

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ב':

 

 • אליהו ואלישע בדרך לירדן:
 • מהיכן יצאו אליהו ואלישע לדרך כשהגיע זמנו של אליהו לעלות בסערה השמימה? מה אמר אליהו לאלישע לפני שהם יצאו משם?

גלגל. אליהו אמר לאלישע להישאר שם בגלגל.

 • מה ענה אלישע לאליהו? להיכן יצאו אליהו ואלישע לאחר תשובתו של אלישע?

נשבע שלא יעזוב אותו. בית אל.

 • מה אמרו בני הנביאים לאלישע כשהגיע לבית אל? מה ענה להם אלישע?

בני הנביאים אמרו לאלישע שהיום הקב"ה מסיר את אליהו מהם. הוא ענה להם לשתוק.

 • להיכן אמר אליהו לאלישע שהוא צריך ללכת לאחר שהגיע לבית אל? היכן רצה להשאיר את אלישע?

יריחו. בית אל.

 • בזמן שהותו של אלישע ביריחו, התקיים פעמיים דו שיח שחזר על עצמו ממקום אחר (בכל פעם דו שיח אחר). מהו דו השיח הזה והיכן הוא כבר התקיים?

בני הנביאים אמרו לאלישע שהיום הקב"ה לוקח את אליהו ואלישע ענה להם שעליהם לשתוק. דו שיח זה היה גם בבית אל.

אליהו אמר לאלישע שיישאר שם ואלישע נשבע לו שלא יעזוב אותו.

 • להיכן הגיעו אליהו ואלישע לאחר שעזבו את יריחו?

לנהר הירדן.

 • בקיעת הירדן:
 • כמה בני נביאים עמדו על שפת הירדן בשעה שאליהו בקע את נהר הירדן?

חמישים.

 • מה עשה אליהו כדי לבקוע את נהר הירדן?

כרך את אדרתו מעליו והכה את מי הירדן.

 • היכן עוד ראינו אדרת בחומר שלמדנו עד עתה?

אדרת שער שעשיו היה אדמוני.

אדרת אצל עכן שלקח אדרת מהחרם.

אליהו כיסה את פניו באדרת בהר חורב.

 • מה אמר אליהו לאלישע בשעה שעברו את הירדן?

שיבקש מה שייעשה לו.

 • מה הייתה תשובת אלישע לאליהו – מה ביקש ממנו לפני מותו?

שיהיה לו פי שניים רוח נבואה ממה שהיה לאליהו.

 • אליהו ענה לאלישע שבקשתו תתקיים בתנאי אחד – מהו תנאי זה? מדוע היה חשוב תנאי זה?

אם יראה אותו עולה בסערה השמימה. משום שאז אליהו יהיה במדרגה רוחנית גבוהה יותר והוא יוכל לתת לאלישע את מבוקשו.

 • אליהו אמר לאלישע שבקשתו קשה לקיום. מדוע?

משום שהוא אינו יכול לתת לאלישע משהו שלו עצמו אין – ואין לו נבואה כפולה ממעלתו.

 • עליית אליהו בסערה השמימה:
 • במה היו עסוקים אליהו ואלישע בזמן שאליהו עלה בסערה השמימה?

הם דיברו ביניהם.

 • מה גרם להפרדה בין אליהו לאלישע בשעה שאליהו עלה בסערה השמימה?

מרכבות וסוסי אש.

 • מה צעק אלישע בשעה שאליהו עלה בסערה השמימה? כתוב את לשון הפסוק ולאחר מכן הסבר אותו.

"אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" – רבי רבי אתה הייתה עוזר לעם ישראל כאילו שהיית מרכבות וחיילים ממש.

 • מה עשה אלישע בשעה שראה את אליהו עולה בסערה השמימה?

קרע את בגדיו.

 • היכן עוד מצאנו קריעת בגדים בחומר שלמדנו עד עתה?

יהושע וכלב קרעו בגדיהם לאחר שהמרגלים חטאו בדיבת הארץ.

דוד והאנשים שאיתו קרעו בגדיהם לאחר הריגת אבנר בן נר.

דוד קרע את בגדיו לאחר שבנו מת (לאחר חטא בת שבע).

אחאב קרע בגדיו לאחר ששמע את נבואת הפורענות של אליהו.

אחיה השילוני קרע את המעיל שלבש.

דוד קרע את כנף מעילו של שאול.

 • אלישע חוזר מעבר הירדן:
 • כיצד קרע אלישע את נהר הירדן?

הוא היכה את המים עם האדרת של אליהו.

 • מה אמר אלישע לפני שבקע את הירדן. כתוב את לשון הפסוק והסבר אותו.

איה ה' אלוקי אליהו אף הוא – ה' אלוקי אליהו לא השתנה ולכן הוא יכול לבקוע את הירדן למרות שאליהו איננו פה.

 • מה אמרו תלמידי הנביאים ביריחו כאשר הם ראו שאלישע בקע את הירדן?

שרוחו של אליהו נחה על אלישע.

 • מה עשו תלמידי הנביאים שביריחו לאחר שראו שאלישע בקע את הירדן?

באו לקראתו והשתחוו לו.

 • בקשת בני הנביאים מאלישע:
 • מה ביקשו בני הנביאים ביריחו מאלישע?

שחמישים בני חיל יילכו ויחפשו את אליהו.

 • מה הייתה תשובתו הראשונה של אלישע לבני הנביאים? מדוע שינה את דעתו?

בתחילה ענה שלא יילכו לחפש אך לאחר ששכנעו אותו, נתן להם רשות לחפש את אליהו.

 • מדוע חשבו בני הנביאים שהם יצליחו למצוא את אליהו? (מה חשבו שקרה לאליהו)

בני הנביאים חשבו שרוח ה' נשאה את אליהו לאחד ההרים או אחת הגאיות ולכן הם חשבו שהם ימצאו אותו שם.

 • כמה ימים חיפשו בני הנביאים את אליהו?

שלש.

 • הנס ביריחו:
 • אנשי יריחו אמרו לאלישע שהעיר יריחו היא עיר טובה לשבת בה. במה התבטא העובדה שהעיר יריחו הייתה עיר טובה לשבת בה?

היו בה שדות וכרמים.

 • מה הייתה הבעיה של אנשי יריחו שאלישע התבקש לפתור?

המים היו מזוהמים וגרמו למותם של תושבי יריחו.

 • מה ציווה אליהו את אנשי יריחו להביא לו כדי שיוכל למלא בקשתם?

צנצנת חדשה ומלח.

 • כיצד טיהר אלישע את מי יריחו (מה עשה ומה אמר)?

אלישע השליך את המלח למקור נביעת מי יריחו ואמר שה' אמר שריפא את המים האלה.

 • אלישע בדרך לבית אל:
 • מה עשו הנערים כשאלישע היה בדרכו חזרה לבית אל?

לעגו לו.

 • מה אמרו הנערים בשעה שהם לעגו לאלישע? מהי המשמעות של דבריהם?

הם אמרו לאלישע "עלה קרח". המשמעות של מה שאמרו – שאלישע אינו בדרגת אליהו הנביא שהיה לו שיער רב.

 • מה עשה אלישע לנערים שלעגו לו? מה הייתה תוצאת מעשה זה של אלישע?

הוא קילל אותם ובאו שני דובים והרגו אותם.

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ב':

 • הֶחֱשׁוּ – שתקו.
 • וַיִּגְלֹם – כרך את האדרת סביב ידו.
 • וַיִּפְצְרוּ בוֹ עַד בֹּשׁ – ביקשו שוב ושוב במשך זמן רב.
 • וְהַמַּיִם רָעִים – המים מזוהמים.
 • וְהָאָרֶץ מְשַׁכָּלֶת – הארץ הורגת את יושבי העיר.
 • וַתְּבַקַּעְנָה מֵהֶם אַרְבָּעִים וּשְׁנֵי יְלָדִים – הדובים בקעו ארבעים ושניים מהנערים שהיו שם, הם גרמו לבקיעת הגוף של ארבעים ושניים מהנערים.

 

 

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ג':

 

 • מלכות יהורם בן אחאב:
 • באיזו שנה למלכות יהושפט התחיל יהורם למלוך? כמה שנים מלך בסך הכל על ישראל?

18, 12.

 • הנביא אומר שיהורם היה אמנם מלך רשע אך חטא פחות מאביו. במה התבטא ההבדל בין יהורם לאחאב?

יהורם הסיר את העבודה הזרה של הבעל.

 • באלו חטאים של מלכי ישראל המשיך יהורם לחטוא?

בעגלי הזהב שהציב ירבעם.

 • מרד מואב בישראל:
 • הנביא אומר שכאשר מלך מואב היה משועבד תחת ישראל הוא היה מעלה מס למלכי ישראל. מה היה המס שמלך מואב היה מעלה בכל שנה?

100,000 אילים. 100,000 צאן יחד עם הצמר שלהם.

 • מתי מרד מלך מואב בישראל? מה היה שמו של מלך מואב שמרד בישראל?

לאחר מות אחאב. מישע.

 • ההכנות למלחמה נגד מואב:
 • מתי יצא יהורם מלך ישראל מהעיר שומרון כדי למנות את חיילי ישראל שייצאו למלחמה?

ביום שהגיע אלישע לשומרון.

 • למי פנה יהורם כדי שייצא איתו למלחמה?

ליהושפט מלך יהודה.

 • מה הייתה תשובתו של האדם אליו פנה יהורם בן אחאב?

שייצא איתו. "כמוני כמוך ...".

 • היכן עוד ראינו תשובה דומה של יהושפט כמו התשובה שיהושפט ענה ליהורם?

לאחאב כשביקש ממנו להצטרף אליו על מנת לכבוש את רמות גלעד.

 • דרך היכן הציע יהושפט ליהורם לעבור כדי לתקוף את מואב?

מדבר אדום.

 • מי הצטרף ליהודה וישראל במלחמה נגד מואב? מדוע הוא הצטרף?

מלך אדום – משום שאדום היו תחת שלטון יהודה.

 • חוסר המים במדבר:
 • כמה ימים הסתובבו בעלות הברית במדבר אדום ללא מים?

שבעה.

 • מלך ישראל ומלך יהודה הגיבו באופן שונה למחסור במים. כיצד הגיב כל אחד מהם?

מלך ישראל אמר שה' רוצה למסור אותם ביד אויביהם.

מלך יהודה אמר לקרוא לנביא.

 • מיהו הנביא שהיה יחד עם מחנה ישראל? מה הייתה המטרה לשמה הצטרף למחנה ישראל?

אלישע בן שפט הצטרף למחנה כדי להתנבא.

 • נבואת אלישע בן שפט:
 • בדבריו, מתאר עבדו של יהורם את אלישע כאדם שעשה פעולה מסוימת. מהי הפעולה ומדוע ציין עבדו של יהורם דווקא פעולה זו?

שפך מים על ידיו של אליהו, כדי להדגיש שאדם מתעלה על ידי שימוש תלמידי חכמים.

 • מה הייתה תגובתו הראשונה של אלישע לפנייתו של יהורם שיתנבא אליו?

שלא יפנה אליו אלא שיפנה לעבודה הזרה שעבדה אימו.

 • מה ענה יהורם לאלישע כשהלה סירב להתנבא אליו?

שזוהי שעת סכנה ולכן שלא יעורר את מידת הדין עליהם עתה.

 • מדוע בסופו של דבר הסכים אלישע להתנבא ליהורם?

משום שיהושפט היה איתו.

 • מה ביקש אלישע שיעשו על מנת שהוא יוכל להתנבא? כיצד יעזור לו דבר זה?

אלישע ביקש שיביאו לפניו נגן שינגן וכך יהיה שמח ותחול עליו נבואה.

 • היכן עוד ראינו אדם שניגנו לפניו על מנת שישתנה מצב רוחו?

שאול.

 • מה היה תוכן נבואתו של אלישע? מה היה הנס הגדול שהיה על פי נבואתו?

אלישע אמר שכל העמק יתמלא בורות מים למרות שלא יהיו קולות של גשם ורוח.

 • מהם חמשת הדברים שציווה אלישע את מלכי ישראל ויהודה לעשות לאחר שינצחו במלחמה?

להשמיד את הערים המבוצרות.

להשמיד את הערים הטובות.

לעקור כל עץ מאכל.

לסתום את כל המעיינות.

למלא את כל החלקות הטובות באבנים.

 • באיזה זמן ביום קרה הנס של מילוי העמק במים?

בזמן הקרבת תמיד של שחר.

 • המלחמה נגד מואב:
 • מי מבין אנשי מואב נאסף להילחם נגד ישראל?

כל חיילי מואב.

 • היכן נעמדו חיילי מואב במלחמתם נגד ישראל?

על הגבול.

 • מדוע חשבו חיילי מואב שהמים שבעמק היו דם?

מכיוון שהשתקפות קרני השמש הראתה כאילו המים היו דם.

 • כיצד הסבירו חיילי מואב את ה"דם" שהם ראו?

שלושת המלכים (יהודה, אדום וישראל) נלחמו זה נגד זה משום שהם רבו ביניהם על השלל והדם הוא מהמלחמה ביניהם.

 • לאחר שלשיטת צבא מואב, חיילי ישראל ויהודה נהרגו, מה מוטל עליהם לעשות עתה?

לקחת את השלל.

 • תוצאות המלחמה נגד מואב:
 • מהם ארבעת הדברים שעשו חיילי ישראל לאחר שניצחו במלחמה נגד ארם? האם קיימו את כל חמשת הציוויים שציווה אותם אלישע?

הרסו את כל הערים (הן את המבוצרות והן את היפות ולכן הם קיימו את כל מה שאמר להם אלישע משום שכאן כלולים שני ציוויים).

מילאו את החלקות הטובות באבנים.

סתמו את המעיינות.

הפילו את כל העצים המשובחים.

 • הנביא מציין שניצחון ישראל במלחמה היה ניצחון מוחלט ומציין פרט אחד מתוצאות המלחמה כדי להראות עד כמה מוחלט היה ניצחון זה. מהו הפרט שהנביא מציין?

שבעיר חרשת לא נשארו אבנים חוץ מאבני החומה.

 • כיצד ועל ידי מי הופלה חומת העיר חשרת?

הקלעים הפילו אותה.

 • היכן עוד ראינו הפלת חומה?

הפלת העיר יריחו.

אבל בית מעכה – ניסו להפיל את החומה עד שהאישה פנתה אל יואב.

במלחמה של אחאב נגד בן הדד – נפלה חומת אפק.   

 • מלך מואב מתייאש מהניצחון:
 • מהו הדבר הראשון שעשה מלך מואב כשראה שהוא אינו יכול לנצח את הצבאות שנלחמו נגדו?

לקח שבע מאות חיילים כדי לפרוץ את הדרך אל מלך אדום.

 • לאחר שהתייאש גם מלהרוג את מלך אדום – מה עשה מלך מואב? היכן עשה זאת?

העלה את בנו של מלך אדום לקרבן עולה על החומה.

 • מדוע כעס מלך אדום על ישראל?

משום שראה שבגלל ישראל הוא הסתבך במלחמה ובנו נהרג.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ג':

 

 • הָיָה נֹקֵד – היה ברשותו הרבה מאוד צאן.
 • כָּרִים – שוורים מפוטמים.
 • אֵילִים צָמֶר – צאן יחד עם הצמר שלהם.
 • כִּי קָרָא יְקֹוָק לִשְׁלֹשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה – שהרי ה' גזר על שלשת המלכים האלה.
 • עָשֹׂה הַנַּחַל הַזֶּה גֵּבִים גֵּבִים – העמק הזה ייעשה בורות בורות.
 • וּמִקְנֵיכֶם – הבהמות שהבאתם לשחוט אותם למאכל הצבא.
 • וַיִּצָּעֲקוּ מִכֹּל חֹגֵר חֲגֹרָה – כל הראויים להיות חיילים.
 • הָחֳרֵב נֶחֶרְבוּ הַמְּלָכִים – המלכים נהרגו.
 • וַיַּכּוּ בָהּ וְהַכּוֹת אֶת מוֹאָב – חיילי ישראל היכו וחזרו והיכו את מואב, חיילי ישראל הרגו הרבה מאוד חיילים מחיילי מואב.
 • עַד הִשְׁאִיר אֲבָנֶיהָ בַּקִּיר חֲרָשֶׂת – עד שבעיר שקראו לה חרשת, שהייתה עיר חזקה של מואב, לא נשארו אבנים חוץ מאבני החומה.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ד':

 

 • אשת הנביא:
 • מה צעקה אשת הנביא כלפי אלישע?

שבעלה היה ירא שמים ומת והשאיר אחריו חובות.

 • מה רצה הלווה לקחת מאשת הנביא תמורת חובו?

את שני בניה לעבדים.

 • מה שאל אלישע את האישה לאחר שצעקה אליו? מה ענתה לו האישה?

אלישע שאל את האישה מה יש לה בבית והאישה ענתה לו שיש לה רק כלי מלא בשמן.

 • מה אמר אלישע לאישה האלמנה לעשות כדי לשלם את חובה?

לשאול הרבה מאוד כלים, לשפוך שמן לתוך הכלים האלה, ולאחר מכן למכור את השמן.

 • מהו הנס שנעשה בשמן שהיה בכלי של האישה האלמנה?

השמן לא נגמר עד שהיא מילאה את כל הכלים.

 • אלישע בשונם:
 • היכן עוד למדנו על העיר שונם?

אבישג השונמית.

 • כשהיה אלשיע מגיע לשונם – מי הייתה מבקשת ממנו לסור אליה ולאכול אצלה לחם?

אישה חשובה.

 • מהם ארבעת הדברים שרצתה האישה השונמית לשים בעליה שהיא רצתה להכין לאלישע?

מטה, כסא, שולחן ומנורה.

 • הבטחת אלישע לאישה השונמית:
 • בדבריו לאישה השונמית (דרך גיחזי) שאל אלישע את האישה השונמית האם ניתן לעשות עבורה דבר כלשהו. אלישע הציע שני אנשים שהוא יכול לפנות אליהם כדי שיעזרו לה – מיהם שני האנשים האלה?

המלך או שר הצבא.

 • מה ענתה האישה השונמית להצעתו של אלישע? הסבר את דבריה.

בתוך עמי אנכי יושבת – אין אף אחד שמנסה לעשות לי רע ואינני צריכה עזרה בשום נושא.

 • מה היה התחום שהעלה גיחזי שבו ניתן לעזור לאישה השונמית? מדוע לא היה פיתרון למצבה בדרך הטבע?

לאישה אין בן ובעלה זקן כך שהיא אינה יכולה ללדת בדרך הטבע.

 • מה היה פרק הזמן שבו הבטיח אלישע לאישה השונמית שהיא תלד בן?

תשעה חודשים.

 • מה הייתה תגובת האישה השונמית להבטחתו של אלישע שהיא תלד בן?

שלא יבטיח לה דבר שלא יתקיים ויעמוד.

 • מות בנה של האישה השונמית:
 • היכן היה בן האישה השונמית כשהוא חלה ובמה היה עסוק?

בשדה עזר לקוצרים.

 • מה הייתה מחלתו של בן האישה השונמית?

כאב ראש.

 • מה אמר בעלה של האישה השונמית לאחד ממשרתיו כשבנו נהיה חולה?

שאהו אל אימו.

 • היכן היה בן האישה השונמית מרגע שחזר אל אימו ועד שנהיה חולה? באיזה זמן ביום מת?

על ברכי אימו. מת בצהריים.

 • מה עשתה האישה השונמית עם גופת בנה?

העלתה אותו לעלייתו של אלישע והניחה אותו על מיטתו של אלישע.

 • האישה השונמית בדרכה לאלישע:
 • מה ביקשה האישה השונמית מבעלה כדי שהיא תוכל ללכת לאלישע?

לשלוח אליה את אחד מהנערים ואחת האתונות.

 • מה הייתה תגובת בעלה של האישה השונמית לבקשת אשתו? מה ניתן ללמוד מתגובתו על מנהגם באותם ימים לעלות לפני הנביאים?

הוא לא הבין מדוע היא צריכה ללכת לאלישע שהרי לא היה ראש חודש או שבת. ניתן ללמוד מכך שבזמנם היה נהוג לעלות ולקבל את פני הנביאים בשבתות וראשי חודשים.

 • מה ענתה האישה השונמית לשאלת בעלה?

שאין שום סיבה מיוחדת שהיא צריכה ללכת לנביא.

 • מה אמרה האישה השונמית למשרתה בדרך לאלישע?

שיילך מהר ושלא יעכב את הרכיבה כדי שיהיה לה נוח יותר.

 • האישה השונמית מגיעה לאלישע:
 • היכן היה אלישע בשעה שהאישה השונמית הגיעה אליו לאחר מות בנה?

הר הכרמל.

 • מה אמר אלשיע לגיחזי לשאול את האישה השונמית כשהיא הגיעה אליו? מה ענתה האישה השונמית לשאלת גיחזי?

האם שלום לך, לבעלך ולבנך. היא ענתה שלום.

 • מה עשתה האישה השונמית כשהיא הגיעה לאלישע? מה רצה גיחזי לעשות לה?

היא החזיקה ברגליו של אלישע וגיחזי רצה להדוף אותה.

 • כיצד נימק אלישע את התנהגות האישה השונמית? מה אמר לגיחזי לעשות בגלל נימוק זה?

בגלל שנפשה מרה לה. אלישע אמר לגיחזי להרפות ממנה.

 • מדוע לא ידע אלישע את הסיבה שהאישה השונמית באה לפניו?

ה' לא אמר לו.

 • מה אמרה האישה השונמית כשהיא באה לפני אלישע?

שהיא לא ביקשה ממנו בן והיא לא ביקשה שישלה אותה.

 • ניסיון החייאת הנער על ידי גיחזי:
 • מה אמר אלישע לגיחזי לעשות כדי להחיות את בנה של האישה השונמית?

לקחת את משענתו ולשים את המשענת על פני הניער.

 • מה אסר אלישע על גיחזי לעשות בדרכו להחייאת בנה של האישה השונמית?

לא לברך אף אדם בשלום ולא לענות לאף אחד.

 • מה אמרה האישה השונמית לאלישע לאחר ששלח את גיחזי להחיות את בנה?

שהיא רוצה שהוא יבוא.

 • מדוע לא קם בנה של האישה השונמית לתחייה לאחר שגיחזי שם את המשענת על פניו?

משום שגיחזי לא היה ראוי שייעשה נס על ידו.

 • החייאת הנער על ידי אלישע:
 • מהו הדבר הראשון שעשה אלישע כשהוא הגיע לעלייתו על מנת להחיות את הנער?

סגר את הדלת.

 • היכן עוד ראינו אנשים שסגרו את הדלת?

(לוט סגר את דלת ביתו)

אהוד סגר את דלתות העליה.

האישה האלמנה סגרה את הדלת לפני שהיא התחילה לשפוך את השמן.

האישה השונמית סגרה את הדלת לאחר שהניחה את גופת בנה על מיטתו של אלישע.

 • מה עשה אלישע לאחר שסגר את דלת העלייה?

התפלל אל ה'.

 • כיצד החיה אלישע את בנה של האישה השונמית?

שכב על הילד, עיניו היו על עיניו של הילד, פיו על פיו, וכפיו על כפיו והוא השתטח על הילד.

 • לאחר החייאת בנה של האישה השונמית – מה קרה לבשר הנער?

הוא התחמם.

 • מה עשה אלישע על מנת שהוא יוכל לכוון יותר בתפילתו?

הסתובב בבית.

 • מה עשה הנער לפני שהוא פקח את עיניו? כמה פעמים עשה זאת?

התעטש שבע פעמים.

 • מהם שלושת הדברים שעשתה האישה השונמית לאחר שאלישע אמר לה לשאת את בנה?

נפלה על רגליה, השתחוותה לאלישע ונשאה את בנה.

 • סיר בני הנביאים:
 • היכן ישבו בני הנביאים ולמדו מאלישע?

גלגל.

 • מה אמר אלישע לנערו על מנת לבשל את האוכל לבני הנביאים?

לשים את הסיר על הכירה ולבשל נזיד.

 • אחד מבני הנביאים יצא ללקט דבר כלשהו – מהו דבר זה? מהו גידול הקרקע שמצא אותו בן נביא? מהי הבעיה עם מה שמצא?

ירקות. הוא מצא גפן שדה שפירותיו ארסיים.

 • מה היו מכינים עם גידולי הקרקע שליקט בן הנביא?

שמן.

 • מהי כמות גידולי הקרקע שליקט בן הנביא?

מלא בגדו.

 • מדוע השליכו בני הנביאים את פקועות השדה לתוך הסיר?

משום שהם לא ידעו שהם ארסיים.

 • מה צעקו בני הנביאים לאלישע לאחר שהם התחילו לאכול מהסיר אליו שפכו את פקועות השדה?

שיש מוות בסיר.

 • כיצד ביטל אלישע את הארס שהיה בסיר של בני הנביאים?

השליך לתוכו קמחץ

 • היכן עוד ראינו נס שנעשה עם קמח?

האישה הצרפתית שהאכילה את אלישע.

 • האיש מבעל השלישה:
 • מהם שני הדברים שהביא האיש מבעל שלישה לאלישע?

עשרים לחם שעורים.

שיבולים רכים שהם עדיין רכים.

 • מה אמר אלישע למשרתו לעשות עם האוכל שהביא לו האיש מבעל שלישה?

לתת אותו לפני בני הנביאים.

 • מה היה חשש משרתו של אלישע ממה שאמר לו אלישע לעשות עם האוכל?

שכמות האוכל לא תספיק לכולם.

 • כיצד הפיג אלישע את חששו של משרתו?

הוא אמר שה' אמר לו שהאוכל יספיק לכולם.

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ד':

 

 • אָסוּךְ שָׁמֶן – כלי מלא בשמן.
 • אִשָּׁה גְדוֹלָה – אישה חשובה.
 • וַתַּחֲזֶק בּוֹ לֶאֱכָל לָחֶם – הפצירה בו לאכול אצלה סעודה.
 • הִנֵּה חָרַדְתְּ אֵלֵינוּ אֶת כָּל הַחֲרָדָה הַזֹּאת – כהכרת טובה על שאת טרחת בשבילנו את כל הטרחה הזאת.
 • בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יֹשָׁבֶת – אני יושבת בתוך משפחתי ואין אחד מהם מנסה לעשות לי דבר רע.
 • אֲבָל בֵּן אֵין לָהּ – באמת, אין לה בן.
 • אַל תְּכַזֵּב בְּשִׁפְחָתֶךָ – אל תבטיח לי דבר שלא יתקיים ויעמוד.
 • לֹא תַשְׁלֶה אֹתִי – אל תבטיח לי דבר שלא יתקיים בסוף.
 • וְאֵין קָשֶׁב – לא היה ניתן לשמוע קולות מכיוון הנער כיוון שהוא לא קם לתחייה.
 • וַיִּגְהַר עָלָיו – אלישע השתטח על הנער שמת.
 • וַיָּחָם בְּשַׂר הַיָּלֶד – בשר הילד שמת התחמם.
 • שְׁפֹת הַסִּיר הַגְּדוֹלָה – תשים את הסיר על מקום מושבה, על הכירה.
 • אֹרֹת – ירקות.
 • פַּקֻּעֹת שָׂדֶה – גידולים מרים שמכינים מהם שמן.
 • וַיְפַלַּח אֶל סִיר הַנָּזִיד – בן הנביא בא וחתך את פקועות השדה, ולאחר מכן השליך אותם לתוך הסיר.
 • וְכַרְמֶל בְּצִקְלֹנוֹ – שיבולים רכים כשהם עדיין בקליפותיהם.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ה':

 

 • נעמן:
 • מה היה מעמדו של נעמן בעיני מלך ארם? מדוע?

היה חשוב מאוד. מכיוון שעל ידו הייתה תשועה גדולה במלחמה של ארם נגד עם ישראל.

 • מה היה תפקידו של נעמן?

שר צבא.

 • במה היה חולה נעמן?

שר צבא.

 • הנערה השבויה:
 • כיצד נשבתה הנערה מישראל?

חיילי ארם יצאו בקבוצות קטנות כדי להילחם נגד ישראל והם שבו אותה.

 • מה היה תפקידה של הנערה השבויה?

לשרת את אשת נעמן.

 • מה היה הפיתרון אותו הציעה הנערה השבויה כדי לרפא את נעמן?

שהנביא יתפלל עליו.

 • נעמן הולך לאלישע:
 • למי פנה נעמן וסיפר את דברי הנערה השבויה שאמרה שיילך לאלישע? מה היה פתרונו של אותו אדם?

למלך ארם. הוא אמר שהוא ישלח איגרת למלך ישראל.

 • היכן עוד ראינו שליחת אגרות?

איזבל שלחה לאנשי עירו של נבות.

 • מהם שלושת הדברים שלקח נעמן איתו כמנחה לאלישע?

עשר ככרות כסף.

ששת אלפים מטבעות זהב.

עשר חליפות בגדים.

 • מה עשה ומה אמר יהורם מלך ישראל לאחר שקיבל את אגרתו של מלך ארם ובו דרישתו לריפוי נעמן?

קרע את בגדיו ואמר שמלך ארם מחפש תירוץ לצאת נגדו למלחמה משום שהוא יודע שאין בכוחו לרפא את נעמן.

 • היכן עוד ראינו מלך שאמר על מלך ארם שהוא מחפש תירוץ לצאת נגדו למלחמה?

אחאב על בן הדד.

 • מה אמר אלישע ליהורם לאחר ששמע את הדרך שבה הוא (יהורם) הגיב לדרישתו של בן הדד לרפא את נעמן?

שיבוא לפניו והוא ירפא את נעמן כדי שנעמן יידע שיש אלוקים בישראל.

 • ריפוי נעמן מהצרעת:
 • מה אמר שליחו של אלישע לנעמן לעשות כדי להתרפא מהצרעת?

לטבול בנהר הירדן שבע פעמים.

 • מדוע כעס נעמן על הדרך שבה אמר לו אלישע שהוא יתרפא מצרעתו (כתוב שני דברים)?

מכיוון שנעמן חשב שאלישע בעצמו ייצא אליו וירפא אותו ואלישע הוציא אליו את משרתו.

מכיוון שכבר טבל בנהרות גדולים מנהר הירדן.

 • כיצד חשב נעמן בתחילה שאלישע ירפא אותו מהצרעת?

על ידי שיניף את ידו לכיוון הצרעת.

 • מהם שני הנהרות שנעמן טבל בהם עוד לפני שהוא הגיע לאלישע? מדוע נהרות אלו היו חשובים בעיניו יותר מנהר הירדן?

אמנה ופרפר – משום שהם נהרות גדולים יותר.

 • כיצד שכנעו עבדיו של נעמן את נעמן לעשות כפי שאמר לו אלישע על מנת להתרפא מהצרעת?

הם אמרו לו שגם לו היה אלישע אומר לו לעשות דבר שדורש ממנו הרבה היה ראוי שיעשה כן, ואם אלישע סך הכל אמר לו לטבול בנהר הירדן שבע פעמים – כדאי שיעשה כן.

 • מהו תיאור הנביא לבשרו של נעמן לאחר שנטהר?

חזר להיות כמו עור של נער קטן.

 • חזרתו של נעמן לאלישע לאחר שנטהר:
 • מהם שני הדברים שאמר נעמן לאלישע לאחר שהתרפא מהצרעת?

שהוא יודע שה' הוא האלוקים.

הציע לאלישע לקחת מנחה.

 • מה ביקש נעמן מאלישע להחזיר איתו לדמשק ובאיזו כמות? מה היה הצורך של נעמן בכך?

עפר מארץ ישראל בכמות ששתי פרדות יכולות לשאת. נעמן רצה לבנות מזבח לה' עם עפר זה.

 • על מה ביקש נעמן סליחה מאלישע?

שכאשר אדונו – מלך ארם – ילך להשתחוות בבית רימון לאלוהיו והוא יישען על נעמן – נעמן יצטרך להשתחוות איתו.

 • גיחזי ונעמן:
 • מהו המרחק שהתרחק נעמן מאלישע לפני שגיחזי הלך אליו?

כברת ארץ.

 • מה נשבע גיחזי לאחר שנעמן נפרד מאלישע?

שהוא ייקח משהו מענמן.

 • מה עשה ומה אמר נעמן כשהוא ראה את גיחזי?

נפל מעל המרכבה לקראת גיחזי ושאל אם הכל בסדר עם אלישע.

 • לפי דברי גיחזי לנעמן – מהי הסיבה שאלישע שינה את דעתו ועכשיו כן רוצה לקחת מנחה מנעמן?

משום שבאו אליו שני בני נביאים מהר אפרים.

 • מהי המנחה ביקש גיחזי מנעמן? מה נתן נעמן לגיחזי בפועל?

גיחזי ביקש ככר כסף ושתי חליפות בגדים. נעמן נתן לו שתי ככרות כסף ושתי חליפות בגדים.

 • גיחזי חוזר לאלישע:
 • מי נשא את המנחה שנעמן נתן לגיחזי?

שני נעריו של גיחזי.

 • היכן הניח גיחזי את המנחה שקיבל מנעמן? מדוע?

בבית שמור כדי שאף אחד לא יראה זאת.

 • מה שאל אלישע את גיחזי מיד לאחר שגיחזי חזר מנעמן?

אלישע שאל את גיחזי להיכן הוא הלך. גיחזי ענה שהוא לא הלך לשום מקום.

 • מה אמר אלישע לגיחזי לאחר שהאחרון ניסה להתחמק ולא לומר היכן הוא היה באמת?

שרוחו הייתה שם איתו עם נעמן ושאין זה השמן המתאים לקחת כסף כדי לקנות איתו כל מיני דברים.

 • מה קילל אלישע את גיחזי?

שצרעתו תדבק בו עד עולם.

 • היכן עוד ראינו אדם שקילל אדם אחר בקללה דומה לקללה שבה קילל אלישע את גיחזי?

דוד את יואב לאחר שהרג את אבנר בן נר.

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ה':

 

 • וּנְשֻׂא פָנִים – כולם היו מכבדים אותו.
 • וַאֲרָם יָצְאוּ גְדוּדִים – יצאו קבוצות קטנות של לוחמים מחיילי ארם כדי להילחם נגד ישראל.
 • אַחֲלֵי אֲדֹנִי לִפְנֵי הַנָּבִיא אֲשֶׁר בְּשֹׁמְרוֹן – בקשתו של נעמן, תהיה לפני הנביא בשומרון.
 • אָז יֶאֱסֹף אֹתוֹ מִצָּרַעְתּוֹ – אז נעמן יתרפא מהצרעת.
 • כִּי מִתְאַנֶּה הוּא לִי – הוא מבקש עלילה עליי.
 • הוֹאֵל – בבקשה.
 • וַיָּצַר כִּכְּרַיִם כֶּסֶף בִּשְׁנֵי חֲרִטִים – נעמן קשר את שתי כיכרות הכסף בשני כיסי הבגדים שלו.
 • הָעֹפֶל – המגדל.

 

 

 

 

תשבץ חזרה

מלכים ב' פרקים א' – ה'.

 

 

מאוזן

 1. נהרות דמשק בהם טבל נעמן לפני שהגיע לאלישע.
 2. אליהו כרך אותו סביב ידו כדי לבקוע את הירדן.
 3. איתן היה בנה של האישה השונמית כשחלה.
 4. שם הניח גיחזי את מנחתו של נעמן.
 5. אלישע שלח אותו עם גיחזי כדי להחיות את הנער.
 6. העבודה הזרה שאחזיה שלך לשאול אותו אם יחיה.
 7. 10. אלישע ביקש להביא אותו כדי שיוכל להתנבא.
 8. 11. אלישע טיהר את מי יריחו על ידו.
 9. 12. אחיו של אחזיה שמלך על ישראל.
 10. 13. רצו לקחת את בניה של האישה האלמנה ל...

 

 

מאונך

 1. היה על מותניו של אליהו.
 2. היו נוהגים לעלות לנביאים בימים אלה.
 3. הפילו את חומת העיר חרשת.
 4. משם יצאו אליהו ואלישע יחד.
 5. העבודה הזרה לה השתחווה מלך ארם.

 

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ו':

 

 • נס הצפת הקורה:
 • מדוע ביקשו בני הנביאים (תלמידי הנביאים) מאלישע לבנות להם בית מדרש חדש?

משום שהמקום הקודם היה צר מידי מלהכיל אותם.

 • מה היה תפקיד כל אחד מבני הנביאים בבניית בית המדרש החדש?

כל אחד מהם לקח קורה איתו הוא בנה את בית המדרש.

 • היכן רצו בני הנביאים לבנות את בית המדרש החדש?

על נהר הירדן.

 • מהיכן רצו בני הנביאים לקחת את הקורות איתם הם יבנו את בית המדרש?

מהיער שליד נהר הירדן.

 • מה ביקש אחד מבני הנביאים מאלישע בשעה שהוא הלך לבנות את בית המדרש החדש? האם אלישע הסכים?

בן הנביא ביקש שאלישע יצטרף אליהם ואלישע הסכים לכך.

 • מה קרה ללהב הגרזן של אחד מבני הנביאים בשעה שהוא כרת עצים? מדוע בעיה זו הייתה גדולה יותר ממקרה דומה אחר?

להב הגרזן נפל אל המים והגרזן היה שאול ולבן הנביא לא היה מספיק כסף לשלם תמורתו.

 • כיצד פתר אלישע את בעיית בן הנביא?

הוא השליך חתיכת עץ וגרם ללהב לצוף על המים.

 • מלך ארם מנסה להרוג את יהורם מלך ישראל:
 • "אֶל מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמֹנִי תַּחֲנֹתִי" – מה עשה מלך ארם לפי האמור בפסוק? מדוע?

היה מתייעץ עם עבדיו היכן להתחבא ולתפוס את יהורם מלך ישראל.

 • כיצד ידע יהורם להינצל ממלך ארם?

אלישע היה מזהיר אותו באלו מקומות לא לעבור.

 • מדוע התרגז מלך ארם?

משום שראה שסודותיו מתגלים.

 • כיצד חשב מלך ארם שיהורם יודע היכן חייליו מתחבאים ואורבים לו?

הוא חשב שיש בין עבדיו מרגל.

 • היכן עוד ראינו מלך שחשב שאחד מעבדיו מרגל לטובת אויבו?

שאול חשב שעבדיו מרגלים לטובת דוד.

 • מהו ההסבר שנתן אחד מעבדיו של מלך ארם למלך ארם כדי להסביר את העובדה שיהורם ידע היכן אורבים לו חיילי ארם?

שאלישע הנביא מגלה ליהורם היכן עבדיו מתחבאים.

 • מה אמר מלך ארם לעבדיו לעשות לאחר שנודע לו כיצד יהורם יודע היכן חייליו אורבים לו?

להביא אליו את אלישע.

 • חיילי ארם מנסים להביא את אלישע למלך ארם:
 • היכן היה אלישע כשחיילי ארם ניסו לתפוס אותו?

דותן.

 • הנביא מתאר את הצבא הגדול ששלח מלך ארם על מנת לתפוס את אלישע. כתוב את התיאור שבו תיאר הנביא צבא זה.

וַיִּשְׁלַח שָׁמָּה סוּסִים וְרֶכֶב וְחַיִל כָּבֵד.

 • באיזה זמן ביום הגיעו חיילי ארם לתפוס את אלישע?

בלילה.

 • מה ראה ומה אמר משרתו של אלישע כשהוא קם בבוקר?

הוא ראה את חיילי ארם מקיפים את העיר דותן ושאל את אלישע איך הם יינצלו.

 • מה ענה אלישע למשרתו?

שיש יותר חיילים איתם מכמות החיילים של חיילי ארם.

 • מה ביקש אלישע בתפילתו אל ה' לאחר ששמע את דברי הנער?

שיפקח את עיני הנער כדי שיוכל לראות את המרכבות וסוסי האש.

 • לאחר שהרגיע את משרתו – מה ביקש אלישע בתפילתו מה' לעשות? מה אמר אלישע לחיילי ארם לאחר שה' קיבל את תפילתו?

להכות את חיילי ארם בסנורים. לאחר שהוכו בסנוורים, אלישע אמר לחיילי ארם שהם אינם נמצאים בדותן.

 • להיכן הוליך אלישע את חיילי ארם?

לשומרון.

 • חיילי ארם מגיעים לשומרון:
 • מה ביקש אלישע בתפילתו תה' לאחר שהוביל את חיילי ארם לשומרון?

שה' יפקח את עיניהם.

 • מה שאל יהורם מלך ישראל את אלישע כשראה את חיילי ארם מובלים לשומרון? מה הייתה תשובתו של אלישע?

שאלת יהורם – האם להרוג אותם. תשובת אלישע – האם אתה שבית את החיילים האלה שאתה רוצה להרוג אותם?

 • מה אמר אלישע ליהורם לעשות לחיילי ארם?

להאכיל אותם בסעודה גדולה.

 • מה עשה יהורם לחיילי ארם לאחר שהאכיל אותם?

שילח אותם חזרה אל מלך ארם.

 • מהו הדבר שנפסק לאחר שיהורם שילח חזרה את חיילי ארם למלך ארם? מדוע?

הם הפסיקו להטמין לו מארבים משום שאלישע היה תמיד אומר ליהורם היכן מתחבאים חיילי ארם.

 • בן הדד מטיל מצור על שומרון:
 • מהן שתי הסיבות לכך שהיה רעב גדול בעיר שומרון?

לא ירדו גשמים והיה מצור.

 • הנביא מתאר עליית מחירים גדולה שהייתה בעקבות המחסור באוכל. אלו דברים מציין הנביא שעלו ביוקר ומה היה מחירם.

ראש חמור – שמונים כסף.

רבע קב צואת יונים – חמישה כסף.

 • יהורם עובר על חומת העיר שומרון:
 • מה צעקה האישה לעבר יהורם בשעה שהוא עבר על החומה?

שיושיע אותה.

 • מה הייתה תגובתו הראשונה של יהורם לדברי האישה? כיצד הגיב לאחר מכן? מדוע היה שוני בין התגובות?

בתחילה שאל אותה האם יושיע אותה מהגורן או מהיקב משום שאין לו במה להושיע אותה. לאחר שהבין שייתכן שיש סיבה אחרת שהיא צועקת אליו, הוא שאל אותה פעם נוספת מה הבעיה שלה.

 • מהו הסיפור שסיפרה האישה ליהורם שבעקבות סיפור זה היא פונה אליו בבקשה לעזרה?

היא סיכמה עם חברתה שיום אחד הם יאכלו את בנה וביום למחרת הם יאכלו את בן החברה ועכשיו החברה לא עומדת בחלקה בהסכם.

 • מהו המעשה שעשה יהורם כששמע את דברי האישה? מה ראה העם כתוצאה ממעשה זה?

יהורם קרע את בגדיו והעם ראה שק מתחת לבגדיו.

 • לאחר ששמע את דברי האישה – מה נשבע יהורם שהוא יעשה? מדוע?

שהוא יהרוג את אלישע באותו היום משום שאלישע היה יכול לבטל את הרעב ואז לא היה קורה הסיפור עם האישה.

 • יהורם מנסה להרוג את אלישע:
 • מי ישב עם אלישע בביתו בשעה שיהורם ניסה להרוג אותו?

זקני הסנהדרין.

 • מדוע שלח יהורם שליח שיילך לפניו אל אלישע?

שישמור עליו שלא יברח.

 • כיצד קרא אלישע ליהורם כאשר הוא דיבר עליו בפני הזקנים? הסבר ביטוי זה.

בן המרצח משום שאחאב הרג את נבות.

 • מה אמר אלישע לזקנים לעשות לפני שהשליח יספיק להיכנס אל הבית?

שיסגרו את הדלת ולא ייתנו לו להיכנס.

 • היכן עוד ראינו בחומר סגירת דלת?

(לוט סגר את דלת ביתו)

אהוד סגר את דלתות העליה.

האישה האלמנה סגרה את הדלת לפני שהיא התחילה לשפוך את השמן.

האישה השונמית סגרה את הדלת לאחר שהניחה את גופת בנה על מיטתו של אלישע.

כשאלישע החיה את הנער.

 • מה אמר השליח ליהורם לאחר שהוא ראה שאלישע סגר את הדלת?

שהרעב הוא מאת ה' ואין מה לעשות בנידון.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ו':

 

 • הוֹאֶל נָא וְלֵךְ אֶת עֲבָדֶיךָ – התרצה עכשיו ותלך עם עבדיך.
 • וְאֶת הַבַּרְזֶל נָפַל אֶל הַמָּיִם – להב הגרזן שהיה עשוי מברזל נפל אל מי הירדן.
 • וַיִּקְצָב עֵץ – אלישע כרת חתיכת עץ.
 • אֶל מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמֹנִי תַּחֲנֹתִי – אל מקום מכוסה ונסתר אני אחנה עם צבאי.
 • כִּי שָׁם אֲרָם נְחִתִּים – משום ששם חיילי ארם חונים ומחכים להתקיף אותך.
 • וַיִּסָּעֵר לֵב מֶלֶךְ אֲרָם – מלך ארם התרגז.
 • לְכוּ וּרְאוּ אֵיכֹה הוּא – תלכו ותראו היכן הוא נמצא.
 • וַיִּכְרֶה לָהֶם כֵּרָה גְדוֹלָה – יהורם עשה סעודה גדולה לחיילי ארם.
 • הֲלוֹא קוֹל רַגְלֵי אֲדֹנָיו אַחֲרָיו –אני רואה בנבואה שקול רגלי אדונו של השליח באים.
 • מָה אוֹחִיל לַיקֹוָק עוֹד – מה אקווה עוד לה'.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ז':

 

 • נבואת אלישע לגמר הרעב:
 • אלישע אמר למי שהיה איתו שהרעב עתיד להיגמר וכתוצאה משפע האוכל הגדול יירדו המחירים. מה יהיה מחירם של דברי המאכל לאחר ירידת המחירים?

סאה סולת יעלה שקל. שתי סאים שעורים יעלו שני שקלים.

 • מה היה תפקידו של השליש שזלזל בדבריו של אלישע? היכן עוד ראינו אדם שהיה לו תפקיד דומה?

המלך נשען על ידו. נעמן.

 • מה היה תוכן דבריו של השליש בשעה שהוא זלזל בדבריו של אלישע?

שגם אם ה' יעשה ארובות בשמים ויוריד משם אוכל – לא יירדו המחירים כמו שאלישע אמר.

 • מה יהיה עונשו של השליש?

הוא יראה את הנבואה מתקיימת אך הוא לא יוכל ליהנות ממנה.

 • המצורעים בפתח שער העיר שומרון:
 • כמה מצורעים היו?

ארבעה.

 • כיצד הגיעו המצורעים למסקנה שעדיף להם להיכנע לפני ארם?

הם אמרו שאם הם יישבו בפתח שער העיר שומרון הם ימותו מרעב, לפחות הם יכולים ללכת למחנה ארם ויש סיכוי שהם ישאירו אותם בחיים ויתנו להם אוכל.

 • המצורעים מגיעים למחנה ארם:
 • באיזה זמן ביום הגיעו המצורעים למחנה ארם?

בערב.

 • מדוע ברחו חיילי ארם מהמחנה לפני שהמצורעים הגיעו לשם?

משום שה' השמיע קולות של צבא גדול כאילו שצבא ארם הולך להיות מותקף.

 • מה היה ההסבר שנתנו חיילי ארם לקולות שהם שמעו?

שמלך ישראל שכר את צבאות מצרים וחת לעזור לו במלחמה נגד ארם.

 • אלו צבאות חשבו חיילי ארם שמלך ישראל שכר שיעזרו לו?

מצרים וחת.

 • מהם שני הדברים שעשו המצורעים כשנכנסו לאוהלים הריקים במחנה ארם?

אכלו ושתו.

הטמינו אוצרות.

 • המצורעים מספרים ליהורם שמחנה ארם ריק:
 • מדוע החליטו המצורעים לספר ליהורם ושאר העם שמחנה ארם ריק (ולא להמשיך לאכול ולשתות כפי שהם עשו עד אז)?

מכיוון שהדבר יתגלה בכל מקרה ואז יאשימו אותם שהם לא סיפרו.

 • מיהם הראשונים להם סיפרו המצורעים שמחנה ארם ריק?

שומרי העיר שומרון.

 • יהורם מגלה שמחנה ארם ריק:
 • מה היה הסבר של יהורם לכך שמחנה ארם היה ריק?

שהם הטמינו מארב – הם ידעו שהאנשים בישראל רעבים ולכן הם השאירו מחנה ריק והם מתחבאים בחוץ כדי לתפוס את מי שייכנס לתוך המחנה.

 • מהו הפיתרון שהציע אחד מעבדיו של יהורם כדי לבדוק אם מחנה ארם הוא באמת ריק?

שייקחו חמישה סוסים עם רוכביהם למחנה ארם והם יבדקו אם ייצאו אליהם חיילי ארם.

 • לפי דברי עבדו של יהורם – מדוע אין לחוס על חמשת הסוסים ולהימנע משליחתם?

משום שאם הם יישארו בעיר הם בכל מקרה ימותו.

 • כמה רוכבים בסופו של דבר שלח יהורם למחנה ארם? מדוע?

שניים מכיוון שחס לשלוח חמישה.

 • עד היכן הגיעו הרוכבים כשהלכו אחרי חיילי ארם לבדוק לאן מועדות פניהם?

עד הירדן.

 • מה ראו הרוכבים לכל אורך הדרך עד הירדן?

שחיילי ארם השליכו את חפציהם.

 • סיום הרעב:
 • מה הייתה התוצאה הישירה מכך שמחנה ארם ברח?

הרעב הופסק והתקיימו דברי הנבואה.

 • מה עשה העם לאחר שהתברר סופית שמחנה ארם באמת ריק?

יצא למחנה ארם כדי לקחת משם אוכל.

 • מהו התפקיד אליו מינה יהורם את השליש שזלזל בדבריו של אלישע?

לעמוד בשער העיר ושלמור עליו.

 • מה עלה בגורלו של השליש? מדוע?

העם רמס אותו. כדי שיתקיימו דברי הנבואה שאלישע אמר לו שהוא יראה את הנבואה מתקיימת אך הוא לא ייהנה ממנה.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ז':

 

 • וַיָּקוּמוּ בַנֶּשֶׁף לָבוֹא אֶל מַחֲנֵה אֲרָם – המצורעים קמו בערב כדי להיכנס אל מחנה ארם.
 • כִּי אִם הַסּוּס אָסוּר – אלא כל הסוסים קשורים אל מקום אבוסם.
 • הִנָּם כְּכָל הֲמוֹן יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר תָּמּוּ – ואם ייצאו למחנה ארם וימותו, גורלם הוא כמו חלק גדול מהעם שכבר מת בשנות הרעב.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק ח':

 

 • האישה השונמית הולכת לארץ פלשתים:
 • מדוע הלכה האישה השונמית לארץ פלשתים? מי אמר לה לעשות כן?

אלישע אמר לה שעתיד להיות רעב בארץ.

 • לכמה שנים הלכה האישה השונמית לארץ פלשתים?

שבע.

 • מה גילתה האישה השונמית לאחר שחזרה משהותה בארץ פלשתים?

שמישהו לקח את השדה והבית שלה.

 • במה היה יהורם עסוק בשעה שהאישה השונמית באה לספר לו על העוול שנעשה לה?

גיחזי סיפר לו את כל הניסים שעשה אלישע.

 • מה היה פסק דינו של יהורם בעניינה של האישה השונמית?

ציווה להחזיר לה את הבית, השדה והפירות שצמחו לאורך שבע השנים.

 • אלישע בדמשק:
 • לשם מה הגיע אלישע לדמשק?

כדי למשוח את חזאל.

 • מה ציווה בן הדד את חזאל לעשות כשאלישע הגיע לדמשק?

שישאל אותו האם יחיה ממחלה זו.

 • כמה גמלים הובילו את המנחה של בן הדד לאלישע? מה כללה מנחה זו?

ארבעים. כל טוב דמשק.

 • מה הייתה תשובתו של אלישע לחזאל?

שיאמר לו שהוא יחיה ממחלה זו אך הא עתיד למות.

 • ראינו בעבר מלכים נוספים ששאלו וביררו האם מישהו יתרפא ממחלה – מיהם ובאיזה מקרים?

ירבעם שאל את אחיה האם בנו אבים יתרפא מהמחלה.

אחזיה שאל את בעל זבוב האם יחיה ממחלתו.

 • מה עשה אלישע לאחר שענה את תשובתו לחזאל? כיצד הסביר את מעשהו לחזאל?

סובב את פניו ובכה. בגלל שחזאל עתיד להרוג אנשים רבים מישראל.

 • מה הייתה תגובתו של חזאל כששמע את הסברו של אלישע לבכיו? מה ענה לו אלישע?

חזאל שאל האם כלב כמוהו יכול להרוג אנשים רבים מישראל. אלישע ענה לו שה' הראה לו שהוא עתיד למלוך על ארם.

 • מהם ארבעת הדברים שאלישע אמר לחזאל שהוא עתיד לעשות?

להעלות את מבצריהם באש.

להרוג את בחוריהם.

לבקע את הבנים הקטנים של עם ישראל.

להרוג את נשותיהם שבהריון.

 • כיצד הרג חזאל את בן הדד?

לקח בגד עבה טבל אותו במים קרים כאילו כדי לצנן את חומו של בן הדד אך הקור קירר את גופו של בן הדד יותר מידי.

 • מלכות יהורם בן יהושפט:
 • בן כמה היה יהורם כשמלך וכמה שנים מלך על יהודה?

32, 8.

 • מדוע לא השמיד ה' את יהודה למרות החטאים הרבים של יהושפט?

בזכותו של דוד.

 • מהו ההסבר שנותן הנביא לכך שיהורם חטא בחטאים שבהם הוא חטא?

כי בת אחאב הייתה לו לאישה .

 • עם מי התחתן יהורם? מה היה הקשר שלה למלכות ישראל?

עתליה בת אחאב.

 • מי מרד ביהודה בזמן מלכותו של יהורם?

אדום.

 • היכן נקבר יהורם בן יהושפט?

בעיר דוד.

 • מלחמת יורם באדום:
 • מדוע נלחם יורם נגד אדום?

הם מרדו בו והמליכו עליהם מלך.

 • מי יצא להילחם יחד עם יהורם נגד אדום?

כל המרכבות של צבא ישראל.

 • מדוע נלחם יורם נגד אדום דווקא בלילה?

משום שהוא פחד להילחם ביום.

 • מה עשו חיילי יהודה מיד לאחר שהם נלחמו מעט נגד חיילי אדום? מדוע?

הם ברחו מיד לאוהליהם משום שהם פחדו להמשיך ולהילחם.

 • מהם שני הדברים שעשו יהורם וחייליו במלחמה נגד אדום בגלל הפחד להילחם?

נלחמו בלילה וברחו מיד לאחר שהכו מעט מחיילי אדום.

 • כמה זמן עמד המרד של אדום בעינו?

גם עד כתיבת ספר מלכים.

 • איזו עיר נוספת מרדו ביהודה לאחר שראו את הצלחת המרד של אדום?

לבנה.

 • מלכות אחזיה בן יהורם:
 • בן כמה היה אחזיה כשהתחיל למלוך וכמה שנים מלך?

22, 1.

 • מהו ההסבר שנתן הנביא לכך שאחזיה היה מלך רשע?

היה חתן של בית אחאב.

 • מי הייתה אימו של אחזיה ומה היה קרבת משפחתה לאחאב ולעמרי?

עתליה, הייתה בת אחאב ונכדת עמרי.

 • נגד מי יצא אחזיה למלחמה יחד עם יהורם מלך ישראל? היכן התקיימה מלחמה זו?

ארם. רמות גלעד.

 • להיכן הלך יהורם להתרפא לאחר שנפצע במלחמה נגד ארם?

ליזרעאל.

 • מה עשה אחזיה מלך יהודה לאחר שראה שיהורם מלך ישראל נפצע?

ירד ליזרעאל כדי לבקרו.

 • איזו מלחמה נוספת התקיימה בהקשר של רמות גלעד?

אחאב רצה לכבוש את רמות גלעד מארם.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ח':

 

 • וַיַּעֲמֵד אֶת פָּנָיו – אלישע סובב את פניו לצד אחר.
 • וַיָּשֶׂם עַד בֹּשׁ – אלישע השאיר את פניו מופנים כלפי אותו צד למשך זמן רב.
 • וְעֹלְלֵיהֶם תְּרַטֵּשׁ – תבקע את הבנים הקטנים של עם ישראל.
 • וַיִּקַּח הַמַּכְבֵּר – חזאל לקח בגד עבה.

 

שאלות – מלכים ב' פרק ט':

 

 • ציווי אלישע לאחד מבני הנביאים:
 • מה אמר אלישע לבן הנביא לעשות כדי שהוא ירוץ מהר יותר?

לחגור מתניו.

 • להיכן שלח אלישע את בן הנביא?

רמות גלעד.

 • מה ציווה אלישע את בן הנביא לקחת איתו? לשם מה?

פך שמן כדי למשוח את יהוא למלך.

 • להיכן יכניס בן הנביא את יהוא כדי למשוח אותו למלך?

חדר פנימי.

 • היכן עוד ראינו שאלישע ציווה מישהו לחגור מתניו?

את גיחזי כשהלך להחיות את בן האישה השונמית.

 • היכן עוד ראינו את הביטוי "חדר בחדר"?

בן הדד הרח לשם במלחמה נגד אחאב.

מיכיהו אמר לצדקיה שלאחר שאחאב יפסיד במלחמה הוא יברח לחדר בחדר.

 • מה אמר אלישע לבן הנביא לעשות מיד לאחר שהוא ימשח את יהוא למלך על ישראל? מדוע?

לברוח כדי שלא יתפסו אותו.

 • בן הנביא מושח את יהוא למלך:
 • כשבן הנביא הגיע לרמות גלעד, יהוא ישב יחד עם שאר מפקדי הצבא. כיצד הקים בן הנביא את יהוא?

הוא אמר לו שהוא צריך לומר לו דבר חשוב.

 • מה ציווה בן הנביא את יהוא לעשות לאחר שהוא ימלוך על ישראל?

להשמיד את בית אחאב.

 • מהי הנקמה שאומר בן הנביא ליהוא לנקום?

את דם הנביאים שהרגה איזבל.

 • יהוא עם השרים של יהורם:
 • מה שאל הגדול שבשרים את יהוא לאחר שיצא מהחדר הפנימי?

האם הכל בסדר – מדוע בא אליו בן הנביא.

 • כיצד כונה בן הנביא בפיו של גדול השרים? מדוע?

משוגע משום שהנביאים היו מתנהגים בצורה מוזרה כשהם היו מתנבאים.

 • מה ענה יהוא לשרים בתחילה?

שהם יודעים שהנביאים מדברים שטויות.

 • מדוע סיפר יהוא לשרים את דבריו של בן הנביא בסופו של דבר?

משום שלא האמינו למה שאמר להם שהוא בא סתם.

 • מהם שלושת הדברים שעשו השרים לאחר ששמעו שבן הנביא משח את יהוא למלך?

הניחו את הבגדים העליונים שלהם מתחתיו כדי להגביה אותו.

תקעו בשופר.

אמרו יחי המלך.

 • מדוע הניחו השרים את הבגדים העליונים שלהם על המדרגה הגבוהה ביותר?

כדי להגביה את יהוא ולכבדו.

 • מה אמר יהוא לשרים לעשות כדי שהמרד יצליח?

לא לומר לאף אח שהוא נמשח למלך.

 • יהוא רוכב ליזרעאל:
 • מה אמר התצפיתן ליהורם? מה אמר יהורם לתצפיתן לעשות בעקבות זאת?

התצפיתן אמר ליהורם שהוא רואה שיירה ויהורם אמר לו לשלוח רוכב לעברו.

 • מה שאל הרוכב את יהוא? מה ענה לו יהוא?

הרכב שאל את יהוא אם הוא מגיע לצרכי שלום. יהוא ענה לו שלא ישאל זאת ושיצטרף לרכב מאחוריו.

 • כמה רוכבים שלח יהורם לשיירה שראה התצפיתן? מה קרה לכל אחד מהם?

2, יהוא אמר לכל אחד מהם ללכת לאחריו.

 • מהם שני הדברים שאמר התצפיתן ליהורם לאחר שהרוכב השני לא חזר?

שהרוכב השני לא חזר.

שלפי צורת הנהיגה – נראה שהשיירה היא שיירה של יהוא.

 • מדוע חשב התצפיתן שהשיירה היא שיירה של יהוא?

משום שהיא נהגה בפראות כמו שיהוא היה עושה.

 • מה עשה יהורם לאחר שראה שהרוכב השני לא חזר?

יצא עם אחזיה לקראת השיירה.

 • מפגש יהוא ויהורם:
 • היכן פגשו יהורם ואחזיה את השיירה של יהוא?

בחלקת נבות היזרעאלי.

 • מה הייתה שאלתו הראשונה של יהורם ליהוא? מה הייתה תשובתו של יהוא?

יהוא שאל את יהורם האם הגיע למטרות שלום. יהוא ענה לו שאי אפשר שיהיה שלום עם זנוני איזבל.

 • מהם שני הדברים שעשה יהורם ברגע שהבין שיהוא מורד בו?

הפך את הרסן של סוסיו כדי לסובב אותם.

הזהיר את אחזיה.

 • הנביא אומר שיהוא ירה את החץ ביהורם בכל כוחו. היכן פגע החץ שירה יהוא?

בליבו של יהורם.

 • מהיכן יצא החץ שפגע ביהורם?

מבין זרועותיו.

 • מה עשה יהורם לאחר שהחץ פגע בו?

כרע על ברכיו.

 • יהוא ובדקר:
 • מי היה בדקר?

אחד משריו של יהוא.

 • מה אמר יהוא לבדקר לעשות? מדוע?

להשליך את גופתו של יהורם בשדה נבות היזרעאלי כדי לקיים את הנבואה שהם שמעו על בית אחאב.

 • במה היו עסוקים יהוא ובדקר כשהם שמעו את נבואתו של אליהו על בית אחאב?

הם רכבו יחד אחרי אחאב.

 • הריגת אחזיה:
 • מה עשה אחזיה כשראה שהרגו את יהורם והבין שיהרגו גם אותו?

ברח דרך בית הגן.

 • היכן הכה יהוא את אחזיה? היכן נמצא מקום זה?

מעלה גור בסמוך ליבלעם.

 • עד להיכן הצליח אחזיה להגיע כשהוא היה גוסס?

מגידו.

 • כיצד הגיעה גופתו של אחזיה ממגידו לעיר דוד?

עבדיו נשאו אותו.

 • הריגת איזבל:
 • מהם שני הדברים שעשתה איזבל כדי למצוא חן בעיני יהוא?

שמה איפור בעיניה.

קישטה את ראשה בצעיף.

 • ראינו שאיזבל הסתכלה מחוץ לחלון בשעה שהיא חיכתה ליהוא. היכן עוד ראינו מישהי שהסתכלה דרך החלון כשחיכתה למישהו?

אם סיסרא.

 • מה אמרה איזבל ליהוא כשהוא בא להרוג אותו? מדוע?

זמרי הורג אדוניו. כדי לומר שאין זה דבר חדש שמישהו הורג את המלך שלפניו ולא צריך לעשות מזה עניין.

 • מה שאל יהוא לאחר שראה את איזבל?

מי יעזור לו.

 • מי התייצב לעזרתו של יהוא בהריגת איזבל? כיצד הרגו אותה?

היו שניים או שלושה שרים שעזרו לו. הפילו אותה דרך החלון.

 • מה קרה לדמה של איזבל בשעה שהפילו אותה מהחלון?

נתז על קיר היכל המלך ועל הסוסים.

 • מה עשה יהוא עם גופתה של איזבל? מדוע?

רמס אותה כדי לוודא שהיא מתה.

 • מה עשה יהואל אחר שהרג את איזבל? מה מראה מעשה זה?

אכל ושתה וזה מראה שהוא לא הצטער על כך.

 • מה ציווה יהוא את שריו לעשות עם גופתה של איזבל? מדוע?

לקבור אותה משום שהיא בת מלך.

 • קבורת איזבל:
 • מהם שלושת חלקי הגופה של איזבל שמצאו השרים שבאו לקברה?

גולגולת, רגליים וכפות הידיים.

 • מה אמר יהוא לאחר ששריו אמרו לו על חלקי גופתה של איזבל שהם מצאו?

שהתקיימה נבואת ה' על ידי אליהו שהכלבים יאכלו את בשר איזבל בחיל יזרעאל.

 • מה אמר יהוא שיקרה לגופתה של איזבל?

יהיה מפוזר על פני השדה.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק ט':

 

 • אֶל גֶּרֶם הַמַּעֲלוֹת – על המדרגה הגבוהה ביותר שהייתה שם.
 • אִם יֵשׁ נַפְשְׁכֶם – אם זהו רצונכם.
 • אַל יֵצֵא פָלִיט מִן הָעִיר – לא ייצא אדם כל שהוא מהעיר, מרמות גלעד.
 • וַיַּרְא אֶת שִׁפְעַת יֵהוּא – התצפיתן ראה את השיירה של יהוא שהייתה משופעת באנשים ובבהמות לרכיבה.
 • מָה הַשָּׁלוֹם עַד זְנוּנֵי אִיזֶבֶל אִמְּךָ וּכְשָׁפֶיהָ הָרַבִּים – האם אתם בכלל ראויים לשלום? האם על העבודה זרה של איזבל אימך או על כשפיה הרבים מגיע לך שלום?
 • וְיֵהוּא מִלֵּא יָדוֹ בַקֶּשֶׁת – יהוא ירה בקשת בכל הכח שבידו.
 • וַיקֹוָק נָשָׂא עָלָיו אֶת הַמַּשָּׂא הַזֶּה – ואז ה' ניבא את אליהו על אחאב את הנבואה הזו.
 • וַיָּנָס דֶּרֶךְ בֵּית הַגָּן – ברח דרך בית שהייתה בו גינה.
 • פִּקְדוּ נָא אֶת הָאֲרוּרָה הַזֹּאת וְקִבְרוּהָ – זיכרו עכשיו את איזבל הארורה ותקברו אותה.
 • כְּדֹמֶן עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה בְּחֵלֶק יִזְרְעֶאל – יהיה כזבל שמפוזר על פני השדה שנמצא בנחלת יזרעאל, שאר גופתה של איזבל יהיה מפוזר בנחלת יזרעאל.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק י':

 

 • כניעת שרי יזרעאל ואומני אחאב:
 • כמה בנים היו לאחאב בשומרון?

שבעים.

 • מה היה תוכן האגרות הראשונות ששלח יהוא לשרי יזרעאל ואומני אחאב?

שיבחרו להם את אחד מבניו של אחאב ויבואו להילחם נגדו.

 • מדוע פחדו שרי יזרעאל מיהוא?

משום שהוא הצליח כבר להרוג שני מלכים אז כנראה שהוא יצליח גם במלחמה מולם.

 • מהם ארבעת הגורמים שענו לאגרתו הראשונה של יהוא? מה היה תוכן האגרות?

הממונה על בית אחאב.

הממונה על העיר שומרון.

הזקנים.

האומנים.

הם ענו שהם לא יילחמו נגדו.

 • מה היה התנאי של יהוא לכך שיקבל את כניעתם של זרי יזרעאל? כמה זמן נתן להם יהוא לעשות זאת?

שיביאו לו את ראשיהם של שבעים בני אחאב. יום אחד.

 • מדוע אמר יהוא לשרי יזרעאל שהוא יודע שגדולי העיר מגדלים את בניו של אחאב?

כך הוא מנע מהם מלרמות.

 • במה שלחו שרי יזרעאל את ראשיהם של בני אחאב ליהוא?

בדודים.

 • מה אמר יהוא לעשות עם ראשיהם של בני אחאב? למשך כמה זמן עשה זאת?

לשים אותן בשתי ערימות בפתח היכל המלך.

 • מה אמר יהוא לעם לאחר שהביאו לו את ראשיהם של בני אחאב (2 דברים עיקריים)?

שהם חושבים שהם צדיקים ושהוא לא בגלל שהוא הרג את המלכים אך הם באמת הרגו את בני אחאב.

שנבואת אליהו על בית אחאב הולכת להתקיים.

 • הנביא מציין שיהוא המשיך להשמיד את כל בית אחאב ומונה ארבע קבוצות אנשים שהרג – מהם הקבוצות אותם מנה הנביא?

צאצאיו.

קרוביו.

השרים.

הכהנים שעבדו את הבעל.

 • בית עקד הרועים:
 • מהו בית עקד הרועים אליו הגיע יהוא? היכן הוא היה ממוקם?

מקום שבו גוזזים את הצאן. הוא ממוקם בדרך לעיר שומרון.

 • את מי פגש יהוא בבית עקד הרועים וכמה מהם היו? מה עשה להם?

את בניו ארבעים ושניים של אחזיה. הרג אותם.

 • היכן הניח יהוא את גופותיהם של בני אחזיה?

בבור שבו גוזזים את הצאן.

 • מדוע ירדו בניו של אחזיה ליזרעאל?

משום שרצו לדרוש בשלומם של איזבל ובני אחאב.

 • בדבריו לעבדיו ציווה יהוא לתפוס את בני אחזיה חיים. היכן עוד ראינו מקרה דומה?

בן הדד במלחמה הראשונה נגד אחאב אמר לתפוס את נערי שרי המדינות כשהם חיים.

 • יהוא ויהונדב בן רכב:
 • מהו הדבר הראשון שעשה יהוא כשפגש את יהונדב בן רכב?

ברך אותו בברכת שלום.

 • מה שאל יהוא את יהונדב בן רכב?

האם לבבו שלם איתו.

 • מה הייתה תשובתו של יהונדב בן רכב? מה ביקש יהונדב מיהוא לעשות?

תשובתו הייתה שליבו שלם עם יהוא. הוא ביקש מיהוא להושיט לו את היד כדי להעלותו למרכבה.

 • מה אמר יהוא ליהונדב לאחר שהאחרון עלה איתו אל המרכבה?

שיראה אותו מקנא עכשיו לכבוד ה'.

 • מה עשה יהוא לאחר שהגיע לשומרון?

הרג את כל מי שנשאר ממשפחתו של אחאב.

 • יהוא משמיד את הבעל:
 • לאחר שאסף אליו את העם – מה אמר להם יהוא? הסבר את דבריו?

אַחְאָב עָבַד אֶת הַבַּעַל מְעָט יֵהוּא יַעַבְדֶנּוּ הַרְבֵּה – צאצאיו של אחאב הושמדו בגלל שאחאב עבד את הבעל רק מעט. אני יהוא, אעבוד את הבעל הרבה, ולכן יבואו עליי דברים טובים.

 • מה הייתה הסיבה שאמר יהוא שהוא צריך לאסוף את כל עובדי הבעל? מה יקרה למי שיהיה חסר?

משום שהוא צריך להקריב קרבן גדול לבעל. מי שיחסר יומת.

 • להיכן אסף יהוא את כל עובדי הבעל?

לבית הבעל.

 • מה ציווה יהוא את מי שהיה אחראי על המלתחה של עובדי הבעל?

לתת לעובדי הבעל את הלבוש המיוחד להם.

 • מה ציווה יהוא את עובדי הבעל לעשות לפני שהתחילו להקריב את הקרבנות לבעל?

לבדוק שכל עובדי הבעל נמצאים שם ורק עובדי הבעל.

 • מה אמר יהוא לשמונים האנשים שהניח מחוץ לבית הבעל?

שאם אחד מעובדי הבעל יברח משם – הם ייהרגו.

 • מה אמר יהוא לרצים ושלישים לעשות לאחר הקרבת הקרבן?

להרוג את כל עובדי הבעל.

 • להיכן ולשם מה הלכו הרצים והשלישים לאחר שהרגו את עובדי הבעל?

לעיר עצמה כדי להמשיך ולהשמיד את זכר הבעל מהעיר.

 • מהי מצבת בית הבעל ומה עשו איתה הרצים והשלישים? מה עשו עם פסל הבעל? מה עשו עם הבית שבו היה מונח הבעל?

הבסיס שעליו עמד הבעל. הוציאו אותו. את פסל הבעל שרפו. את בית הבעל ניתצו.

 • מה עשו השרים והרצים עם המקום שבו היה בית הבעל?

הפכו אותו לשירותים.

 • שכרו של יהוא:
 • איזו עבודה זרה ביער יהוא ובאיזו עבודה זרה המשיך לחטוא?

ביער את הבעל. המשיך לחטוא בעגלים.

 • מהו השכר של יהוא על השמדת הבעל?

בניו ימלכו על ישראל במשך ארבע דורות.

 • חזאל מתחיל להרוג בישראל:
 • מתי התחיל חזאל להרוג אנשים מישראל?

בימיו של יהוא.

 • מה היו שטחי הארץ שבהם הכה חזאל אנשים מישראל?

ממזרח מעבר לירדן.

ארץ הגלעד.

ארצם של שבטי ראובן, גד וחצי שבט מנשה.

ערער שעל שפת נחל ארנון.

הגלעד.

הבשן.

 • סיום מלוכת יהוא:
 • כמה שנים מלך יהוא על ישראל?

עשרים ושניים.

 • היכן קברו את יהוא?

בשומרון.

 • מי מלך במקומו של יהוא? מה היה קרבת משפחתו ליהוא?

יהואחז בנו.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק י':

 

 • אִם לִי אַתֶּם – אם אתם נכנעים לי.
 • קַדְּשׁוּ עֲצָרָה לַבַּעַל – הזמינו יום, תקבעו יום.
 • וְיֵהוּא עָשָׂה בְעָקְבָּה – יהוא נהג בחכמה ובהערמה.
 • בַּיָּמִים הָהֵם הֵחֵל יְקֹוָק לְקַצּוֹת בְּיִשְׂרָאֵל – באותם ימים ה' התחיל להכרית אנשים מישראל.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק יא':

 

 • מה עשתה עתליה כשראתה שיהוא הרג את אחזיה? מדוע?

הרגה את כל זרע הממלכה כדי שהיא תוכל למלוך.

 • הצלת יואש:
 • מי הצילה את יואש ומה היה קרבת משפחתה ליואש?

יהושבע דודתו.

 • היכן החביאה את יואש?

בחדר המיטות שבבית המקדש.

 • כמה שנים החביאו את יואש במקום המחבוא?

שש.

 • ההכנות להמלכת יואש:
 • מי יזם את המלכתו של יואש ומה היה תפקידו?

יהוידע הכהן הגדול.

 • אלו סוגי שרים אסף לצורך ההמלכה?

שרי המאות, הכרי והרצים.

 • מהו הברית שכרת עם השרים שאסף? מה עשה לאחר כריתת הברית?

שיהיו נאמנים למלך. לאחר כריתת הברית הראה להם את המלך.

 • מהם שלושת המקומות בהם הציב יהוידע את השומרים על המלך?

בית המלך.

שער סור.

שער אחר הרצים.

 • כיצד חילק יהוידע את השמירה בין המשמרת היוצאת מעבודתה בבית המקדש לבין המשמרת שנכנסה לעבוד בבית המקדש? כתוצאה מחלוקה זו – מה היה היחס בין שומרי המשמרת היוצאת לשומרי המשמרת הנכנסת?

מהמשמרת היוצאת – כולם שמרו. מהמשמרת הנכנסת – רק חצי. כך יצא שבכל מקום היו שתי שליש שומרים מהמשמרת היוצאת ושליש מהמשמרת הנכנסת.

 • מהם ארבעת הדברים שציווה יהוידע את השומרים על המלך?

להקיף את המלך.

כל אחד ישמור את כלי הנשק בידו.

מי שנכנס לתוך המקום שבו היו השומרים מסודרים – יומת.

להיות עם המלך כשהוא ייכנס וייצא מבית המקדש.

 • אלו כלי נשק נתן יהוידע לשרי המאות?

החניתות והמגינים שעשה דוד.

 • היכן בבית המקדש עמדו הרצים ששמרו על המלך?

לפני המזבח וההיכל.

 • המלכת יואש:
 • מהם שני הדברים ששם יהוידע על יואש כדי לבטא את המלכתו?

כתר ותכשיטי מלכות.

 • מה עשו ומה אמרו הנוכחים לאחר שיואש הומלך למלך?

תקעו כף ואמרו יחי המלך.

 • עתליה מגיעה לבית המקדש:
 • מה גרם לעתליה להגיע לבית המקדש?

היא שמעה את קול העם שרצו כדי להמליך את יואש.

 • מהם שלושת הדברים שראתה עתליה שסימלו את המלכתו של יואש?

היא ראתה את המלך עומד במקום המיועד למלך.

השרים והחצוצרות היו ליד יואש.

העם תקע בחצוצרות מרוב שמחה.

 • כיצד נקרא המקום בבית המקדש שמיוחד למעמד המלך?

עמוד.

 • מה עשתה ומה אמרה עתליה כשהבינה שהעם המליך את יואש?

קרעה את בגדיה ואמרה קשר קשר.

 • הריגת עתליה:
 • מה ציווה יהוידע את פקודי החיל לעשות? מדוע?

להוציא את עתליה מחוץ לשדרות כדי שלא להרוג אותה בבית המקדש.

 • מה יהיה דינו של מי שינסה לעזור לעתליה?

להרוג אותו עם חרב.

 • מהיכן הכניסו את עתליה לבית המלך?

מהמקום דרכו נכנסים הסוסים.

 • היכן הרגו את עתליה?

בבית המלך.

 • יהוידע כרת שתי בריתות. מהם הבריתות שכרת (בין מי למי ומה היה תוכן הברית)?

הברית הראשונה – בין יואש והעם שיעבדו את ה'.

הברית השנייה – בין יואש לעם – העם יקבל עליו את מלכותו של יואש ויואש יילחם למען העם.

 • הנביא מספר שלאחר המלכת יואש, העם ביהודה השמיד את העבודה הזרה. מה עשה העם עם כל אחד מהדברים הבאים:

מזבחות הבעל – שברו.

פסלי המתכת – שברו בכל הכח.

מתן כהן הבעל – הרגו אותו.

 • "וַיָּשֶׂם הַכֹּהֵן פְּקֻדּוֹת עַל בֵּית יְקֹוָק" – מה עשה יהוידע לפי הכתוב בפסוק זה?

יהוידע הכהן מינה אנשים שהיו ממונים על עבודת בית המקדש.

 • הכנסת יואש לבית המלך:
 • מהיכן הכניסו את יואש לבית המלך? באיזה הקשר נוסף סופר בנביא על מקום זה?

דרך שער הרצים. שם גם העמיד יהוידע שליש מהשומרים.

 • מה עשה יואש לאחר שנכנס לבית המלך?

ישב על כסא המלכות.

 • מה הייתה תגובת העם להמלכתו של יואש?

שמחה.

 • הנביא מתאר את ירושלים בתיאור הבא לציין שכולם קיבלו את מלכותו של יואש עליהם. מהו תיאור זה?

ירושלים שקטה.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יא':

 

 • הַשְּׁלִשִׁית מִכֶּם בָּאֵי הַשַּׁבָּת – שליש מהמשמרת שבשבוע זה חל התור שלה לעבוד בבית המקדש.
 • וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמֶרֶת הַבַּיִת מַסָּח – תשמרו על בית המקדש ועל בית המלך ללא שתסיחו את דעתכם.
 • וּשְׁתֵּי הַיָּדוֹת בָּכֶם – שני שליש מהשומרים בכל אחת משלושת המקומות שבהם הצבתי שומרים.
 • וְהַבָּא אֶל הַשְּׂדֵרוֹת יוּמָת – תהרגו את מי שיבוא אל המקום בו אתם השומרים מסודרים.
 • מִכֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית עַד כֶּתֶף הַבַּיִת הַשְּׂמָאלִית – מהצד הימני של בית המקדש, עד הצד השמאלי של בית המקדש.
 • וַתִּשְׁמַע עֲתַלְיָה אֶת קוֹל הָרָצִין הָעָם – עתליה שמעה את קול ריצת העם שרץ להמליך את יואש.
 • וַיָּשִׂמוּ לָהּ יָדַיִם – השומרים פינו לעתליה מקום כדי שיהיה אפשר להוציא אותה מבית המקדש.

 

 

שאלות – מלכים ב' פרק יב':

 

 • מלכותו של יואש:
 • בן כמה היה יואש כשמלך?

שבע.

 • הנביא מציין שלאורך תקופה מסויימת, יואש היה מלך צדיק. מהי התקופה הנזכרת?

כל זמן שיהוידע הכהן חי.

 • מה היה החטא היחיד בימי צדקותו של צדקיה?

נשהם הקריב בבמות.

 • הסכם יואש והכהנים:
 • מהו ההסכם עליו הסכימו יואש והכהנים?

שהעם יביא לכהנים את הכסף במקום לבית המקדש והכהנים יהיו אחראים לשפץ את בית המקדש מכספם.

 • בדבריו לכהנים, מונה יואש סוגים שונים של כספים שיביאו לכהנים. מהם סוגי כספים אלה?

מחצית השקל.

אדם שאומר "ערכי עליי".

כספי נדבה רגילים.

 • הכהנים אינם עומדים בהסכם עם יואש:
 • באיזו שנה למלכות יואש לא עמדו הכהנים בהסכם איתו?

בשנת 23.

 • לפי מחשבתו של יואש – מדוע לא קיימו הכהנים את חלקם בהסכם?

משום שהם לא רצו יותר לקיים אותו.

 • מדוע באמת לא עמדו הכהנים בהסכם עם יואש?

משום שהם חיכו שיתקבל סכום כסף גדול יותר לפני שיעשו עם זה משהו.

 • האם הכהנים הסכימו לביטול ההסכם עם יואש?

כן.

 • גביית כספים לשיפוץ בית המקדש לאחר ביטול ההסכם:
 • איזה כלי הניח יהוידע להנחת כספים המיועדים לשיפוץ בית המקדש? היכן הניח אותו?

ארגז, מימין למזבח כשאדם נכנס לבית המקדש.

 • מה היו עושים עם הכסף לאחר שהצטבר בתוך הכלי המיועד לכך?

סופר המלך ופקיד מטעם הכהן הגדול היו נכנסים, מונים את הכסף ומחברים אותם בצרורות.

 • למי היו מוסרים את הכסף שהצטבר לאחר שספרו אותו?

למי שהיה ממונה על בעלי המלאכה.

 • הנביא מציין שבעה דברים עליהם הוציאו את הכספים שהצטברו בארגז. מהם ששת הדברים עליהם הוציאו את הכסף?

אומני העץ.

בוני קירות העץ.

בוני קירות האבן.

חוצבי האבנים.

קניית עצים.

קניית האבנים החצובות.

לכל הדברים שהיה צריך לחזק את בדק הבית.

 • מהם חמשת הדברים אותם מציין הנביא שלא היו משלמים על עשייתם מהכסף שהיה בארגז?
 • כדים.
 • כלי זמר.
 • מזרקות – כלים שהיו מקבלים בהם את דם הקרבנות.
 • חצוצרות.
 • כלי כסף וכלי זהב.
 • הנביא מציין שעושי המלאכה היו אנשים נאמנים ולכן לא היו מחשבים את כמויות הכסף שהיו נותנים להם ועל מה הוציאו את הכסף. כתוב את הפסוק המספר לנו על נאמנותם של עושי המלאכה.

וְלֹא יְחַשְּׁבוּ אֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יִתְּנוּ אֶת הַכֶּסֶף עַל יָדָם לָתֵת לְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה כִּי בֶאֱמֻנָה הֵם עֹשִׂים.

 • אלו כספים כן נתנו לכהנים גם לאחר ביטול ההסכם עם יואש?

אם אדם הקדיש קרבן חטאת או אשם ונשאר לו כסף – הוא היה מביא את הכסף הנותר לכהנים.

 • חזאל מנסה לכבוש את ירושלים:
 • איזו עיר כבש חזאל לפני שהוא רצה לכבוש את ירושלים?

גת.

 • מדוע לא עלה חזאל לכבוש את ירושלים בסופו של דבר?

יואש שלח אליו את כל הקדשים שהקדישו אבותיו: יהושפט, יהורם ואחזיה והדברים שהוא עצמו הקדיש לבית המקדש וכן את הזהב שהיה באוצרות בית המלך ובבית המקדש.

 • סיום מלכותו של יואש:
 • מי מרד ביואש? מה היה שמם של רוצחיו?

עבדיו. יוזבד בן שמעת ויוזבד בן שומר.

 • היכן הרגו את יואש? היכן נמצא מקום זה?

בית מילוא. על הדרך שמובילה לסלא.

 • היכן קברו את יואש?

עיר דוד.

 • מי מלך במקומו של יואש? מה היה קרבת משפחתו ליואש?

אמציה בנו.

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

 

יהוא

 

יהואחז

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יב':

 

 • כֶּסֶף עוֹבֵר – מחצית השקל שמנדבים אותם לבית המקדש.
 • אִישׁ כֶּסֶף נַפְשׁוֹת עֶרְכּוּ – אדם שאומר "ערכי עליי".
 • וְנָתְנוּ שָׁמָּה הַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי הַסַּף אֶת כָּל הַכֶּסֶף הַמּוּבָא בֵית יְקֹוָק – הכהנים שומרי המזוזות, שומרי הפתח, שמו מיד בארגז את כל הכסף שנתרם לבית המקדש.
 • וַיָּצֻרוּ – סופר המלך והפקיד מטעם הכהן הגדול אספו את הכסף ושמו אותם בצרורות.
 • וְנָתְנוּ אֶת הַכֶּסֶף הַמְתֻכָּן – סופר המלך והפקיד של הכהן הגדול נתנו את הכסף הספור.
 • לְחָרָשֵׁי הָעֵץ – לאומני העץ שהיו כורתים את העץ.
 • וְלַבֹּנִים – לאנשים שהיו בונים את קירות העץ בבית המקדש.
 • וְלַגֹּדְרִים – לאנשים שהיו בונים את קירות האבן בבית המקדש.

 


 

תפזורת חזרה

מלכים ב' פרקים ו' - יב

א

ה

ר

ת

צ

ו

ה

ר

נ

ג

ה

צ

ט

ק

ה

ו

כ

ע

ל

ז

מ

י

ד

ע

פ

ס

ל

ו

ע

ת

ר

כ

ח

מ

ז

כ

ס

פ

ע

ו

ב

ר

ב

א

צ

ח

ג

פ

ד

ש

נ

ב

מ

ו

ו

ה

ה

ש

ל

י

ש

ש

י

ה

ו

ש

ב

ע

כ

ת

צ

ט

ג

ד

ע

ר

ח

ד

ר

ב

ח

ד

ר

נ

נ

ב

כ

ע

פ

ע

ב

נ

י

ר

ב

ע

י

מ

ש

ט

ר

ב

ק

ב

י

ת

מ

ל

א

ב

ל

ת

א

ס

א

ל

ח

י

ט

ע

ת

ס

ת

נ

א

נ

ג

נ

ש

א

ב

ת

ק

ק

ק

ז

כ

ש

ז

י

י

ג

ח

ד

ר

ה

מ

י

ט

ו

ת

פ

א

פ

ח

ו

מ

ה

ג

מ

ש

ג

ע

ר

ל

ד

ח

ג

ז

ד

ו

ה

ר

ל

ב

ס

ע

ח

י

ל

ט

ב

י

צ

ר

ה

ב

כ

ה

י

א

מ

ל

ד

ק

כ

 

 

_____________

המקום בו החביאו את יואש.

_____________

הצילה את יואש.

_____________

המקום בו הרגו את עתליה.

_____________

כהן הבעל שהרגו לאחר המלכת יואש.

_____________

כך נקרא מחצית השקל בפי הנביא.

_____________

שם הרגו את יואש.

_____________

ה' הבטיח ליהוא שימלכו אחריו.

_____________

לשם נאמר לבן הנביא להביא את יהוא ולהמליך אותו.

   

 

_____________

כל אחד מבני הנביאים לקח כדי לבנות את בית המדרש.

_____________

בו הכה אלישע את חיילי ארם.

_____________

נמכר בשמונים כסף בשנות הרעב.

_____________

סיפר ליהורם את כל הניסים שעשה אלישע.

_____________

יהורם עבר עליו כשהאישה צעקה אליו.

_____________

אלישע עשה זאת לאחר שאמר לחזאל שבן הדד הולך למות.

_____________

כך נקראו הנביאים בפי שרי יהורם.

_____________

שם פגע החץ שירה יהוא לעבר יהורם.

 

שאלות – מלכים ב' פרק יג':

 

 • מלכות יהואחז:
 • בן כמה היה יהואחז כשמלך על ישראל וכמה שנים מלך?

23, 17.

 • הנביא אומר שה' מסר את עם ישראל בידיו של חזאל לאורך תקופה מסוימת. מהי תקופה זו?

כל ימי יהואחז.

 • מה עשה יהואחז לאחר שראה שחזאל מציק לעם ישראל והורג אנשים?

התפלל אל ה'.

 • מהי הסיבה שה' קיבל את תפילתו של יהואחז?

ה' ריחם עליהם.

 • מיהו המושיע ששלח ה' שיושיע את עם ישראל?

יואש בן יהואחז.

 • מהם שני החטאים בהם חטאו ישראל בתקופתו של יהואחז המראים שהחזרה בתשובה של יהואחז לא הייתה שלמה?

העגלים ואשרה.

 • תוצאות מלחמת יהואחז בארם:
 • הנביא מספר שמלך ארם השאיר ליהואחז צבא קטן. מהו הצבא שהשאיר מלך ארם ליהואחז?

50 פרשים.

10 מרכבות.

10,000 חיילים.

 • הנביא כותב ביטוי על השפלת צבא ישראל בידי ארם. מהו ביטוי זה?

וישימים כעפר לדוש.

 • סיום מלכות יהואחז:
 • היכן נקבר יהואחז?

שומרון.

 • מי מלך על ישראל לאחר יהואחז? מה היה הקרבה המשפחתית ביניהם?

יואש בנו.

 • מלכות ירבעם:
 • כמה שנים מלך יואש בן יהואחז על ישראל?

שש עשרה.

 • אלו שתי מלחמות מוזכרות עד עתה שבהם נלחם יואש?

נגד ארם ונגד יהודה.

 • מי מלך במקומו של יואש? מה הייתה הקרבה המשפחתית ביניהם?

ירבעם בנו.

 • ביקור יואש אצל אלישע:
 • מדוע היה צורך שיואש יבקר את אלישע?

אלישע היה חולה במחלתו האחרונה ממנה הוא ימות.

 • מה אמר יואש לאלישע בעת שבכה? לאחר שתכתוב את מילות הפסוק, הסבר את כוונת הדברים.

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו – רבי רבי אתה עשרת לעם ישראל כאילו היית רכב ופרשים.

 • יריית החיצים:
 • אלישע אמר ליואש לקחת קשת וחיצים ולהחזיק בהם. מדוע אלישע החזיק בקשת יחד עם יואש?

כדי לחזק את ליבו.

 • איזה חלון אמר אלישע ליואש לפתוח כדי לירות דרכו את החיצים? מדוע דווקא חלון זה?

את החלון המזרחי מכיוון שזהו הכיוון אליו הוא יירה את החיצים – לכיוון ארם.

 • מה אמר אלישע ליואש לאחר שירה את החיצים?

על ידי ריית החיצים הוא יינצל מידי ארם.

 • מה ציווה אלישע את יואש לעשות עם החיצים לאחר מכן? כמה פעמים עשה זאת יואש?

להכות את החיצים על הארץ. יואש עשה זאת שלש פעמים.

 • מדוע כעס אלישע על יואש? מה יהיה עונשו של יואש?

משום שהוא היה צריך להכות חמש או שש פעמים. העונש יהיה שיואש יכה את ארם רק שלש פעמים.

 • כמה פעמים היה יואש צריך להכות את החיצים בקרקע? מה היה קורה לו היה נוהג כן?

חמש או שש. היה משמיד לגמרי את ארם.

 • האיש המת קם לתחיה:
 • מה היו חיילי מואב עושים בתקופה שבה אלישע מת?

היו רגילים ולהיכנס לארץ לקחת שלל.

 • באיזו תקופה בשנה היו חיילי מואב עושים זאת? מדוע דווקא אז?

בתחילת השנה כשיש הרבה דשא להאכיל את הבהמות שלהם..

 • מה עשו האנשים שקברו את האיש כשהם ראו את חיילי מואב באים?

השליכו אותו לקבר אלישע.

 • מה קרה לאיש שנקבר לאחר שגופתו הושלכה לקבר אלישע?

הוא קם לתחיה.

 • לסיכום: כתוב את כל הניסים שעשה אלישע:
 • בקע את הירדן.
 • תיקן את מי יריחו.
 • קילל ויצאו שני דובים והרגו את הנערים שלעגו לו.
 • אמר שהנחל ייעשה גבים גבים.
 • השמן של האישה האלמנה לא נגמר.
 • החיה את בן האישה השונמית.
 • ריפא את נעמן.
 • הציף את להב הברזל של הגרזן.
 • הראה לנערו מרכבות וסוסי אש.
 • סינור את חיילי ארם.
 • מלחמת חזאל נגד יהואחז ויואש:
 • מדוע ה' לא הגלה את עם ישראל בתקופת יהואחז?

ה' ריחם עליהם.

 • כשיואש ניצח את חזאל – מה הוא החזיר לרשות עם ישראל?

את הערים שחזאל כבש מיד אביו.

 • היכן עוד ראינו שמלך ישראל החזיר לרשותו את הערים שמלך ארם כבש מאביו?

אחאב החזיר את הערים שאביו של בן הדד כבש מעמרי אביו.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יג':

 

 • וַיְשִׂמֵם כֶּעָפָר לָדֻשׁ – כמו שאדם דש וכותש ברגליו את העפר, כך מלך ארם רמס את חיילי ישראל.
 • הַרְכֵּב יָדְךָ עַל הַקֶּשֶׁת – תניח את ידך על הקשת ותתפוס אותו.
 • וְחֵץ תְּשׁוּעָה בַאֲרָם – על ידי שירית את החץ לכיוון ארם, ישראל יינצלו מידי ארם.
 • בָּא שָׁנָה – בתחילת השנה.
 • וַיָּחָן יְקֹוָק אֹתָם – ה' חס על עם ישראל.

 

 

 

מקומות – מלכים ב' פרקים א' – יג':

 

אדום

מלכים ב' פרק ג'

מלכים ב' פרק ח'

יצאו עם ישראל ויהודה למלחמה נגד מואב.

פשעו ומרדו ביהודה.

אמנה ופרפר

מלכים ב' פרק ה'

שני נהרות שנעמן טבל בהם לפני שהוא הגיע אל אלישע.

ארץ הגלעד

מלכים ב' פרק י'

שם הכה חזאל את ישראל.

ארץ פלשתים

מלכים ב' פרק ח'

לשם הלכה האישה השונמית בשבע שנות הרעב.

ארץ שניים וחצי השבטים

מלכים ב' פרק י'

שם הכה חזאל את ישראל.

בית אל

מלכים ב' פרק ב'

 

 

אליהו אמר לאלישע שהוא צריך ללכת לשם. שם פגשו בני הנביאים את אליהו ואלישע.

כשאלישע עלה מיריחו לבית אל היו נערים שזלזלו בו ויצאו דובים והרגו אותם.

בית מלא

מלכים ב' פרק יב'

שם הכו עבדיו את יואש.

בעל שלישה

מלכים ב' פרק ד'

משם הגיע אדם והביא לאלישע ובני הנביאים כמות של אוכל ונעשה נס והאוכל הספיק לכולם.

בשן

מלכים ב' פרק י'

שם הכה חזאל את ישראל.

גלגל

מלכים ב' פרק ב'

 

מלכים ב' פרק ד'

משם יצאו אליהו ואלישע כאשר אליהו עלה בסערה השמימה (ואליהו אמר לאלישע להישאר שם).

לשם חזר אלישע לאחר החייאת בן האישה השונמית ואלישע הסיר את הזוהמה בסיר של בני הנביאים.

גת

מלכים ב' פרק יב'

חזאל כבש את העיר גת.

גלעד

מלכים ב' פרק י'

שם הכה חזאל את ישראל.

דותן

מלכים ב' פרק ו'

שם היה אלישע כשחיילי ארם ניסו לתפוס אותו.

דמשק

מלכים ב' פרק ח'

לשם הגיע אלישע כדי למשוח את חזאל.

הר אפרים

מלכים ב' פרק ה'

גיחזי טען ואמר לנעמן ששני בני נביאים באו לאלישע משם.

הר הכרמל

מלכים ב' פרק ד'

לשם הגיעה האישה השונמית לפני אלישע כדי שיחיה את בנה.

חלקת נבות היזרעאלי

מלכים ב' פרק ט'

שם פגשו יהורם ואחזיה את יהוא.

חרשת

מלכים ב' פרק ג'

לתיאור ניצחון ישראל על מואב מסופר שבעיר החזקה של חרשת לא נשארו אבנים חוץ מאבני החומה (וגם אבנים אלה הופלו על ידי קלעי ישראל).

חת

מלכים ב' פרק ז'

חיילי ארם חשבו שהקולות שהם שמעו הם בגלל שישראל שכרו את מצרים וחת שיעזרו להם במלחמה נגד ארם.

יבלעם

מלכים ב' פרק ט'

מעלה גור (שם הכה יהוא את אחזיה) נמצא בסמוך לשם.

יזרעאל

מלכים ב' פרק ח'

 

מלכים ב' פרק י'

לשם ירד יהורם מלך ישראל להתרפא מפציעתו במלחמה נגד ארם.

יהוא שלח אגרות לזקני יזרעאל.

ירדן

מלכים ב' פרק ב'

 

מלכים ב' פרק ז'

לשם שלח ה' את אליהו ואליהו ניסה להשאיר את אלישע ביריחו.

הרוכבים הגיעו עד לנהר הירדן כשהם הלכו אחרי חיילי ארם.

ירושלים

מלכים ב' פרק יב'

חזאל ניסה לכבוש את ירושלים.

יריחו

מלכים ב' פרק ב'

אליהו אמר לאלישע שהוא צריך ללכת ליריחו ושיישאר בבית אל.

המים ביריחו היו מזוהמים.

אלישע ישב ביריחו עד שבני הנביאים חזרו אליו ואמרו לו שלא מצאו את אליהו.

כרמל

מלכים ב' פרק ב'

לשם הלך אלישע לאחר שהיה בדרכו לבית אל.

לבנה

מלכים ב' פרק ח'

מרדו ביהודה לאחר שראו את הצלחתה של אדום.

מגידו

מלכים ב' פרק ט'

לשם הצליח אחזיה להגיע בעודו גוסס לאחר שהוכה במעלה גור.

מדבר אדום

מלכים ב' פרק ג'

דרך המדבר עלו ישראל ויהודה לתקוף את מואב.

מואב

מלכים ב' פרק ג'

מרדו בישראל לאחר מות אחאב.

מזרח לירדן

מלכים ב' פרק י'

שם הכה חזאל את ישראל.

מעלה גור

מלכים ב' פרק ט'

שם הכה יהוא את אחזיה.

מצרים

מלכים ב' פרק ז'

חיילי ארם חשבו שהקולות שהם שמעו הם בגלל שישראל שכרו את מצרים וחת שיעזרו להם במלחמה נגד ארם.

נהרות דמשק

מלכים ב' פרק ה'

נעמן טבל בהם לפני שהוא הגיע אל אלישע.

נהר הירדן

מלכים ב' פרק ה'

מלכים ב' פרק ו'

אלישע אמר לנעמן לטבול שם מצרעתו.

בני הנביאים רצו לבנות שם את בית המדרש החדש.

נחל ארנון

מלכים ב' פרק י'

סמוך לערער שם הכה חזאל את ישראל.

סלא

מלכים ב' פרק יב'

בדרך לסלא נמצא בית מלא (שם רצחו את יואש).

עיר דוד

מלכים ב' פרק ח'

מלכים ב' פרק ט'

מלכים ב' פרק יב'

יהורם בן יהושפט נקבר שם.

אחזיה בן יהורם נקבר שם.

יואש בן אחזיה נקבר שם.

עקרון

מלכים ב' פרק א'

בעל זבוב היה אלוהי עקרון

ערער

מלכים ב' פרק י'

שם הכה חזאל את ישראל.

צעיר

מלכים ב' פרק ח'

יורם הכה את אדום בצעיר.

רמות גלעד

מלכים א' פרק ח'

מלכים א' פרק ט'

שם נלחמו ישראל ויהודה נגד ארם.

אלישע אמר לאחד מבני הנביאים למשוח שם את יהוא למלך.

שומרון

מלכים ב' פרק ב'

מלכים ב' פרק ג'

מלכים ב' פרק ו'

 

מלכים ב' פרק י'

 

 

מלכים ב' פרק יג'

לשם הלך אלישע לאחר שהגיע לכרמל.

יהורם יצא משומרון כדי למנות את ישראל למלחמה.

לשם הוליך אלישע את חיילי ארם שניסו לתפוס אותו.

בן הדד מלך ארם הטיל מצור על שומרון.

לאחאב היו 70 בנים בשומרון.

בדרך לעיר שומרון פגש יהוא את בני אחזיה.

יהוא נקבר בשומרון.

יהואחז נקבר בשומרון.

שונם

מלכים ב' פרק ד'

אלישע היה מגיע לשונם והאישה השונמית הייתה מאכילה אותו.

 

 

מספרים – מלכים ב' פרקים א' – יג':

 

1/2

מלכים ב' פרק יב'

מחצית השקל שיביאו לכהנים בתמורה להחזקת בית המקדש.

1/3

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע חילק את השומרים על יואש לשליש בכל מקום.

שליש מהשומרים על יואש היו מהמשמרת הנכנסת.

1/4

מלכים ב' פרק ו'

רבע קב צואת יונים נמכרה בחמישה כסף.

2/3

מלכים ב' פרק יא'

שני שליש מהשומרים על יואש היו מהמשמרת היוצאת.

1

מלכים ב' פרק ה'

מלכים ב' פרק ז'

 

 

מלכים ב' פרק ח'

גיחזי אמר לנעמן לתת לבני הנביאים ככר כסף.

דברי אלישע שביום המחרת סאה אחת של סולת תעלה שקל אחד.

שתי סאים קמח שעורים יעלו שקל.

אחזיה בן יהורם מלך שנה אחת בירושלים.

2

מלכים ב' פרק ב'

 

 

מלכים ב' פרק ה'

 

 

 

 

מלכים ב' פרק ז'

 

מלכים ב' פרק ט'

מלכים ב' פרק י'

 

 

מלכים ב' פרק יא'

 

אלישע ביקש מאליהו פי שניים רוח נבואה ממנו.

לאחר שאלישע קילל את הנערים, יצאו שני דובים מהיער והרגו אותם.

גיחזי טען ואמר לנעמן שבאו לאלישע שני בני נביאים מהר אפרים.

גיחזי אמר לנעמן לתת לבני הנביאים שתי חליפות בגדים.

נעמן הציע לגיחזי לקחת שתי ככרות כסף.

שני נעריו של גיחזי נשאו את המנחה שנתן נעמן לגיחזי.

דברי אלישע שביום המחרת שתי סאים של סולת יעלו שקל.

בסופו של דבר שלחו שני סוסים לבדוק אם מחנה ארם ריק.

יהורם שלח שני רוכבים לעבר יהוא.

שרי יזרעאל אמרו שלא יצליחו להילחם נגד יהוא משום שהוא כבר הרג שני מלכים.

יהוא אמר לשים את ראשיהם של בני אחאב בשתי ערימות.

יואש כרת שתי בריתות.

 

2 או 3

מלכים ב' פרק ט'

שניים או שלושה שרים עזרו ליהוא להרוג את איזבל.

3

מלכים ב' פרק א'

מלכים ב' פרק ב'

מלכים ב' פרק יג'

שלש שרי חמישים שלח אחזיה לאליהו

בני הנביאים חיפשו את אליהו במשך שלש ימים.

יואש הכה עם החיצים שירה שלש פעמים.

4

מלכים ב' פרק ז'

מלכים ב' פרק י'

ארבעה מצורעים שישבו בפתח שער העיר שומרון.

צאצאיו של יהוא ימלכו על ישראל לאורך ארבע דורות.

5

מלכים ב' פרק ו'

מלכים ב' פרק ז'

 

מלכים ב' פרק ח'

רבע קב צואת יונים נמכרה בחמישה כסף.

עבדו של יהורם הציע לשלוח חמישה סוסים ורוכביהם למחנה ארם.

בשנה החמישית ליורם בן אחאב מלך יהורם בן יהושפט על יהודה.

5 או 6

מלכים ב' פרק יג'

אם יואש היה מכה בקרקע חמש או שש פעמים, הוא היה משמיד לגמרי את ארם.

6

מלכים ב' פרק יא'

שש שנים החביאו את יואש בחדר המיטות.

7

מלכים ב' פרק ג'

מלכים ב' פרק ד'

 

מלכים ב' פרק ה'

מלכים ב' פרק ח'

 

מלכים ב' פרק יב'

שבעה ימים הסתובבו מחנה ישראל, יהודה ואדום ללא מים.

בנה של האישה השונמית התעטש שבע פעמים לפני שהוא התעורר.

אלישע אמר לנעמן לרחוץ בנהר הירדן שבע פעמים.

האישה השונמית הלכה לארץ פלשתים למשך שבע שנות הרעב.

יואש היה בן 7 כשמלך.

8

מלכים ב' פרק ח'

יהורם בן יהושפט מלך על יהודה במשך שמונה שנים.

10

מלכים ב' פרק ה'

 

מלכים ב' פרק יג'

נעמן לקח איתו כמנחה לאלישע עשר ככרות כסף ועשר חליפות בגדים.

מלך ארם השאיר ליהואחז עשר מרכבות.

11

מלכים ב' פרק ט'

בשנת אחת עשרה ליורם בן אחאב מלך אחזיה בן יהורם.

12

מלכים ב' פרק ג'

מלכים ב' פרק ח'

יהורם מלך על ישראל שתים עשרה שנה.

בשנת שתים עשרה ליורם בן אחאב מלך אחזיה בן יהורם.

16

מלכים ב' פרק יג'

יואש בן יהואחז מלך על ישראל 16 שנה.

17

מלכים ב' פרק יג'

יהואחז מלך על ישראל 17 שנה.

18

מלכים ב' פרק ג'

יהורם בן אחאב התחיל למלוך על ישראל בשנת 18 ליהושפט.

20

מלכים ב' פרק ד'

האיש מבעל השלישה הביא לאלישע עשרים לחם שעורים.

22

מלכים ב' פרק ח'

 

אחזיה בן יהורם היה בן 22 כשהתחיל למלוך.

 

23

מלכים ב' פרק יב'

 

מלכים ב' פרק יג'

בשנת עשרים ושלש למלכות יואש לא חיזקו הכהנים את בדק הבית.

בשנת עשרים ושלש ליואש מלך יהואחז על ישראל.

28

מלכים ב' פרק י'

יהוא מלך על ישראל עשרים ושמונה שנים.

32

מלכים ב' פרק ח'

יהורם בן יהושפט היה בן 32 כשהתחיל למלוך.

37

מלכים ב' פרק יג'

בשנת שלושים ושבע ליואש מלך יהודה מלך יואש בן יהואחז על ישראל.

40

מלכים ב' פרק ח'

חזאל הביא לאלישע מנחה שנשאו אותה ארבעים גמלים.

42

מלכים ב' פרק ב'

מלכים ב' פרק י'

ארבעים ושניים הנערים שנהרגו מהדובים של אלישע.

יהוא הרג ארבעים ושניים מבניו של אחזיה.

50

מלכים ב' פרק א'

מלכים ב' פרק ב'

 

 

מלכים ב' פרק יג'

שרי החמישים.

חמישים מבני הנביאים שעמדו על הירדן בשעה שאליהו ואלישע חצו את הירדן.

חמישים בני חיל שיילכו לחפש את אליהו.

מלך ארם השאיר ליהואחז חמישים פרשים.

70

מלכים ב' פרק י'

לאחאב היו 70 בנים בשומרון.

80

מלכים ב' פרק ו'

מלכים ב' פרק י'

ראש חמור נמכר בשמונים כסף.

יהוא שם שמונים אנשים מחוץ לבית הבעל.

100

מלכים א' פרק ד'

משרתו של אלישע אמר שהאוכל שהביא האדם מבעל השלישה לא יספיק למאה בני הנביאים.

700

מלכים ב' פרק ג'

מלך מואב לקח איתו שבע מאות חיילים כדי להילחם נגד מלך אדום.

 

 

 

6,000

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לקח איתו כמנחה לאלישע ששת אלפים מטבעות כסף.

10,000

מלכים ב' פרק יג'

מלך ארם השאיר ליהואחז עשרת אלפים חיילים רגליים.

100,000

מלכים ב' פרק ג'

מישע מלך מואב היה מעלה למס לישראל מאה אלף אילים ומאה אלף צאן יחד עם הצמר שלהם.

 

 

מי אמר למי – מלכים ב' פרקים א' – יג':

 

 

אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל וּפָרָשָׁיו

מלכים ב' פרק יג'

יואש לאלישע.

אָבִי דָּבָר גָּדוֹל הַנָּבִיא דִּבֶּר אֵלֶיךָ הֲלוֹא תַעֲשֶׂה

מלכים ב' פרק ה'

עבדיו של נעמן לנעמן.

אֲבָל בֵּן אֵין לָהּ וְאִישָׁהּ זָקֵן

מלכים ב' פרק ד'

גיחזי לאלישע.

אָגִּידָה נָּא לָכֶם אֵת אֲשֶׁר עָשׂוּ לָנוּ אֲרָם

מלכים ב' פרק ז'

יהורם לעבדיו.

אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ  זֹאת הָאִשָּׁה  וְזֶה בְּנָהּ אֲשֶׁר הֶחֱיָה אֱלִישָׁע

מלכים ב' פרק ח'

גיחזי ליהורם.

אֲהָהּ אֲדֹנִי אֵיכָה נַעֲשֶׂה

מלכים ב' פרק ו'

משרתו של אלישע לאלישע.

אֲהָהּ אֲדֹנִי וְהוּא שָׁאוּל

מלכים ב' פרק ו'

אחד מבני הנביאים לאלישע.

אַחְאָב עָבַד אֶת הַבַּעַל מְעָט יֵהוּא יַעַבְדֶנּוּ הַרְבֵּה

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעם.

אֲחֵי אֲחַזְיָהוּ אֲנַחְנוּ וַנֵּרֶד לִשְׁלוֹם בְּנֵי הַמֶּלֶךְ וּבְנֵי הַגְּבִירָה

מלכים ב' פרק י'

בני אחזיה ליהוא.

אַחֲלֵי אֲדֹנִי לִפְנֵי הַנָּבִיא אֲשֶׁר בְּשֹׁמְרוֹן אָז יֶאֱסֹף אֹתוֹ מִצָּרַעְתּוֹ

מלכים ב' פרק ה'

הנערה השבויה לאשת נעמן.

אֵי זֶה הַדֶּרֶךְ נַעֲלֶה

מלכים ב' פרק ג'

יהורם ליהושפט.

אֵין לְשִׁפְחָתְךָ כֹל בַּבַּיִת כִּי אִם אָסוּךְ שָׁמֶן

מלכים ב' פרק ד'

אשת הנביא לאלישע.

אֵין עוֹד כֶּלִי

מלכים ב' פרק ד'

בן האישה האלמנה לאישה האלמנה.

אִישׁ בַּעַל שֵׂעָר וְאֵזוֹר עוֹר אָזוּר בְּמָתְנָיו

מלכים ב' פרק א'

השליחים ששלח אחזיה לאחזיה.

אִישׁ הָאֱלֹהִים הַמֶּלֶךְ דִּבֶּר רֵדָה

מלכים ב' פרק א'

שר החמישים הראשון לאליהו

אִישׁ הָאֱלֹהִים כֹּה אָמַר הַמֶּלֶךְ מְהֵרָה רֵדָה

מלכים ב' פרק א'

שר החמישים השני לאליהו

אִישׁ הָאֱלֹהִים תִּיקַר נָא נַפְשִׁי

מלכים ב' פרק א'

שר החמישים השלישי לאליהו

אִישׁ עָלָה לִקְרָאתֵנוּ

מלכים ב' פרק א'

השליחים ששלח אחזיה לאחזיה.

אַל אֲדֹנִי אִישׁ הָאֱלֹהִים אַל תְּכַזֵּב בְּשִׁפְחָתֶךָ

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לאלישע.

אַל כִּי קָרָא יְקֹוָק לִשְׁלֹשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה לָתֵת אוֹתָם בְּיַד מוֹאָב

מלכים ב' פרק ג'

יהורם לאלישע.

אֶל מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמֹנִי תַּחֲנֹתִי

מלכים ב' פרק ו'

מלך ארם לעבדיו.

אַל תִּירָא כִּי רַבִּים אֲשֶׁר אִתָּנוּ מֵאֲשֶׁר אוֹתָם

מלכים ב' פרק ו'

אלישע למשרתו.

אַל תַּמְעִיטִי

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה האלמנה.

אֵלִיָּה הַתִּשְׁבִּי הוּא

מלכים ב' פרק א'

אחזיה לשליחים ששלח לבעל זבוב.

אִם אַבִּיט אֵלֶיךָ וְאִם אֶרְאֶךָּ

מלכים ב' פרק ג'

אלישע ליהורם.

אִם אִישׁ הָאֱלֹהִים אָנִי תֵּרֶד אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת חֲמִשֶּׁיךָ

מלכים ב' פרק א'

אליהו לשר החמישים השני

אִם אָמַרְנוּ נָבוֹא הָעִיר וְהָרָעָב בָּעִיר וָמַתְנוּ שָׁם

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

אִם לִי אַתֶּם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

אִם תִּרְאֶה אֹתִי לֻקָּח מֵאִתָּךְ יְהִי לְךָ כֵן

מלכים ב' פרק ב'

אליהו לאלישע.

אָמַר לִי חָיֹה תִחְיֶה

מלכים ב' פרק ח'

חזאל לבן הדד.

אָנָה נָפָל

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לבן הנביא.

אֲנִי אֵלֵךְ

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לבן הנביא.

אֶעֱלֶה כָּמוֹנִי כָמוֹךָ כְּעַמִּי כְעַמֶּךָ כְּסוּסַי כְּסוּסֶיךָ

מלכים ב' פרק ג'

יהושפט ליהורם.

אַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת הָאִישׁ וְאֶת שִׂיחוֹ

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לשרים.

בָּא הַמַּלְאָךְ עַד הֵם וְלֹא שָׁב

מלכים ב' פרק ט'

התצפיתן ליהורם.

בָּא עַד אֲלֵיהֶם וְלֹא שָׁב

מלכים ב' פרק ט'

התצפיתן ליהורם.

בֹּאוּ הַכּוּם אִישׁ אַל יֵצֵא

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרים ושלישים.

בָּאנוּ אֶל מַחֲנֵה אֲרָם וְהִנֵּה אֵין שָׁם אִישׁ

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים לשומרי העיר שומרון.

בְּהִשְׁתַּחֲוָיָתִי בֵּית רִמֹּן יִסְלַח יְקֹוָק לְעַבְדְּךָ בַּדָּבָר הַזֶּה

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

בְּנֵי רְבִעִים יֵשְׁבוּ לְךָ עַל כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק י'

ה' ליהוא.

בִּנְךָ בֶן הֲדַד מֶלֶךְ אֲרָם שְׁלָחַנִי אֵלֶיךָ לֵאמֹר הַאֶחְיֶה מֵחֳלִי זֶה

מלכים ב' פרק ח'

חזאל לאלישע.

בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יֹשָׁבֶת

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לאלישע.

גַּם אֲנִי יָדַעְתִּי

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לבני הנביאים.

דְּבַר יְקֹוָק הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד עַבְדּוֹ אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לשרים.

דָּבָר לִי אֵלֶיךָ הַשָּׂר

מלכים ב' פרק ט'

בן הנביא ליהוא.

דָּם זֶה

מלכים ב' פרק ג'

חיילי מואב זה לזה.

דְּעוּ אֵפוֹא כִּי לֹא יִפֹּל מִדְּבַר יְקֹוָק אַרְצָה אֲשֶׁר דִּבֶּר יְקֹוָק עַל בֵּית אַחְאָב

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעם.

דֶּרֶךְ מִדְבַּר אֱדוֹם

מלכים ב' פרק ג'

יהושפט ליהורם.

דִרְשׁוּ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן אִם אֶחְיֶה מֵחֳלִי זֶה

מלכים ב' פרק א'

אחזיה לשליחים ששלח לבעל זבוב.

הַאֵין פֹּה נָבִיא לַיקֹוָק

מלכים ב' פרק ג'

יהושפט ליהורם.

הָאִישׁ אֲשֶׁר יִמָּלֵט מִן הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא עַל יְדֵיכֶם נַפְשׁוֹ תַּחַת נַפְשׁוֹ

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשמונים האנשים ששם מחוץ לבית הבעל.

הַאַכֶּה אַכֶּה אָבִי

מלכים ב' פרק ו'

יהורם לאלישע.

הַאֱלֹהִים אָנִי לְהָמִית וּלְהַחֲיוֹת

מלכים ב' פרק ה'

יהורם לעבדיו.

הַאֲשֶׁר שָׁבִיתָ בְּחַרְבְּךָ וּבְקַשְׁתְּךָ אַתָּה מַכֶּה

מלכים ב' פרק ו'

אלישע ליהורם.

הַגִּישָׁה אֵלַי עוֹד כֶּלִי

מלכים ב' פרק ד'

האישה האלמנה לבנה.

הוֹאֶל נָא וְלֵךְ אֶת עֲבָדֶיךָ

מלכים ב' פרק ו'

אחד מבני הנביאים לאלישע.

הוֹאֵל קַח כִּכָּרָיִם

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לגיחזי.

הוֹצֵא לְבוּשׁ לְכֹל עֹבְדֵי הַבַּעַל

מלכים ב' פרק י'

יהוא לאחראי על המלתחה.

הוֹצִיאוּ אֹתָהּ אֶל מִבֵּית לַשְּׂדֵרֹת

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע את פקודי החיל.

הוֹשִׁיעָה אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ

מלכים ב' פרק ו'

האישה שעברה על החומה ליהורם.

הָחֳרֵב נֶחֶרְבוּ הַמְּלָכִים

מלכים ב' פרק ג'

חיילי מואב זה לזה.

הֶחֱשׁוּ

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לבני הנביאים.

הֲיָדַעְתָּ כִּי הַיּוֹם יְקֹוָק לֹקֵחַ אֶת אֲדֹנֶיךָ מֵעַל רֹאשֶׁךָ

מלכים ב' פרק ב'

בני הנביאים לאלישע (בבית אל ויריחו).

הֲיֵשׁ אֶת לְבָבְךָ יָשָׁר כַּאֲשֶׁר לְבָבִי עִם לְבָבֶךָ

מלכים ב' פרק י'

יהוא ליהונדב בן רכב.

הַךְ אַרְצָה

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

הַךְ נָא אֶת הַגּוֹי הַזֶּה בַּסַּנְוֵרִים

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לה'.

הֲלֹא אָמַרְתִּי לֹא תַשְׁלֶה אֹתִי

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לאלישע.

הֲלֹא אֶרְחַץ בָּהֶם וְטָהָרְתִּי

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לעבדיו.

הֲלֹא טוֹב אֲמָנָה וּפַרְפַּר נַהֲרוֹת דַּמֶּשֶׂק מִכֹּל מֵימֵי יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לעבדיו.

הֲלוֹא אָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם אַל תֵּלֵכוּ

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לבני הנביאים.

הֲלוֹא קוֹל רַגְלֵי אֲדֹנָיו אַחֲרָיו

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לסנהדרין.

הֲלוֹא תַּגִּידוּ לִי מִי מִשֶּׁלָּנוּ אֶל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ו'

מלך ארם לעבדיו.

הָלוֹךְ וְרָחַצְתָּ שֶׁבַע פְּעָמִים בַּיַּרְדֵּן וְיָשֹׁב בְּשָׂרְךָ לְךָ

מלכים ב' פרק ה'

השליח של אלישע לנעמן.

הַמִבְּלִי אֵין אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל לִדְרֹשׁ בִּדְבָרוֹ

מלכים ב' פרק א'

אליהו לאחזיה

הִנֵּה אָמַרְתִּי אֵלַי יֵצֵא יָצוֹא

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לעבדיו.

הִנֵּה אֲנִי קָשַׁרְתִּי עַל אֲדֹנִי וָאֶהְרְגֵהוּ וּמִי הִכָּה אֶת כָּל אֵלֶּה

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעם.

הִנֵּה הַשּׁוּנַמִּית הַלָּז

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

הִנֵּה זֹאת הָרָעָה מֵאֵת יְקֹוָק מָה אוֹחִיל לַיקֹוָק עוֹד

מלכים ב' פרק ו'

השליח ליהורם.

הִנֵּה חָרַדְתְּ אֵלֵינוּ אֶת כָּל הַחֲרָדָה הַזֹּאת

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה השונמית דרך גיחזי.

הִנֵּה חָשַׂךְ אֲדֹנִי אֶת נַעֲמָן הָאֲרָמִּי הַזֶּה מִקַּחַת מִיָּדוֹ אֵת אֲשֶׁר הֵבִיא

מלכים ב' פרק ה'

גיחזי בליבו.

הִנֵּה יְקֹוָק עֹשֶׂה אֲרֻבּוֹת בַּשָּׁמַיִם הֲיִהְיֶה הַדָּבָר הַזֶּה

מלכים ב' פרק ז'

השליש לאלישע.

הִנֵּה יָרְדָה אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וַתֹּאכַל אֶת שְׁנֵי שָׂרֵי הַחֲמִשִּׁים הָרִאשֹׁנִים וְאֶת חֲמִשֵּׁיהֶם

מלכים ב' פרק א'

שר החמישים השלישי לאליהו

הִנֵּה נָא הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ יֹשְׁבִים שָׁם לְפָנֶיךָ צַר מִמֶּנּוּ

מלכים ב' פרק ו'

בני הנביאים לאלישע.

הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִּי אֵין אֱלֹהִים בְּכָל הָאָרֶץ כִּי אִם בְּיִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִּי אִישׁ אֱלֹהִים קָדוֹשׁ הוּא עֹבֵר עָלֵינוּ תָּמִיד

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לבעלה.

הִנֵּה נָא יֵשׁ אֶת עֲבָדֶיךָ חֲמִשִּׁים אֲנָשִׁים בְּנֵי חַיִל

מלכים ב' פרק ב'

בני הנביאים מיריחו לאלישע

הִנֵּה נָא מוֹשַׁב הָעִיר טוֹב כַּאֲשֶׁר אֲדֹנִי רֹאֶה

מלכים ב' פרק ב'

אנשי יריחו לאלישע.

הִנֵּה עַתָּה זֶה בָּאוּ אֵלַי שְׁנֵי נְעָרִים מֵהַר אֶפְרַיִם מִבְּנֵי הַנְּבִיאִים

מלכים ב' פרק ה'

גיחזי לנעמן.

הִנֵּה שָׂכַר עָלֵינוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת מַלְכֵי הַחִתִּים וְאֶת מַלְכֵי מִצְרַיִם לָבוֹא עָלֵינוּ

מלכים ב' פרק ז'

חיילי ארם זה לזה.

הִנֵּה שָׁלַחְתִּי אֵלֶיךָ אֶת נַעֲמָן עַבְדִּי וַאֲסַפְתּוֹ מִצָּרַעְתּוֹ

מלכים ב' פרק ה'

מלך ארם ליהורם.

הִנֵּה שְׁנֵי הַמְּלָכִים לֹא עָמְדוּ לְפָנָיו וְאֵיךְ נַעֲמֹד אֲנָחְנוּ

מלכים ב' פרק י'

שרי יזרעאל זה לזה.

הִנְּכָה רֹאֶה בְּעֵינֶיךָ וּמִשָּׁם לֹא תֹאכֵל

מלכים ב' פרק ז'

אלישע לשליש.

הִנָּם כְּכָל הֲמוֹן יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר נִשְׁאֲרוּ בָהּ

מלכים ב' פרק ז'

עבדו של יהורם ליהורם.

הִנָּם כְּכָל הֲמוֹן יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר תָּמּוּ

מלכים ב' פרק ז'

עבדו של יהורם ליהורם.

הַעֵת לָקַחַת אֶת הַכֶּסֶף וְלָקַחַת בְּגָדִים וְזֵיתִים וּכְרָמִים וְצֹאן וּבָקָר וַעֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת

מלכים ב' פרק ה'

אלישע לגיחזי.

הִקְשִׁיתָ לִשְׁאוֹל

מלכים ב' פרק ב'

אליהו לאלישע.

הַרְּאִיתֶם כִּי שָׁלַח בֶּן הַמְרַצֵּחַ הַזֶּה לְהָסִיר אֶת רֹאשִׁי

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לסנהדרין.

הִרְאַנִי יקֹוָק אֹתְךָ מֶלֶךְ עַל אֲרָם

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

הַרְכֵּב יָדְךָ עַל הַקֶּשֶׁת

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

הָרֶם לָךְ

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לבן הנביא.

הַרְפֵּה לָהּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

הֲשָׁאַלְתִּי בֵן מֵאֵת אֲדֹנִי

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לאלישע.

הֲשָׁלוֹם

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לגיחזי.

הֲשָׁלוֹם זִמְרִי הֹרֵג אֲדֹנָיו

מלכים ב' פרק ט'

איזבל ליהוא.

הֲשָׁלוֹם יֵהוּא

מלכים ב' פרק ט'

יהורם ליהוא.

הֲשָׁלוֹם מַדּוּעַ בָּא הַמְשֻׁגָּע הַזֶּה אֵלֶיךָ

מלכים ב' פרק ט'

הגדול שבשרים ליהוא.

הַשְּׁלִשִׁית מִכֶּם בָּאֵי הַשַּׁבָּת וְשֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְהַשְּׁלִשִׁית בְּשַׁעַר סוּר וְהַשְּׁלִשִׁית בַּשַּׁעַר אַחַר הָרָצִים

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

הִשָּׁמֶר מֵעֲבֹר הַמָּקוֹם הַזֶּה

מלכים ב' פרק ו'

אלישע ליהורם.

וְאִם אַיִן לֹא יִהְיֶה

מלכים ב' פרק ב'

אליהו לאלישע.

וְאִם אִישׁ אֱלֹהִים אָנִי  תֵּרֶד אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת חֲמִשֶּׁיךָ

מלכים ב' פרק א'

אליהו לשר החמישים הראשון

וְאִם יְמִיתֻנוּ וָמָתְנוּ

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

וְאִם יָשַׁבְנוּ פֹה וָמָתְנוּ

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

וַאֲנַחְנוּ מַחְשִׁים וְחִכִּינוּ עַד אוֹר הַבֹּקֶר וּמְצָאָנוּ עָווֹן

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

וְאַף כִּי אָמַר אֵלֶיךָ רְחַץ וּטְהָר

מלכים ב' פרק ה'

עבדיו של נעמן לנעמן.

וְאָרוּצָה עַד אִישׁ הָאֱלֹהִים וְאָשׁוּבָה

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לבעלה.

וְאַתְּ וּבָנַיִךְ תִחְיִי בַּנּוֹתָר

מלכים ב' פרק ד'

בן האישה האלמנה לאישה האלמנה.

וְאִתְּכֶם בְּנֵי אֲדֹנֵיכֶם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וְאִתְּכֶם הָרֶכֶב וְהַסּוּסִים וְעִיר מִבְצָר וְהַנָּשֶׁק

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וּבֹאוּ אֵלַי כָּעֵת מָחָר יִזְרְעֶאלָה

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וּבָאת וְסָגַרְתְּ הַדֶּלֶת בַּעֲדֵךְ וּבְעַד בָּנַיִךְ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה האלמנה.

וּבָאתָ שָׁמָּה וּרְאֵה שָׁם יֵהוּא בֶן יְהוֹשָׁפָט בֶּן נִמְשִׁי וּבָאתָ וַהֲקֵמֹתוֹ מִתּוֹךְ אֶחָיו

מלכים ב' פרק ט'

אלישע לבן הנביא.

וּבַחֻרֵיהֶם בַּחֶרֶב תַּהֲרֹג

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

וּבְנֵי הַמֶּלֶךְ שִׁבְעִים אִישׁ אֶת גְּדֹלֵי הָעִיר מְגַדְּלִים אוֹתָם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וְדַבֵּר אֲלֵהֶם הַמִבְּלִי אֵין אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל אַתֶּם הֹלְכִים לִדְרֹשׁ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן

מלכים ב' פרק א'

המלאך לאליהו

וְדָרַשְׁתָּ אֶת יְקֹוָק מֵאוֹתוֹ לֵאמֹר הַאֶחְיֶה מֵחֳלִי זֶה

מלכים ב' פרק ח'

בן הדד לחזאל.

וְהָאָרֶץ מְשַׁכָּלֶת

מלכים ב' פרק ב'

אנשי יריחו לאלישע.

וְהַבָּא אַחֲרֶיהָ הָמֵת בֶּחָרֶב

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע את פקודי החיל.

וְהֵבֵיאתָ אֹתוֹ חֶדֶר בְּחָדֶר

מלכים ב' פרק ט'

אלישע לבן הנביא.

וְהָיָה בְּבֹאוֹ אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁמָּה

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לבעלה.

וִהְיוּ אֶת הַמֶּלֶךְ בְּצֵאתוֹ וּבְבֹאוֹ

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

וְהִכִּיתָ אֶת אֲרָם בַּאֲפֵק עַד כַּלֵּה

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

וְהִכִּיתָה אֶת בֵּית אַחְאָב אֲדֹנֶיךָ

מלכים ב' פרק ט'

בן הנביא ליהוא.

וְהִכְרַתִּי לְאַחְאָב מַשְׁתִּין בְּקִיר וְעָצוּר  וְעָזוּב בְּיִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ט'

בן הנביא ליהוא.

וְהִלָּחֲמוּ עַל בֵּית אֲדֹנֵיכֶם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וְהַמַּיִם רָעִים

מלכים ב' פרק ב'

אנשי יריחו לאלישע.

וְהַמָּלֵא תַּסִּיעִי

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה האלמנה.

וְהַנֹּשֶׁה בָּא לָקַחַת אֶת שְׁנֵי יְלָדַי לוֹ לַעֲבָדִים

מלכים ב' פרק ד'

אשת הנביא לאלישע.

וְהִקַּפְתֶּם עַל הַמֶּלֶךְ סָבִיב  אִישׁ וְכֵלָיו בְּיָדוֹ

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

וְהָרֹתֵיהֶם תְּבַקֵּעַ

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

וְיֹאכְלוּ וְיִשְׁתּוּ וְיֵלְכוּ אֶל אֲדֹנֵיהֶם

מלכים ב' פרק ו'

אלישע ליהורם.

וַיֹּאמֶר אֵלֵינוּ לְכוּ שׁוּבוּ אֶל הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר שָׁלַח אֶתְכֶם וְדִבַּרְתֶּם אֵלָיו

מלכים ב' פרק א'

השליחים ששלח אחזיה לאחזיה.

וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לאליהו.

וַיַּכּוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ

מלכים ב' פרק ג'

חיילי מואב זה לזה.

וְיָצַקְתְּ עַל כָּל הַכֵּלִים הָאֵלֶּה

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה האלמנה.

וְיָצַקְתָּ עַל רֹאשׁוֹ וְאָמַרְתָּ כֹּה אָמַר יְקֹוָק מְשַׁחְתִּיךָ לְמֶלֶךְ אֶל יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ט'

אלישע לבן הנביא.

וַיקֹוָק הֶעְלִים מִמֶּנִּי וְלֹא הִגִּיד לִי

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

וַיקֹוָק נָשָׂא עָלָיו אֶת הַמַּשָּׂא הַזֶּה

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לבדקר.

וַיקֹוָק עָשָׂה אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד עַבְדּוֹ אֵלִיָּהוּ

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעם.

וְיִקְחוּ נָא חֲמִשָּׁה מִן הַסּוּסִים הַנִּשְׁאָרִים אֲשֶׁר נִשְׁאֲרוּ בָהּ

מלכים ב' פרק ז'

עבדו של יהורם ליהורם.

וַיַּשְׁלִכֵהוּ  בְּאַחַד הֶהָרִים אוֹ בְּאַחַת הַגֵּאָיוֹת

מלכים ב' פרק ב'

בני הנביאים מיריחו לאלישע

וְכִי יְבָרֶכְךָ אִישׁ לֹא תַעֲנֶנּוּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

וּלְקֹלִי אַתֶּם שֹׁמְעִים

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וּמֶה לַעֲשׂוֹת לָהּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

וְנִדְרְשָׁה אֶת יְקֹוָק מֵאוֹתוֹ

מלכים ב' פרק ג'

יהושפט ליהורם.

וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שָׁם מָקוֹם לָשֶׁבֶת שָׁם

מלכים ב' פרק ו'

בני הנביאים לאלישע.

וְנָקַל זֹאת בְּעֵינֵי יְקֹוָק וְנָתַן אֶת מוֹאָב בְּיֶדְכֶם

מלכים ב' פרק ג'

אלישע ליהורם ולמלכים שאיתו.

וְנִקַּמְתִּי דְּמֵי עֲבָדַי הַנְּבִיאִים וּדְמֵי כָּל עַבְדֵי יְקֹוָק מִיַּד אִיזָבֶל וְאָבַד כָּל בֵּית אַחְאָב

מלכים ב' פרק ט'

בן הנביא ליהוא.

וְנָשִׂים לוֹ שָׁם מִטָּה וְשֻׁלְחָן  וְכִסֵּא וּמְנוֹרָה

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לבעלה.

וְעֹלְלֵיהֶם תְּרַטֵּשׁ

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

וְעָמַד וְקָרָא בְּשֵׁם יְקֹוָק וְהֵנִיף יָדוֹ אֶל הַמָּקוֹם אֱלֹהָיו

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לעבדיו.

וְעַתָּה אַל תִּקְחוּ כֶסֶף מֵאֵת מַכָּרֵיכֶם כִּי לְבֶדֶק הַבַּיִת תִּתְּנֻהוּ

מלכים ב' פרק יב'

יואש לכהנים.

וְעַתָּה כְּבֹא הַסֵּפֶר הַזֶּה אֲלֵיכֶם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וְעַתָּה לְכוּ וְנָבֹאָה וְנַגִּידָה בֵּית הַמֶּלֶךְ

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

וְעַתָּה קַח נָא בְרָכָה מֵאֵת עַבְדֶּךָ

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

וְעַתָּה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים תַּכֶּה אֶת אֲרָם

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

וְעַתָּה תִּיקַר נַפְשִׁי בְּעֵינֶיךָ

מלכים ב' פרק א'

שר החמישים השלישי לאליהו

וּפָתַחְתָּ הַדֶּלֶת וְנַסְתָּה וְלֹא תְחַכֶּה

מלכים ב' פרק ט'

אלישע לבן הנביא.

וְצָרַעַת נַעֲמָן תִּדְבַּק בְּךָ וּבְזַרְעֲךָ לְעוֹלָם

מלכים ב' פרק ה'

אלישע לגיחזי.

וּקְחוּ קֶמַח

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לבני הנביאים.

וּרְאִיתֶם הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר מִבְּנֵי אֲדֹנֵיכֶם וְשַׂמְתֶּם עַל כִּסֵּא אָבִיו

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמֶרֶת בֵּית יְקֹוָק אֶל הַמֶּלֶךְ

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמֶרֶת הַבַּיִת מַסָּח

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

וְשַׂמְתָּ מִשְׁעַנְתִּי עַל פְּנֵי הַנָּעַר

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

וּשְׁתֵּי הַיָּדוֹת בָּכֶם כֹּל יֹצְאֵי הַשַּׁבָּת

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן

מלכים ב' פרק יא'

יהוידע לשומרים על המלך.

חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח מִשְׁעַנְתִּי בְיָדְךָ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח פַּךְ הַשֶּׁמֶן הַזֶּה בְּיָדֶךָ וְלֵךְ רָמֹת גִּלְעָד

מלכים ב' פרק ט'

אלישע לבן הנביא.

חַי יְקֹוָק אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לְפָנָיו אִם אֶקָּח

מלכים ב' פרק ה'

אלישע לנעמן.

חַי יְקֹוָק וְחֵי נַפְשְׁךָ אִם אֶעֶזְבֶךָּ

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לאליהו.

חַי יְקֹוָק וְחֵי נַפְשְׁךָ אִם אֶעֶזְבֶךָּ

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לאלישע.

חַי יְקֹוָק כִּי אִם רַצְתִּי אַחֲרָיו וְלָקַחְתִּי מֵאִתּוֹ מְאוּמָה

מלכים ב' פרק ה'

גיחזי בליבו.

חַפְּשׁוּ וּרְאוּ פֶּן יֶשׁ פֹּה עִמָּכֶם מֵעַבְדֵי יְקֹוָק כִּי אִם עֹבְדֵי הַבַּעַל לְבַדָּם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעובדי הבעל.

יָבֹא נָא אֵלַי וְיֵדַע כִּי יֵשׁ נָבִיא בְּיִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ה'

אלישע ליהורם.

יָדְעוּ כִּי רְעֵבִים אֲנַחְנוּ וַיֵּצְאוּ מִן הַמַּחֲנֶה לְהֵחָבֵה בַשָּׂדֶה

מלכים ב' פרק ז'

יהורם לעבדיו.

יֵלְכוּ נָא וִיבַקְשׁוּ אֶת אֲדֹנֶיךָ

מלכים ב' פרק ב'

בני הנביאים מיריחו לאלישע

יַעַן אֲשֶׁר הֱטִיבֹתָ לַעֲשׂוֹת הַיָּשָׁר בְּעֵינַי כְּכֹל אֲשֶׁר בִּלְבָבִי עָשִׂיתָ לְבֵית אַחְאָב

מלכים ב' פרק י'

ה' ליהוא.

יַעַן אֲשֶׁר שָׁלַחְתָּ מַלְאָכִים לִדְרֹשׁ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן

מלכים ב' פרק א'

אליהו לאחזיה

יִקְחוּ לָהֶם הַכֹּהֲנִים אִישׁ מֵאֵת מַכָּרוֹ וְהֵם יְחַזְּקוּ אֶת בֶּדֶק הַבַּיִת

מלכים ב' פרק יב'

יואש לכהנים.

יֵשׁ אוֹתוֹ דְּבַר יְקֹוָק

מלכים ב' פרק ג'

יהושפט ליהורם.

יֵשׁ וָיֵשׁ תְּנָה אֶת יָדֶךָ

מלכים ב' פרק י'

יהונדב בן רכב ליהוא.

יֻתַּן נָא לְעַבְדְּךָ מַשָּׂא צֶמֶד פְּרָדִים אֲדָמָה

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

כֹּה אָמַר יְקֹוָק עָשֹׂה הַנַּחַל הַזֶּה גֵּבִים גֵּבִים

מלכים ב' פרק ג'

אלישע ליהורם ולמלכים שאיתו.

כָּזֹאת וְכָזֹאת אָמַר אֵלַי

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לשרים.

כָּזֹאת וְכָזֹאת דִּבְּרָה הַנַּעֲרָה אֲשֶׁר מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ה'

נעמן למלך ארם.

כִּי אַךְ דְּעוּ נָא וּרְאוּ כִּי מִתְאַנֶּה הוּא לִי

מלכים ב' פרק ה'

יהורם לעבדיו.

כִּי אִם הַסּוּס אָסוּר וְהַחֲמוֹר אָסוּר וְאֹהָלִים כַּאֲשֶׁר הֵמָּה

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים לשומרי העיר שומרון.

כִּי בַת מֶלֶךְ הִיא

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לשרים.

כִּי זֶה שֹׁלֵחַ אֵלַי לֶאֱסֹף אִישׁ מִצָּרַעְתּוֹ

מלכים ב' פרק ה'

יהורם לעבדיו.

כִּי זְכֹר אֲנִי וָאַתָּה אֵת רֹכְבִים צְמָדִים אַחֲרֵי אַחְאָב אָבִיו

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לבדקר.

כִּי יָדַעְתִי אֵת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל רָעָה

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

כִּי יֵצְאוּ מִן הָעִיר וְנִתְפְּשֵׂם חַיִּים

מלכים ב' פרק ז'

יהורם לעבדיו.

כִּי לוֹא יַעֲשֶׂה עוֹד עַבְדְּךָ עֹלָה וָזֶבַח לֵאלֹהִים אֲחֵרִים כִּי אִם לַיקֹוָק

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

כִּי לוּלֵי פְּנֵי יְהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה אֲנִי נֹשֵׂא

מלכים ב' פרק ג'

אלישע ליהורם.

כִּי מָה עַבְדְּךָ הַכֶּלֶב כִּי יַעֲשֶׂה הַדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה

מלכים ב' פרק ח'

חזאל לאלישע.

כִּי נַפְשָׁהּ מָרָה לָהּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

כִּי שָׁם אֲרָם נְחִתִּים

מלכים ב' פרק ו'

אלישע ליהורם.

כִּי תִמְצָא אִישׁ לֹא תְבָרְכֶנּוּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

כֹּל אֲשֶׁר יִפָּקֵד לֹא יִחְיֶה

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעובדי הבעל.

כֹּל כֶּסֶף הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יוּבָא בֵית יְקֹוָק כֶּסֶף עוֹבֵר  אִישׁ כֶּסֶף נַפְשׁוֹת עֶרְכּוּ כָּל כֶּסֶף אֲשֶׁר יַעֲלֶה עַל לֶב אִישׁ לְהָבִיא בֵּית יְקֹוָק

מלכים ב' פרק יב'

יואש לכהנים.

כָּעֵת מָחָר סְאָה סֹלֶת בְּשֶׁקֶל וְסָאתַיִם שְׁעֹרִים בְּשֶׁקֶל בְּשַׁעַר שֹׁמְרוֹן

מלכים ב' פרק ז'

אלישע לנוכחים.

לֹא הָלַךְ עַבְדְּךָ אָנֶה וָאָנָה

מלכים ב' פרק ה'

גיחזי לאלישע.

לֹא הֵקִיץ הַנָּעַר

מלכים ב' פרק ד'

גיחזי לאלישע.

לֹא זֶה הַדֶּרֶךְ וְלֹא זֹה הָעִיר

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לחיילי ארם.

לֹא כֵן אֲנַחְנוּ עֹשִׂים הַיּוֹם הַזֶּה יוֹם בְּשֹׂרָה הוּא

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

לֹא לִבִּי הָלַךְ כַּאֲשֶׁר הָפַךְ אִישׁ מֵעַל מֶרְכַּבְתּוֹ לִקְרָאתֶךָ

מלכים ב' פרק ה'

אלישע לגיחזי.

לֹא נַמְלִיךְ אִישׁ הַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עֲשֶׂה

מלכים ב' פרק י'

שרי יזרעאל ליהוא.

לֹא תַכֶּם

מלכים ב' פרק ו'

אלישע ליהורם.

לֹא תִשְׁלָחוּ

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לבני הנביאים.

לַדָּבָר הַזֶּה יִסְלַח יְקֹוָק לְעַבְדֶּךָ בְּבוֹא אֲדֹנִי בֵית רִמּוֹן

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

לְהַכּוֹת חָמֵשׁ אוֹ שֵׁשׁ פְּעָמִים אָז הִכִּיתָ אֶת אֲרָם עַד כַּלֵּה

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

לְהִשְׁתַּחֲוֹת שָׁמָּה וְהוּא נִשְׁעָן עַל יָדִי

מלכים ב' פרק ה'

נעמן לאלישע.

לוֹא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כִּי אֱלִישָׁע הַנָּבִיא אֲשֶׁר בְּיִשְׂרָאֵל יַגִּיד לְמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר בַּחֲדַר מִשְׁכָּבֶךָ

מלכים ב' פרק ו'

אחד מעבדיו של מלך ארם למלך ארם.

לֵךְ אֶל נְבִיאֵי אָבִיךָ וְאֶל נְבִיאֵי אִמֶּךָ

מלכים ב' פרק ג'

אלישע ליהורם.

לֵךְ אֱמָר לוֹ חָיֹה תִחְיֶה וְהִרְאַנִי יְקֹוָק כִּי מוֹת יָמוּת

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

לֶךְ בֹּא וְאֶשְׁלְחָה סֵפֶר אֶל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ה'

מלך ארם לנעמן.

לֵךְ לְשָׁלוֹם

מלכים ב' פרק ה'

אלישע לנעמן.

לְכָה אִתִּי וּרְאֵה בְּקִנְאָתִי לַיקֹוָק

מלכים ב' פרק י'

יהוא ליהונדב בן רכב.

לֵכוּ

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לבני הנביאים.

לְכוּ אַחֲרַי וְאוֹלִיכָה אֶתְכֶם אֶל הָאִישׁ אֲשֶׁר תְּבַקֵּשׁוּן

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לחיילי ארם.

לְכוּ וְנִפְּלָה אֶל מַחֲנֵה אֲרָם

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

לְכוּ וּרְאוּ אֵיכֹה הוּא

מלכים ב' פרק ו'

מלך ארם לעבדיו.

לְכִי מִכְרִי אֶת הַשֶּׁמֶן וְשַׁלְּמִי אֶת נִשְׁיֵךְ

מלכים ב' פרק ד'

בן האישה האלמנה לאישה האלמנה.

לְכִי שַׁאֲלִי לָךְ כֵּלִים מִן הַחוּץ מֵאֵת כָּל שְׁכֵנָיִךְ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה האלמנה.

לָכֵן הַמִּטָּה אֲשֶׁר עָלִיתָ שָּׁם לֹא תֵרֵד מִמֶּנָּה כִּי מוֹת תָּמוּת

מלכים ב' פרק א'

אליהו לאחזיה

לָמָּה קָרַעְתָּ בְּגָדֶיךָ

מלכים ב' פרק ה'

אלישע ליהורם.

לַמּוֹעֵד הַזֶּה כָּעֵת חַיָּה אַתְּ חֹבֶקֶת בֵּן

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה השונמית.

מֵאַיִן אוֹשִׁיעֵךְ הֲמִן הַגֹּרֶן אוֹ מִן הַיָּקֶב

מלכים ב' פרק ו'

יהורם לאישה שעברה על החומה.

מֵאַיִן גֵּחֲזִי

מלכים ב' פרק ה'

אלישע לגיחזי.

מִבְצְרֵיהֶם תְּשַׁלַּח בָּאֵשׁ

מלכים ב' פרק ח'

אלישע לחזאל.

מַדּוּעַ אֲדֹנִי בֹכֶה

מלכים ב' פרק ח'

חזאל לאלישע.

מַדּוּעַ אֵינְכֶם מְחַזְּקִים אֶת בֶּדֶק הַבָּיִת

מלכים ב' פרק יב'

יואש לכהנים.

מַדּוּעַ אַתְּ הֹלֶכֶת אֵלָיו הַיּוֹם לֹא חֹדֶשׁ וְלֹא שַׁבָּת

מלכים ב' פרק ד'

הבעל לאישה השונמית.

מָה אָמַר לְךָ אֱלִישָׁע

מלכים ב' פרק ח'

בן הדד לחזאל.

מָה אֲנַחְנוּ יֹשְׁבִים פֹּה עַד מָתְנוּ

מלכים ב' פרק ז'

ארבעת המצורעים זה לזה.

מָה אֶתֵּן זֶה לִפְנֵי מֵאָה אִישׁ

מלכים ב' פרק ד'

משרתו של אלישע לאלישע.

מָה הַשָּׁלוֹם עַד זְנוּנֵי אִיזֶבֶל אִמְּךָ וּכְשָׁפֶיהָ הָרַבִּים

מלכים ב' פרק ט'

יהוא ליהורם.

מַה זֶּה שַׁבְתֶּם

מלכים ב' פרק א'

אחזיה לשליחים ששלח לבעל זבוב.

מַה יֶּשׁ לָךְ בַּבָּיִת

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה האלמנה.

מַה לִּי וָלָךְ

מלכים ב' פרק ג'

אלישע ליהורם.

מַה לָּךְ

מלכים ב' פרק ו'

יהורם לאישה שעברה על החומה.

מַה לְּךָ וּלְשָׁלוֹם סֹב אֶל אַחֲרָי

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לרוכב.

מֶה לַעֲשׂוֹת לָךְ הֲיֵשׁ לְדַבֶּר לָךְ אֶל הַמֶּלֶךְ אוֹ אֶל שַׂר הַצָּבָא

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה השונמית דרך גיחזי.

מֶה מִשְׁפַּט הָאִישׁ אֲשֶׁר עָלָה לִקְרַאתְכֶם

מלכים ב' פרק א'

אחזיה לשליחים ששלח לבעל זבוב.

מָוֶת בַּסִּיר אִישׁ הָאֱלֹהִים

מלכים ב' פרק ד'

בני הנביאים לאלישע.

מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי הֲתֵלֵךְ אִתִּי אֶל מוֹאָב לַמִּלְחָמָה

מלכים ב' פרק ג'

יהורם ליהושפט.

מִרְמָה אֲחַזְיָה

מלכים ב' פרק ט'

יהורם לאחזיה.

מְשַׁחְתִּיךָ לְמֶלֶךְ אֶל עַם יְקֹוָק אֶל יִשְׂרָאֵל

מלכים ב' פרק ט'

בן הנביא ליהוא.

נְהַג וָלֵךְ אַל תַּעֲצָר לִי לִרְכֹּב כִּי אִם אָמַרְתִּי לָךְ

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לנערה.

נָחָה רוּחַ אֵלִיָּהוּ עַל אֱלִישָׁע

מלכים ב' פרק ב'

תלמידי הנביאים ביריחו זה לזה.

נֵלְכָה נָּא עַד הַיַּרְדֵּן וְנִקְחָה מִשָּׁם אִישׁ קוֹרָה אֶחָת

מלכים ב' פרק ו'

בני הנביאים לאלישע.

נַעֲשֶׂה נָּא עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לבעלה.

סַפְּרָה נָּא לִי אֵת כָּל הַגְּדֹלוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלִישָׁע

מלכים ב' פרק ח'

יהורם לגיחזי.

עֲבָדֶיךָ אֲנַחְנוּ וְכֹל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֵינוּ נַעֲשֶׂה

מלכים ב' פרק י'

שרי יזרעאל ליהוא.

עַבְדְּךָ אִישִׁי מֵת וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִּי עַבְדְּךָ הָיָה יָרֵא אֶת יְקֹוָק

מלכים ב' פרק ד'

אשת הנביא לאלישע.

עֲלֵה קֵרֵחַ עֲלֵה קֵרֵחַ

מלכים ב' פרק ב'

הנערים שלעגו לאלישע.

פֹּה אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט אֲשֶׁר יָצַק מַיִם עַל יְדֵי אֵלִיָּהוּ

מלכים ב' פרק ג'

אחד מעבדי יהורם ליהושפט

פִּקְדוּ נָא אֶת הָאֲרוּרָה הַזֹּאת וְקִבְרוּהָ

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לשרים.

פְּתַח הַחַלּוֹן קֵדְמָה

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

צַדִּקִים אַתֶּם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לעם.

צַק לָעָם וְיֹאכֵלוּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לנערו.

קוּם עֲלֵה לִקְרַאת מַלְאֲכֵי מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן

מלכים ב' פרק א'

המלאך לאליהו

קַח בְּיָדְךָ מִנְחָה וְלֵךְ לִקְרַאת אִישׁ הָאֱלֹהִים

מלכים ב' פרק ח'

בן הדד לחזאל.

קַח קֶשֶׁת וְחִצִּים

מלכים ב' פרק יג'

אלישע ליואש.

קַח רַכָּב וּשְׁלַח לִקְרָאתָם

מלכים ב' פרק ט'

יהורם לתצפיתן.

קְחוּ אֶת רָאשֵׁי אַנְשֵׁי בְנֵי אֲדֹנֵיכֶם

מלכים ב' פרק י'

יהוא לשרי יזרעאל.

קְחוּ לִי צְלֹחִית חֲדָשָׁה וְשִׂימוּ שָׁם מֶלַח

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לאנשי יריחו.

קְרָא אֶל הַשֻּׁנַמִּית הַזֹּאת

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

קְרָא לַשּׁוּנַמִּית הַזֹּאת

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

רְאוּ כְּבֹא הַמַּלְאָךְ סִגְרוּ הַדֶּלֶת וּלְחַצְתֶּם אֹתוֹ בַּדֶּלֶת

מלכים ב' פרק ו'

אלישע לסנהדרין.

רֹאשִׁי רֹאשִׁי

מלכים ב' פרק ד'

בן האישה השונמית לאביו.

רֵד אוֹתוֹ אַל תִּירָא מִפָּנָיו

מלכים ב' פרק א'

המלאך לאליהו

רוּץ נָא לִקְרָאתָהּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לגיחזי.

שָׂא הַשְׁלִכֵהוּ בְּחֶלְקַת שְׂדֵה נָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לבדקר.

שָׂאֵהוּ אֶל אִמּוֹ

מלכים ב' פרק ד'

בעל האישה השונמית לאחד ממשרתיו.

שְׂאִי בְנֵךְ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לאישה השונמית.

שְׁאַל מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ בְּטֶרֶם אֶלָּקַח מֵעִמָּךְ

מלכים ב' פרק ב'

אליהו לאלישע.

שֵׁב נָא פֹה  כִּי יְקֹוָק שְׁלָחַנִי הַיַּרְדֵּנָה

מלכים ב' פרק ב'

אליהו לאלישע.

שֵׁב נָא פֹה כִּי יְקֹוָק שְׁלָחַנִי עַד בֵּית אֵל

מלכים ב' פרק ב'

אליהו לאלישע.

שִׂים לֶחֶם וָמַיִם לִפְנֵיהֶם

מלכים ב' פרק ו'

אלישע ליהורם.

שָׁלוֹם

מלכים ב' פרק ד'

 

מלכים ב' פרק ה'

האישה השונמית לבעלה.

האישה השונמית לגיחזי.

גיחזי לנעמן.

שִׁלְחָה נָא לִי אֶחָד מִן הַנְּעָרִים וְאַחַת הָאֲתֹנוֹת

מלכים ב' פרק ד'

האישה השונמית לבעלה.

שְׁלָחוּ

מלכים ב' פרק ב'

אלישע לבני הנביאים.

שִׁמְטוּהָ

מלכים ב' פרק ט'

יהוא לשרים שעזרו לו.

שִׁפְעַת אֲנִי רֹאֶה

מלכים ב' פרק ט'

התצפיתן ליהורם.

שְׁפֹת הַסִּיר הַגְּדוֹלָה וּבַשֵּׁל נָזִיד לִבְנֵי הַנְּבִיאִים

מלכים ב' פרק ד'

אלישע לנערו.

שֶׁקֶר הַגֶּד נָא לָנוּ

מלכים ב' פרק ט'

השרים ליהוא.

תֵּן לָעָם וְיֹאכֵלוּ

מלכים ב' פרק ד'

אלישע למשרתו (פעמיים).

תְּנָה נָּא לָהֶם כִּכַּר כֶּסֶף וּשְׁתֵּי חֲלִפוֹת בְּגָדִים

מלכים ב' פרק ה'

גיחזי לנעמן.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק יד':

 

 • מלכות אמציה:
 • כמה שנים מלך אמציה?

עשרים ותשע.

 • מה עשה אמציה כשמעמדו כמלך התחזק? מה לא עשה כדי לשמור על חוקי התורה?

הרג את רוצחי אביו. לא הרג את בניהם ובכך קיים את מה שכתוב בתורה.

 • מלחמת אמציה נגד אדום:
 • היכן הכה אמציה את אדום?

גיא מלח.

 • כיצד קרא אמציה למבצר הגדול שכבש מאדום?

יקתאל.

 • מלחמת אמציה ויואש:
 • "לכה נתראה פנים" – מה הציע אמציה ליואש במשפט זה? מדוע?

שיילחמו אחד נגד השני. בגלל שחיילי ישראל היו פושטים על יהודה ותוקפים אותם.

 • מהו המשל בו ענה יואש לאמציה? מהו הנמשל?

הקוץ שבלבנון אמר לארז שיתחתנו ביניהם. בגלל שעצם הפנייה הייתה מבזה, הארז בכלל לא התייחס לקוץ והקוץ נרמס על ידי חיית השדה. כך פניית אמציה היא בגדר זלזול ליואש.

 • לדברי יואש: מה גרם לאמציה להתגאות ולחשוב שהוא יכול לנצח את צבא ישראל? כיצד ישמור אמציה על כבודו?

הניצחון על אדום. אם יישאר בביתו ולא יילחם.

 • היכן התקיימה המלחמה בין אמציה ליואש?

בית שמש.

 • מה עשו חיילי ישראל לאחר שהם הוכו במלחמה?

ברחו לאוהליהם.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה יואש לאחר הניצחון על אמציה?

תפס את אמציה.

פרץ פרצה בחומת ירושלים.

לקח את הכסף והזהב שהיה בבית המקדש ובאוצרות בית המלך.

לקח את בני התערובות.

 • מהיכן עד היכן הייתה הפירצה שפרץ יואש בחומת ירושלים? מה היה גודל הפירצה?

משער אפרים עד שער הפינה. 400 אמה.

 • מיהם בני התערובות שלקח יואש?

הבנים של שרי ממלכת יהודה שאמציה החזיק בהם כדי למנוע מאביהם מלמרוד בו.

 • סיום מלכות אמציה:
 • כמה שנים חי אמציה לאחר מותו של יואש?

חמש עשרה.

 • להיכן ברח אמציה לאחר שמרדו בו? היכן הרגו אותו?

ללכיש ובלכיש.

 • היכן נקבר אמציה? כיצד הגיעה גופתו לשם?

בירושלים בעיר דוד – נשאו אותו על סוסים לשם.

 • מלכות עזריה/ עוזיה:
 • בן כמה היה עוזיה כשהתחיל למלוך?

שש עשרה.

 • איזו עיר ביצר עוזיה והחזיר לשלטון יהודה?

אילת.

 • מלכות ירבעם בן יואש:
 • כמה שנים מלך ירבעם בן יואש על ישראל?

ארבעים ואחת.

 • הנביא אומר שירבעם בן יואש הגדיל את תחום שלטון ממלכת ישראל. מה היו גבולות שלטונו?

מלבוא חמת ועד ים הערבה.

 • מיהו הנביא שניבא על הצלחת ירבעם להחזיר את גבולות ממלכת ישראל למה שהיו מקודם?

יונה בן אמיתי.

 • מי מלך לאחר מותו של ירבעם בן יואש? מה היה קרבת משפחתו?

זכריה בנו.

 

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

עוזיה

יהוא

 

יהואחז

 

יואש

 

ירבעם

 

זכריה

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יד':

 

 • לְכָה נִתְרָאֶה פָנִים – בוא נילחם אחד מול השני פנים אל פנים.
 • הִכָּבֵד וְשֵׁב בְּבֵיתֶךָ – אם תשב בביתך, הכבוד שניצחת במלחמה מול אדום יישאר.
 • בְּנֵי הַתַּעֲרֻבוֹת – בני התערובות הם בנים של שרי ממלכת יהודה שלקח אמציה אליו כדי למנוע מהשרים מלמרוד בו.
 • מֹרֶה מְאֹד – השתנה כל הזמן לרעה, מצב עם ישראל התדרדר כל הזמן.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק טו':

 

 • מחלתו של עוזיה:
 • מהי המחלה שבה העניש ה' את עוזיה?

צרעת.

 • היכן ישב עוזיה בימי מחלתו? מדוע נקרא המקום בשם זה?

בית החופשית משום ששם היה חופשי מענייני המלוכה.

 • מי היה ממונה על ענייני המלוכה כשעוזיה היה חולה?

יותם בנו.

 • מי מלך במקומו של עוזיה?

יותם בנו.

 • מלכות זכריה:
 • כמה זמן מלך זכריה על ישראל?

שישה חודשים.

 • מי הרג את זכריה ומלך במקומו?

שלום בן יבש.

 • מה היה שונה בצורת הרצח של זכריה מרציחות שאר המלכים עליהם למדנו עד עתה?

זכריה נרצח בפני אנשים רבים שראו את הרצח.

 • איזו נבואה התקיימה במלכותו של זכריה?

נבואת ה' ליהוא שבני רביעים ימלכו.

 • מלכות שלום בן יבש:
 • כמה זמן מלך שלום בן יבש?

חודש אחד.

 • מי הרג את שלום בן יבש ומלך במקומו? מהיכן היה?

מנחם בן גדי מתרצה.

 • מלכות מנחם בן גדי:
 • אלו שני אזורים הכה מנחם לאחר שמלך?

תפסח ותרצה.

 • מדוע הכה מנחם את תפסח?

משום שלא פתחו לו את שערי העיר.

 • כיצד מנע מנחם את התקפת פול מלך אשור עליו? לשם מה היה זקוק פול לכסף זה?

נתן לו 1000 ככרות כסף. פול היה זקוק לכסף כדי להחזיק את המלוכה שלו.

 • על מי הטיל מנחם לשלם את ככרות הכסף למלך אשור? כמה שקלים היה כל אחד מהם צריך לשלם?

על גיבורי החיל. 50 שקלים.

 • מי מלך במקומו של מנחם? מה היה קרבתם המשפחתית?

פקחיה בנו.

 • מלכות פקחיה בן מנחם:
 • כמה זמן מלך פקחיה על ישראל?

שנתיים.

 • מי מרד בפקח ומה היה תפקידו?

פקח בן רמליהו שהיה שרו.

 • היכן נרצח פקח בן מנחם?

בארמונו.

 • מי עזר לפקח בן רמליהו במרד שלו? פרט.

שני גיבורים שנקראו ארגוב ואריה וכן חמישים איש מבני גלעדים.

 • מלכות פקח בן רמליהו:
 • כמה שנים מלך פקח בן רמליהו על ישראל?

עשרים.

 • הנביא אומר שגלות ישראל התחילה בימי פקח בן רמליהו. מי התחיל להגלות את ישראל ומאלו מקומות?

תגלתפלאסר מלך אשור התחיל להגלות את ישראל. המקומות שעם ישראל הוגלה ממנו הם: עיון, אבל בית מעכה, ינוח, קדש, חצור, גלעד, גליל, כל ארץ נפתלי.

 • להיכן גלו ישראל בימי פקח בן רמליהו?

אשור.

 • מי מרד בפקח בן רמליהו?

הושע בן אלה.

 • סיום מלכות יותם:
 • כמה שנים מלך יותם על יהודה?

שש עשרה.

 • את מי התחיל ה' לגרות בישראל לאחר מות יותם?

רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל.

 • מי מלך לאחר יותם ומה הייתה קרבתם המשפחתית?

אחז בן יותם.

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

עוזיה

יהוא

יותם

יהואחז

אחז

יואש

 

ירבעם

 

זכריה

 

שלום

 

מנחם

 

פקח בן מנחם

 

פקחיה בן רמליהו

 

הושע בן אלה

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק טו':

 

 • וַיַּכֵּהוּ קָבָלְעָם וַיְמִיתֵהוּ – שלום בן יבש הכה והרג את זכריה בפני העם.
 • וַיַּךְ אֵת כָּל הֶהָרוֹתֶיהָ בִּקֵּעַ – מנחם בקע את בטניהן של כל הנשים שהיו בהריון, כדי להוציא מבטנם את ולדותיהם.

 

שאלות מלכים ב' פרק טז':

 

 • מלכות אחז:
 • בן כמה היה אחז כשהתחיל למלוך על יהודה וכמה שנים מלך?

20, 16.

 • מהם החטאים שבהם חטא אחז?

העביר את בנו באש, עבד ע"ז.

 • מלחמת ארם וישראל נגד יהודה:
 • מי היו מלכי ארם וישראל שיצאו להילחם באחז?

רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל.

 • היכן עוד ראינו ברית בין ארם לישראל נגד יהודה?

בימי אסא.

 • איזו עיר החזיר רצין מלך ארם לשליטת ארם? מי ישב שם לאחר כיבוש זה?

אילת. אדומים.

 • ממי ביקש אחז עזרה נגד יהודה וישראל? כיצד שכנע אותו לבוא לעזרתו?

תגלת פלסר מלך אשור. שלח לו שוחד אוצרות מבית המלך ובית המקדש.

 • איזו עיר כבש תגלת פלסר כשבא לעזרתו של אחז? מה עשה עם תושבי אותה העיר?

תגלת פלסר כבש את דמשק והגלה את תושביה לקיר.

 • מה היה גורלו של רצין מלך ארם?

תגלת פלסר הרג אותו.

 • אחז בדמשק:
 • לשם מה הלך אחז לדמשק?

כדי לקבל את פניו של מלך אשור.

 • מה ראה אחז כשהגיע לדמשק שהוא התפעל ממנו?

מזבח גדול.

 • מה שלח אחז לאוריה הכהן? מדוע?

דגם ותוכניות של המזבח בדמשק כדי שיעשה גם הוא אחד כזה.

 • הוכח שאוריה בנה מזבח דומה למזבח בדמשק במהירות.

הוא סיים את הבנייה עד שאחז חזר מדמשק.

 • המזבח שבנה אחז:
 • מהם ארבעת הדברים שהקריב אחז על גבי המזבח שבנה אוריה?

עולה

מנחה

נסך

שלמים.

 • היכן העמיד אחז את המזבח החדש שבנה? מדוע?

בין מזבח הנחושת להיכל. כדי שלא יהיה דבר חוצץ בין ההיכל למזבח שעשה.

 • באיזה כיוון (יחסית למזבח הנחושת) הציב אחז את המזבח שעשה?

צפונית.

 • מה ציווה אחז להקריב על המזבח החדש שעשה? מה יוקרב על גבי מזבח הנחושת?

כל הקרבנות יוקרבו על המזבח החדש. על מזבח הנחושת אחז יקריב קרבנות מידי פעם.

 • הנביא מונה ארבעה דברים שעשה אחז כדי לפגוע בעבודת בית המקדש. מהם ארבעת הדברים אותם עשה אחז?
 • קיצץ חלקים מהמכונות שעשה שלמה.
 • הוריד את הכיור מעל המסגרות.
 • הוריד את הים מעל הבקר ושם אותו על הרצפה.
 • הוריד את הסוכה ששימשה את משמרות הכהונה.
 • איזה שינוי עשה אחז בבית המלך? מדוע?

הוא גרם לכך שהכניסה לביתו תהיה רק דרך בית המקדש כדי להכביד על מלך אשור מלתפוס אותו.

 • סיום מלכותו של אחז:
 • היכן נקבר אחז?

עיר דוד.

 • מי מלך במקומו של אחז? מה היה קרבתם המשפחתית?

חזקיה בנו.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק טז':

 

 • וַיְנַשֵּׁל אֶת הַיְהוּדִים מֵאֵילוֹת – רצין הגלה מהעיר אילת את היהודים שישבו שם.
 • וּמִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת יִהְיֶה לִּי לְבַקֵּר – ומידי פעם, אני (אחז) ארצה לבקר את המזבח שעשה שלמה ולהשתמש בו.
 • וְאֶת מְבוֹא הַמֶּלֶךְ הַחִיצוֹנָה הֵסֵב בֵּית יְקֹוָק – אחז הפך את הכניסה לבית המלך באופן שיהיה אפשר להיכנס אליו רק דרך בית המקדש.

 

שאלות מלכים ב' פרק יז':

 

 • מלכות הושע:
 • כמה שנים מלך הושע על ישראל?

תשע.

 • במה הייתה שונה רשעותו של הושע מרשעת מלכי ישראל שמלכו לפניו?

הוא ביטל את השומרים שמנעו עלייה לבית המקדש.

 • מה היה שמו של מלך אשור שעלה לתקוף את הושע? במה התבטאה כניעתו של הושע למלך זה?

שלמנאסר. הושע היה צריך להעלות לו מנחה בכל שנה.

 • מרד הושע בן אלה באשור:
 • מהם שני הדברים שבהם בא לידי ביטוי מרדו של הושע במלך אשור?

לא העלה לו מנחה כבכל שנה.

שלח לסוא מלך מצרים שיעזור לו למרוד באשור.

 • כיצד עצר מלך אשור את הושע?

באחד מביקוריו של הושע באשור, עצר אותו שם מלך אשור והשאיר אותו שם.

 • כמה זמן ארך המצור על שומרון?

3 שנים.

 • מהם שלושת המקומות בהם הושיב מלך אשור את ישראל לאחר שהגלה אותם?

חלח.

חבור.

ערי מדי.

 • ליד איזה נהר נמצאים חלח וחבור?

נהר גוזן.

 • מהם תשעת החטאים שמונה הנביא שבהם חטא עם ישראל?
 • מאסו במצוות ה'.
 • הלכו אחרי ההבל – הדברים המוטעים.
 • עזבו את מצוות ה'.
 • עשו את שני עגלי הזהב.
 • עבדו את האשרה.
 • השתחוו לכל צבא השמים.
 • עבדו את הבעל.
 • העבירו את בניהם ובנותיהם באש.
 • עשו קסמים.
 • הנביא אומר שבני ישראל חטאו כל כך הרבה עד שהחטא (חלילה) נהיה להם כמעט דבר טבעי. מהו התיאור בו משתמש הנביא כדי לתאר כך את חטאי עם ישראל? על מי עוד נאמר ביטוי דומה?

ויתמכרו לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו. ביטוי דומה נאמר גם על אחאב.

 • מה היה החטא הראשון של ממלכת ישראל?

שהם בגדו במלכות דוד.

 • הכותים:
 • מהם חמשת המקומות מהם הביא מלך אשור תושבים לתחומי ממלכת ישראל במקום ישראל שהוא הגלה?

בבל, כות, עוים, ספרוים, חמת.

 • במה העניש ה' את יושבי הארץ שמלך אשור הושיב שם? מדוע?

האריות היו הורגים בהם משום שעבדו עבודה זרה.

 • מה היה פתרונו של מלך אשור כדי לסלק מעל יושבי הארץ את עונשו של ה'?

לשלוח לשם כהן מישראל שגלה כדי שילמד אותם את חוקי ה'.

 • היכן עוד ראינו אריות בחומר שלמדנו עד עתה?

בברכת יעקב – ברכת יהודה היא שיהיה כאריה.

בברכת משה – דן מבורך כאריה.

שמשון.

בקינה שנשא דוד על שאול ויהונתן – "ומאריות גברו".

בדברי חושי אל אבשלום – דוד נמשל לגיבור כאריה.

בניהו בן יהוידע הכה את האריה (בסוף ספר שמואל ב').

על המכונות היו מצוירים אריות.

כסא שלמה.

אריה טרף את הנביא מיהודה.

תלמיד הנביא שלא רצה להכות את חברו נטרף על ידי אריה.

אחד מהגיבורים שהשתתפו יחד עם פקח בן רמליהו במרד.

 • היכן ישב הכהן ששלח מלך אשור להראות ליושבי הארץ את הדרך בה יעבדו את ה'?

בית אל.

 • הנביא אומר שכל אחד מיושבי הארץ עשה עבודה זרה כפי שהיה רגיל בארצו. מהו העבודה הזרה שעשה כל אחד מיושבי הארץ? היכן הניחו את העבודה הזרה?

בבל – סוכות בנות.

כות – נרגל.

חמת – אשימא.

עוים – נבחז ותרתק.

ספרוים – אדרמלך וענמלך.

הם הניחו את העובדה הזרה בערים בהם ישבו – כל אחד הניח את העבודה הזרה בבית שבנו ישראל לעבודה הזה לפני שהם גלו.

 • הנביא אומר שלאחר שהכהן הגיע להורות לעם היושב בשומרון את הדרך בה יעבדו את ה', היה מצב שהעמים עבדו את ה' וגם עבדו עבודה זרה. כתוב את הפסוק האומר כך.

אֶת יְקֹוָק הָיוּ יְרֵאִים וְאֶת אֱלֹהֵיהֶם הָיוּ עֹבְדִים.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יז':

 

 • וַיְחַפְּאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל דְּבָרִים אֲשֶׁר לֹא כֵן עַל יְקֹוָק אֱלֹהֵיהֶם – בני ישראל היו אומרים בסתר דברי כפירה על ה'. הם היו אומרים שה' אינו משגיח על יושבי הארץ.
 • מִמִּגְדַּל נוֹצְרִים – המגדלים שעמדו בהם הצופים שתפקידם היה לראות אם האוייב מתקרב אל העיר.
 • וַיָּעַד יְקֹוָק בְּיִשְׂרָאֵל וּבִיהוּדָה – ה' התרה בממלכת ישראל ובממלכת יהודה.
 • וַיֶּהְבָּלוּ – בני ישראל נהיו בעצמם בעלי הבל מרוב שהיו אדוקים בעבודה הזרה.

 

 

 

שאלות מלכים ב' פרק יח':

 

 • מלכות חזקיה:
 • בן כמה היה חזקיה כשהוא התחיל למלוך וכמה שנים מלך?

25, 29.

 • היה עוד מלך שהתחיל למלוך באותו גיל שחזקיה התחיל למלוך ומלך את אותו מספר שנים שחזקיה מלך. מיהו מלך זה?

אמציה.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה חזקיה כשהוא התחיל למלוך?

הסיר את הבמות.

שיבר את המצבות.

כרת את האשרה.

כיתת את נחש הנחושת.

 • באחד החטאים שחזקיה ביער, היו חוטאים תושבי יהודה לכל אורך השנים, גם כשמלכיהם היו צדיקים. מהו חטא זה?

הבמות.

 • כריתת נחש הנחושת:
 • מדוע ראה חזקיה צורך לכתת את נחש הנחושת?

משום שבני ישראל היו מקריבים לנחש הנחושת.

 • כיצד קרא חזקיה לנחש הנחושת על מנת לבזות אותו?

נחושתן.

 • הנביא אומר שחוץ מדוד ושלמה, לא היה מלך נוסף שהגיע למעלתו של חזקיה. מהי מעלתו המיוחדת של חזקיה?

הביטחון בה'.

 • מלחמות חזקיה:
 • במי מרד חזקיה?

במלך אשור.

 • את מי ניצח חזקיה במלחמתו? עד היכן הצליח להגיע עם צבאו?

חזקיה הכה את הפלשתים והגיע עד לעיר עזה.

 • אשור עולים להתקיף את יהודה:
 • באיזו שנה למלכות חזקיה עלה סנחריב מלך אשור להתקיף את ממלכת יהודה?

ארבע עשרה.

 • מה כבש סנחריב כשהתחיל לתקוף את ממלכת יהודה?

את הערים הבצורות ביהודה.

 • חזקיה נכנע לפני מלך אשור. להיכן שלח חזקיה שליחים כדי לומר למלך אשור שהוא נכנע ומה אמרו השליחים למלך אשור?

לכיש, חזקיה אמר על ידי השליחים שהוא מוכן לכל עונש שיטיל עליו מלך אשור.

 • מהו המס שהטיל מלך אשור על חזקיה?

300 ככרות כסף. 30 ככרות זהב.

 • מהיכן לקח חזקיה את הכסף והזהב שיממן את המס שהטיל עליו מלך אשור?

מאוצרות בית המלך ואוצרות בית המקדש.

 • מהן שני הדברים מהם הוריד חזקיה את הזהב כדי לשלוח אותו למלך אשור?

דלתות בית המקדש ומפתני בית המקדש.

 • סנחריב אינו מקבל את כניעתו של חזקיה:
 • מיהם שלושת האנשים ששלח סנחריב בראש הצבא שיתקיף את חזקיה?

תרתן, רב סריס, רבשקה.

 • היכן נעמדו חיילי אשור כשבאו להתקיף את ירושלים?

בתעלה שירדה ממאגר המים שהיה בירושלים.

 • היכן הייתה התעלה שלידה נעמדו חיילי אשור כשבאו להתקיף את ירושלים?

בדרך המובילה לשדה כובס.

 • למי קראו שליחי מלך אשור? מיהם שלושת האנשים שיצאו אליהם ומה היה תפקידם?

הם קראו למלך. אך מי שיצא אליהם היו:

אליקים שהיה ממונה על הבית

שבנא הסופר

יואח המזכיר.

 • נאום רבשקה לחזקיה ושליחיו:
 • לפי דברי רבשקה – מה חזקיה חושב שנחוץ כדי לנצח במלחמה ומה באמת צריכים כדי לנצח במלחמה?

חזקיה חשב שמספיק דיבורים. צריך גם עצה וגבורה.

 • בדבריו אמר רבשקה לחזקיה שהוא (חזקיה) בטח על מישהו אחר שיבוא ויציל אותו. על מי בטח חזקיה לפי דברי רבשקה?

מצרים.

 • למה דימה רבשקה את בעל הברית (כביכול) של חזקיה? מדוע השתמש רבשקה בדימוי זה?

למשענת רצוצה של קנה שכאשר נסמכים עליו, השברים של הקנה נכנסים פנימה לתוך היד, וכך ההסתמכות על מצרים רק תזיק לחזקיה ולא תעזור לו.

 • מדוע לא ייתכן שחזקיה סומך על ה'?

משום שחזקיה הסיר את הבמות וכך ניתן (לפי דברי רבשקה) פחות לעבוד את ה'.

 • מהי ההתערבות שהציע רבשקה לחזקיה?

שייתן לו אלפיים סוסים ויראה אם הוא יכול לרכב עליהם.

 • כיצד הסביר רבשקה את היכולת שלו לכבוש את ירושלים?

סייעתא דשמיא.

 • מה ביקשו שליחיו של חזקיה מרבשקה? מדוע?

שידבר ארמית ולא עברית כדי שהעם לא יבין את דבריו.

 • מה ענה רבשקה לאחר ששמע את בקשתם של שליחי חזקיה?

שהוא בכוונה מדבר בעברית כדי שכל העם יבין את מה שהוא אומר.

 • נאום רבשקה לעם שביהודה:
 • מה אמר רבשקה לעם שלא לעשות?

שלא להתפתות אחרי דבריו של חזקיה.

 • מה הייתה הצעתו של רבשקה לעם שביהודה?

שיעשו איתו שלום ויביאו לו מנחה ובתמורה לכך הם יוכלו להמשיך לשבת במקומם עד שמלך אשור יגלה אותם לארץ אחרת טובה כמו ארץ ישראל.

 • מהם ששת הדברים הטובים שמבטיח רבשקה שיהיו בארץ אליהם יגלה מלך אשור את תושבי ממלכת יהודה?

דגן.

תירוש.

לחם.

כרמים.

זיתים שמפיקים מהם שמן.

תמרים.

 • לטענתו של רבשקה – כיצד ניסה חזקיה לפתות את העם שלא להיכנע למלך אשור? מדוע לפי דבריו, לא כדאי להם לשמוע בקולו?

חזקיה ינסה לפתות אותם להאמין בה'. לא כדאי להם לשמוע בקולו משום שאלוהי הארצות האחרות לא עזרו לעובדיהם ולא מנעו את כיבושם על ידי אשור.

 • אלו שלוש דוגמאות נותן רבשקה לכך שאלוהי אותם ארצות לא הצילו את יושביהם מידיו של מלך אשור?

חמת, ארפד, ספרוים.

 • התגובות לנאום רבשקה:
 • מה הייתה תגובת העם לנאום רבשקה? מדוע?

שתקו משום שכך ציווה חזקיה לעשות.

 • מדוע קרעו חלקיה, שבנה ויואח את בגדיהם?

מכיוון שרבשקה ביזה את ה' בכך שהשווה אותו לאלוהי העמים האחרים.

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יח':

 

 • בְּכֹל אֲשֶׁר יֵצֵא יַשְׂכִּיל – הצליח בכל דבר שעשה.
 • מִמִּגְדַּל נוֹצְרִים עַד עִיר מִבְצָר – ממגדל קטן שעליו היו עומדים המתצפתים כדי לצפות ולראות אם האויב מגיע, ועד למגדלים הגדולים והערים המבוצרות שהיו בשטח הפלשתי.
 • וַיַּעֲלוּ וַיָּבֹאוּ – חילות אשור הסתדרו באופן שהם היו מוכנים לקרב.
 • אָמַרְתָּ אַךְ דְּבַר שְׂפָתַיִם – אתה חושב שניתן לצאת למלחמה עם דיבורים ויועצים, ולכן אתה יכול לנצח במלחמה נגדי.
 • עֵצָה וּגְבוּרָה לַמִּלְחָמָה – כדי לצאת למלחמה, צריך בנוסף לעצה, גם חכמה וגבורה.
 • וּבָא בְכַפּוֹ וּנְקָבָהּ – השברים של הקנה נכנסים לו לתוך היד ועושים בה חורים.
 • מִשְׁעֶנֶת הַקָּנֶה הָרָצוּץ – הישענות על מקל שבור.
 • וְאֵיךְ תָּשִׁיב אֵת פְּנֵי פַחַת אַחַד עַבְדֵי אֲדֹנִי הַקְּטַנִּים – איך אתה חושב להחזיר מלחמה אפילו לאחד מהשרים הקטנים של מלך אשור.
 • אַל יַשִּׁיא לָכֶם חִזְקִיָּהוּ – אל יפתה אתכם חזקיה.
 • הֵנַע וְעִוָּה – הרי הנעתי את יושביהם ממקומם, והגליתי אותם.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק יט':

 

 • מהם ארבעת הדברים שעשה חזקיה כששמע את דבריו של רבשקה?
 • קרע את בגדיו.
 • התכסה בשק.
 • נכנס לביהמ"ק להתפלל.
 • שלח שליחים אל ישעיהו.
 • המשלחת ששלח חזקיה לישעיהו:
 • מי היו חברי המשלחת?

אליקים

שבנא

זקני הכהנים.

 • מה היה הלבוש של המשלחת לחזקיה? מדוע?

שקים מרוב צער.

 • בדבריו לישעיהו: מהו הדימוי בו השתמש חזקיה לתאר את מצב עם ישראל? מדוע?

כאילו היולדת יושבת על המושב עליו יושבת היולדת כשהיא מולידה אך אין ליולדת כח להוליד. כך לעם ישראל אין כח לעבור את הסכנה בו הם נמצאים.

 • מדוע קרא חזקיה לעם שבירושלים בשם שארית?

משום שסנחריב הגלה את שאר העם.

 • מה היה תוכן נבואתו של ישעיהו למשלחתו של חזקיה? מה עתיד לקרות למלך אשור?

שלא יפחד ממלך אשור, מלך אשור יחזור לארצו וימות שם.

 • מלך אשור חוזר לארצו:
 • להיכן הלך רבשקה כדי לומר למלך אשור שהעם ביהודה לא ענה להצעתו? מדוע היה מלך אשור שם?

לבנה, שם היה מלך אשור נלחם בהם.

 • מדוע חזר מלך אשור אל ארצו בלי לתקוף את ירושלים? מה עשה לפני שהוא חזר אל ארצו?

סנחריב שמע שתרהקה מלך כוש תקף אותו. לפני שהוא חזר לארצו הוא שלח שליחים לחזקיה לומר לו שלא יבטח בה' שיציל אותו, אלא הוא עתיד לחזור לירושלים ולכבוש אותה.

 • מי היה תרהקה?

מלך כוש.

 • בדבריו של חזקיה נתן מלך אשור מספר דוגמאות של ארצות ועמים שאלוהיהם לא הצליחו להציל את ארצותיהם מידי מלך אשור. מיהם הארצות והעמים האלה?

גוזן

חרן

רצף

בני עדן

חמת

ארפד

ספרוים.

 • תפילת חזקיה:
 • מה עשה חזקיה עם האגרות ששלח לו מלך אשור?

הכניס אותם לבית המקדש ופרס אותם לפני ה'.

 • מהם שלושת התארים של ה' בהם השתמש חזקיה כשהתפלל אל ה'?

יושב הכרובים

האל של כל ממלכות הארץ

היחיד שברא את השמים והארץ.

 • כיצד הסביר חזקיה לה' שטענותיו של מלך אשור לכך שהוא ינצח אינן נכונות?

משום שהאלוהים של העמים האחרים אינם אלוהים אמיתיים.

 • תשובת ישעיהו אל חזקיה:
 • מה היה תוכן נבואת ישעיה אל חזקיה?

שה' קיבל את תפילתו.

 • מדוע נקראה העיר ירושלים בשם "בתולת בת ציון"?

כשם שבתולה היא אישה שעדיין לא התחתנה, כך העיר ירושלים היא עיר שעוד לא נכבשה.

 • מיהם "קומת ארזיו" בדברי ישעיהו? באיזה הקשר הם נזכרו?

גיבורי ישראל. אשור אמרו שהם יהרגו אותם.

 • מהו הדימוי בו השתמש סנחריב כדי לתאר את הצלחתו בכל התחומים?

הוא חפר אחרי מקור מים ומצא מים.

 • כיצד מתאר מלך אשור את ריבוי החיילים שהיו לו?

חייליו ייבשו את כל הנהרות שהוא רצה לכבוש על ידי שהם עברו בהם.

 • כיצד מסביר ישעיהו את הצלחתו של סנחריב לכבוש כל כך הרבה ארצות?

זו הייתה גזרה מאת ה'.

 • מהם ארבעת הדימויים בהם משתמש ישעיהו כדי לתאר את חולשתם של יושבי הארצות שכבש סנחריב?

עשב שדה.

ירק דשא.

חציר על הגגות.

שיבולים שלקו לפני שהם נקצרו.

 • מהם שני הדימויים בהם משתמש ישעיהו כדי לומר שה' יחזיר את מלך אשור לארצו?

ה' ישים את החי, הטבעת, באפו של מלך אשור ויחזיר אותו.

ה' ישים את הרסן בשפתיים שלו.

 • מהו האות שנבואת ישעיהו תתקיים?

שהנבואה הקודמת על חזרת אשור לארצו התקיימה.

 • לפי נבואת ישעיהו – מה יאכל העם ביהודה בשלושת השנים הקרובות?

בשנה הראשונה – ספיחים.

בשנה השנייה – סחיש – מה שגודל מהספיחים בלי שהתכוונו לגדל אותם

בשנה השלישית – ייצאו לשדות ויזרעו.

 • מהו הדימוי בו משתמש הנביא כדי לתאר את תוספת הטובה שיהיה לעם ישראל?

שהפירות שנמצאים בראש עץ ששרשיו נטועים למטה מגדל פירות יפים וחזקים.

 • לפי נבואת ישעיהו – מהי השארית שתהיה? מדוע נקראה שארית?

ירושלים תהיה שארית מכל שאר העמים משום שרק היא תינצל ממלך אשור.

 • מהם שלושת הדברים שמלך אשור לא יצליח לעשות כדי להתקיף את ירושלים?

לא יירה חץ.

לא יערוך את מגיניו.

לא יקים סוללה.

 • כיצד הובס מחנה אשור? באיזה זמן ביום זה קרה?

בלילה יצא מלאך ה' והרג 185,000 מפקדים מחיילי אשור.

 • רצח סנחריב:
 • היכן ישב סנחריב לאחר שחזר לארצו?

נינוה.

 • במה היה עסוק סנחריב כשרצחו אותו?

השתחווה בבית נסרוך ה' אלוהיו.

 • מי רצח את סנחריב? מי היו אנשים אלה?

אדרמלך ושראצר בניו.

 • להיכן ברחו רוצחי סנחריב?

ארץ אררט.

 • מי מלך במקומו של סנחריב? מה היה קרבת משפחתו לסנחריב?

אסר חדון בנו.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק יט':

 

 • מַשְׁבֵּר – הכסא עליו יושבת היולדת.
 • וְהוֹכִיחַ בַּדְּבָרִים אֲשֶׁר שָׁמַע יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ – ורבשקה התווכח בדברים שהוא אמר והקב"ה בוודאי שמע את דבריו.
 • אַל יַשִּׁאֲךָ אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר אַתָּה בֹּטֵחַ בּוֹ – אל יפתה אותך ה' אלוקיך שאתה בוטח בו.
 • בָּזָה לְךָ – ירושלים תבזה אותך.
 • אַחֲרֶיךָ רֹאשׁ הֵנִיעָה בַּת יְרוּשָׁלִָם – אחרי שתיפול, העם שבירושלים יזיזו את ראשם כדרך מי שלועג על חברו.
 • יַרְכְּתֵי לְבָנוֹן – בית המקדש.
 • וְאֶכְרֹת קוֹמַת אֲרָזָיו – ואני אהרוג את מיטב הגיבורים של עם ישראל.
 • מִבְחוֹר בְּרֹשָׁיו – וכן אהרוג את מיטב השליטים והשרים שלהם.
 • וְאָבוֹאָה מְלוֹן קִצֹּה – ואשמיד את בית המקדש עד היסודות שלו.
 • יַעַר כַּרְמִלּוֹ – ואני אשמיד את יופי ארצו של עם ישראל.
 • אֲנִי קַרְתִּי וְשָׁתִיתִי מַיִם זָרִים – חפרתי אחרי מקור מים והצלחתי לשתות מים שוטפים.
 • וּתְהִי לַהְשׁוֹת גַּלִּים נִצִּים עָרִים בְּצֻרוֹת – ועל ידי גזירה זו אתה (סנחריב) תצליח להחריב (להשות) ערים בצורות ולהפוך אותם לתל חרבות (גלים) שעליהם יגדלו פרחים (ניצים).
 • וְיֹשְׁבֵיהֶן קִצְרֵי יָד – הגזירה שלי (של ה') גרמה לכך שלמרות שיושבי הערים שכבשת היו חזקים, הם היו עדיין קצרי יד מלהילחם.
 • חַתּוּ וַיֵּבֹשׁוּ – יושבי הערים שכבשת נשברו והיו יבשים, חלשים.
 • וְאֵת הִתְרַגֶּזְךָ אֵלָי – וגם את מה שאתה מבזה אותי – אני יודע.
 • וְשַׁאֲנַנְךָ עָלָה בְאָזְנָי – וששמעתי גם את קול המייתך, את הרעש שלך.
 • וְשַׂמְתִּי חַחִי בְּאַפֶּךָ – אני שמתי את החי שלי באף שלך. החי הוא טבעת ששמים בפי הבהמה כדי למשוך אותה בעזרתה.
 • וּמִתְגִּי בִּשְׂפָתֶיךָ – ואני שמתי את הרסן בשפתיים שלך.
 • וְלֹא יְקַדְּמֶנָּה מָגֵן – וגם לא יערוך את המגינים של צבאו לפני ירושלים.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק כ':

 

 • מחלת חזקיה:
 • באיזו מחלה חלה חזקיה?

שחין.

 • מה הייתה נבואתו של ישעיהו לחזקיהו?

שהוא עתיד למות מהמחלה הזו.

 • מה עשה חזקיה ברגע שהוא שמע את נבואתו של ישעיהו? מדוע עשה כך?

סובב פניו אל הקיר כדי שיוכל להתפלל בכוונה גדולה יותר.

 • היכן היה ישעיהו כשה' ניבא אותו את נבואתו השנייה?

בחצר התיכונה.

 • מהו תוכן נבואתו השנייה של ישעיהו?

שה' קיבל תפילתו.

 • מה יעשה חזקיה בעוד שלושה ימים כשהוא יתרפא?

ייכנס לבית המקדש.

 • כמה שנים יוסיף ה' על ימיו של חזקיה?

חמש עשרה.

 • כיצד ריפאו את חזקיהו?

שמו עליו דבלת תאנים.

 • האות של חזקיהו:
 • על מה ביקש חזקיה אות?

שהריפוי שלו מהשחין יהיה מוחלט והוא יכול להיכנס לבית המקדש ביום השלישי.

 • מהן שתי האפשרויות שנתן ישעיהו לאות שהוא ייתן לחזקיה?

או שהצל יילך אחורה עשר שעות או שהוא יתקדם קדימה עשר שעות.

 • באיזה אות בחר חזקיהו? מדוע?

חזקיה בחר שהצל יילך אחורה עשר מעלות.

כאשר הצל הולך קדימה עשר מעלות, הוא הולך בכיוון הטבע ולכן אין כאן שום נס.

 • באיזה שעון ראו שהצל חזר אחורה בעשר שעות?

בשעון שאחז עשה.

 • שליחי בראדך:
 • מהם שני הדברים ששלח בראדך מלך בבל עם שליחיו לחזקיה?

אגרות ומנחה.

 • מה הייתה מטרתו של בראדך מלך בבל בשליחת השליחים לחזקיה?

לדרוש בשלומו.

 • איזה תכולת בית הראה חזקיה לשליחיו של מלך בבל?

בית אוצרותיו.

 • מהם ששת הדברים שהראה חזקיהו לשליחי מלך בבל שבאו לבקרו?

כסף.

זהב.

בשמים.

שמן המשחה.

הבית בו היו אצורים כליו.

את כל מה שהיה באוצרותיו.

 • נבואת ישעיהו בעקבות שליחי מלך בבל:
 • מה שאל ישעיהו את חזקיה לאחר שהגיעו אליו השליחים ומה ענה לו חזקיהו?

ישעיהו שאל מהיכן השליחים ומה הם אמרו. חזקיה ענה לו שהם הגיעו מארץ רחוקה, מבבל.

 • מה אמר חזקיה לישעיהו שהוא הראה לשליחי מלך בבל?

את כל אוצרותיו.

 • מה יהיה עונשו של חזקיה על שהראה את אוצרותיו לשליחי מלך בבל?

כל מה שיש לו וכל אוצרותיו יובאו לבבל.

 • מהם שלושת הדברים של חזקיה שיגלו לבבל?

כל מה שיש לו.

אוצרות אבותיו.

בניו.

 • מה יעלה בגורלם של בני חזקיה?

הם יגלו לבבל וישמשו שם למשרתים.

 • מה הייתה תגובת חזקיה לנבואת הפורענות של ישעיהו?

שאם הדברים לא יקרו בימיו – אין שום בעיה.

 • סיום מלכותו של חזקיה:
 • לשם מה בנה חזקיה את התעלה?

כדי להכניס את המים פנימה לתוך העיר.

 • מי מלך אחרי חזקיה? מה הייתה קרבתו המשפחתית לחזקיה?

מנשה בנו.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק כ':

 • בֵּית נְכֹתֹה – בית אוצרותיו.
 • וְנִשָּׂא כָּל אֲשֶׁר בְּבֵיתֶךָ – וכל מה שיש בביתך יינשא ויילקח.

 

 

תשבץ חזרה

מלכים ב' פרקים יג' - כ'

 

 

מאוזן

 1. כך קרא חזקיהו לנחש הנחושת כדי לבזות אותו.
 2. מלך מצרים ממנו ביקש הושע עזרה נגד מלך אשור.
 3. המקום בו נמצאים גוזן, חרן, רצף ובני עדן.
 4. כיוון החלון שאמר אלישע ליואש לפתוח.
 5. 10. הסוכה ששימשה את משמרות הכהנים בבית המקדש שאחז הוריד.
 6. 11. התקופה בה היו חיילי מואב נכנסים לקחת שלל מעם ישראל.

 

מאונך

 1. שם המבצר שכבש אמציה מאדום.
 2. השפה שביקשו שליחי חזקיה מרבשקה לדבר בו.
 3. שני הגיבורים שעזרו לפקח בן רמליהו במרד נגד פקח בן מנחם.
 4. מלך בבל ששלח שליחים לחזקיה.
 5. נאם לחזקיה נאום שייכנע.

 

שאלות מלכים ב' פרק כא':

 • מלכותו של מנשה:
 • בן כמה היה מנשה כשהתחיל למלוך וכמה שנים מלך ביהודה?

12, 55.

 • הנביא מציין שמנשה עשה ככל תועבות הגויים ושהוא הרשיע הרבה. כתוב את הדברים שמציין הנביא שמנשה הרשיע בהם.

בנה את המזבחות שחזקיה אביו הסיר.

עשה את האשרה.

השתחווה לכל צבא השמים.

בנה מזבחות לעבודה זרה בבית המקדש.

העביר את בנו באש למולך.

עונן.

ניחש.

העלה באוב.

ידעונים.

 • היכן בבית המקדש בנה מנשה מזבחות לעבודה הזרה?

בעזרת כהנים ובעזרת ישראל.

 • איה פסל הניח מנשה בבית המקדש?

פסל האשרה.

 • הנביא אומר שמנשה הטעה את עם ישראל וגרם להם לחטוא בחטאים חמורים. מהי ההשוואה שעורך הנביא לחטאי ישראל?

הנביא אומר שחטאי ישראל היו חמורים יותר מהחטאים שהעמים האחרים חטאו בהם.

 • העונש על חטאי עם ישראל:
 • הנביא מדמה ומשווה את עונשה של ממלכת יהודה לעונשם של אחרים שנענשו. מיהם האחרים שהנביא משווה את עונשה של ממלכת יהודה אליהם?

ממלכת ישראל ובית אחאב.

 • הנביא משתמש בשלושה דימויים כדי לתאר את עונשם של עם ישראל. מהם שלושת הדימויים וכיצד הדימוי מבטא את העונש שיבוא על עם ישראל?

ה' ישים את קו שומרון על יהודה. כמו שבנאי משתמש בחבל (שנקרא "קו") כדי לוודא שהוא בונה בצורה ישרה, כך אני (ה') איישר, אשווה, את רעת ירושלים לרעת שומרון שכבר גלתה.

ה' ישים את משקולת בית אחאב על שומרון. המשקולת היא הכלי אותה קושר הבנאי לקו על מנת ליישר את הבניין. ה' אומר שהוא יישר את העונש על החטאים של מנשה לחטאים בהם חטאו אחאב וצאצאיו, וכשם שממלכת ישראל נענשה בחומרה, כך גם ממלכת יהודה תיענש בחומרה.

ה' ימחק את ירושלים כמו שאדם אוכל את האוכל בצלחת עד הסוף, ומנקה אותה עד הסוף והופך אותה.

 • מהו הדימוי בו משתמש הנביא כדי לתאר את שפיכות הדמים שבו חטא מנשה? מדוע משתמש הנביא בדימוי זה?

הנביא אומר ששפיכות הדמים של מנשה הייתה עד שהוא כאילו מילא את ירושלים בדם מפה לפה. מנשה לימד את העם את הקלות הרבה שבה ניתן לשפוך דמים והם למד ממעשיו.

 • היכן עוד ראינו את הביטוי "פה לפה"?

יהוא אסף את כל עובדי הבעל בבית הבעל עד שהוא התמלא פה לפה.

 • סוף מלכות מנשה:
 • היכן נקבר מנשה?

בגן עזא.

 • מי מלך אחרי מנשה? מה הייתה הקרבה המשפחתית אליו?

אמון בנו.

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

עוזיה

יהוא

יותם

יהואחז

אחז

יואש

חזקיה

ירבעם

מנשה

זכריה

אמון

שלום

 

מנחם

 

פקח בן מנחם

 

פקחיה בן רמליהו

 

הושע בן אלה

 

 • מלכות אמון:
 • היכן רצחו את אמון?

בביתו.

 • מה עשה העם למי שרצח את אמון?

הרג אותם.

 • את מי המליך העם במקומו של אמון? מה היה קרבת משפחתו לאמון?

יאשיהו בנו.

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק כא':

 

 • וְלֹא אֹסִיף לְהָנִיד רֶגֶל יִשְׂרָאֵל מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבוֹתָם – אני (ה') לא אוסיף לטלטל את רגלם של ישראל מארץ ישראל.
 • אֲשֶׁר כָּל שֹׁמְעָהּ תִּצַּלְנָה שְׁתֵּי אָזְנָיו – הפורענות תהיה כל כך גדולה עד שכל מי שישמע את הפורענות, תרעד כל אחת משתי אזניו מרוב פחד.
 • וְנָטִיתִי עַל יְרוּשָׁלִַם אֵת קָו שֹׁמְרוֹן – כמו שבנאי משתמש בחבל (שנקרא "קו") כדי לוודא שהוא בונה בצורה ישרה, כך אני (ה') איישר, אשווה, את רעת ירושלים לרעת שומרון שכבר גלתה: כשם ששומרון כבר גלתה, כך ירושלים עתידה לגלות.
 • וְאֶת מִשְׁקֹלֶת בֵּית אַחְאָב – המשקולת היא הכלי אותה קושר הבנאי לקו על מנת ליישר את הבניין. ה' אומר שהוא יישר את העונש על החטאים של מנשה לחטאים בהם חטאו אחאב וצאצאיו, וכשם שממלכת ישראל נענשה בחומרה, כך גם ממלכת יהודה תיענש בחומרה.
 • כַּאֲשֶׁר יִמְחֶה אֶת הַצַּלַּחַת מָחָה וְהָפַךְ עַל פָּנֶיהָ – כמו שמנקים את הצלחת מהלכלוך שעליה, ולאחר מכן הופכים את הצלחת על פניה כדי שלא תתלכלך עוד.
 • וְהָיוּ לְבַז וְלִמְשִׁסָּה לְכָל אֹיְבֵיהֶם – תושבי ממלכת יהודה יהיו לביזה ורמיסה בידי אויביהם.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק כב':

 

 • מלכות יאשיהו:
 • בן כמה שנים היה יאשיהו כשמלך וכמה שנים מלך?

8, 31.

 • כיצד מתאר הנביא את צדקותו של יאשיהו?

שהלך בדרך דוד אביו לא סר ימין ומשאל.

 • מציאת ספר התורה:
 • באיזו שנה למלכות יאשיהו נמצא ספר התורה?

שמונה עשרה.

 • מה היה תוכן השליחות ששלח יאשיהו את שפן לעשות?

לומר לחלקיהו הכהן שיאסוף את הכסף שהעם תרם לבית המקדש.

 • למי יתנו את הכסף שנאסף בבית המקדש?

לאנשים שהיו אחראים על העובדים לשיפוץ בית המקדש.

 • לשם מה שימשו הכספים שנאספו (5 דברים)?

כורתי העצים.

בוני קירות העץ.

בוני קירות האבנים.

קניית עצים.

קניית אבנים חצובות.

 • מה מצא חלקיה בבית המקדש? היכן היה גלול?

ספר תורה, היה גלול לפרשת התוכחות.

 • מדוע לא היו מחשבים את כמות הכסף שהיו נותנים לאנשים שהיו ממונים על עשיית המלאכה?

משום שהם היו נאמנים.

 • היכן עוד ראינו שהאנשים שהיו ממונים על עשיית המלאכה בבית המקדש היו אנשים נאמנים?

אצל יואש.

 • מה עשו עם הזהב שאספו לפני שהביאו אותם לידי עושי המלאכה?

התיכו אותם למטבעות.

 • הקראת ספר התורה לפני יאשיהו:
 • מי קרא את ספר התורה בפני יאשיהו?

שפן הסופר.

 • מה עשה יאשיהו כשקראו בפניו בספר התורה? מדוע?

קרע את בגדיו משום שספר התורה היה פתוח לפרשת התוכחה והוא הבין שזהו סימן לא טוב.

 • המשלחת לחולדה הנביאה:
 • את מי שלח יאשיהו לחולדה הנביאה כדי שהיא תסביר להם את פשר הרמז משמים שהיה במציאת ספר התורה?

חלקיה הכהן, אחיקם בן שפן, עכבור בן מיכיה ושפן הסופר ועשיה עבד המלך.

 • מהו הנימוק שנתן יאשיהו לכך שה' כועס על עם ישראל?

שלא קיימו את מה שכתוב בתורה.

 • מי היה בעלה של חולדה הנביאה ומה היה תפקידו?

שלום בן תקווה היה שומר בגדי המלך.

 • היכן ישבה חולדה הנביאה?

במרווח שבין שתי החומות של ירושלים.

 • מהו תוכן נבואת חולדה?

שמכך שספר התורה היה פתוח לפרשת התוכחות ניתן ללמוד שה' עתיד להביא פורענות גדולה על העם ביהודה.

 • מדוע יאשיהו לא יראה את דברי הנבואה של חולדה מתקיימים?

משום שהוא חזר בתשובה.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק כב':

 

 • וְיַתֵּם אֶת הַכֶּסֶף הַמּוּבָא בֵּית יְקֹוָק – יאסוף את כל הכסף שנתרם לבית המקדש.
 • לֶחָרָשִׁים – לכורתי העצים.
 • וְלַבֹּנִים – לבנאים שהיו בונים עם העצים את קירות בית המקדש.
 • וְלַגֹּדְרִים – לבונים את קירות האבנים.
 • הִתִּיכוּ עֲבָדֶיךָ אֶת הַכֶּסֶף הַנִּמְצָא בַבַּיִת – עבדיך התיכו את הזהב שמצאו בבית המקדש ועשו מהם מטבעות.
 • כִּי גְדוֹלָה חֲמַת יְקֹוָק אֲשֶׁר הִיא נִצְּתָה בָנוּ – שכעס ה' גדול בוער בנו, שיש עלינו כעס גדול מאת ה'.
 • לָכֵן הִנְנִי אֹסִפְךָ עַל אֲבֹתֶיךָ – אתה תיקבר בקבר אבותיך.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק כג':

 

 • הכינוס של יאשיהו:
 • את מי אסף יאשיהו ולהיכן?

את כל העם, לבית המקדש.

 • מה קרא יאשיהו בפני העם שהתאסף אליו?

את דברי הברית והתוכחה שבפרשת כי תבא.

 • מה עשה יאשיהו לאחר הקריאה?

כרת ברית בין ה' לעם שביהודה.

 • ביעור העבודה הזרה:
 • את מי ציווה יאשיהו להוציא את העבודה הזרה מבית המקדש?

חלקיהו, סגניו של חלקיהו ואת השוערים של בית המקדש.

 • מה עשו עם העבודה הזרה שהוציאו מבית המקדש? היכן עשו זאת?

שרפו בשדמות קדרון.

 • להיכן הוליכו את האפר שנוצר משריפת העבודה הזרה?

לבית אל.

 • היכן עוד ראינו השמדת עבודה זרה בנחל קדרון?

אסא השמיד שם את המפלצת שעשתה סבתו.

 • מה עשה יאשיהו עם הכמרים שהקריבו לעבודה זרה?

ביטל אותם.

 • היכן שרף יאשיהו את האשרה? מה עשה יאשיהו עם האפר שנוצר משריפת האשרה?

נחל קדרון. את האפר השליך יאשיהו על הקברים של מי שעבד את האשרה עוד בחייו.

 • הנביא אומר שבבית המקדש היו בתים – למה שימשו אותם בתים? מי היה משתמש בבתים אלה?

לשם אריגת יריעות לאשרה. הנשים היו עושות זאת.

 • מה עשה יאשיהו כדי להמאיס את הבמות שבהם עבדו עבודה זרה? מהו תחום השטח שבו השמיד יאשיהו במות אלה?

הטיל עליהם דברים מאוסים כמו שקצין וכדו'. תחום ההשמדה היא מגבע ועד באר שבע.

 • הנביא מספר שהיה שער בחומת ירושלים שהייתה שם במה גדולה במיוחד. כיצד נקרא שער זה של חומת העיר ירושלים?

שער יהושע שר העיר.

 • כהן שהקריב לעבודה זרה – מה היה מותר לו לעשות ומה היה אסור לו לעשות?

היה מותר לו לאכול יחד עם אחיו בקרבנות. היה אסור לו לשמש בבית המקדש.

 • מהו התופת שהמאיס יאשיהו? מדוע נקרא שם?

התופת הוא המקום שבו היו מעבירים את הבנים למולך ונקרא כך משום שהיו מתופפים בתופים כדי שלא ישמעו את בכי התינוק.

 • הנביא מספר שהייתה עבודה זרה שהייתה קשורה ברכיבה בכיוון השמש. מהי עבודה זרה זו ומה עשה איתה יאשיהו?

היו רוכבים על הסוסים לכיוון השמש מהכניסה לבית המקדש ועד למגרשים שהיו מחוץ לעיר ירושלים. יאשיהו ביטל את הסוסים ושרף את המרכבות.

 • הנביא מציין שיאשיהו השמיד את העבודה הזרה ששלמה הניח לנשותיו לעבוד. מהם שלושת העבודות הזרות שהשמיד יואש מתקופת נשותיו של שלמה?

עשתורת – שיקוץ צידונים.

כמוש – שיקוץ מואב.

מלכם – תועבת בני עמון.

 • מה עשה יאשיהו עם המזבח שבנה ירבעם בבית אל? איזו נבואה קיים יאשיהו במעשה זה?

שבר אותו והמאיס אותו על ידי ששרף עליו עצמות עובדי ע"ז. בכך קיים יאשיהו את נבואת הנביא מיהודה שניבא שיעשה כך.

 • מה הייתה המצבה הגדולה שראה יאשיהו? מה אמר יאשיהו לעשות למצבה זו?

המצבה הגדולה הייתה על קברו של הנביא מיהודה. יאשיהו אמר לא לנגוע בקבר זה.

 • מי "הרוויח" מכך שיאשיהו אמר לא לשבור את המצבה הגדולה שהייתה על קבר הנביא מיהודה? מדוע?

נביא השקר שהיה קבור לידו. מכיוון שיאשיהו ידע שאם ייגע בקבר של נביא השקר, הוא יזיז גם את עצמות נביא האמת.

 • החג שחגג יאשיהו:
 • מהו החג שציווה יאשיהו לחגוג?

פסח.

 • באיזו שנה למלכותו של יאשיהו נחגג החג הזה?

שמונה עשרה.

 • הנביא מציין שהחג שאמר יאשיהו לחגוג היה מיוחד מאוד ולא נחגג חג כזה מאות שנים. מה היה מיוחד בחג זה ומאיזו תקופה לא נחגג החג באופן כזה?

הפסח נעשה ברוב עם ומתקופת השופטים לא נעשה כפסח הזה.

 • הנביא מציין שלא היה מלך כמו יאשיהו. במה היה יאשיהו מיוחד מכל שאר המלכים?

בכך שחזר בתשובה בכל כוחו.

 • מדוע ה' לא הסיר את גזרת הפורענות מישראל גם לאחר שיאשיהו חזר בתשובה?

משום שהם המשיכו לאחוז בחטאי מנשה בסתר.

 • מותו של יאשיהו:
 • מי הרג את יאשיהו? מדוע?

פרעה נכה משום שהוא יצא להילחם נגד אשור ורצה לעבור דרך ארץ ישראל ויאשיהו לא נתן לו לעבור.

 • היכן הרגו את יאשיהו?

במגידו.

 • את מי המליך העם במקום יאשיהו? מה היה קרבת משפחתו ליאשיהו?

יהואחז בנו.

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

עוזיה

יהוא

יותם

יהואחז

אחז

יואש

חזקיה

ירבעם

מנשה

זכריה

אמון

שלום

יאשיהו

מנחם

יהואחז

פקח בן מנחם

 

פקחיה בן רמליהו

 

הושע בן אלה

 

 • מלכות יהואחז:
 • בן כמה היה יהואחז כשהוא התחיל למלוך וכמה זמן מלך?

23, שלושה חודשים.

 • באלו חטאים חטא יהואחז?

בחטאי מנשה ואמון.

 • מי הסיר את יהואחז מהמלוכה שלו?

פרעה נכה.

 • מה עשה פרעה נכה עם יהואחז ברבלה?

קשר אותו.

 • איזה עונש הטיל פרעה על הארץ בסיום תקופת מלכותו של יהואחז?

מס של מאה ככרות כסף וכיכר אחד של זהב.

 • מה עשה פרעה נכה עם יהואחז?

לקח אותו למצרים שם הוא מת.

 • את מי מינה פרעה נכה למלוך על יהודה במקומו של יהואחז? מה היה קרבת משפחתו של המלך החדש ליהואחז?

אליקים. היה אחיו.

 • מלכות אליקים:
 • פרעה החליף את שמו של אליקים. למה החליף פרעה את שמו ומדוע עשה זאת?

ליהויקים – כדי להראות לו שהוא בעל הבית על יהויקים.

 • בן כמה היה אליקים כשמלך וכמה שנים מלך?

25, 11.

 • על פי מה גבה יהויקים מהעם שהטיל עליו פרעה?

לפי היכולת של כל אחד לשלם.

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

עוזיה

יהוא

יותם

יהואחז

אחז

יואש

חזקיה

ירבעם

מנשה

זכריה

אמון

שלום

יאשיהו

מנחם

יהואחז

פקח בן מנחם

יהויקים

פקחיה בן רמליהו

 

הושע בן אלה

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק כג':

 

 • בְּשַׁדְמוֹת קִדְרוֹן – במישור הסמוך לנחל קדרון.
 • בְּעָרֵי יְהוּדָה וּמְסִבֵּי יְרוּשָׁלִָם – בערי יהודה ובערים שסביבות ירושלים.
 • מָה הַצִּיּוּן הַלָּז אֲשֶׁר אֲנִי רֹאֶה – מהי המצבה המשונה הזו שאני רואה?

 

 

 

שאלות מלכים ב' פרק כד':

 

 • מלחמות יהויקים:
 • כמה שנים היה יהויקים עבדו של נכובדנצר מלך בבל?

שלש.

 • אלו ארבע צבאות שלח ה' להתקיף את יהויקים?

כשדים.

ארם.

מואב.

עמון.

 • מי מלך במקומו של יהויקים? מה היה קרבת משפחתו לאנשים הבאים: יאשיהו, יהואחז, יהויקים?

יהויכין. היה נכדו של יאשיהו, אחיינו של יהואחז, בנו של יהויקים.

 • מדוע לא המשיך מלך מצרים להתערב ולקבוע מי ימלוך ביהודה?

מכיוון שמלך בבל לקח את ארצו.

 • מהם גבולות שטח הארץ שלקח מלך בבל מפרעה?

מנחל מצרים עד נהר פרת.

 • מלכות יהויכין:
 • בן כמה היה יהויכין כשמלך וכמה זמן מלך?

18, 3 חודשים.

 • מה עשה יהויכין כשמלך בבל הטיל מצור על ירושלים?

יצא אליו ונכנע.

 • היכן עוד ראינו הטלת מצור על ירושלים?

בעשא.

סנחריב.

 • עם מי יצא יהויכין למלך בבל?

אמו, עבדיו, שריו, סריסיו.

 • מה עשה פרעה לאחר שיהויכין נכנע לפניו?

הוציא את האוצרות שהיו בבית המלך ובבית המקדש והוציא את כלי המקדש.

 • גלות יהויכין:
 • את מי מבין יושבי ירושלים הגלה נבוכדנצר לאחר שיהויכין נכנע לפניו? בקבוצות שמזכיר הנביא את כמות האנשים שהגלה – כתוב גם את כמות האנשים שהיה בכל קבוצה.

תושבי ירושלים.

השרים.

גיבורי החיל – 7,000.

החרש והמסגר – 1,000.

 • כמה אנשים הגלה נבוכדנצר בגלות זו?

עשרת אלפים.

 • את מי השאיר נבוכדנצר בירושלים?

את האנשים הדלים.

 • להיכן הגלה נבוכדנצר את יהויכין ואת האנשים שנכנעו איתו?

בבל.

 • את מי מינה מלך בבל למלוך במקום יהויכין? מה היה קרבת משפחתו לאנשים הבאים: יאשיהו, יהואחז, יהויקים ויהויכין?

את מתניה/צדקיה. הוא היה בן של יאשיהו, אח של יהואחז ויהויקים ודוד של יהויכין.

 • מלכות צדקיה:
 • מה היה שמו האמיתי של צדקיה? מי החליף את שמו?

שמו האמיתי היה מתניה. מלך בבל החליף את שמו.

 • בן כמה היה צדקיה כשהתחיל למלוך וכמה שנים מלך?

21, 11.

 • הנביא אומר שלצדקיה לא היה כל סיכוי להצליח במרד נגד מלך בבל. מדוע אם כן מרד צדקיה?

משום שה' רצה לגרום לכך שהעם ביהודה יגלה.

 • לסיכום עד עתה – כתוב את כל מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה.

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

אחזיה

תבני

עמרי

עתליה

אחאב

יואש

אחזיה

אמציה

יהורם

עוזיה

יהוא

יותם

יהואחז

אחז

יואש

חזקיה

ירבעם

מנשה

זכריה

אמון

שלום

יאשיהו

מנחם

יהואחז

פקח בן מנחם

יהויקים

פקחיה בן רמליהו

יהויכין

הושע בן אלה

צדקיה

 

 

 

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק כד':

 

 • וְכָל הֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר – האומנים ושומרי השערים של העיר ירושלים.

 

 

שאלות מלכים ב' פרק כה':

 

 • נפילת העיר ירושלים:
 • באיזה תאריך הטיל נבוכדנצר מצור על ירושלים? באיזו שנה למלכות צדקיה הוטל המצור?

י' טבת. בשנה התשיעית למלכות צדקיה.

 • כמה זמן ארך המצור על ירושלים? באיזו שנה למלכות חזקיה הובקעה חומת העיר?

כשנה וחצי. בשנה האחת עשרה.

 • באיזה תאריך הובקעה חומת העיר ירושלים?

ט' תמוז.

 • מה עשו חיילי יהודה בלילה לאחר שראו שהובקעה חומת העיר ירושלים?

ברחו.

 • דרך איפה ברחו חיילי יהודה?

דרך שער שהיה בין שתי חומות ירושלים.

 • היכן עוד ראינו שלחומת ירושלים הייתה חומה כפולה?

אצל חולדה.

 • מה היה ליד השער של חומת ירושלים דרכו ברחו חיילי יהודה?

גן המלך.

 • שביית צדקיה:
 • היכן שבו חיילי הכשדים את צדקיה?

ערבות יריחו.

 • להיכן העלו חיילי בבל את צדקיה לאחר ששבו אותו? מדוע?

לרבלה שם היה מלך בבל.

 • על מה שפטו את צדקיה ברבלה?

על שמרד בבבל.

 • מהם שלושת הדברים שעשו לצדקיה כעונש על מרידתו?

שחטו את בניו לעיניו.

ניקרו את עיניו.

אסרו אותו והביאו אותו לבבל.

 • החרבת ירושלים:
 • באיזה תאריך הגיע נבוזראדן רב הטבחים לירושלים?

ז' אב.

 • מהם שלושת הדברים בירושלים ששרף נבוזראדן?

בית המקדש.

בית המלך.

את הבתים הגדולים בירושלים.

 • מה עלה בגורלה של חומת ירושלים?

הכשדים ניתצו אותה.

 • גלות בבל:
 • להיכן הגלה נבוזראדן את שאר העם שנשאר בירושלים?

בבל.

 • לאלו שני תפקידים השאיר נבוזראדן אנשים בירושלים?

כורמים ויוגבים.

 • מה עשה נבוזראדן עם כלי המקדש?

הגלה אותם לבבל.

 • מה היה משקל הנחושת של כלי המקדש שהוגלו לבבל?

לא היה משקל.

 • מיהם האנשים שלקח נבוזראדן לרבלה וטבח אותם שם?

שריה כהן גדול.

צפניה – סגן הכהן הגדול.

שלושת השוערים.

השר שהיה ממונה על היוצאים למלחמה.

חמישה חברים של המלך.

הסופר שידע כמה מחיילי יהודה יוצאים למלחמה.

שישים אנשים מכובדים שלא ברחו מירושלים.

 • סיום שלטון יהודה:
 • את מי השאיר מלך בבל לשלוט על העם שנשאר ביהודה? היכן הוא ישב?

גדליה בן אחיקם. במצפה.

 • מה נשבע גדליה לחיילי יהודה שנאספו אליו?

שאין לםה מה לפחד ממלך בבל.

 • מי הרג את גדליה ובאיזה חודש הוא נהרג?

ישמעאל בן נתינה ועשרה אנשים שאיתו הרגו אותו בחודש תשרי.

 • להיכן ברח העם שביהודה לאחר רצח גדליה? מדוע?

למצרים משום שפחדו מתגובתו של מלך בבל.

 • מעמדו של יהויכין משתדרג:
 • באיזה תאריך יצא יהויכין מהכלא? כמה שנים שהה יהויכין בכלא?

כז' אדר לאחר שעברו עליו שלושים ושבע מאז שהוגלה ונכלא.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה אויל מרודך כדי לשפר את תנאיו של יהויכין?

דיבר איתו דברי ניחומים.

מינה אותו להיות מכובד יותר משאר המלכים שהיו שם.

שינה את בגדי הכלא שלו לבגדים מכובדים יותר.

אכל תמיד על שולחן המלך.

 

ביאורי מילים – מלכים ב' פרק כה':

 • וַיִּבְנוּ עָלֶיהָ דָּיֵק סָבִיב – חיילי בבל בנו מגדלים גבוהים סביב לחומת ירושלים וכך מנעו יציאת אנשים מהעיר.
 • וְכָל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הַלַּיְלָה – לאחר שראו שחומת ירושלים הובקעה, כל חיילי יהודה ברחו בלילה מירושלים.
 • וְכָל חֵילוֹ נָפֹצוּ מֵעָלָיו – כל חייליו של צדקיה התפזרו ממנו.
 • לְכֹרְמִים – לעבוד את הכרמים שהיו בארץ ישראל.
 • וּלְיֹגְבִים – לעשות בורות, דהיינו: לעבוד בשדות בחפירות ובורות.
 • הַמַּצְבִּא אֶת עַם הָאָרֶץ – על פיו של הסופר מוציאה כל עיר מערי יהודה את החיילים למלחמה.

 

 


 

תפזורת חזרה

מלכים ב' פרקים כא' - הסוף

ג

ג

נ

ע

ז

א

ק

ע

ק

ק

ז

ב

ג

ח

ש

כ

פ

פ

נ

ז

ס

ה

ב

ע

ו

ק

י

ט

מ

ש

נ

ל

ע

ר

פ

מ

ל

ז

ק

ר

מ

ת

נ

י

ה

מ

ת

ט

פ

ס

ק

ד

נ

נ

ב

ו

ת

צ

כ

ת

ר

ב

ל

ה

נ

ש

נ

ע

ג

מ

ה

ה

ד

מ

פ

ב

ל

ז

ה

א

ד

מ

ל

ח

ו

ל

ד

ה

ק

ב

י

ח

ד

צ

ח

ס

פ

ר

ת

ו

ר

ה

פ

פ

מ

י

ת

מ

ו

ט

ר

ג

כ

כ

ע

א

ג

ע

נ

ו

ה

ה

ט

ע

מ

ש

ס

י

ע

ר

י

כ

ע

ב

ד

א

נ

כ

ד

ע

ע

י

ק

א

ל

י

ק

י

מ

ק

נ

ק

ל

ע

פ

ל

א

כ

ו

ר

מ

י

מ

ו

י

ו

ג

ב

י

מ

ג

ט

ד

ה

ע

ת

א

ב

ב

י

ש

ד

מ

ו

ת

ק

ד

ר

ו

נ

י

ע

א

מ

ז

נ

ש

ו

ב

א

ת

ב

ו

ג

י

ט

ס

נ

ז

כ

ב

ר

ד

צ

ק

ה

ת

ר

ב

פ

נ

ל

א

ב

ג

ל

ס

ח

מ

ש

מ

מ

ק

ת

ו

י

מ

ט

ב

ת

ד

ל

ט

ש

ד

ש

ל

ל

ר

ט

ש

ש

ד

א

ר

ג

ח

ש

ק

ת

י

מ

ד

ס

ב

ה

א

ד

ת

א

א

ט

א

י

ר

ר

ט

ו

ש

ס

ג

צ

ה

כ

ל

ט

מ

ד

ש

ת

ס

ע

ח

ק

ק

צ

ה

ו

ט

ת

א

א

ל

ר

ק

ז

ו

כ

ד

מ

מ

ו

ש

כ

ק

י

ס

נ

מ

פ

ל

ד

ע

 

 

_____________

שם קברו את מנשה ואת אמון.

_____________

אותו מצא חלקיה בבית המקדש.

_____________

אליה שלח יאשיהו משלחת לברר את פשר מציאת ספר התורה.

_____________

בעלה של חולדה הנביאה.

_____________

שם שרפו את העבודה הזרה שהייתה בבית המקדש.

_____________

פסח כמו שעשה יאשיהו לא היה מאז ______

_____________

שמו האמיתי של יהויקים.

   

 

_____________

יהויקים היה ____ של יאשיהו.

_____________

שמו האמיתי של צדקיה.

_____________

בחודש זה הטיל נבוכדנצר מצור על ירושלים.

_____________

שם נתפס צדקיה על ידי חיילי כשדים.

_____________

לצורך עבודות אלו השאיר נבוזראדן אנשים מדלת הארץ בירושלים.

_____________

המקום בו טבח נבוזראדן אנשים רבים.

_____________

כיבד את יהויכין לאחר שנים רבות שיהויכין היה בכלאו.

 

 

מי אמר למי – מלכים ב' פרקים יד – כה':

 


לְכָה נִתְרָאֶה פָנִים

מלכים ב' פרק יד'

אמציה ליואש.

אוּלַי יִשְׁמַע יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ אֵת כָּל דִּבְרֵי רַב שָׁקֵה אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֲדֹנָיו

מלכים ב' פרק יט'

חזקיה לישעיה.

אַיּוֹ מֶלֶךְ חֲמָת וּמֶלֶךְ אַרְפָּד וּמֶלֶךְ לָעִיר סְפַרְוָיִם

מלכים ב' פרק יט'

סנחריב לחזקיה

אַל יַשִּׁאֲךָ אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר אַתָּה בֹּטֵחַ בּוֹ

מלכים ב' פרק יט'

סנחריב לחזקיה

אַל יַשִּׁיא לָכֶם חִזְקִיָּהוּ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

אַל תִּירָא מִפְּנֵי הַדְּבָרִים אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ

מלכים ב' פרק יט'

ישעיהו לחזקיהו.

אַל תִּירְאוּ מֵעַבְדֵי הַכַּשְׂדִּים שְׁבוּ בָאָרֶץ וְעִבְדוּ אֶת מֶלֶךְ בָּבֶל וְיִטַב לָכֶם

מלכים ב' פרק כה'

גדליה לחיילי ישראל.

אֶרֶץ דָּגָן וְתִירוֹשׁ אֶרֶץ לֶחֶם וּכְרָמִים אֶרֶץ זֵית יִצְהָר וּדְבַשׁ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

אֲשֶׁר גִּדְּפוּ נַעֲרֵי מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֹתִי

מלכים ב' פרק יט'

ישעיהו לחזקיהו.

אֵת אֲשֶׁר תִּתֵּן עָלַי אֶשָּׂא

מלכים ב' פרק יח'

חזקיה לסנחריב.

אֵת כָּל אֲשֶׁר בְּבֵיתִי רָאוּ לֹא הָיָה דָבָר אֲשֶׁר לֹא הִרְאִיתִם בְּאֹצְרֹתָי

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

אֵת כָּל דִּבְרֵי הַסֵּפֶר אֲשֶׁר קָרָא מֶלֶךְ יְהוּדָה

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

בְּשָׁמְעֲךָ אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי עַל הַמָּקוֹם הַזֶּה וְעַל יֹשְׁבָיו

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

דַּבֶּר נָא אֶל עֲבָדֶיךָ אֲרָמִית

מלכים ב' פרק יח'

שליחי חזקיה לרבשקה.

הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִגְלִיתָ וַתּוֹשֶׁב בְּעָרֵי שֹׁמְרוֹן לֹא יָדְעוּ אֶת מִשְׁפַּט אֱלֹהֵי הָאָרֶץ

מלכים ב' פרק יז'

עבדיו של מלך אשור למלך אשור

הַדְּבָרִים אֲשֶׁר שָׁמָעְתָּ

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

הַהִצִּילוּ אֹתָם אֱלֹהֵי הַגּוֹיִם אֲשֶׁר שִׁחֲתוּ אֲבוֹתַי

מלכים ב' פרק יט'

סנחריב לחזקיה

הַחוֹחַ אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן שָׁלַח אֶל הָאֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן

מלכים ב' פרק יד'

יואש לאמציה.

הֶחֱרִיבוּ מַלְכֵי אַשּׁוּר אֶת הַגּוֹיִם וְאֶת אַרְצָם

מלכים ב' פרק יט'

חזקיה לה'

הִכָּבֵד וְשֵׁב בְּבֵיתֶךָ

מלכים ב' פרק יד'

יואש לאמציה.

הַכֵּה הִכִּיתָ אֶת אֱדוֹם וּנְשָׂאֲךָ לִבֶּךָ

מלכים ב' פרק יד'

יואש לאמציה.

הֲלֹא עַל הָאֲנָשִׁים הַיֹּשְׁבִים עַל הַחֹמָה לֶאֱכֹל אֶת צוֹאָתָם וְלִשְׁתּוֹת אֶת מֵימֵי רַגְלֵיהֶם

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לשליחי חזקיה.

הֲלוֹא אִם שָׁלוֹם וֶאֱמֶת יִהְיֶה בְיָמָי

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

הָלַךְ הַצֵּל עֶשֶׂר מַעֲלוֹת אִם יָשׁוּב עֶשֶׂר מַעֲלוֹת

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

הִנֵּה אַתָּה שָׁמַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר עָשׂוּ מַלְכֵי אַשּׁוּר לְכָל הָאֲרָצוֹת

מלכים ב' פרק יט'

סנחריב לחזקיה

הִנֵּה יָמִים בָּאִים וְנִשָּׂא כָּל אֲשֶׁר בְּבֵיתֶךָ וַאֲשֶׁר אָצְרוּ אֲבֹתֶיךָ עַד הַיּוֹם הַזֶּה בָּבֶלָה

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

הִנְנִי מֵבִיא רָעָה אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה וְעַל יֹשְׁבָיו

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

הִנְנִי רֹפֶא לָךְ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי תַּעֲלֶה בֵּית יְקֹוָק

מלכים ב' פרק כ'

ה' לחזקיה (ע"י ישעיהו)

הַעַל אֲדֹנֶיךָ וְאֵלֶיךָ שְׁלָחַנִי אֲדֹנִי לְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לשליחי חזקיה.

הִתִּיכוּ עֲבָדֶיךָ אֶת הַכֶּסֶף הַנִּמְצָא בַבַּיִת

מלכים ב' פרק כב'

שפן ליאשיהו.

הִתְעָרֶב נָא אֶת אֲדֹנִי אֶת מֶלֶךְ אַשּׁוּר

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

וְאֵיךְ תָּשִׁיב אֵת פְּנֵי פַחַת אַחַד עַבְדֵי אֲדֹנִי הַקְּטַנִּים

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

וְאִכְלוּ אִישׁ גַּפְנוֹ וְאִישׁ תְּאֵנָתוֹ וּשְׁתוּ אִישׁ מֵי בוֹרוֹ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

וְאַל יַבְטַח אֶתְכֶם חִזְקִיָּהוּ אֶל יְקֹוָק לֵאמֹר הַצֵּל יַצִּילֵנוּ יְקֹוָק וְלֹא תִנָּתֵן אֶת הָעִיר הַזֹּאת בְּיַד מֶלֶךְ אַשּׁוּר

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

וְאַל תְּדַבֵּר עִמָּנוּ יְהוּדִית

מלכים ב' פרק יח'

שליחי חזקיה לרבשקה.

וְאֶת עֹלַת הַמֶּלֶךְ וְאֶת מִנְחָתוֹ

מלכים ב' פרק טז'

אחז לאוריה.

וְאֵת עֹלַת כָּל עַם הָאָרֶץ וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם

מלכים ב' פרק טז'

אחז לאוריה.

וְאֶתְּנָה לְךָ אַלְפַּיִם סוּסִים אִם תּוּכַל לָתֶת לְךָ רֹכְבִים עֲלֵיהֶם

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

וְהָיוּ סָרִיסִים בְּהֵיכַל מֶלֶךְ בָּבֶל

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

וְהִנָּם מְמִיתִים אוֹתָם כַּאֲשֶׁר אֵינָם יֹדְעִים אֶת מִשְׁפַּט אֱלֹהֵי הָאָרֶץ

מלכים ב' פרק יז'

עבדיו של מלך אשור למלך אשור

וְהֹסַפְתִּי עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה

מלכים ב' פרק כ'

ה' לחזקיה (ע"י ישעיהו)

וִחְיוּ וְלֹא תָמֻתוּ וְאַל תִּשְׁמְעוּ אֶל חִזְקִיָּהוּ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

וַיְשַׁלַּח  בָּם אֶת הָאֲרָיוֹת

מלכים ב' פרק יז'

עבדיו של מלך אשור למלך אשור

וַיִּתְּנֻהוּ עַל יַד עֹשֵׂי הַמְּלָאכָה הַמֻּפְקָדִים בֵּית יְקֹוָק

מלכים ב' פרק כב'

שפן ליאשיהו.

וְכִי תֹאמְרוּן אֵלַי אֶל יְקֹוָק אֱלֹהֵינוּ בָּטָחְנוּ  הֲלוֹא הוּא אֲשֶׁר הֵסִיר חִזְקִיָּהוּ אֶת בָּמֹתָיו וְאֶת מִזְבְּחֹתָיו

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

וְכָל דַּם עֹלָה וְכָל דַּם זֶבַח עָלָיו תִּזְרֹק

מלכים ב' פרק טז'

אחז לאוריה.

וְלָמָּה תִתְגָּרֶה בְּרָעָה

מלכים ב' פרק יד'

יואש לאמציה.

וּמִבָּנֶיךָ אֲשֶׁר יֵצְאוּ מִמְּךָ אֲשֶׁר תּוֹלִיד יִקָּחוּ

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

וּמִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת יִהְיֶה לִּי לְבַקֵּר

מלכים ב' פרק טז'

אחז לאוריה.

וּמִכַּף מֶלֶךְ אַשּׁוּר אַצִּילְךָ

מלכים ב' פרק כ'

ה' לחזקיה (ע"י ישעיהו)

וְנִצְּתָה חֲמָתִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְלֹא תִכְבֶּה

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

וְנָתְנוּ אֶת אֱלֹהֵיהֶם בָּאֵשׁ כִּי לֹא אֱלֹהִים הֵמָּה

מלכים ב' פרק יט'

חזקיה לה'

וַתַּעֲבֹר חַיַּת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וַתִּרְמֹס אֶת הַחוֹחַ

מלכים ב' פרק יד'

יואש לאמציה.

וַתִּקְרַע אֶת בְּגָדֶיךָ וַתִּבְכֶּה לְפָנָי

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

זֶה לְּךָ הָאוֹת מֵאֵת יְקֹוָק כִּי יַעֲשֶׂה יְקֹוָק אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֵּר

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

זְכָר נָא אֵת אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ בֶּאֱמֶת וּבְלֵבָב שָׁלֵם וְהַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לה'

חָטָאתִי שׁוּב מֵעָלַי

מלכים ב' פרק יח'

חזקיה לסנחריב.

טוֹב דְּבַר יְקֹוָק אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

יוֹם צָרָה וְתוֹכֵחָה

מלכים ב' פרק יט'

חזקיה לישעיה.

יַעַן רַךְ לְבָבְךָ וַתִּכָּנַע מִפְּנֵי יְקֹוָק

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

יְקֹוָק אָמַר אֵלַי עֲלֵה עַל הָאָרֶץ הַזֹּאת וְהַשְׁחִיתָהּ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

כִּי בָאוּ בָנִים עַד מַשְׁבֵּר וְכֹחַ אַיִן לְלֵדָה

מלכים ב' פרק יט'

חזקיה לישעיה.

כִּי גְדוֹלָה חֲמַת יְקֹוָק אֲשֶׁר הִיא נִצְּתָה בָנוּ

מלכים ב' פרק כב'

יאשיהו למשלחת ששלח לחולדה.

כִּי לֹא יוּכַל לְהַצִּיל אֶתְכֶם מִיָּדוֹ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

כִּי שֹׁמְעִים אֲנָחְנוּ

מלכים ב' פרק יח'

שליחי חזקיה לרבשקה.

לֹא יִוָּתֵר דָּבָר אָמַר יְקֹוָק

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

לֹא כִי יָשׁוּב הַצֵּל אֲחֹרַנִּית עֶשֶׂר מַעֲלוֹת

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

לְכוּ דִרְשׁוּ אֶת יְקֹוָק בַּעֲדִי וּבְעַד הָעָם וּבְעַד כָּל יְהוּדָה

מלכים ב' פרק כב'

יאשיהו למשלחת ששלח לחולדה.

לְמַעַן הַכְעִיסֵנִי בְּכֹל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה בָּאוּ מִבָּבֶל

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

מָה אוֹת כִּי יִרְפָּא יְקֹוָק לִי וְעָלִיתִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בֵּית יְקֹוָק

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

מָה אָמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה וּמֵאַיִן יָבֹאוּ אֵלֶיךָ

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

מָה הַבִּטָּחוֹן הַזֶּה אֲשֶׁר בָּטָחְתָּ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

מָה רָאוּ בְּבֵיתֶךָ

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

נָקֵל לַצֵּל לִנְטוֹת עֶשֶׂר מַעֲלוֹת

מלכים ב' פרק כ'

חזקיה לישעיהו.

סֵפֶר הַתּוֹרָה מָצָאתִי בְּבֵית יְקֹוָק

מלכים ב' פרק כב'

חלקיה הכהן לשפן.

סֵפֶר נָתַן לִי חִלְקִיָּה הַכֹּהֵן

מלכים ב' פרק כב'

שפן ליאשיהו.

עַבְדְּךָ וּבִנְךָ אָנִי 

מלכים ב' פרק טז'

אחז לתגלתפלאסר.

עַד בֹּאִי וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם אֶל אֶרֶץ כְּאַרְצְכֶם

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

עַל אֲשֶׁר לֹא שָׁמְעוּ אֲבֹתֵינוּ עַל דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַכָּתוּב עָלֵינוּ

מלכים ב' פרק כב'

יאשיהו למשלחת ששלח לחולדה.

עַל הַמִּזְבֵּחַ הַגָּדוֹל הַקְטֵר אֶת עֹלַת הַבֹּקֶר וְאֶת מִנְחַת הָעֶרֶב

מלכים ב' פרק טז'

אחז לאוריה.

עֲלֵה וְהוֹשִׁעֵנִי מִכַּף מֶלֶךְ אֲרָם וּמִכַּף מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל הַקּוֹמִים עָלָי

מלכים ב' פרק טז'

אחז לתגלתפלאסר.

עֵצָה וּגְבוּרָה לַמִּלְחָמָה

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

עֲשׂוּ אִתִּי בְרָכָה וּצְאוּ אֵלַי

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

עַתָּה הֲמִבַּלְעֲדֵי יְקֹוָק עָלִיתִי עַל הַמָּקוֹם הַזֶּה לְהַשְׁחִתוֹ

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

עַתָּה עַל מִי בָטַחְתָּ כִּי מָרַדְתָּ בִּי

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לחזקיה.

צַו לְבֵיתֶךָ כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לחזקיהו.

קְחוּ דְּבֶלֶת תְּאֵנִים

מלכים ב' פרק כ'

ישעיהו לנוכחים.

שׁוּב וְאָמַרְתָּ אֶל חִזְקִיָּהוּ נְגִיד עַמִּי

מלכים ב' פרק כ'

ה' לישעיהו

שִׁמְעוּ דְּבַר הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל מֶלֶךְ אַשּׁוּר

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה לעם ביהודה.

שָׁמַעְתִּי אֶת תְּפִלָּתֶךָ רָאִיתִי אֶת דִּמְעָתֶךָ

מלכים ב' פרק כ'

ה' לחזקיה (ע"י ישעיהו)

תַּחַת אֲשֶׁר עֲזָבוּנִי וַיְקַטְּרוּ לֵאלֹהִים אֲחֵרִים

מלכים ב' פרק כב'

חולדה ליאשיהו (ע"י המשלחת).

 

 

 

מקומות – מלכים ב' פרקים יד – כה':

 

 

אבל בית מעכה

מלכים ב' פרק טו'

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

אילת

מלכים ב' פרק יד'

מלכים ב' פרק טז'

עוזיה ביצר את העיר אילת והחזיר אותה לשלטון ישראל.

רצין כבש את אילת מידי אחז.

ארם

מלכים ב' פרק כד'

התקיפו את יהויקים.

ארפד

מלכים ב' פרק יח'

רבשקה מביא אותם לדוגמא שאלוהיהם לא הצילו אותם.

ארץ אררט

מלכים ב' פרק יט'

לשם ברחו בני סנחריב שרצחו אותו.

ארץ חמת

מלכים ב' פרק כג'

רבלה נמצאת בארץ זו (בהקשר שפרעה נכה קשר שם את יהואחז).

אשור

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק טז'

 

מלכים ב' פרק כג'

לשם גלו ישראל.

אחז ביקש את עזרתו של מלך אשור במלחמה נגד ישראל וארם.

פרעה נכה מלך מצרים יצא לתקוף את מלך אשור.

באר שבע

מלכים ב' פרק כג'

התחום שיאשיהו המאיס את הבמות מסתיים בבאר שבע.

בבל

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק כ'

משם הביא מלך אשור תושבים לשומרון לאחר גלות ישראל.

בראדך מלך בבל שלח שליחים אל חזקיה.

כל מה שיש לחזקיה יגלה לבבל.

בית אל

מלכים ב' פרק יז'

 

מלכים ב' פרק כג'

שם ישב הכהן ששלח מלך אשור להראות לכותים כיצד לעבוד את ה'.

לשם הוליכו את האפר שנוצר משריפת הע"ז שהיה בבית המקדש.

בית שמש

מלכים ב' פרק יד'

שם נלחמו אמציה ויואש.

בצקת

מלכים ב' פרק כב'

משם הייתה אימו של יאשיהו.

גבע

מלכים ב' פרק כג'

התחום שיאשיהו המאיס את הבמות מתחיל בגבע.

גוזן

מלכים ב' פרק יט'

דוגמא של סנחריב שאלוהיהם לא הצילו אותם.

גיא מלח

מלכים ב' פרק יד'

שם הכה אמציה את אדום.

גליל

מלכים ב' פרק טו'

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

גלעד

מלכים ב' פרק טו'

חמישים איש מבני גלעד עזרו לפקח בן רמליה להרוג את פקח בן מנחם.

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

דמשק

מלכים ב' פרק טז'

מלך אשור כבש את דמשק מארם כשבא לעזור לאחז.

המצפה

מלכים ב' פרק כה'

שם ישב גדליה.

חבור

מלכים ב' פרק יז'

מלך אשור הגלה את ישראל לשם.

חלח

מלכים ב' פרק יז'

מלך אשור הגלה את ישראל לשם.

חמת

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק יח'

משם הביא מלך אשור תושבים לשומרון לאחר גלות ישראל.

רבשקה מביא אותם לדוגמא שאלוהיהם לא הצילו אותם.

חצור

מלכים ב' פרק טו'

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

חרן

מלכים ב' פרק יט'

דוגמא של סנחריב שאלוהיהם לא הצילו אותם.

ים הערבה

מלכים ב' פרק יד'

ירבעם בן יואש החזיר את גבולות ממלכת ישראל.

ינוח

מלכים ב' פרק טו'

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

ירושלים

מלכים ב' פרק יד'

יואש פרץ פירצה בחומת ירושלים.

שם נקבר אמציה.

כוש

מלכים ב' פרק יט'

תרהקה מלך כוש תקף את אשור ולכן אשור חזרו לארצם בלי להתקיף את ירושלים.

כות

מלכים ב' פרק יז'

משם הביא מלך אשור תושבים לשומרון לאחר גלות ישראל.

כשדים

מלכים ב' פרק כד'

התקיפו את יהויקים.

לבא חמת

מלכים ב' פרק יד'

ירבעם בן יואש החזיר את גבולות ממלכת ישראל.

לבנה

מלכים ב' פרק יט'

מלכים ב' פרק כג'

לשם חזר רבשקה לומר למלך אשור שהעם ביהודה לא ענה לו.

אימו של יהואחז הייתה משם.

לבנון

מלכים ב' פרק יד'

החוח אשר בלבנון ממשל יואש.

לכיש

מלכים ב' פרק יד'

לשם ברח אמציה לאחר שעבדיו מרדו בו.

מואב

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כד'

יאשיהו השמיד את הע"ז שנשותיו בנו לאלוהי מואב

התקיפו את יהויקים.

מסילת שדה כובס

מלכים ב' פרק יח'

שם נעמדו חיילי אשור כשבאו להתקיף את

מגידו

מלכים ב' פרק כג'

שם הרג פרעה נכה את יאשיהו.

מצרים

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק יח'

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כה'

הושע שלח למצרים לעזור לו במלחמתו נגד אשור.

רבשקה אמר לחזקיה שהוא סומך על מצרים.

פרעה נכה מלך מצרים יצא לתקוף את מלך אשור.

לשם ברחו האנשים ביהודה לאחר רצח גדליה.

נהר גוזן

מלכים ב' פרק יז'

חלח וחבור (המקומות אליהם גלה ישראל) נמצאים לידו.

נהר פרת

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כד'

פרעה נכה מלך מצרים יצא לתקוף את מלך אשור.

גבול שטח הארץ שכבש מלך בבל מפרעה.

נחל מצרים

מלכים ב' פרק כד'

גבול שטח הארץ שכבש מלך בבל מפרעה.

נחל קדרון

מלכים ב' פרק כג'

שם שרפו את הע"ז שהוציאו מבית המקדש.

שם שרף יאשיהו את האשרה וגם ע"ז נוספת.

נינוה

מלכים ב' פרק יט'

לשם חזר סנחריב לאחר שהמלאך הכה את צבאו.

ספרוים

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק יח'

משם הביא מלך אשור תושבים לשומרון לאחר גלות ישראל.

רבשקה מביא אותם לדוגמא שאלוהיהם לא הצילו אותם.

עוים

מלכים ב' פרק יז'

משם הביא מלך אשור תושבים לשומרון לאחר גלות ישראל.

עזה

מלכים ב' פרק יח'

חזקיה הכה את הפלשתים בעזה.

עיון

מלכים ב' פרק טו'

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

עיר דוד

מלכים ב' פרק יד'

מלכים ב' פרק טו'

שם נקבר אמציה.

שם נקבר עוזיה.

עמון

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כד'

יאשיהו השמיד את הע"ז שנשותיו בנו לאלוהי עמון

התקיפו את יהויקים.

ערבה

מלכים ב' פרק כה'

דרכו ברח צדקיה ליריחו.

ערבות יריחו

מלכים ב' פרק כה'

שם שבו חיילי כשדים את צדקיה.

ערי מדי

מלכים ב' פרק יז'

מלך אשור הגלה את ישראל לשם.

צידון

מלכים ב' פרק כג'

יאשיהו השמיד את הע"ז שנשותיו בנו לאלוהי צידון.

קדש

מלכים ב' פרק טו'

משם הגלה תגלתפלאסר את עם ישראל בהתחלה.

קיר

מלכים ב' פרק טז'

תגלת פלסר הגלה את תושבי דמשק לשם.

רבלה

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כה'

פרעה נכה אסר שם את יהואחז.

לשם העלו חיילי כשדים את צדקיה לאחר ששבו אותו.

שם טבחו את האנשים שהביא איתו נבוזראדן לשם.

רומה

מלכים ב' פרק כג'

מקום אימו של יהויקים.

רצף

מלכים ב' פרק יט'

דוגמא של סנחריב שאלוהיהם לא הצילו אותם.

שומרון

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק יז'

מנחם בן גדי עלה מתרצה והרג את שלום בשומרון.

אשור הטילו מצור על שומרון 3 שנים.

תפסח

מלכים ב' פרק טו'

מנחם בן גדי עלה הכה את תפסח.

תרצה

מלכים ב' פרק טו'

מנחם בן גדי עלה מתרצה והרג את שלום בשומרון.

 

 

 


 

מספרים – מלכים ב' פרקים יד – כה':

 

 

1

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כה'

שלום בן יבש מלך חודש אחד.

פרעה הטיל מס על הארץ של כיכר זהב אחד.

ים אחד שהגלו לבבל.

2

מלכים ב' פרק יד'

מלכים ב' פרק טו'

 

מלכים ב' פרק כא'

מלכים ב' פרק כב'

מלכים ב' פרק כה'

בשנה השנייה למלכות יואש מלך ישראל מלך אמציה.

פקחיה בן מנחם מלך על ישראל שנתיים.

בשנה השנייה למלכות פקח בן רמליהו מלך יותם על יהודה.

אמון מלך שנתיים.

שתי חומות הקיפו את ירושלים.

המצור על ירושלים היה כשנתיים – שנה וחצי.

שני עמודי הנחושת שבבית המקדש שלקח נבוזראדן איתו לבבל.

3

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק יח'

מלכים ב' פרק כ'

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כד'

מלכים ב' פרק כד'

מלכים ב' פרק כה'

אשור הטילו מצור על שומרון 3 שנים.

בשנה השלישית להושע בן אלה מלך חזקיה על יהודה.

בעוד שלושה ימים חזקיה ייכנס לבית המקדש.

יהואחז מלך על יהודה שלושה חודשים.

יהויקים היה עבד לנבוכדנצר שלש שנים.

יהויכין מלך על יהודה שלושה חודשים.

גובה הכותרת של עמודי יכין ובועז היה 3 אמות.

4

מלכים ב' פרק יח'

בשנה הרביעית למלכות חזקיה עלה שלמנאסר והטיל מצור על שומרון.

5

מלכים ב' פרק כה'

בחודש החמישי הגיע נבוזראדן לירושלים.

חמישה מרואי פני המלך שטבח נבוזראדן ברבלה.

6

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק יח'

זכריה מלך על ישראל שישה חודשים.

בשנה השישית למלכות חזקיה גלתה ממלכת ישראל.

7

מלכים ב' פרק כה'

בשעה לחודש החמישי הגיע נבוזראדן רב הטבחים לירושלים.

בחודש השביעי נהרג גדליה בן אחיקם.

8

מלכים ב' פרק כד'

מלך בבל לקח את יהויכין לבבל בשנה השמינית למלכותו (של נבוכדנצר).

9

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק כה'

הושע מלך על ישראל תשע שנים.

בשנה התשיעית למלכות צדקיה הטיל נבוכדנצר מצור על ירושלים.

10

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק כה'

מנחם מלך על ישראל 10 שנים.

בחודש העשירי ביום העשירי הטיל נבוכדנצר מצור על ירושלים.

עשרה אנשים היו יחד עם ישמעאל בן נתינה והרגו את גדליה.

11

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כד'

מלכים ב' פרק כה'

יהויקים מלך 11 שנה על יהודה.

יהויקים מלך 11 שנה על יהודה.

המצור על ירושלים היה עד השנה האחת עשרה למלכות צדקיה.

12

מלכים ב' פרק יז'

מלכים ב' פרק כא'

הושע מלך על ישראל בשנת 12 למלכות אחז.

מנשה היה בן 12 כשמלך.

14

מלכים ב' פרק יח'

בשנה הארבע עשרה למלכות חזקיה עלה סנחריב לתקוף אותו.

15

מלכים ב' פרק יד'

 

מלכים ב' פרק כ'

אמציה חי לאחר מות יואש חמש עשרה שנה.

בשנת 15 לאמציה מלך ירבעם בן יואש.

ה' יוסיף על ימיו של חזקיה 15 שנה.

16

מלכים ב' פרק יד'

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק טז'

עוזיה היה בן 16 כשהתחיל למלוך.

יותם מלך שש עשרה שנה על יהודה.

אחז מלך שש עשרה שנה על יהודה.

18

מלכים ב' פרק כב'

מלכים ב' פרק כג'

מלכים ב' פרק כד'

מלכים ב' פרק כה'

בשנת השמונה עשרה למלכות יאשיהו מצאו את ספר התורה.

בשנת השמונה עשרה למלכות יאשיהו חגגו את הפסח.

יהויכין היה בן 18 כשמלך.

קומת העמודים בבית המקדש היה 18 אמה.

17

מלכים ב' פרק טז'

בשנת שבע עשרה למלכות פקח בן רמליהו מלך אחז על יהודה.

20

מלכים ב' פרק טו'

 

מלכים ב' פרק טז'

פקח בן רמליהו מלך על ישראל 20 שנה.

בשנת 20 למלכות יותם מרד הושע בפקח בן רמליה.

אחז היה בן 20 כשמלך.

21

מלכים ב' פרק כד'

צדקיה היה בן 21 כשמלך.

22

מלכים ב' פרק כא'

אמון היה בן 22 כשמלך.

23

מלכים ב' פרק כג'

יהואחז בן יאשיהו היה בן 23 כשמלך על יהודה.

25

מלכים ב' פרק יד'

מלכים ב' פרק יח'

מלכים ב' פרק כג'

אמציה היה בן 25 כשהתחיל למלוך.

חזקיה היה בן 25 כשהתחיל למלוך.

יהויקים היה בן 25 כשהתחיל למלוך.

27

מלכים ב' פרק טו'

בשנת 27 לירבעם מלך עוזיה.

29

מלכים ב' פרק יד'

מלכים ב' פרק יח'

אמציה מלך 29 שנה.

אמציה מלך 29 שנה.

30

מלכים ב' פרק יח'

שלושים ככרות זהב שהטיל סנחריב כמס על חזקיה.

37

מלכים ב' פרק כה'

לאחר שעברו 37 שנה מאז גלות יהויכין הוא יצא מהכלא.

38

מלכים ב' פרק טו'

בשנת 38 למלכות עוזיה מלך זכריה על ישראל.

39

מלכים ב' פרק טו'

שלום בן יבש מלך בשנת 39 לעוזיה וגם מנחם.

41

מלכים ב' פרק יד'

ירבעם בן יואש מלך על ישראל 41 שנה.

 

 

 

50

מלכים ב' פרק טו'

כל אחד מגיבורי החיל של מנחם שילם 50 שקלים כדי לממן את 1000 ככרות הכסף שנתן מנחם למלך אשור.

חמישים איש מבני גלעד עזרו לפקח בן רמליה להרוג את פקח בן מנחם.

 

 

 

52

מלכים ב' פרק טו'

עוזיה מלך על יהודה חמישים ושתיים שנה.

בשנת החמישים ושתיים למלכות עוזיה מלך פקח בן רמליה על ישראל.

55

מלכים ב' פרק כא'

מנשה מלך על יהודה 55 שנה.

60

מלכים ב' פרק כה'

שישים אנשים ממכובדי ירושלים שנבוזראדן לקח אותם וטבח אותם ברבלה.

100

מלכים ב' פרק כג'

פרעה נכה הטיל מס על הארץ של מאה ככרות כסף.

300

מלכים ב' פרק יח'

שלוש מאות ככרות בסף שהטיל סנחריב כמס על חזקיה.

400

מלכים ב' פרק יד'

הפירצה שפרץ יואש בחומת ירושלים הייתה 400 אמה.

 

 

 

1000

מלכים ב' פרק טו'

מלכים ב' פרק כד'

מנחם נתן למלך אשור 1000 ככרות כסף.

נבוכדנצר הגלה 1000 חרש ומסגר לבבל לאחר כניעת יהויכין.

7000

מלכים ב' פרק כד'

נבוכדנצר הגלה 7000 גיבורי חיל לאחר כניעת יהויכין.

10,000

מלכים ב' פרק כד'

נבוכדנצר הגלה עשרת אלפים אנשים מיהודה לאחר כניעת יהויכין.

185,000

מלכים ב' פרק יט'

מלאך ה' הרג 185,000 מפקדים מצבא אשור.