שמואל א

שאלות בקיאות ותשובות על ספר שמואל א'.

מערכת אוצר התורה - ושננתם אייר תשע"ח

שאלות בקיאות - ספר שמואל א'

שאלות - שמואל א' פרק א'

 • באיזה עיר גר אלקנה? בנחלה של איזה שבט היה עיר זה?

רמתיים צופים, אפרים.

 • מאיזה שבט היה אלקנה?

לוי.

 • כתוב את סדר הדורות, מאלקנה ועד לצוף.

אלקנה – ירוחם – אליהוא – תוחו – צוף.

 • מה היו שמות שתי נשותיו של אלקנה? איזו מהם הייתה עקרה?

חנה העקרה ופנינה.

 • מהיכן היה עולה אלקנה בכל שנה למשכן?

מהר אפרים.

 • היכן היה המשכן בימיו של אלקנה?

שילה.

 • מה היו 2 הדברים שאלקנה היה עושה במשכן בשעה שעלה אליו?

משתחווה לה' ומקריב קרבנות.

 • שני בניו של עלי היו "כהנים לה'": מהו תפקידם לפי המסופר בפסוק?

סגני כהונה.

 • מה היה ההבדל בין המנה שאלקנה נתן לפנינה וילדיה, למה שנתן אלקנה לחנה?

המנה של חנה הייתה מנה מיוחדת ביופיה ואלקנה נתן לחנה את המנה בסבר פנים יפות.

 • "וכיעסתה צרתה":
  • מי הייתה מכעיסה את מי?

פנינה את חנה.

 • מהי צרה?

האישה השנייה של אותו אדם.

 • במה הייתה מכעיסה הצרה?

בכך שאמרה שלחנה אין ילדים.

 • הסבר: "בעבור הרעימה":

כדי שחנה תתעצבן.

 • מדוע חנה לא רצתה לאכול את המנה שאלקנה נתן לה?

כיוון שהצטערה על כך שאין לה ילדים.

 • כיצד ניסה אלקנה לנחם את חנה?

בכך שאמר שהוא יותר טוב לה מעשרה בנים.

 • מהיכן קמה חנה כדי לחזור ולהכנס חזרה לתוך המשכן ולאכול?

מהמקום בו היו אוכלים את הקרבן שהיה מחוץ למשכן.

 • הסבר: "ועלי הכהן יושב על הכסא".

עלי התמנה באותו יום להיות שופט על ישראל.

 • היכן היה מקום מושבו של עלי?

 על הכסא שסמוך למשקוף של המשכן.

 • הסבר: "והיא מרת נפש":

חנה הייתה עצובה מאוד.

 • נדרה של חנה:
  • הסבר את הביטוי: "ה' צבא-ות". ה' השולט על כל האנשים שבעולם.
  • מה בקשה חנה מה' בעת נדרה? שיוולד לה בן.
  • אלו 2 דברים נדרה חנה לקיים אם ה' יעשה כפי רצונה? בנה יעסוק כל ימיו בעבודת ה', והבן לא יסתפר אלא יהיה נזיר.
 • שיחתם של עלי וחנה:
  • "ועלי שומר את פיה" – הסבר.

עלי הסתכל על יפה של חנה כדי לראות מה היא מתפללת.

 • מדוע לא שמע אלקנה את דברי תפילתה של חנה?

כיוון שהתפללה בלחש.

 • מה חשב עלי על חנה כאשר לא הצליח לשמוע את דברי תפילתה? מדוע?

שחנה שיכורה, כיוון שכך דרך השיכורים, להזיז את שפתותיהם בלי לדבר.

 • איזה עצה נתן אלקנה לחנה כדי להפיג את היין שחשב ששתתה?

לישון.

 • מה ענתה חנה לעלי? מדוע באמת התפללה כפי שהתפללה?

כיוון שהייתה בצער גדול.

 • מהם 2 הסיבות שחנה מנתה לפני עלי, לכך שהיא מתפללת בצורה שהיא מתפללת? תלאות חייה שאין לה בנים, והצקותיה של פנינה.
 • במה בירך עלי את חנה לאחר ששמע את הסברה של חנה לצורת תפילתה?

בירך אותה שתפילתה תתקבל.

 • "תמצא שפחתך חן בעיניך": כיצד ידעה חנה שמצאה חן בעיניו של עלי?

בכך שהתפלל עליה.

 • להיכן הלכה חנה לאחר שִׂיחָתָהּ עם עלי?

לאכסניה שם התאכסנו בשעה שעלו לשילה.

 • מהם 2 הדברים שהשתנו אצל חנה לאחר שִׂיחָתָהּ עם עלי?

מעכשיו חנה אכלה והזעם שהיה לה נעלם.

 • מה עשה אלקנה ובני ביתו לפני שחזרו לביתם?

השתחוו שוב לה' במשכן.

 • "ויזכרה ה' ": הסבר.

ה' זכר את חנה לטובה.

 • "ויהי לתקופות הימים": באיזו תקופה מדובר?

תקופת זמן הריונה של חנה.

 • מדוע קראה חנה לבנה בשם שמואל?

מה' שאלתיו.

 • אלו 2 קרבנות רצה אלקנה להקריב במשכן כשהגיע זמנו לחזור לעלות למשכן?

את הקרבן שהיה רגיל להקריב בכל שנה וכן את קרבנות הנדר שהיה נודר במשך השנה.

 • מה אמרה חנה לאלקנה כשהגיע הזמן לעלות שוב למשכן?

שאינה רוצה לעלות, שהרי היא רוצה להישאר בבית עד ששמואל יסיים את הזמן בו הוא צריך לינוק.

 • האם אלקנה הסכים עם דבריה של חנה?

כן.

 • "ונראה את פני ה' ": הסבר.

נשתחווה לפני ה' ונודה לו על הולדת שמואל.

 • "וישב שם עד עולם":
  • היכן יישב שמואל לפי דבריה של חנה?

במשכן.

 • עד מתי יישב שם שמואל לפי דבריה של חנה?

כל ימיו של עלי.

 • "אך יקם ה' את דברו ": מה היתה תפילתו של אלקנה בפסוק זה?

שה' יקיים את דבריה של חנה ששמואל יישב במשכן עד עולם.

 • אלו 3 דברים העלתה עימה חנה כששמואל נגמל מההנקה?

3 פרים, איפת קמח, נבל יין.

 • מדוע הביאה חנה איתה את היין למשכן?

כיוון שקרבנות צריכים יין לנסך על המזבח.

 • "והנער נער": מה רצה הנביא להדגיש בפס' זה?

שלמרות ששמואל היה קטן, בכל זאת העלתה חנה את שמואל למשכן.

 • מה קרה בשעה שהכהנים הקריבו את הפר שחנה העלתה למשכן?

הביאו את שמואל לפני עלי.

 • מדוע הביאו את שמואל לפני עלי?

כדי שעלי יראה שתפילתו התקבלה.

 • "חי נפשך אדוני": מה השביעה חנה את עלי?

שישמור על שמואל.

 • "וגם אנכי השאלתיהו לה' ": מתי השאילה חנה את שמואל לה'?

בזמן שהתפללה ונדרה את הנדר.

 • מהו הזמן בו שמואל שאול לה'?

כל ימיו.

 • מדוע השתחוה שמואל לה' בסוף הפרק?

כדי להודות על שזכה להיות עובד ה'.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק א'

 • מימים ימימה (ג) – בכל שנה.
 • מנות (ד) – חלק בקרבן.
 • למה ירע לבבך (ח) – למה ליבך נשבר?
 • ובכה תבכה (י) – בכתה הרבה.
 • זרע אנשים (יא) – בנים זכרים.
 • מורה (יא) – מספריים.
 • מדברת על ליבה (יב) – מתפללת בלחש.
 • אישה קשת רוח אנוכי (טו) – אני אישה שנמצאת בצער.
 • שיכר (טו) – יין ישן.
 • בת בליעל (טז) – רשעה.
 • איפה (כד) – שם של מידה.
 • נבל יין (כד) – כלי מיוחד להחזקת היין.
 • בי אדוני (כו) – בבקשה אדוני.
 • הניצבת (כו) – עומדת.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ב'

 • תן כותרת לשירת חנה. ה' מנהיג את העולם.
 • הסבר את הפסוקים שבשירה:

בשירה:

ההסבר שלי:

עלץ ליבי בה'

שמח ליבי בישועתו של ה'

רמה קרני בה'

התגדל כבודי על ידי ה'

רחב פי על אויביי

אני יכולה להרחיב את פי ולענות לאויביי

כי שמחתי בישועתך

שמחתי על הישועה שבאה ממך ה'

אין קדוש כה'

אין אף אחד שהוא נמצא בדרגת קדושתו של ה'

כי אין בלתך

אין אף אל אחר חוץ ממך ה'

אין צור כאלוקינו

אין אף אחד שהוא חזק כמו ה'

אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה

אל תרבו לדבר דברי גאווה

יצא עתק מפיכם

אל ייצאו מכם דברי עזות

כי א-ל דעות ה'

ה' יודע כל מה שעושה האדם

ולו נתכנו עלילות

לפני ה' נמנים מעשי בני האדם

קשת גיבורים חתים

קשת הגיבור יכולה להישבר

ונכשלים אזרו חיל

אדם חלש מתמלא בכח

שבעים בלחם נשכרו

אנשים עשירים היו צריכים להשכיר עצמם לעבודות היות ונהיו עניים

ורעבים חדלו

אנשים שהיו רעבים מעניות הפסיקו להשכיר עצמם כיוון שה' סיפק את צרכם

עד עקרה ילדה שבעה

עד שאישה שהייתה עקרה ילדה 7 בנים

ורבת בנים אומללה

ומי שהולידה הרבה בנים נהייתה אומללה כיוון ששכלה את כל בניה

מוריד שאול ויעל

ה' מוריד את האישה שהולידה הרבה בנים לתחתית המדרגה ומעלה את העקרה למעלות גבוהות

ה' מוריש ומעשיר

ה' הופך את העשיר לעני וההיפך

אף מרומם

ה' מרומם את העניים ע"י שמעשיר אותם והם שוכרים את העשירים שנהיו עניים.

מקים מעפר דל

מי שהיה מבוזה כמו עפר מוקם ע"י ה'

מאשפות ירים אביון

 מי שאין לו כלום מרוב עניות ושפל כאילו היה באשפה, ה' מרומם אותו משם.

להושיב עם נדיבים

ה' מרים את העני מאשפה להושיבם עם שרים.

וכסא כבוד ינחילם

ה' יכבד את אותם עניים עד שכולם יחשבו שתמיד היו מכובדים.

כי לה' מצוקי ארץ

בגלל שיסודות הארץ נבראו ע"י ה'

וישת עליהם תבל

ה' ייסד את העולם על יסודות עולם אלו

רגלי חסידיו ישמור

ה' שומר את רגלי חסידיו שלא ייפלו

ורשעים בחושך יידמו

הרשעים ירתו כשתבא עליהם פורענות שנמשלה לחושך.

כי לא בכח יגבר איש

האדם אינו גובר בגלל כוחו, אלא בעזרתו של ה'

יחתו מריביו

ישברו אויביו של בני, הפלשתים

עליו בשמיים ירעם

בזכותו של שמואל ה' ירעיש על הפלשתים ויבהיל אותם

ידין אפסי ארץ

שמואל יסתובב וישפוט בכל קצוות הארץ

ויתן עוז למלכו

ה' יתן כח למלך שבני ימליך

וירם קרן משיחו

תתחזק מלכותו של דוד

 

 • "כי לה' מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל": מה רצתה חנה להסביר בפס' זה? מהי השאלה שעליה עונה חנה במילה "כי"?

איך ה' יכול להפוך את סדרי העולם, כמו שעקרה ילדה שבעה וכדו'.

 • "ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו": מיהו המלך ומיהו הנמשך?

שאול - המלך, דוד – הנמשך.

 • "והנער היה משרת את ה' את פני עלי":
  • מיהו הנער?

שמואל.

 • הסבר את הכפילות: את ה', את פני עלי.

שמואל היה משרת לפני ה' במשכן ע"י שעלי היה מלמד אותו את עבודת ה'.

 • מהם שלשת החטאים בהם חטאו בניו של עלי?
  • לקחו מהקרבן יותר ממה שהגיע להם. להם הגיע חזה ושוק והם לקחו כל מה שיעלה מזלג שלש השיניים.
  • לקחו מהקרבן לפני שהקריבו את החלבים ע"ג המזבח, ואילו לכהנים מגיע חלק מהקרבן רק לאחר הקרבת החלבים.
  • לא הקריבו את הקרבנות של היולדות.
 • כמה מבשר הקרבן לקחו הכהנים?

כל מה שהעלה מזלג שלש השיניים.

 • כיצד היו הכהנים רומזים למקריבי הקרבנות, שהם רוצים חלק מבשר הקרבן?

ע"י שהיו מכים בסיר.

 • "לא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי": מה אמר הכהן למקריב במשפט זה?

הכהן לא יקח ממך בשר מבושל לאחר שהוקרב ע"ג המזבח, אלא ייקח ממך את הבשר עכשיו.

 • כיצד ניסה מקריב הקרבן לשכנע את הכהן שלא לקחת מהבשר לפני שהקריבו את החלב?

ע"י שהיה אומר לכהן שאם יחכה עד להקרבת החלב, ייתן לו יותר בשר.

 • מדוע חטא הכהנים היה גדול מאוד?

כיוון שאנשים ביזו את הקרבנות בגללם.

 • מדוע היה לובש שמואל אפוד בד?

אנשים חשובים היו לובשים את אפוד הבד.

 • איזה בגד הייתה חנה מכינה לשמואל? כל כמה זמן הייתה מביאה לו בגד זה?

מעיל, פעם בשנה.

 • מה הייתה ברכתו של עלי לחנה ואלקנה לאחר שראה ששמואל הולך וגדל בעבודת ה'?

ה' יוסיף בנים מחנה.

 • מדוע חזרו אלקנה וחנה לביתם מיד לאחר ברכתו של עלי?

כיוון שה' פקד את חנה וחנה נכנסה להריון.

 • כמה בנים ובנות הולידה חנה?

3 בנים, 2 בנות.

 • "מעבירים עם ה'": מה היו מעבירים עם ה'?

את הדיבורים אודות חטאיהם של בני עלי.

 • הסבר: "אם יחטא איש לאיש ופללו אלוקים, ואם לה' יחטא איש – מי יתפלל לו".

כשאדם חוטא לחבירו, ה' שופט אותו ולכן יש לפחד מלחטוא לחבירו, אך אם אדם חוטא לה', מי ישפוט אותו? ה! ולכן צריך לפחד מלחטוא לה' שישפוט אותם על מעשיהם.

 • איזו סיבה נותן הנביא לכך שבניו של עלי לא קיבלו את דברי תוכחתו?

כיוון שה' חיזק את ליבם בגלל שרצה להרגם.

 • "והנער שמואל הולך וגדל וטוב": הסבר.

שמואל המשיך לעלות במדרגת חכמת ה'.

 • הנביא מונה שמעשיו של שמואל היו מתוקנים עם כולם, עם מי היו מעשיו של שמואל מתוקנים עפ"י הנביא?

עם אנשים וה'.

 • "הנגלה נגליתי אל בית אביך": מתי התגלה ה' אל אבותיו של עלי?

במצרים.

 • אלו 2 דברים טובים עשה ה' לאבותיו של עלי לפי המסופר בפרקנו?

נבואה וה' בחר אותם להיות כהנים.

 • מהם שלשת תפקידי הכהנים לפי דבריו של איש האלוקים?

להקריב קרבנות, להקטיר קטורת, וללבוש אפוד.

 • אלו דברים נתן ה' לכהנים לפי דברי איש האלוקים?

את חלקם מהקרבנות שהקריבו בנ"י.

 • "למה תבעטו בזבחי ובמנחתי": מהי שאלת איש האלוקים בפס' זה?

מדוע אתם מבזים את הקרבנות והמנחות?

 • "אשר ציויתי מעון":
  • מהו הציווי של ה' בפס' זה?

להקריב קרבנות.

 • מהו המעון המזוכר בפסוק, ואיך מילה זו מתקשרת לנאמר לפניה?

ביהמ"ק, ה' ציווה להקריב את הקרבנות בביהמ"ק.

 • מדוע נחשב הדבר, כאילו עלי כיבד את בניו יותר ממה שכיבד את ה'?

בגלל שלא מיחה בבניו.

 • "מראשית כל מנחת ישראל לעמי": מהי הטענה של הנביא כלפי הכהנים בדבריו אלו?

שהכהנים היו לוקחים מהקרבן בראשיתו, לפני הקרבת החלבים.

 • "אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפניי עד עולם": מה היה רצונו של ה' לפי מה שאמר הנביא בדבריו אלו?

שצאצאי איתמר (שבית עלי נחשב כחלק מהם) ישמשו תמיד בכהונה גדולה.

 • "הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך": מהו הזרוע שה' הולך לכרות מעלי?

את חוזק ממשלתו.

 • מהם ארבעת המרכיבים העיקריים בעונשו של בית עלי על חטאם של חפני ופנחס?

א. לא יהיו להם אנשים חשובים.

ב. מישהו אחר ישמש בכהונה גדולה במקומם.

ג. צאצאיו ימותו צעירים.                   

ד. מי שיישאר ממשפחתו יבוא להתחנן לקבל חלק ממתנות הכהונה.

 • כמה זמן ייאלץ זרעו של עלי להסתכל בצרות עין על מי שמונה לכה"ג במקומם?

כל זמן שביהמ"ק יעמוד על מקומו.

 • מדוע לא יפסיק ה' את עבודת המקדש של צאצאיו של עלי?

כדי שיצפו לחזור לעבוד בביהמ"ק ובכך עונשם יהיה קשה יותר.

 • מדוע צאצאיו של עלי ימותו דווקא כשהם בחורים, ולא כשהם זקנים או צעירים מאוד?

כדי שהאבל עליהם יהיה גדול יותר.

 • מהו האות לכך שדברי הנביא יתקיימו?

חפני ופנחס ימותו ביום אחד.

 • מה יעשה הכהן הגדול שה' יקים במקום צאצאיו של עלי?

יהיה נאמן לה'.

 • מהו הבית הנאמן שה' יקים לכהן הגדול שיחליף את הכהנים הגדולים מצאצאי עלי?

הכהונה תישאר אצלם.

 • מה יעלה בגורל הנשארים מזרעו של עלי? מה יעשו לכהן הגדול החדש?

ישתחוו לו בשביל לקבל מטבע כסף וכיכר לחם.

 • מה יבקש הנשאר מבית עלי מהכהן הגדול שיבוא במקומו?

לחבר אותו עם משמרת כהונה כדי שיתחלק איתם בלחם.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ב'

 • כיור (יד) – סיר גדול.
 • דוד (יד) – סוג של סיר.
 • קלחת (יד) – סוג של סיר.
 • פרור (יד) – סוג של סיר.
 • ניאצו (יז) – ביזו.
 • צובאות (כב) – מתאספות.
 • להבריאכם (כט) – משמינים.
 • חלילה לי (ל) – גנאי הוא לי.
 • בזי יקלו (ל) – מי שמבזה אותי (את ה') יתבזה בעצמו.
 • גדעתי (לא) – אכרית.
 • צר מעון (לב) – שיהיה כהן אחר שישמש בביהמ"ק במקומו.
 • ולאדיב את נפשך (לג) – כדי שנפשך תהיה מלאה בצער.
 • ספחני (לו) – תחבר אותי.

 

 

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ג'

 • "והנער שמואל משרת את ה' לפני עלי": מה פירוש המילים "לפני עלי"?

בחיי עלי.

 • מדוע בימי שמואל היה דבר ה' יקר?

מפני שלא היו נביאים שהתנבאו.

 • "ויהי ביום ההוא": באיזה יום מדובר?

ביום התגלות הנביא אל עלי.

 • מדוע לא היה יכול עלי לראות?

כיוון שחשכו עיניו.

 • היכן שכב עלי לישון בפרקנו?

במקום בו היו הכהנים ישנים במקדש.

 • "ונר אלוקים טרם יכבה": באיזה נר מדובר?

בנרות המנורה.

 • היכן שכב שמואל לישון בפרקנו?

במקום בו היו הלויים ישנים.

 • מה קרה בהיכל ה'? מה נמצא בהיכל ה'?

ה' קרא אל שמואל, הארון.

 • מה עשה שמואל כשה' קרא לו? מדוע?

רץ אל עלי כיוון שחשב שעלי קורא לו.

 • כמה פעמים רץ שמואל אל עלי?

 3.

 • מדוע לא הבין שמואל בהתחלה שה' הוא הקורא אליו?

כיוון ששמואל עוד לא ידע את חכמת האלוקות.

 • לאחר שעלי הבין שה' הוא הקורא אל שמואל, מה אמר עלי לשמואל לעשות?

לענות "דבר ה' כי שומע עבדך".

 • הסבר: "כפעם בפעם".

כמו בפעמים הקודמות.

 • מהי נבואתו של ה' אל שמואל?

שיתחיל לקיים את נבואתו לבית עלי.

 • "ביום ההוא אקים על עלי את כל אשר דיברתי על ביתו". באיזה יום מדובר?

ביום לקיחת הארון.

 • "החל וכלה": מתי יתחיל ה' לקיים את הנבואה ונמתי יסיים?

יתחיל – ביום לקיחת הארון. יסיים – לאורך השנים.

 • מהו הנימוק שמנמק ה' לכך שיעניש את בית עלי?

שעלי ידע שבניו מבזים את ה' ולא מיחה בהם.

 • מה נשבע ה' בהקשר לכפרה על חטאיהם של בניו של עלי?

שהחטא לא יתכפר בקרבנות.

 • עד מתי יהיה חטאם של בית עלי שמור להם?

עד עולם.

 • מה היה תפקידו של שמואל בבית המקדש לאור המסופר בפרקנו?

לפתוח את דלתות משכו.

 • מה שאל עלי את שמואל למחרת התגלות ה' אל שמואל?

עלי ביקש לדעת את תוכן דברי הנבואה שה' ניבא את שמואל.

 • במה קילל עלי את שמואל באם לא יסכים שמואל לומר לו את דברי הנבואה?

שה' יעשה לו דברים רעים.

 • מה הייתה תגובתו של עלי לאחר ששמע את נבואת הפורענות על משפחתו?

ה' הוא הטוב יעשה.

 • "וה' היה עימו":
  • עם מי היה ה'? עם שמואל.
  • במה ניכר שה' סייע לו? בכך שכל דבריו התקיימו.
 • באלו גבולות הארץ, מוזכר בנביא, שהעם הכיר את מעלתו של שמואל כנביא?

מדן ועד באר שבע.

 • "ויסף ה' להראה בשילה": למי הוסיף ה' להתגלות?

לשאר הנביאים.

 • בזכות מה התגלה ה' אל נביאים נוספים?

בזכות התגלותו אל שמואל שבכך ירד שפע הנבואה לעולם.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ג'

 • אין חזון נפרץ (א) – הנבואה לא פרצה, לא היו נביאים שהתנבאו.
 • כהות (ב) – חשוכות, עלי לא היה יכול לראות.
 • תצילנה שתי אזניו (יא) – ירעדו אזניו מרוב פחד.
 • כי מקללים להם בניו (יג) – ידע בניו מבזים אותי.
 • ולא כהה בהם – (יג) – לא מיחה בהם.
 • תכחד (יז) – תמנע.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ד'

 • "ויהי דבר שמואל לכל ישראל": הסבר.

דברי שמואל לכל ישראל התקיימו.

 • היכן היה מחנה הצבא של ישראל והיכן היה מחנה הצבא של הפלשתים?

אבן העזר, אפק.

 • כמה חיילים מישראל נהרגו בקרב הראשון של המלחמה נגד הפלשתים?

4000.

 • מה שאלו זקני ישראל לאחר התבוסה בקרב הראשון? מה היה הפתרון שלהם למצב?

מדוע ה' גרם לישראל להפסיד? להוציא את ארון ה'.

 • מדוע הוצאת הארון אמורה לסייע לבנ"י במלחמתם נגד פלשתים?

כיוון שה' ירצה שהארון יחזור למשכן, ולכן ה' יגרום לישראל לנצח.

 • מי נשא את ארון הברית לשדה הקרב?

חפני ופנחס.

 • מה עשו ישראל כשהארון הגיע למחנה שלהם? מדוע?

הריעו תרועה גדולה לכבוד הארון.

 • מה אמרו החיילים הפלשתים אחד לשני כששמעו את קול התרועה?

בהתחלה שאלו מדוע יש את קול התרועה ואח"כ הבינו שקול התרועה הוא בגלל הארון שהגיע אל המחנה.

 • מה אמרו חיילי הפלשתים אחד לשני כשהבינו שהארון הגיע אל מחנה ישראל?

אוי ואבוי לנו.

 • הסבר את דברי הפלשתים: "מי יצילנו מי האלוקים האדירים האלה".

מי יציל אותנו מידיו של ה' שמעשיו תקיפים?

 • איזה מאורע היסטורי הזכירו הפלשתים שבו נגלה חוזקו ותוקפו של ה'?

הכאת המצרים.

 • "והיו לאנשים פלשתים":
  • מה אמרו הפלשים אחד לשני בפסוק זה?

להיות גיבורים ואמיצים.

 • מדוע על הפלשתים להתחזק ולהיות לאנשים?

כיוון שאם יפסידו את המלחמה יעבדו את ישראל.

 • כמה חיילים נפלו מישראל בקרב השני נגד הפלשתים?

 30,000

 • חוץ מההרוגים הרבים מחיילי ישראל בשדה הקרב, אלו 2 פורענויות נוספות התרחשו במהלך המלחמה?

שביית הארון, מותם של חפני ופנחס.

 • השליח שבישר לעלי על המפלה:
  • מאיזה שבט היה השליח?

בנימין.

 • מהם 2 הדברים שהראו שהשליח היה באבל?

מדיו היו קרועים ואדמה היה על ראשו.

 • היכן ישב עלי בזמן שבא לפניו השליח?

על כסאו על הדרך שמובילה למקום המלחמה.

 • מהיכן נכנס השליח אל העיר שילה?

מכניסה שלא ישב שם עלי.

 • מה שאל עלי כששמע את צעקות תושבי שילה כששמעו את דברי השליח?

מה קול ההמון הזה?

 • בן כמה היה עלי בזמן המלחמה נגד הפלשתים?

 98.

 • "ועיניו קמה":
  • הסבר את המילים בפסוק.

עיניו של עלי עמדו במקומם וכבר לא זזו מצד לצד.

 • מה הייתה התוצאה מכך שעיניו של עלי קמו?

עלי לא היה יכול לראות.

 • "ואני מן המערכה": הסבר את דבריו של השליח במילים אלו.

הייתי חלק מהחיילים שהסתדרו בעמדות הקרב שלהם.

 • מה היה סדר הדברים שבישר השליח לעלי את תוצאות המלחמה?

חיילי ישראל ברחו מפני הפלשתים, היו הרבה הרוגים במחנה ישראל, חפני ופנחס מתו, ארון ה' נשבה.

 • מה עשה עלי כששמע שארון ה' נשבה?

נפל אחורה מהכסא.

 • כיצד מת עלי?

נפל אחורנית מהכסא ומפרקתו נשברה.

 • היכן נפל עלי מהכסא?

מול מקום השער דרכו נכנסים לשילה.

 • "כי זקן האיש וכבד": מה בא הנביא להסביר במילים אלו?

שעלי לא היה יכול למנוע את נפילתו בגלל זקנותו.

 • במשך כמה שנים שפט עלי את ישראל?

40 שנה.

 • מה קרה כשאשתו של פנחס שמעה שבעלה מת?

נפלה על ברכיה וילדה.

 • הסבר: "כי נהפכו עליה ציריה":

כיוון שתקפו אותה צירי לידה.

 • מה אמרו הנשים שעמדו ליד אשתו של פנחס בעת שנהפכו עליה ציריה?

שאל לה לדאוג כיוון שילדה בן.

 • מה הייתה תגובת אשתו של פנחס לניסיונות העידוד מצד הנשים שעמדו לידה?

לא ענתה ולא שמה לב לאותם נשים.

 • איך קראה אשתו של פנחס לבן שנולד לה? מדוע בחרה דווקא בשם זה?

אי כבוד, כיוון שגלה כבוד מישראל.

 • לפי אשתו של פנחס, באלו דברים הסתלק הכבוד מישראל?

שביית הארון, מות חמיה ובעלה.

 • לפי אשתו של פנחס: מהי הסיבה העיקרית לכך שגלה כבוד מישראל?

שביית הארון.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ד'

 • ויערכו (ב) – סידרו את חייליהם למלחמה.
 • ותיטש (ב) – התפזרו.
 • ותהם הארץ (ה) – הארץ התמלאה בקול המיה, קול גדול.
 • יד דרך (יג) – על הדרך שמובילה למקום המלחמה.
 • הרה ללת (יט) – הייתה בהריון כדי ללדת.
 • שתה ליבה (כ) – שמה לב.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ה'

 • לאיזה עיר הביאו הפלשתים את הארון מיד לאחר המלחמה?

לאשדוד.

 • היכן בעיר הציבו הפלשתים את הארון?

בית דגון שהיה בית ע"ז.

 • מה ראו תושבי העיר אשדוד ביום לאחר שהציבו את הארון בבית דגון? מה עשו כשראו מחזה זה? דגון נפל על פניו, הפלשתים העמידו את דגון.
 • מה ראו תושבי אשדוד ביום לאחר שהרימו את דגון חזרה?

דגון נפל ושתי כפות ידיו היו כרותות על המפתן של הע"ז.

 • איזה חלק מדגון נשאר עומד גם ביום השלישי?

החלק של הגוף.

 • מדוע הפכו כהני דגון את מפתן בית הע"ז למקום קדוש?

כיוון שמצאו את ידיו וראשו של דגום על מפתן הבית.

 • במה התבטא קדושתו של מפתן בית הע"ז של דגון?

אסור היה לדרוך עליו.

 • מה היה עונשם של תושבי אשדוד להבאת הארון אליהם?

טחורים.

 • מה הייתה תגובת אנשי אשדוד למכה שה' הביא עליהם?

הם אמרו שהארון לא יישאר אצלם יותר.

 • מה שאלו תושבי אשדוד את השרים של הפלשתים? מה ענו שרי הפלשתים?

מה לעשות לארון, להביא את הארון לגת.

 • מה היו שני ההבדלים בין המכה שה' הכה את תושבי אשדוד למכה שה' הכה את תושבי גת?

בגת – המכה הייתה בכולם, מגדול ועד קטן, לעומת אשדוד שם לא הייתה מכה גדולה כל כך. בגת – המכה הייתה במקומות הנסתרים ואילו באשדוד לא.

 • להיכן שלחו אנשי גת את הארון לאחר ה' הכה אותם?

לעקרון.

 • כאשר הארון הגיע אל עקרון, מה צעקו תושבי העיר?

שהביאו את הארון כדי להרוג אותם.

 • במה הייתה שונה המכה שה' הכה את תושבי הקרון מתושבי אשדוד וגת?

הייתה גם מהומת מוות בנוסף לטחורים.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ה'

 • ויציגו (ב) – העמידו.
 • וישימם (ו) – הפך לשממה.
 • גבוליה (ו) – הערים הסמוכות לה.
 • סרני (ח) – שרי.
 • יסוב (ח) – יועבר.
 • וישתרו (ט) – הסתתרו.
 • שועת (יב) – צעקת.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ו'

 • כמה זמן היה הארון אצל הפלשתים?

 7 חודשים.

 • לסיכום: לאלו ערי פלשתים הגיע הארון, ומה היה מיוחד במכה שה' הכה כל אחד מהערים הללו? אשדוד – טחורים, גת – טחורים מגדול ועד קטן גם במקומות נסתרים, עקרון – מכת מוות.
 • למי קראו הפלשתים כדי לשאול אותם מה לעשות בארון?

לכהני דגון ולמכשפים.

 • מהם 2 השאלות ששאלו הפלשתים את הכהנים והמכשפים?

האם בכלל לשלוח את הארון, ואם תשובתכם היא כן, איך לשלוח את הארון?

 • מה ענו הכהנים והמכשפים לשואלים אותם?

אם אתם מחזירים חזרה את הארון, יש להחזיר לה' גם קרבן אשם.

 • מהו האשם שאמרו הכהנים והמכשפים שיש להחזיר לה'?

 5 שרצים בדמות טחורים, 5 עכברי זהב.

 • מדוע היה על הפלשתים להשיב דווקא 5 דברים מכל סוג של אשמה?

 כיוון שהיה עליהם להביא אחד לכל עיר.

 • כהני ומכשפי הפלשתים אמרו שלאחר שישיבו אשם לה' , ייתכן שה' יקל מעל עונש 3 דברים. מהם אותם 3 דברים?

שרים, האלים של הפלשתים, מעל אנשי הארץ, האנשים הפשוטים.

 • "ומעל ארצכם": הסבר.

מעל האנשים הפשוטים שבארץ.

 • כיצד שכנעו כהני ומכשפי הפלשתים את שאר העם להחזיר את הארון לישראל?

ע"י שאמרו להם שה' פרע מהמצרים כאשר המצרים התעקשו, ולכן אל לפלשתים להתעקש כמו המצרים.

 • מדוע לא מצאה שאלת הפלשתים חן בעיני הכהנים והמכשפים?

כיוון שהפלשתים שאלו אם בכלל להחזיר את הארון ויש בכך משום הכבדת לב כמו המצרים.

 • מה אמרו הכהנים והמכשפים לעשות עם העצים שייקחו הפלשתים?

לבנות עגלה חדשה.

 • אלו סוגים של פרות אמרו הכהנים והמכשפים לקחת כדי להוביל את הארון חזרה לישראל?

פרות מיניקות שאף פעם לא משכו עגלה.

 • מה אמרו הכהנים והמכשפים לעשות עם בניהם של הפרות?

לכלוא אותם.

 • מהם שלשת הסיבות שהפרות לא היו אמורות לרצות ללכת ולהחזיר את הארון חזרה למחנה ישראל?

אינם רגילות למשוך בעול, הפרות הם מניקות וחלשות, ולא רצו להיפרד מבניהם.

 • היכן אמרו הכהנים והמכשפים להניח את האשם שהחזירו לה'?

בארגז ליד הארון.

 • לפי דברי הכהנים והמכשפים, כיצד ייבדק הדבר לראות האם עונש הטחורים בא מה' או לא?

אם הפרות יעלו לבית שמש, העונש הגיע מה', ואם לא, אזי הטחורים הם יד המקרה.

 • מהם 2 הדברים ששמו הפלשתים על העגלה שבנו?

הארון והארגז שבתוכו צלמי הטחורים.

 • להיכן עלו הפרות ברגע ששחררו אותם?

לבית שמש.

 • מי הלך אחרי הפרות עד שהגיעו לבית שמש?

שרי הפלשתים.

 • במה היו עסוקים אנשי בית שמש בזמן שהעגלה עם הארון הגיע אליהם?

בקציר.

 • היכן קצרו אנשי בית שמש את החיטים שלהם בזמן שהעגלה עם הארון הגיע אליהם?

בעמק.

 • להיכן בבית שמש הגיע העגלה?

לשדה יהושע בית השמשי.

 • היכן בשדה יהושע בית השמשי הניחו את הארון?

על האבן הגדולה שהיתה בשדה יהושע.

 • מה עשו אנשי בית שמש עם העגלה?

 אנשי בית שמש פירקו את העגלה.

 • מה עשו אנשי בית שמש עם הפרות שהעלו אליהם את העגלה?

העלו אותם לקרבן לה'.

 • מי הניח את הארון על גבי האבן הגדולה?

הלויים.

 • מה עוד (מלבד העגלה) הונח על האבן הגדולה?

הארגז.

 • להיכן חזרו שרי הפלשתים כשראו שהעגלה עלתה לבית שמש?

חזרו לעקרון.

 • מהם חמשת ערי הפלשתים שהביאו את האשם לה'?

אשדוד, עקרון, גת, עזה, אשקלון.

 • הסבר: "מעיר מבצר ועד כפר הפרזי".

כל עיר הביאה עכבר, בין אם הייתה מבוצרת, ובין אם הייתה עיר מפורזת, ללא חומה.

 • מה עוד החשיבו הפלשתים כאחד מעריהם, ועליה הביאו גם כן עכבר זהב לה'?

האבן הגדולה שבשדה יהושע בית השמשי.

 • מדוע הכה ה' באנשי בית שמש?

כיוון שפתחו את הארון וראו את מה שבתוכו.

 • כמה אנשים הכה ה' מאנשי בית שמש?

 70 שהיו שקולים כ50,000.

 • הסבר את שאלת אנשי בית שמש: "מי יוכל לעמוד לפני ה' האלוקים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו".

מי מאלו שנשארו בחיים יכול לשמור על קדושת הארון, ואל מי אנחנו יכולים להעלות את הארון כדי לשמור על קדושתו.

 • ממי ביקשו אנשי בית שמש לרדת ולקחת את הארון מהם?

מאנשי קרית יערים.

 • מדוע הכה ה' באנשי בית שמש?

כיוון שפתחו את הארון וראו את מה שבתוכו.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ו'

 • צלמי טחוריכם (ה) – דמויות הטחורים שלכם.
 • התעלל (ו) – העניש.
 • פרות עלות (ז) – פרות מיניקות.
 • ואסרתם (ז) – תקשרו.
 • עול (ז) – עגלה שפרות מושכות.
 • וישרנה הפרות (יב) – הפרות הלכו בצורה ישרה.
 • במסילה אחת (יב) – בדרך אחת, ללא סטייה.
 • געו (יב) – צעקו.
 • וישאו את עיניהם (יג) – נשאו את עיניהם.
 • אבל הגדולה (יח) – אבן גדולה.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ז'

 • להיכן הביאו אנשי קריית יערים את הארון? היכן היה מקום זה?

לבית אבינדב שהיה בגבעה.

 • את מי מינו כדי לשמור על הארון?

את אלעזר, בנו של אבינדב.

 • כמה שנים ישב הארון בבית אבינדב?

20 שנה.

 • מה אמר שמואל לעם ישראל, כשהתחילו לחזור בתשובה?

שאם חזרתם בתשובה היא אמיתית, עליהם להכרית את הע"ז מהם.

 • "והכינו לבבכם אל ה'": פרש.

תכשירו את לבכם כדי לעבוד את ה'.

 • בפסוקים מוזכרים 2 אלילים שבני ישראל עבדו בתקופתו של שמואל: מיהם אותם אלילים? בעלים ועשתרות
 • להיכן אסף שמואל את כל ישראל כדי להחזירם בתשובה?

למצפה.

 • "וישאבו מים לפני ה' ": הסבר.

 עם ישראל שפך את ליבו כמים, ובכה הרבה.

 • אלו דינים דן שמואל במצפה?

דינים שבין אדם לחבירו.

 • כאשר הפלשתים שמעו שעם ישראל התכנס במצפה, מה הייתה סיבת ההתכנסות במצפה לפי מחשבת הפלשתים?

כדי לצאת נגדם למלחמה.

 • מה ביקש עם ישראל משמואל בעת שיצאו להלחם נגד הפלשתים?

שלא יפסיק להתפלל עליהם.

 • הקרבת הקרבן על ידי שמואל:
  • איזו בהמה הקריב שמואל כקרבן לה'?

טלה קטן שעוד יונק מאמו.

 • לשם איזה קרבן הקריב שמואל את הקרבן?

עולה.

 • כיצד ידע שמואל שתפילתו התקבלה?

ירדה אש מהשמיים.

 • מה קרה כאשר שמואל היה באמצע להקריב את קרבן העולה?

הפלשתים התקיפו.

 • כיצד גרם ה' לכך שבני ישראל ינצחו במלחמתם נגד הפלשתים?

ה' גרם למהומה גדולה במחנה הפלשתים.

 • עד לאיזה מקום רדפו ישראל אחרי הפלשתים?

בית כר.

 • היכן הניח שמואל את האבן שלקח?

בין המצפה לשן.

 • מה היה במקום שן (2 דברים)?

מחנה פלשתים ובליטת סלע.

 • כיצד קרא שמואל לאבן שהניח? מדוע?

אבן העזר, עד המקום הזה ה' עזר לנו להלחם בפלשתים.

 • "עד הנה עזרנו ה' ": הסבר.

ה' עזר לנו עד כאן להלחם בפלשתים.

 • "ותהי יד ה' בפלשתים כל ימי שמואל". הסבר.

ה' הכה את הפלשתים בכל פעם שתקפו את ישראל לאורך כל ימיו של שמואל.

 • אלו ערים חזרו לישראל בימי שמואל?

הערים שהפלשתים כבשו מישראל.

 • "ואת גבולן הציל ישראל מיד פלשתים". הסבר.

עם ישראל הצליח למנוע מהפלשתים להכנס לארצו.

 • כיצד אתה יודע, שלאחר שעם ישראל התחזק וניצח את הפלשתים, גם עמים אחרים רצו לעשות שלום עם ישראל?

בכך שהיה שלום בין ישראל לאמורי.

 • עד איזה שלב בחייו שפט שמואל את ישראל?

עד יום מותו.

 • כל כמה זמן היה שמואל יוצא מביתו כדי להסתובב בארץ ולשפוט את ישראל?

פעם בשנה.

 • באלו מקומות הסתובב שמואל ושפט את ישראל?

בית אל, הגלגל, המצפה.

 • היכן שפט שמואל את ישראל שהיו מגיעים אליו להישפט?

ברמה.

 • אלו 2 דברים עשה שמואל ברמה?

 א. שפט את ישראל.  ב. בנה מזבח לה'.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ז'

 • וינהו (ב) – ילל ובכה.
 • אל תחרש ממנו (ח) – אל תשתוק ממה שאנחנו צריכים.
 • מזעוק אל ה' אלוקינו (ח) – מלהתפלל אל ה' אלוקי אבותינו.
 • טלה חלב (ט) – טלה קטן שעוד יונק חלב מאימו.
 • וירעם ה' (יא) – ה' הביא על מחנה הפלשתים קול רעם גדול.
 • ויהומם (יא) – ה' גרם למהומה גדולה במחנה הפלשתים.
 • ותשובתו הרמתה (יז) – שמואל היה חוזר לרמה.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ח'

 • מתי מינה שמואל את בניו לשופטים על ישראל?

לאחר שהזדקן ולא היה יכול להסתובב בערי ישראל.

 • מה היו שמות בניו של שמואל?

יואל ואביה.

 • היכן שפטו בניו של שמואל את ישראל?

באר שבע.

 • מה היה חטאם העיקרי של בניו של שמואל?

לקחו שוחד כדי להטות את הדין.

 • מה היה בקשת בני ישראל משמואל, לאחר שראו שבניו של שמואל לא הלכו בדרכו של שמואל? למנות עליהם מלך.
 • כתוב בלשון הפס' את בקשתם של בני ישראל למלך משמואל.

"שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים".

 • מה רצו בני ישראל שהמלך יעשה להם בדומה למלכים של עמים אחרים?

ישפוט אותם.

 • מדוע בקשתם של בני ישראל למלך לא מצאה חן בעיני שמואל?

כיוון שהדיינים אמורים לשפוט את ישראל.

 • מה עשה שמואל לפני שענה לבני ישראל על בקשתם?

התפלל אל ה' כדי שיורה לו מה לעשות.

 • מה ענה ה' לשמואל?

שישמע בקול העם וימנה מלך.

 • לפי דברי ה' אל שמואל, במי מאסו ישראל מלמלוך עליהם?

בה'.

 • לפי דברי ה', ממתי התחילו בני ישראל למאוס בה'?

מעת שהוציא את ישראל מצרים.

 • מה ציווה ה' את שמואל לעשות לפני שימנה עליהם את המלך?

לומר להם את משפט המלך.

 • מהם 11 הדברים שהמלך יעשה לפי דבריו של שמואל?
  • יקח את הבנים של בנ"י כדי שיוליכו את המרכבות והסוסים שלו.
  • יקח את הבנים כדי שירוצו לפני מרכבתו דרך כבוד.
  • יקח את הבנים כדי שישמשו לשרים.
  • יקח את הבנים כדי לחרוש את השדות שלו.
  • יקח את הבנים כדי שיכינו לו את כלי הנשק שלו.
  • יקח את הבנות כדי שישמשו כרקחות, טבחות ואופות.
  • השדות, הכרמים ועצי הזית הטובים יקח ויתן לעבדיו.
  • אחד מכל עשר גידולים שלכם יתן לעבדיו ולשריו.
  • יקח את העבדים, השפחות והגברים הצעירים והיפים והחמורים הטובים לעצמו.
  • יקח אחד מכל עשר של צאן.
  • אתם תהיו עבדים של המלך.
 • לאלו 5 דברים יקח המלך את הבנים של בני ישראל?

הולכת המרכבות והסוסים, לרוץ לפני מרכבתו, לשמש כשרים, לחרוש שדות, להכין כלי נשק.

 • לאלו 3 תפקידים יקח המלך את הבנות של בני ישראל?

 רקחות, טבחות ואופות.

 • אלו דברים יקח המלך מבני ישראל ויתן לעבדיו?

שדות, כרמים ועצי הזית הטובים, אחד מכל עשרה גידולים.

 • מה יעשו בני ישראל כאשר המלך יעשה את כל הכתוב במשפט המלך?

 יצעקו אל ה'.

 • מה תהיה תגובתו של ה' לצעקת בני ישראל לאחר שהמלך יעשה ככל הכתוב במשפט המלך?

 לא ישמע לבני ישראל.

 • האם ישראל חזרו מבקשתם למלך לאחר ששמואל אמר לפניהם את משפט המלוכה?

לא.

 • "והיינו גם אנחנו ככל הגויים": מה אמרו בני ישראל במילים אלו לשמואל?

גם אם המלך יעשוק אותנו, אנחנו נהיה מקסימום כמו העמים האחרים שהמלך עושק אותם.

 • מהם 2 הדברים בהם יועיל המלך לישראל, גם אם יעשוק אותם?

ידון אותם ויפקד עליהם בשעת מלחמה.

 • מה עשה שמואל לאחר ששמע את תשובת העם?

ענה את תשובת העם לפני ה' ושאל מה לענות להם.

 • מה אמר שמואל לבני ישראל לעשות לאחר שלא הצליח לשכנע אותם שלא למנות מלך?

שמואל אמר לבנ"י לחזור איש לעירו, והוא כבר ימנה את המלך.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ח'

 • שופטים (א) – דיינים.
 • המה (ח) – הם.
 • רקחות (יג) – יכינו בשמים לנשי המלך.
 • וזעקתם (יח) – תצעקו.
 • וימאנו (יט) – סירבו.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ט'

 • כתוב את סדר הדורות של קיש.

קיש- אביאל – צרור – בכורת – אפיח.

 • מאיזה שבט היה קיש?

בנימין.

 • אפיח היה "בן איש ימיני". מהו אותו "בן איש ימיני" שמוזכר בפסוק?

אדם חשוב משבט בנימין.

 • באיזה תואר מתואר קיש?

אדם גיבור חיל.

 • באלו 3 תארים מתואר שאול? הסבר תארים אלו.

א. נבחר במעשיו ויפה תואר. ב. לא היה אדם מישראל שהיה שלם במעשיו יותר משאול. ג. שאול היה גבוה מאוד.

 • קיש אמר לשאול לקחת עימו עוד מישהו כדי לחפש את האתונות שאבדו. מיהו?

אחד מהנערים.

 • באלו 5 ארצות חיפשו שאול ונערו את האתונות?

א. הר אפרים, ארץ שלישה, ארץ שעלים, ארץ ימיני, ארץ צוף.

 • מדוע אמר שאול לנערו להפסיק לחפש את האתונות כששניהם הגיעו אל ארץ צוף?

כיוון שאביו של שאול יתחיל לדאוג להם במקום לדאוג לאתונות.

 • מה היה הפיתרון של משרתו של שאול כדי למצוא את האתונות?

ללכת לשמואל ולשאול אותו היכן נמצאות האתונות.

 • מה שאל שאול את משרתו לאחר שהמשרת הציע ללכת לשמואל?

מה נביא לאיש מנחה.

 • מדוע חשב שאול שצריך להביא מנחה אל שמואל?

חשב ששמואל מתנבא בשכר.

 • מה לא היה שאול יכול להביא כמנחה לשמואל כיוון שדבר זה נגמר?

לחם.

 • "מה איתנו": הסבר.

מה יהיה איתנו בלי הדורון, איך נוכל לבוא לשמואל בלי המנחה.

 • מה הציע המשרת להביא לשמואל בתור מנחה?

רבע שקל כסף.

 • "והגיד לנו את דרכינו": באיזה דרך מדובר? באיזה דרך יוליך שמואל את שאול ונערו?

בדרך שיוביל אותם אל האתונות.

 • הסבר: "לפנים בישראל":

היה מנהג קדום בישראל.

 • מה היה המנהג הקדום בישראל?

כאשר אדם היה הולך לברר מהו דבר ה' מנביא, היה אומר "לכו ונלכה עד הרואה".

 • כיצד היה נקרא הנביא בימים קדומים יותר לימי ספר שמואל?

רואה.

 • היכן מצאו שאול ונערו את הנערות שיצאו לשאוב מים?

בדרך שעולה אל העיר בה היה שמואל.

 • מה שאלו שאול ונערו את הנערות שיצאו לשאוב מים?

האם יש כאן נביא.

 • "הנה לפניך": להיכן הפנו הנערות את שאול ונערו כשהסבירו לו את מקומו של שמואל?

לביתו של שמואל.

 • מדוע שמואל הגיע אל העיר באותו יום?

כדי להשתתף בהקרבת הקרבן.

 • מדוע זירזו הנערות את שאול ונערו ללכת אל שמואל?

כיוון ששמואל לא יישאר בבית הרבה זמן.

 • לפי דברי הנערות, להיכן ילך שמואל בעוד זמן קצר?

לבמה כדי להקריב את הקרבן.

 • מדוע שמואל לא יתעכב הרבה זמן בביתו?

כיוון שהעם מחכה לו כדי לאכול את הזבח.

 • מדוע העם חיכה לשמואל, ולא אכל מהזבח עד ששמואל הגיע אל הבמה?

כיוון ששמאול צריך לברך על הזבח.

 • מהי הברכה על הזבח?

ברכה שמברכים בשעת הקרבת הקרבן ואכילתה – " אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול הזבח".

 • "עי אותו כהיום תמצאון": מה אמרו הנערות לשאול ונערו במשפט זה?

שהם ימצאו את שמואל עכשיו.

 • מתי פגשו שאול ונערו את שמואל?

כשנכנסו לתוך העיר.

 • מה ציווה ה' את שמואל יום לפני שפגש את שאול?

למשוך אדם שיגיע אליו מארץ בנימין למלך על ישראל.

 • לפי דברי ה': מה יעשה האדם ששמואל ימשוך למלך על ישראל?

יציל את ישראל מיד פלשתים.

 • "כי ראיתי את עמי": מה ראה ה'?

את צער עם ישראל.

 • מדוע ה' יושיע את ישראל מידי הפלשתים?

 כיוון שקיבל את תפילותיהם של ישראל.

 • מה אמר ה' לשמואל כשראה את שאול?

 ששאול הוא זה שימשול על ישראל.

 • היכן בדיוק פגש שאול את שמואל?

 בשער העיר.

 • מה שאל שאול את שמואל ברגע הראשון שפגש אותו? מה הייתה תשובתו של שמואל?

היכן נמצא בית הנביא? אני הוא הנביא.

 • מה אמר שמואל לשאול לעשות, לאחר שהציג את עצמו כנביא?

להצטרף אליו להקרבת הקרבן בבמה, ובבוקר למחרת ישלח אותו ויאמר לו כל מה שרוצה לדעת.

 • לפי דבריו של שמואל, מדוע לא היה צריך שאול לדאוג יותר לאתונות?

כיוון שנמצאו.

 • "ולמי כל חמדת ישראל, הלוא לך ולכל בית אביך":
  • מהו חמדת ישראל המוזכר בפסוק?

הדברים היקרים של עם ישראל.

 • מה רמז שמואל לשאול במילים אלו?

שיהיה מלך על ישראל.

 • מה הייתה תשובתו של שאול לדברי שמואל?

ששבט בנימין הוא השבט הקטן מכל השבטים, ובתוך שבט בנימין, משפחתו של שאול היא המשפחה הקטנה, ולכן אינו ראוי למלוך.

 • להיכן הכניס שמואל את שאול ונערו?

ללשכה – שם היו אוכלים את הקרבנות.

 • היכן הושיב שמואל את שאול ונערו?

בראש כל האנשים המוזמנים לאכול את הקרבן.

 • כמה קרואים התאספו כדי לאכול את הקרבן?

בערך 30.

 • מה אמר שמואל לטבח?

שייתן לו את המנה שביקש ממנו אתמול לשמור.

 • איזה חלק בקרבן הרים הטבח ונתן לשאול?

השוק ומה שעליה.

 • כיצד שכנע הטבח את שאול לאכול את המנה שנתן לו?

בכך שאמר לו שהמנה שנתן לו כבר מזומנת לו ואין מדובר במנה של הטבח עצמו.

 • "כי למועד שמור לך". הסבר.

המנה שמורה לך מבעוד מועד כיוון שידענו שתגיע.

 • "העם קראתי": מה נימק שמואל בדבריו אלו?

שהוא עצמו זימן את העם כדי לאכול ולכן הוא יכול להחליט לשמור חלק מהקרבן.

 • היכן דיבר שמואל עם שאול? מה אמר שם שמואל לשאול?

על הגג, שצריך לירא מפני ה'.

 • מה אמר שמואל לשאול לעשות כשהגיעו לקצה העיר?

לומר לנער שימשיך ללכת כדי שלא ישמע את הדברים שמואל יאמר עכשיו לשאול.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ט'

 • בחור וטוב (ב) – נבחר במעשיו ויפה תואר.
 • לך בקש את האתונות (ג) – לך חפש את האתונות.
 • תשורה (ז) – דורון.
 • קרואים (יג) – אנשים שנמנו על הקרבן.
 • נגיד (טז) – מושל.
 • יעצור (יז) – ימשול.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק י'

 • היכן שפך שמואל את השמן שהיה בתוך פך השמן?

על ראשו של שאול.

 • מה עשה שמואל בשעה ששפך את השמן על שאול?

נשק לו.

 • מה אמר שמואל לשאול בשעה ששפך עליו את השמן?

ה' משך אותך למושל על ישראל.

 • מהם שלושת האותות שאמר שמואל לשאול שיתקיימו, לפיהם יידע שאול שבאמת ימלוך על ישראל?
  • ימצא 2 אנשים בצלצח (ועכשיו נמצאים בקבר רחל) שיאמרו לו שהאתונות נמצאו ועכשיו אביו דואג על שאו במקום לדאוג לאתונות.
  • באלון תבור ימצא 3 אנשים: אחד נושא בידיו 3 גדיים, אחד 3 ככרות לחם ואחד האנשים נושא בידו כלי עור שיש בתוכו יין, שלשת האנשים יברכו את שאול לשלום ויתנו לו 2 ככרות לחם.
  • שאול יגיע אל גבעת האלוקים שם יפגוש סיעת נביאים שיורדים מהבמה ויתנבא עימהם.
 • אלו עוד אנשים (נוסף על הנביאים) נמצאים בגבעת האלוקים?

ממונים מטעם הפלשתים.

 • מהיכן ירדה חבורת הנביאים בשעה ששאול פגש אותם?

מהבמה.

 • מה החזיקו הנביאים בידיהם? מדוע?

כלי נגינה: נבל, כינור, תוף וחליל, והם נגנו כדי לשמוח וע"י כך יזכו בנבואה.

 • מה יקרה לשאול ברגע שיתחיל להתנבא?

יהפוך לאדם חדש.

 • "עשה לך אשר תמצא ידיך": מה ציווה שמואל את שאול לעשות כשהאותות יתקיימו?

להכין בגדי מלכות ודברי מלוכה נוספים.

 • "כי האלוקים עמך": מה רצה שמואל להדגיש לשאול במשפט זה?

שהוא יכול להכין לעצמו את דברי המלוכה כיוון שה' יהיה בעזרתו.

 • מה ציווה שמואל את שאול לעשות בעת שירד למלחמה נגד הפלשתים?

לחכות שבעה ימים עד ששמואל יגיע גם כן לשדה הקרב, שם שמואל יודיע לשאול את מה שצריך לעשות.

 • מה קרה בשעה ששאול הסתובב משמואל?

ה' נתן לשמואל רוח של גבורת מלכות.

 • מה היו 2 הסיבות שאנשים היו תמהים על שכך ששאול זכה לנבואה?

א. ששאול לא היה בן נביא. ב. האם שאול היה ראוי בכלל לנבואה?

 • מה ענה אחד הנוכחים לאנשים שתמהו על נבואתו של שאול?

מיהו אביהם של הנביאים, הרי הנבואה לא עוברת מדור לדור.

 • הסבר: "על כן היתה למשל הגם שאול בנביאים".

כאשר אדם זכה במעלה חדשה, היו שואלים בתור משל: הגם שאול בנביאים.

 • להיכן הלך שאול לאחר שסיים להתנבא?

לבמה.

 • את מי מצא שאול בבמה?

את דודו.

 • מה שאל דודו של שאול את שאול ונערו בשעה שנפגשו?

להיכן הלכתם?

 • מה ענו שאול ונערו לדודו של שאול?

לחפש את האתונות, אך לא מצאנו אותם, והלכנו לשמואל.

 • מה ענה שאול לדודו כשדודו של שאול שאל מה אמר שמואל? מה לא הזכיר שאול בדבריו? שנמצאו האתונות, את עניין המלוכה.
 • להיכן אסף שמואל את עם ישראל כדי להמליך עליהם את שאול?

למצפה.

 • "ועתה התיצבו לפני ה' לשבטיכם ולאלפיכם": כיצד עמדו בני ישראל בשעה ששמואל קיים את ההגרלה כדי לראות במי בחר ה' למלך?

לפי השבטים והמשפחות.

 • "ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל": מה ולהיכן קירב שמואל?

את שמות השבטים, לאורים ותומים.

 • איזו משפחה משבט בנימין עלתה בגורל?

מטרי.

 • מה התברר בשעה ששאול עלה בגורל?

ששאול לא נמצא יחד עם שאר העם.

 • היכן התחבא שאול בשעה ששמואל ערך את ההגרלה?

במקום בו הניחו בני ישראל את הכלים.

 • היכן העמידו את שאול לאחר שמצאו אותו?

 בתוך כל העם.

 • מה שאל שמואל את העם כשהעמידו את שאול בתוך העם?

האם שמתם לב במי ה' בחר למלוך, אין אדם שראוי יותר למלוך משאול.

 • אלו 2 דברים עשה העם בשעה שמינו את שאול למלך?

הריעו, אמרו יחי המלך.

 • מהו משפט המלוכה שאמר שמואל לעם שהתאסף כדי להמליך את שאול למלך?

שהעם יכבד את המלך וישמע בקולו.

 • היכן כתב שאול את משפט המלוכה?

בתוך ספר.

 • היכן הניח שמואל את הספר בו כתב את משפט המלוכה?

ליד ארון הברית.

 • להיכן חזר שאול לאחר טקס הכתרתו?

לביתו שהיה בגבעה.

 • "וילכו עימו החיל אשר נגע אלוקים בלבם": מי הלך עם שאול חזרה לביתו?

האנשים שהיו יראי ה' וכיבדו את המלך שהמליך עליהם ה'.

 • מה אמרו בני הבליעל לאחר הכתרתו של שאול?

איך שאול יושיע אותנו מיד פלשתים?

 • מה לא עשו בני הבליעל?

לא הביאו לשאול מנחה.

 • מה הייתה תגובת שאול להתנהגותם של בני הבליעל?

"ויהי כמחריש".

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק י'

 • פך השמן (א) – כלי קטן שהיה מלא בשמן.
 • ויצוק (א) – שפך.
 • נטש אביך את דברי האתונות (ב) – אביך עזב את דאגתו על האתונות.
 • וחלפת משם (ג) – תעבור משם.
 • נבל יין (ג) – כלי מעור שמלא ביין.
 • חבל נביאים (ה) – חבורת נביאים.
 • וצלחה (ו)- תעבור.
 • תוחל (ח) – תחכה.
 • ויכל להתנבות (יג) – שאול סיים להתנבא.
 • אן הלכתם (יד) – להיכן הלכתם.
 • ויצעק שמואל (יז) – שמואל אסף.
 • וילכד שבט בנימין (כ) – שבט בנימין עלה בגורל.
 • הבא עוד הלום איש (כב) – האם יש כאן אדם נוסף.
 • יחי המלך (כד) – יצליח המלך.
 • בני בליעל (כז) – אנשים רשעים.
 • ויהי כמחריש (כז) – עשה עצמו חירש ולא התייחס לאנשים הרשעים שביזו אותו.

 

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק יא'

 • היכן הקים נחש העמוני את מחנה הצבא שלו?

(ליד אנשי יבש גלעד כיוון שרצה להתקיף אותם ראשונים).

 • מה אמרו אנשי יבש גלעד לנחש העמוני?

שיכרתו איתו ברית ויעבדו אותו.

 • מה היה התנאי של נחש לכריתת ברית עם אנשי יבש גלעד?

אם ינקר לכל אחד מישראל את עין ימין שלו.

 • מדוע התעקש מלך עמון על נקרת עין לכל אחד מאנשי יבש גלעד?

כדי שהדבר יהיה חרפה לישראל על שלא הצילו את אנשי יבש גלעד.

 • מה ענו זקני יבש גלעד לנחש העמוני לאחר ששמעו את התנאי שלו?

שיחכה שבעה ימים ואם ישראל לא יושיעו אותם, הם יסכימו לתנאי.

 • מה עשה העם שישב בגבעת שאול, לאחר ששמע את התנאי של נחש העמוני לכריתת ברית? מדוע? בכה, כיוון שלא האמין שיוכל להושיע את אנשי יבש גלעד.
 • היכן היה שאול בשעה ששליחי זקני יבש גלעד סיפרו לתושבי גבעת שאול את התנאי של נחש העמוני לכריתת ברית?

בשדה, שם רעה את הבקר.

 • מה קרה לשאול בשעה ששמע את התנאי שהציב נחש העמוני לכריתת ברית עם אנשי יבש גלעד? עברה עליו רוח גבורה מאת ה'.
 • מה עשה שאול כששמע את התנאי של נחש העמוני לכריתת ברית עם אנשי יבש גלעד?

לקח זוג של בקר, חתך לחלקים ושלח בכל גבול ישראל כדי לומר שמי שלא ייצא למלחמה אחריו ואחרי שמואל, כך ייעשה לבקר שלו.

 • "ויצאו כאיש אחד" הסבר ביטוי זה.

העם יצא למלחמה במהירות, כאילו שרק אדם אחד יצא למלחמה.

 • היכן מנה שאול את החיילים שיצאו איתו למלחמה?

בזק.

 • כמה חיילים מישראל השתתפו במלחמה וכמה חיילים מיהודה?

 300,000. 30,000.

 • מה אמרו חיילי ישראל לשליחים ששלחו אנשי יבש גלעד?

שיאמרו לאנשי יבש גלעד שהישועה תהיה מחר.

 • "מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש": הסבר.

הישועה תהיה מחר כשהשמש תהיה בשיא כוחה (בחצות היום).

 • מה הייתה תגובת אנשי יבש גלעד כששמעו את תשובת ישראל אליהם?

שמחה.

 • מה אמרו אנשי יבש גלעד לנחש, לאחר ששמעו את תשובת ישראל אליהם?

שיצאו אליו ביום המחרת ויוכל לעשות להם כטוב בעיניו.

 • לכמה קבוצות חילק שאול את חיילי ישראל?

 3.

 • מתי תקפו חיילי ישראל את נחש העמוני?

בשליש האחרון של הלילה.

 • כיצד תיאר הנביא את הנצחון המוחץ של ישראל על עמון?

לא נשארו מחיילי עמון 2 יחד, חיילי עמון התפזרו מאוד.

 • מה אמרו ישראל לאחר שראו שהישועה באה עליהם על ידי שאול?

שמי שאמר ששאול אינו יכול למלוך עליהם יומת.

 • מה הייתה תגובתו של שאול לדברי העם?

היום אף אחד לא יומת כיוון שהיום ה' הושיע את ישראל ואין ראוי להרוג מישהו ביום של ישועה.

 • המלכת שאול בפעם השניה:
  • מי הציע להמליך את שאול פעם נוספת על ישראל?

שמואל.

 • היכן הייתה ההמלכה?

גלגל.

 • מדוע היה צורך בהמלכה נוספת של שאול?

כיוון שבפעם הראשונה לא כולם קיבלו אותו למלך.

 • מה עשה העם בשעה שהמליכו את שאול למלך פעם נוספת (2 דברים)?

הקריב קרבנות, שמחו.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יא'

 • הרף (ג) – תרפה, תעזוב.
 • צמד בקר (ז) – שני בהמות בקר.
 • וינתחהו (ז) – חתך את הבהמות לחלקים.
 • ויפקדם בבזק (ח) – שאול מנה את החיילים במקום שנקרא בזק.
 • שלשה ראשים (יא) – 3 קבוצות.
 • אשמורת הבוקר (יא) – בשליש האחרון של הלילה.
 • ויהיו הנשארים ויפוצו (יא) – חיילי עמון שנשארו בחיים התפזרו.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק יב'

 • מדוע שמואל הוכיח את עם ישראל על בקשתם למלך רק לאחר שהמליך את שאול?

כדי שלא יחשבו שיש לו בכך אינטרס.

 • "הנה המלך מתהלך לפניכם". הסבר.

המלך כבר מנהיג אתכם.

 • "ובני הנם אתכם": איך מתברר בטענה זו ששמואל אינו מוכיח את ישראל בגלל שיש לו נגיעה בדבר?

גם בניו של שמואל ביקשו מלך, ואם כן, ההתנגדות של שמואל למלך אינה בגלל שבניו כבר לא יקבלו נתח מהשלטון.

 • מהם 2 הדברים בהם מוכיח שמואל לישראל שהסיבה שמוכיח אותם אינה בגלל שיש לו נגיעה בדבר, וההתנגדות שלו להמלכת מלך היא לשם שמים?

בניו ג"כ רוצים מלך וא"כ אין הוא מוכיח אותם כדי שהם ימלכו, בנ"י מכירים את שמואל עוד מימי צעירותו שמעשיו הם לשם שמים.

 • בנוכחות מי מבקש שמואל מישראל להעיד עליו שלא עשה עוול לאורך השנים בהם הנהיג את ישראל?

ה', שאול.

 • מהם חמשת הדברים ששמואל מבקש מישראל להעיד עליו, שמהם עולה שלא עשה עוול לאורך השנים בהם הנהיג את ישראל?
  • לא לקח שור של מישהו.
  • לא לקח חמור של מישהו.
  • לא גזל ממישהו.
  • לא שבר מישהו.
  • לא לקח כופר כדי שלא יעניש אותו.
 • "ואשיב לכם": מה אמר שמואל שיעשה אם מישהו יטען נגדו שעשה עוול?

שיענה לו מדוע נהג כך.

 • מיהם 2 עדיו של שמואל שישראל הודו לו שלא עשה להם עוול בזמן שהנהיג אותם?

ה', שאול.

 • "ואשפטה אתכם לפני ה' ":
  • לאחר אלו דברים שופט שמואל את ישראל לפני ה'?

לאחר שיודעים את הניסים שה' עשה לישראל.

 • מהו השפיטה לפני ה'?

הוכחה.

 • "ויושיבום במקום הזה": הסבר פסוק זה. הרי משה ואהרון לא נכנסו לארץ ישראל?

על ידי שמשה ואהרון לימדו את בנ"י את מצוות התורה, בנ"י זכו להיכנס לא"י.

 • ביד אלו עמים מוזכר בפסוקים שה' מסר את בני ישראל שה' מסר את ישראל?

סיסרא, מואב, פלשתים.

 • אלו מושיעים שלח ה' כדי להושיע את ישראל מיד אותם אויבים?

שמשון, יפתח, שמואל וגדעון.

 • מה השוני בין הדורות הראשונים, שה' מסר את ישראל ביד אויביהם, לדור של שמואל שנחש התקיף את ישראל?

הפעם בנ"י רצו מלך.

 • וה' אלוקיכם מלככם": כיצד הוכיח שמואל את ישראל בדבריו אלו?

שה' הוא המלך על ישראל וממילא אין שום סיבה להמלכת מלך.

 • מה יקרה אם ישראל ישמעו בקול ה' ומה יקרה במקרה וחלילה בני ישראל ימרדו בה', על פי מה שאמר שמואל לישראל?

אם ישמעו בקול ה' – יצאו למלחמה וינצחו. אם לא ישמעו – ה' יכה את בני ישראל.

 • "והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם": מיהם האבות המוזכרים בפסוק זה?

המלכים.

 • איזה אות עשה שמואל כדי שידעו שה' כועס עליהם על בקשתם למלך?

הוריד גשמים בקיץ.

 • מה הייתה תגובת העם לירידת הגשמים, ולקולות המטר והברד?

פחד.

 • מה ביקש העם משמואל לעשות לאחר ששמעו את קולות הברד והמטר?

להתפלל עליהם שלא ימותו.

 • מדוע פחדו בני ישראל שימותו?

כיוון שחטאו בכך שביקשו מלך.

 • "כי אחרי התוהו": כיצד מנמק שמואל את חוסר הכדאיות לעבוד עבודה זרה?

העבודה זרה היא ריקנות ואינה מביאה תועלת.

 • "גם אנוכי חלילה לי מחטוא לה' ": מה אמר שמואל לעם ישראל בדבריו אלו?

שגנאי הוא לו שלא ימחל לבנ"י, ולכן ימשיך להתפלל עליהם.

 • מהם 2 הדברים ששמואל אמר שיעשה בשביל ישראל למרות שחטאו?

יתפלל עליהם, יורה להם את הדרך הטובה והישרה ללכת לפני ה'.

 • מה צריכים בני ישראל לעשות כדי שתפילתו של שמואל תתקבל לפני ה'?

לירא את ה'.

 • "כי ראו את אשר הגדיל עמכם":
  • מי צריך לראות?

עם ישראל.

 • מי הגדיל?

ה'.

 • מה הגדיל ה'?

לעשות חסדים.

 • מה יקרה אם בני ישראל יעשו מעשים רעים בעיני ה'?

גם ישראל וגם מלכם יאבדו.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יב'

א. שבתי (ב) – נהייתי זקן מאוד.

ב. ענו בי (ג) – תעידו עליי.

ג. רצותי (ג) – שברתי.

ד. ואעלים עיני בו (ג) – העלמתי את עיני ולא הענשתי אותו בגלל הכופר ששילם לי.

ה. לא תמרו (יד) – לא תמרדו.

ו. תיספו (כה) – תיכלו.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק יג'

 • "בן שנה שאול במלכו": הסבר.

לאחר שעברה שנה מאז ששאול מלך, עם ישראל קיבל את שאול למלך.

 • כמה שנים מלך שאול על ישראל?

 2.

 • כמה חיילים גייס שאול?

 3,000.

 • כמה חיילים לקח שאול איתו וכמה מסר ביד יהונתן?

 2000, 1000.

 • היכן היו החיילים שהיו עם שאול? היכן היו החיילים שהיו עם יהונתן?

 מכמש, הר בית אל ואלו שעם יהונתן היו בגבעת בנימין.

 • מה עשה שאול עם שאר העם שלא היו כלולים במכסת החיילים שגייס?

 שלח אותם חזרה לביתם.

 • את מי הרג יהונתן והיכן?

 את נציב הפלשתים, בגבע.

 • מדוע תקע שאול בשופר לאחר ששאול הרג את נציב הפלשתים?

 כדי שעם ישראל יידע שיהונתן הרג את נציב הפלשתים ויזהר מהפלשתים.

 • "ישמעו העברים": מיהם העברים?

בני ישראל.

 • "וגם נבאש ישראל בפלשתים": מדוע עם ישראל נמאס על הפלשתים?

כיוון שיהונתן הרג את הנציב.

 • להיכן התאסף עם ישראל כדי להלחם בפלשתים?

גלגל.

 • מה היה מספר החיילים וכלי המלחמה של הפלשתים?

 30,000 מרכבות, 6,000 פרשים, המון חיילים.

 • היכן מיקמו הפלשתים את מחנה הצבא שלהם?

 מכמש.

 • היכן היה המקום שנקרא מכמש?

 במזרח בית און.

 • "ואיש ישראל ראו כי צר לו": הסבר.

אנשי ישראל ראו שהם נמצאים במועקה.

 • מהם חמשת המקומות בהם התחבאו ישראל מפני הפלשתים?

 מערות, חוחים, בין סלעים גדולים, מגדלים גבוהים וחפירות הקרקע.

 • מה עשו חלק מישראל כאשר פחדו מאוד מפני הפלשתים?

 עברו לארץ הגלעד.

 • מה עשה העם שלא ברח מפני הפלשתים?

 נאספו אחרי שאול.

 • מה עשה העם לאחר שעברו 7 ימים בהם המתין שאול לשמואל, ושמואל עדיין לא הגיע?

התחיל להתפזר.

 • מה ציווה שאול כשראה שהעם התחיל להתפזר?

להגיש אליו את הבהמות המיועדות להקרבה כדי שיקריב אותם.

 • אלו קרבנות הקריב שאול?

עולה ושלמים.

 • מה קרה בדיוק כאשר שאול סיים להקריב את הקרבנות?

 שמואל הגיע.

 • מה עשה שאול כשראה ששמואל מגיע?

יצא לברך אותו.

 • "ויצא שאול לקראתו לברכו": מהי הברכה שבירך שאול את שמואל?

ברכת שלום.

 • כיצד הסביר שאול לשמואל את הסיבה שבגללה לא חיכה לו (4 חלקים בהסבר)?

כיוון שהעם התחיל להתפזר, שמואל עדיין לא הגיע, והפלשתים התאספו להלחם בישראל, ושאול עדיין לא התפלל אל ה'.

 • "ואתאפק": מהי ההתאפקות של שאול בדבריו אלו?

שאול התגבר על רצונו. שאול באנת רצה לחכות לשמואל, אך הוא התאפק על רצונו ולא עשה כן.

 • מהו עונשו של שאול על כך שלא חיכה לשמואל?

שאול כבר לא יהיה מלך.

 • להיכן עלה שאול מהגלגל?

גבעת בנימין.

 • כמה חיילים נשארו עם שאול?

600.

 • "המשחית":
  • מהו המשחית?

החיילים המובחרים של הפלשתים.

 • לכמה קבוצות התחלק המשחית?

 3.

 • להיכן פנתה כל קבוצה של המשחית?

 דרך עפרה אל ארץ שועל, בית חורון, גבול.

 • מה היה ניתן לראות מגבול?

 עמק הצבועים.

 • איזה בעל מלאכה לא היה ניתן לראות בכל ארץ ישראל? מדוע?

חרש – העוסק בברזל, הפלשתים לא נתנו לישראל להעסיק כאלה בעלי מלאכה כדי שלא יכינו כלי נשק.

 • כיצד יכלו בני ישראל ללטש את כלי הברזל שלהם?

לרדת לארץ פלשתים.

 • אלו 4 כלי ברזל מוזכרים בפסוקים שהיו זקוקים לליטוש בארץ הפלשתים?

מחרישה, את (כלי חפירה), גרזנים, כלים שהיו מסתתים אבנים.

 • מה היה עושה מי שלא היה רוצה לרדת לארץ הפלשתים כדי לחדד את כלי המתכת שלו?

היה משתמש בכלי "פצירה פים": כלי שהיו לו הרבה חריצים.

 • לאלו כלים שימש הפצירה פים כדי לחדד?

כלי מגלפי האבנים, אתים, מזלג שלש השיניים, גרזנים, לחדד את הדרבן.

 • למי מישראל היו כלי נשק בשעת התקפת הפלשתים?

יהונתן ושאול.

 • מצב פלשתים:
  • מהו מצב הפלשתים?

מפקדת הפלשתים.

 • להיכן יצא מצב הפלשתים ומדוע?

מעבר מכמש, כדי להתקרב לגבעת בנימין ולתקוף את ישראל.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יג'

 • נבאש (ד) – נמאס.
 • ויצעקו (ד) – נאספו.
 • נגש (ו) – נדחק.
 • חוחים (ו) – בין הקוצים.
 • צריחים (ו) – מגדלים גבוהים.
 • בורות (ו) – חפירות בקרקע.
 • חרדו (ז) – נאספו.
 • ויוחל (ח) - המתין.
 • לא חיליתי (יב) – לא התפללתי.
 • נסכלת (יג) – נהגת בטפשות.
 • חרש (יט) – אומן המתעסק עם מתכת.
 • פצירה פים (כא) – כלי מיוחד שהיו בו הרבה חריצים.
 • מחרשות (כא) – כלים של מסתתי אבנים.
 • שלש הקלשון (כא) – כלי לחדד ברזל שהייתה עשוייה כעין מזלג עם שלש שיניים ומטרתה הייתה להוציא זבל.
 • להציב הדרבן (כא) – לחדד את הדרבן, מסמר שהיו תוקעים בראש מוט כדי לכוון את הבקר ללכת.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק יד'

 • "ויהי היום" – באיזה יום מדובר?

ביום בו התחילו הפלשתים לתקוף את ישראל.

 • "לכה ונעברה אל מצב פלשתים אשר מעבר הלז": מה אמר יהונתן לנושא כליו במילים אלו?

בוא ונתקרב למפקדת הפלשתים שנמצאת מולנו.

 • מה לא אמר יהונתן לשאול?

שהוא עובר לעבר מחנה הפלשתים.

 • היכן ישב שאול בשעה שיהונתן התקרב למצב הפלשתים?

 תחת עץ רימון בסוף הגבעה שבמגרון.

 • כמה אנשים היו עם שאול במגרון?

 600 אנשים.

 • מי היה אביו של אחיה? מי היה דודו?

אחיטוב, איכבוד.

 • מה היה היחס בין עלי לאחיה?

נין.

 • "ובין המעברות":
  • מהן המעברות?

עמק שהיה בין גבעת בנימין למכמש.

 • מה היה באותם מעברות?

בליטה בסלע בכל אחד מהכיוונים.

 • מה היו שמות שיני הסלע?

בוצץ, סנה.

 • היכן היו כל אחד מבליטות הסלע?

בצפון העמק מול מכמש, בדרום גבעת בנימין.

 • כיצד מסביר יהונתן לנושא כליו את תעוזתו להתקדם לעבר הפלשתים כאשר הם רק שניים ואילו לפלשתים חיילים רבים?

ה' יכול להושיע אותם, בין אם הם הרבה או מעט.

 • מה ענה נושא כליו של יהונתן ליהונתן, כאשר יהונתן הציע להתקרב אל עבר הפלשתים?

תעשה כרצונך.

 • הסבר: "נטה לך":

תלך לך ותגיע אל הפלשתים.

 • מה היה הסימן שקבע יהונתן כדי לבדוק אם לתקוף את הפלשתים?

יהונתן ונושא כליו יתגלו אל הפלשתים. אם הפלשתים יאמרו להם להישאר במקומם ושהפלשתים יתקפו אותם במקומם, אין לתקוף אותם. אך אם הפלשתים יאמרו לעלות אליהם, יש לתקוף אותם.

 • מה אמרו הפלשתים כאשר ראו את יהונתן ונושא כליו מתגלים אליהם?

ישראל יוצאים מהמערות בהם התחבאו.

 • מה אמרו הפלשתים ליהונתן ונושא כליו?

לעלות אליהם.

 • הסבר: "ויעל יהונתן על ידיו ורגליו".

יהונתן השתמש בידיו ורגליו כדי לעלות על ההר.

 • "ויפלו לפני יונתן ונשא כליו ממותת אחריו". הסבר את מהלך הלחימה לפי הכתוב בפסוק.

יהונתן פצע את הפלשתים ונושא כליו היה עושה וידוא הריגה.

 • כמה חיילי פלשתים מתו בהתקפה הראשונה של יהונתן ונושא כליו?

 20.

 • הסבר: "כבחצי מענה צמד שדה".

חיילי הפלשתים עמדו אחד ליד השני, במרחק שבו שני שוורים הולכי כדי לחרוש את השדה.

 • מה היה תגובת הפלשתים להתקפת יהונתן ונושא כליו?

חרדה.

 • אלו חלקים ממחנה הפלשתים פחדו מיהונתן ונושא כליו?

החיילים הפשוטים, המפקדה (=מצב), והמשחית (=החיילים המובחרים).

 • מה אמר שאול לעם לעשות כאשר הצופים שלו אמרו לו שמחנה פלשתים מוכה?

לבדוק מי הלך מהם.

 • מה אמר שאול לאחיה בשעה שהתברר שיהונתן ונושא כליו חסרים מהמחנה? מדוע?

להגיד אליו את ארון ה', כדי שניתן יהיה לשאול באורים ותומים.

 • "כי היה ארון האלוקים ביום ההוא ובני ישראל": מה מסביר הפסוק במילים אלו?

ארון הברית היה תחת ידי ישראל ולא תחת ידי פלשתים, ולכן היה ניתן לקרב אותו לשאול.

 • "אסוף ידיך":
  • מי אמר למי לאסוף את ידיו?

שאול לאחיה.

 • מדוע?

כיוון שמחנה פלשתים המשיך לברוח ולא הייתה שהות לשאול באו"ת.

 • הסבר ביטוי זה.

תכניס את ידיך, אל תביא אליי את הארון ואו"ת.

 • מדוע נעצו הפלשתים את חרבותיהם אחד בשני?

מרוב מהומה.

 • "והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום, אשר עלו עימם במחנה":
  • מי היו העברים האלו ומה עשו בשעת המלחמה?

אנשים מבנ"י שהצטרפו לפלשתים במלחמה.

 • מה עשו עברים אלו כשראו שישראל מנצחים?

עברו לצד של ישראל.

 • אלו אנשים מישראל הצטרפו גם כן למלחמה בפלשתים?

אותם שהתחבאו במערות שבהר אפרים.

 • איזה מקום עברו ישראל כשרדפו אחרי הפלשתים?

בית און.

 • "ואיש ישראל נגש ביום ההוא":
  • מיהו איש ישראל המוזכר בפסוק?

אנשי ישראל.

 • להיכן ניגש?

להלחם בפלשתים.

 • "ויאל שאול":
  • מה פירוש המילה ויאל?

השביע.

 • מה השביע שאול את העם?

שלא יאכל אף אחד מחיילי ישראל אוכל עד הערב.

 • להיכן הגיעו חיילי ישראל במרדפם אחרי הפלשתים?

מקום שיש בו קני דבש.

 • מדוע אף אחד לא השיג את ידו לתוך פיו?

שבועת שאול.

 • מדוע אכל יהונתן דבש מקנה הדבש למרות שבועתו של שאול?

כיוון שלא שמע את שבועת אביו.

 • מה קרה לאחר שיהונתן טעם מהדבש?

אורו עיניו.

 • מה אמר אדם מישראל ליהונתן לאחר שאכל מהדבש?

ששאול השביע את העם שלא לאכול ובגלל זה העם התעייף.

 • מה אמר יהונתן לאחר ששמע שאביו השביע את העם שלא לאכול עד הערב?

אבי השחית את הארץ בגלל שהשביע את  העם שלא לאכול.

 • "אף כי לוא אכל אכל היום העם משלל אויביו אשר מצא":
  • הסבר את דבריו של יהונתן.

לו העם היה אוכל ארוחה מסודרת מהשלל של הפלשתים.

 • מה היה קורה לו עם ישראל היה אוכל ארוחה מסודרת?

היה מכה יותר בפלשתים.

 • מאיזה מקום עד איזה מקום הכו ישראל בפלשתים?

מכמש עד אילון.

 • מדוע היה העם עייף?

בגלל שלא אכל כל היום.

 • מה היה החטא של חיילי ישראל שהיו רעבים ואכלו במהירות?

שאכלו את הבשר של הקרבן לפני שזרקו את דם הקרבן.

 • מה היה הפתרון של שאול כדי למנוע מישראל להמשיך לחטוא?

שיגלגלו אליו אבן גדולה, והאבן תשמש בתור במה, וכך ניתן יהיה לזרוק את הדם מהר.

 • עם מה התחיל שאול לבנות את המזבח שבנה, ובמה סיים?

באבן הגדולה, באבנים קטנות.

 • מה הציע שאול לעם לאחר שהקריב את קרבנותיו?

להמשיך לרדוף אחרי פלשתים.

 • מה הייתה תגובת העם ומה הייתה תגובת אחיה להצעתו של שאול להמשיך ולרדוף אחרי הפלשתים?

 העם – עשה כרצונך. אחיה – נשאל את ה'.

 • מה הייתה תשובת ה' לשאול כששאל באורים ותומים האם להמשיך ולרדוף אחרי הפלשתים?

ה' לא ענה לו.

 • "גשו הלם כל פינות העם":
  • מה אמר שאול בדברים אלו?

שחשובי העם יגשו אליו.

 • מה הייתה המטרה של שאול בכך שקרא לחשובי העם?

שיבדקו מדוע ה' אינו עונה לו.

 • מה נשבע שאול בשם ה' כאשר ציווה על חשובי העם להתקרב אליו?

שגם אם יהונתן הוא החוטא – יהונתן ימות.

 • כיצד בדק שאול במי היה החטא?

שאול הציב את עם ישראל מצד אחד והוא ויהונתן היו מהעבר השני, וכך הטיל גורל כדי לבדוק במי החטא.

 • "הבה תמים":
  • הסבר את פירוש המילים.

תן לי דבר תם ושלם.

 • מה ביקש שאול מה' במילים אלו?

שהצדק יתגלה על ידי ההגרלה.

 • מה אמר יהונתן לשאול לאחר שהתגלה גם לשאול שהוא, יהונתן, הוא זה שחטא?

שהוא מוכן למות.

 • מה נשבע העם לאחר שהתגלה שיהונתן הוא החוטא? מדוע?

שלא יפול משערות ראשו ארצה, כיוון שהישועה באה על ידו.

 • "ויפדו העם את יונתן ולא מת": במה פדו העם את יונתן?

בדבריהם שלא מגיע לו למות.

 • הסבר: "ויעל שאול מאחרי פלשתים".

שאול הפסיק להלחם בפלשתים.

 • "ושאול לכד המלוכה על ישראל":
  • הסבר פסוק זה.

שאול התחזק במלכותו על ישראל.

 • לאחר ששאול התחזק במלכותו, באלו 6 עמים נלחם?

מואב, עמון, אדום, מלכי צובה, פלשתים, עמלק.

 • הסבר: "ובכל אשר יפנה ירשיע".

בכל עם ששאול נלחם, הוא הצליח להחריד ולבלבל אותם, וכך ניצח.

 • מה היו שמות שלשת בניו של שאול המוזכרים בפרקנו? מה היו שמות 2 בנותיו?

יונתן, ישוי, מלכישוע, מרב, מיכל.

 • מה הייתה שמה של אשתו של שאול?

אחינעם.

 • מה היה שמו של שר הצבא של שאול?

אבנר בן נר.

 • מה היה שמו של דוד שאול?

 נר.

 • מה היו שמות שני בניו של אביאל?

קיש, נר.

 • כמה זמן נמשכו המלחמות נגד הפלשתים?

לאורך כל ימיו של שאול.

 • מה היה שאול עושה שכשהיה פוגש אדם גיבור?

היה מגייס אותו לצבא שלו.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יד'

 • ותרגז הארץ (טו) – הארץ רעדה. (משל)
 • ותהי לחרדת אלוקים (טו) - הייתה חרדה גדולה.
 • נמוג (טז) – נמסו.
 • וילך והלום (טז) – המשיכו לחטוף מכות שוב ושוב.
 • פקדו (יז) – תבדקו.
 • ויזעק (כ) – התאסף.
 • וידבקו (כב) – רדפו.
 • הלך דבש (כו) – יוצא דבש.
 • אין משיג ידו אל פיו (כו) – אף אחד מישראל לא השיב את ידו לתוך פיו כדי להכניס דבש לתוך פיו.
 • יערת דבש (כז) – קנה דבש.
 • ויעף העם (כח) – העם התעייף.
 • עכר (כט) – השחית.
 • ויעט על השלל (לב) – התנפל על השלל.
 • בגדתם (לג) – פשעתם.
 • גלו (לג) – תגלגלו.
 • פצו בעם (לד) – תתפזרו בעם.
 • נבזה (לו) – ניקח ביזה.

 

 

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק טו'

 • "פקדתי את אשר עשה עמלק":
  • הסבר את דבריו של שמואל לשאול.

ה' זוכר את מה שעשה עמלק לישראל כאשר ישראל יצאו ממצרים.

 • מה ציווה ה' את שאול בעקבות פקידה זו?

להשמיד את עמלק.

 • "אשר שם לו בדרך בצאתו ממצרים". הסבר.

עמלק ארב לישראל כשישראל עלו ממצרים.

 • היכן ספר שאול את חיילי ישראל שיצאו איתו למלחמה?

בטלאים.

 • כמה חיילים יצאו עם שאול למלחמה בעמלק?

 200,000 ממחנה ישראל, 10,000 מיהודה.

 • היכן נלחם שאול עם עמלק?

בנחל.

 • מה אמר שאול למשפחת הקיני לפני שהתחיל לתקוף את עמלק?

 שייפרדו מעמלק כדי שלא יפגעו במהלך המלחמה.

 • איזה חסד עשו בני הקיני עם ישראל?

עצת מינוי הדיינים של יתרו.

 • מאיזה מקום עד איזה מקום התקיימה המלחמה בין ישראל לעמלק?

מחוילה עד הדרך המובילה לשור.

 • לאיזו ארץ קרובה העיר שור?

מצרים.

 • מהם חמשת הדברים מעמלק שלא השמידו בני ישראל?

א. אגג

ב. הצאן והבקר הטוב

ג. הבקר השמן

ד. הכבשים השמנים

ה. כל דבר טוב שמצאו.

 • אלו דברים מעמלק השמידו בני ישראל?

 את העם, את המקנה הבזוי.

 • מה היה תוכן נבואתו של ה' אל שמואל בעקבות חטאו של שאול?

שהמלוכה תעבור לאדם אחר.

 • "כי שב מאחרי". הסבר.

שאול חזר בו מעבודת ה'.

 • להיכן הלך שאול לאחר שנלחם בעמלק? מדוע?

לכרמל, כדי לחלק את השלל.

 • להיכן הלך שאול לאחר שחילק את השלל?

 לגלגל.

 • מה אמר שאול לשמואל כשפגש אותו לאחר המלחמה בעמלק?

ה' יברך אותך, קיימתי את דבר ה'.

 • מה שאל שמואל את שאול לאחר ששאול אמר לו שקיים את ציווי ה'?

מה קול הצאן שאני שומע שהשארת בחיים?

 • כיצד הסביר שאול את קול הצאן מעמלק ששמואל שמע? מדוע השאירו בני ישראל את הצאן הזה בחיים?

ישראל לקחו את מיטב הצאן כדי להקריב קרבן לה'.

 • הסבר: "ואת היותר החרמנו".

את שאר הצאן שאיננו רוצים להקריב לה' – השמדנו.

 • הסבר: "הלוא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה".

 גם אם בעיני עצמך אתה נחשב לאדם קטן, ולכן חשבת שצריך לשמוע בקול העם, הרי שאתה המלך של ישראל והייתה צריך לקיים את ציווי ה'.

 • כמה פעמים ניסה שאול לתרץ אתת מעשיו על כך שלא השמיד את עמלק?

3.

 • הסבר: "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה' ".

האם ה' רוצה בקרבנות יותר מלשמוע בקולו?

 • הסבר: "הנה שמע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים".

ה' מעדיף שישמעו בקולו יותר מהקרבת קרבן, ה' מעדיף שיקישיבו בקולו יותר משיקריבו לו חלב של אילים.

 • הסבר: "כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר".

החטא של מי שמורד בה' הוא כמו מי שמסתמך על קסמים שאינו בוטח בה', וריבוי הדברים הוא שקר ולכן אל לך להאריך בדברים.

 • כאשר שאול מתוודה שחטא, כיצד מסביר לשמואל את חטאו?

בכך שהיה ירא מהעם.

 • אלו 2 דברים ביקש שאול משמואל לאחר שהתודה על חטאתו?

לסלוח לו על חטאו, להתלוות אליו בזמן שישתחווה לה'.

 • מדוע סירב שמואל להתלוות לשאול בעת ששאול ישתחווה לה'?

כיוון שה' מאס בשאול למלך.

 • מה עשה שאול בשעה ששמואל הסתובב ללכת?

קרע את כנף מעילו של שאול.

 • מה אמר שמואל לשאול בעקבות קריעת כנף המעיל?

ה' קרע את ממלכות ישראל מעליך.

 • לפי דבריו של שמואל, למי נתן ה' את המלכות?

לאדם שמעשיו מתוקנים יותר ממעשיו של שאול.

 • "וגם נצח ישראל לא ישקר":
  • מהו נצח ישראל?

חוזקו של ישראל.

 • למי הכוונה בנצח ישראל?

ה'.

 • מה לא עושה נצח ישראל?

אינו מתחרט ואינו משקר.

 • מה ביקש שאול משמואל לעשות בזמן שהוא יתפלל לפני ה' במעמד זקני ישראל ואנשים מישראל? להתלוות אליו.
 • הריגת אגג מלך עמלק:
  • "וילך אגג מעדנות" – מהם המעדנות בו הלך אגג?

אזיקי ברזל.

 • מה אמר אגג כשהביאו אותו לפני שמואל?

שיודע שעכשיו הולך למות.

 • מה אמר שמואל לאגג בשעה שהרג אותו?

כמו שאתה גרמת לנשים שיהיו שכולות לאחר שהרגת את בעליהם, כך אגרום לאמא שלך להיות שכולה כשאהרוג אותך.

 • היכן הרג שמואל את אגג?

בגלגל.

 • להיכן חזרו שמואל ושאול לאחר פגישתם בגלגל?

שמואל – לרמה. שאול – גבעת שאול.

 • מדוע לא פגש שמואל את שאול מעת פגישתם בגלגל ועד יום מותו של שמואל?

כיוון ששמואל כל כך הצטער על שהמלכות נלקחה משאול.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק טו'

 • החרמתם (ג) – תשמידו.
 • לא תחמול (ג) – אל תרחם.
 • עולל (ג) – ילד רך בשנים.
 • וישמע (ד) – אסף.
 • פן אוסיפך עימו (ו) – שמא אשמיד אותך עימו.
 • משנים (ט) – בקר שמן.
 • כרים (ט) – כבשים שמנים.
 • המלאכה נמבזה (ט) – מקנה בזוי.
 • מציב לו יד (יב) – מכין לו מקום.
 • הרף (טז) – תעזוב את מעשיך.
 • ותעט אל השלל (יט) – התנפלת על השלל.
 • ראשית החרם (כא) – מיטב החרם.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק טז'

 • מדוע לא היה ראוי ששמואל ימשיך להתאבל על מלכותו של שאול?

כיוון שה' כבר מאס במלכותו.

 • מה ציווה ה' את שמואל לעשות עם קרן השמן?

למלא אותו בשמן וללכת לביתו של ישי בבית לחם.

 • מה שאל שמואל את ה' לאחר הציווי ללכת לבית לחם?

איך אני יכול ללכת, הרי אם שאול ישמע שאני הולך להמליך מלך, הוא יהרוג אותי.

 • מהו הפתרון שה' ציווה את שמואל כדי ששאול לא יהרוג אותו בשעה שהוא הלך לשמוח את דוד למלך?

לקחת עגלה, ולומר לאנשי בית לחם שהגיע לעיר כדי להקריב קרבן ולא לומר שהוא בא גם כדי להמליך מלך.

 • הסבר: "וקראת לישי בזבח".

תזמין את ישי להשתתף בהקרבת הקרבן.

 • מה שאל הגדול שבזקני בית לחם את שמואל?

האם מטרת בואך לכאן היא לשם דבר של שלום, האם הכל בסדר.

 • הסבר: "ויקדש את ישי ואת בניו".

 שמואל הזמין את ישי ובניו להיות מוכנים להקרבת הקרבן.

 • מה אמר שמואל כשראה את אליאב?

"אך נגד ה' משיחו.

 • הסבר: "אך נגד ה' משיחו".

ה' יהיה עם אליאב כיוון שאליאב ראוי למלוך על ישראל.

 • מהן 2 הסיבות שחשב שמואל שאליאב ראוי למלכות?

גובהו, אליאב היה יפה.

 • מה אמר ה' לשמואל בעקבות דברי שמואל שאמר כשראה את אליאב?

לא להתייחס לגובה וליופי אלא  למה שיש בלב.

 • הסבר: "כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב".

האדם יכול לראות אם לאדם העומד לפניו יש עיניים יפות, אך ה' רואה את מה שנמצא בתוך לב האדם.

 • מיהו בנו השני של ישי שגם עליו אמר שמואל שאין הוא ראוי למלכות? מיהו הבן השלישי? אבינדב, שמה.
 • כמה מבניו של ישי פסל שמואל למלוכה?

 7.

 • "התמו הנערים":
  • מי שאל את מי שאלה זו?

שמואל את ישי.

 • מה פירוש מילים אלו?

האם נגמרו הבנים, האם אין לך עוד בנים?

 • מה התכוון שמואל לשאול במילים אלו?

האם אין לך עוד בנים שעוד לא ראיתי אותם.

 • היכן היה דוד בשעה שאביו ישי העביר את אחיו לפני שמואל?

רועה את הצאן.

 • "כי לא נסוב עד בואו פה":
  • מהו ההסבה?

אכילת הקרבן.

 • מי לא יסוב?

שמואל ומשפחתו של ישי.

 • עד מתי לא יסבו?

עד שדוד יגיע גם הוא לאכילת הקרבן.

 • מהם שלשת התיאורים בהם מתואר דוד?

אדמוני- בצבע אדום, עיניים יפות, מראה יפה.

 • מה אמר ה' לשמואל לעשות כששמואל ראה את דוד?

להזדרז להמליך אותו למלך.

 • מה קרה לדוד, לאחר ששמואל משח אותו למלך?

שרתה עליו רוח נבאה מה'.

 • להיכן הלך שמואל לאחר שמשח את דוד למלך?

לרמה.

 • מה קרה לרוח ה' ששרתה על שאול כשהומלך?

סרה ממנו.

 • מה גרם לשאול לחיות בחרדה?

רוח רעה שהייתה מה'.

 • מה הייתה עצת עבדיו של שאול כדי להסיר ממנו את הרוח הרעה?

שיחפשו אדם שיודע לנגן בכינור שינגן בכל פעם שתשרה עליו רוח רעה.

 • הסבר את ששת התכונות שאמר אחד מעבדיו של שאול על דוד, כדי לומר לשאול שדוד ראוי לעמוד לפני שאול ולנגן בכינור.

יודע נגן, גיבור חיל (אמיץ), אדם שיודע להלחם, אדם בעל עצות טובות, בעל מראה טוב, ה' בעזרתו.

 • אלו דברים העמיס ישי על החמור כדי לשלוח לשאול?

ככרות לחם, נאד יין וגדי עיזים.

 • "ויעמוד לפניו": מה עשה דוד לפני שאול לפי דברי הפסוק.

שירת אותו.

 • מה היה תפקידו המוגדר של דוד, חוץ מהתפקיד לנגן לפני שאול?

נושא כלי מלחמתו.

 • מה היה יחסו של שאול לדוד כאשר דוד שירת אותו?

אהב אותו מאוד.

 • מה ביקש שאול מישי לאחר שהכיר את דוד?

שדוד יעמוד וישרת אותו ולא יסתפק בנגינה.

 • מתי דוד היה מנגן לפני שאול? מה קרה כאשר דוד היה מנגן?

כשהייתה על שאול רוח רעה, רווח לשאול והרוח הרעה הסתלקה.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק טז'

 • ויחרדו (ד) – מיהרו.
 • התקדשו (ה) – הזמינו עצמכם.
 • שאר הקטן (יא) – נשאר הקטן.
 • ובעתתו (יד) – החרידה.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק יז'

 • להיכן התאספו הפלשתים כדי להלחם בישראל? בנחלה של איה שבט היה מקום זה?

שוכה, יהודה.

 • היכן הקימו הפלשתים את מחנה הצבא שלהם? היכן נמצא מקום זה?

אפס דמים, בין שוכה לעזקה.

 • היכן הקימו ישראל את מחנה הצבא שלהם?

עמק האלה.

 • הסבר: "ויערכו מלחמה לקאת פלשתים".

מחנה ישראל הסתדר ונערך למלחמה עם פלשתים.

 • מה הפריד בין מחנה ישראל למחנה פלשתים?

עמק.

 • "איש הביניים":
  • מהו תפקידו של איש הביניים?

לצאת בין 2 מחנות הצבא הנלחמים.

 • מה היה שמו של איש הביניים של הפלשתים?

גלית.

 • מאיזה עיר הגיע איש הביניים של הפלשתים?

גת.

 • חוזקו של גליית:
  • מה היה גובהו של גליית?

שש אמות וזרת.

 • מהם פריטי הלבוש שלבש גלית כדי שיהיה מוגן?

כובע נחושת על ראשו, שריון קשקשים, מגנים של נחושת על רגליו, רומח נחושת על צווארו.

 • מה היה משקל השריון שלבש גלית?

 5000 שקלי נחושת.

 • מה היה עובי ידית האחיזה של החנית של גלית?

 מנור אורגים.

 • מה היה משקל הלהב של חניתו של גלית?

 600 שקלי ברזל.

 • מיהו "נושא הצינה" שהלך לפני גלית?

 אדם שהחזק בידו מגן.

 • מה הציע גלית לחיילי ישראל?

 למה שכולם יצאו להלחם, אחד מחיילי ישראל יערוך איתו דו קרב, ומי שינצח, העם השני יעבוד את העם המנצח.

 • מה הייתה תגובת מחנה ישראל לדבריו של גלית?

פחד.

 • כמה בנים היו לישי?

 8.

 • מדוע לא יצא ישי בעצמו להלחם בפלשתים?

 כיוון שהיה זקן.

 • מיהם שלשת בניו הגדולים של ישי שהשתתפו במלחמה?

 אליאב, אבינדב, שמה.

 • מדוע דוד לא יצא למלחמה בפלשתים?

 כיוון שהוא הקטן.

 • מדוע דוד היה חוזר לבית אביו מידי פעם ולא היה נמצא תמיד בקרבתו של שאול?

 כדי לרעות את הצאן.

 • במשך כמה ימים חירף גלית את מחנה ישראל? כמה פעמים ומתי היה מבזה את מחנה ישראל בכל יום?

 40, פעמיים: בבוקר ובערב.

 • אלו 2 דברים ביקש ישי מדוד להביא לאחיו שגויסו למחנה ישראל?

קמח שהיה עשוי משיבולים שצלו אותם במשקל איפה, ועשרה ככרות לחם.

 • מה ביקש ישי מדוד להביא לשר האלף שהיה המפקד של אחיו?

עשר חתיכות גבינה.

 • הסבר: "ואת ערובתם תיקח".

את המשכון שנתנו אחיך למישהו כדי לקבל תמורתו אוכל, תפדה.

 • הסבר: "והרץ המחנה לאחיך":

תביא את האוכל במהירות לאחיך שנלחמים.

 • "וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלשתים": הרי ישראל לא נלחמו עם הפלשתים, וגלית רצה להלחם נגד אדם אחד בלבד?

הכוונה היא שהיו ערוכים למלחמה.

 • היכן עזב דוד את הצאן בשעה שהלך למחנה ישראל?

בידי מישהו אחר.

 • "ויבא המעגלה": מהו המעגל אליו הגיע דוד?

מחנה ישראל היה ערוך בצורה של עיגול.

 • מה היו עושים כאשר חיילי ישראל היו יוצאים לשדה הקרב?

מריעים.

 • הסבר: "ותערך ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה".

ישראל והפלשתים סידרו את חייליהם אחד מול השני.

 • היכן הניח דוד את הכלים שלו?

ביד שומר הכלים.

 • מה עשה דוד מיד לאחר שרץ למערכה, והגיע לאחיו?

שאל בשלומם של אחיו.

 • מה קרה בעוד דוד דיבר עם אחיו במערכה?

גלית יצא וביזה את מחנה ישראל.

 • מה עשו חיילי ישראל בשעה שראו את גלית יוצא לקראתם?

ברחו.

 • מהם שלשת הדברים שיעשה שאול למי שיהרוג את גלית?

יעשיר אותו, יתן את ביתו למי שיהרוג את גלית ואת משפחתו יפטור מלעבוד את המלך בעבודות שחייבים לעבוד את המלך.

 • מה שאל דוד כשראה שגלית יוצא לקראת מחנה פלשתים?

מה יקרה לאדם שיהרוג את גלית ויסיר את החרפה מעל ישראל. מיהו הפלשתי המאוס הזה שהעיז לבזות את המחנה של צבא ה'?

 • מה אמר אליאב לדוד, כששמע שדוד שואל מה יעלה בגורלו של מי שיהרוג את גלית?

למה הגעת לכאן ועם מי השארת את מעט הצאן שיש לנו, אני מכיר את קלות לבבך ואת מחשבותיך הרעות, ירדת לכאן כדי לראות את המלחמה.

 • "הלא דבר הוא": מה ענה דוד לאליאב במשפט זה?

הרי רק אמרתי דיבורים בעלמא, ואם כן, לא עשיתי כלום ואין לך על מה לכעוס עלי.

 • אלו דברים אמר דוד, שגרמו לכך ששאול יקח את דוד אליו?

דוד שאל מיהו הפלשתי הלז.

 • "אל יפל לב אדם עליו": מה אמר דוד לשאול במשפט זה?

שאף אחד לא יפחד מהפלשתי.

 • מדוע סירב שאול לתת לדוד להלחם נגד גלית בהתחלה?

 כיוון שדוד לא היה מנוסה בקרב, ואילו גלית כן היה מנוסה.

 • איזה מעשה גבורה שעשה, מספר דוד לשאול כדי לשכנע את שאול לתת לו לצאת להלחם בגלית? כשהיה רועה, באו אריה ודב ביחד ונשאו שה מהעדר, ודוד הרג את שניהם.
 • כיצד הרג דוד את האריה שלקח את השה מהעדר?

החזיק בשערות יחד עם הלחי, כך התגבר על האריה והרג אותו.

 • "והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם". מיהו הפלשתי, וכמי יהיה?

גלית, כמו האריה והדוב.

 • מאין בטחונו של דוד שיצליח לנצח את גלית?

גלית קילל את צבא ה', ולכן ה' שהציל אותו מהאריה והדוב, יציל אותו גם מגלית.

 • אלו כלי נשק נתן שאול לדוד בהתחלה, כדי שדוד יוכל ללכת להלחם בגלית?

מלבושים של שאול, כובע נחושת על הראש, שריון, חרב.

 • מדוע לא הצליח דוד ללכת כשהיה מצויד בכלי המלחמה של שאול?

כיוון שלא היה מנוסה ללכת בכלים אלו.

 • איזה כלי נשק לקח דוד כדי להטעות את גלית?

מקל.

 • מהם חמשת חלוקי האבנים שלקח דוד מהנחל?

חמישה אבנים חלקים שניתן להשתמש בהם בקלע.

 • היכן שם דוד את האבנים שבחר?

בכלי הרועים שלו.

 • מדוע ביזה דוד את גלית?

כיוון דוד היה בסך הכל נער, ואדמוני עם עיניי יפות, ולכן היה נראה שדוד אינו מסוגל להלחם.

 • מה שאל גלית את דוד בשעה שביזה אותו?

האם אני כלב שאתה בא להלחם נגדי במקלות?

 • מהו הקללה שגלית קילל את דוד?

שדוד ייהרג ע"י אלוהי פלשתים.

 • מה אמר גלית לדוד שיעשה עם בשרו?

יתנהו למאכל לעופות ובהמות.

 • מה ענה דוד לגלית, לאחר שגלית ביזה אותו?

שגלית בא אליו בכלי נשק, אך דוד נלחם מול גלית בשם ה', וה' ימסור את גלית בידיו של דוד היום.

 • מה אמר דוד לגלית שיעשה עם גופתו ועם גופות חיילי צבא הפלשתים לאחר שיהרוג את גלית? יסיר את ראשו של גלית ויתן את גופות חיילי צבא הפלשתים למאכל לעוף השמים ולחית הארץ.
 • מה ידע כל הקהל שצפה במלחמה לאחר שדוד יהרוג את גלית?

שה' מושיע את מי שרוצה להושיע, לא ע"י חרב או חנית, אלא ה' יכול למסור את האוייב גם ללא חרב או חנית.

 • היכן פגעה האבן שדוד זרק לעבר גלית?

במצחו של גלית.

 • הסבר: "ותטבע האבן במצחו".

האבן חדרה לתוך המצח של גלית.

 • לאיזה כיוון נפל גלית לאחר שהאבן פגעה בו?

 קדימה.

 • באלו כלי נשק מציין הנביא שדוד השתמש בהם כדי לנצח את גלית, ובאלו כלים מדגיש הנביא שדוד לא השתמש בהם כדי לנצח את גליית?

לנצח – קלע ואבן. לא השתמש – חרב.

 • מה עשה דוד עם חרבו של גלית?

כרת את ראשו של גלית.

 • מה עשו הפלשתים כאשר ראו שגלית מת?

ברחו.

 • מה עשו חיילי ישראל כשראו שהפלשתים ברחו?

קמו ממקומם והריעו.

 • עד היכן רדפו חיילי ישראל אחרי הפלשתים?

הכניסה לגיא, ועד שערי עקרון.

 • עד היכן נפלו חללי הפלשתים?

עד שערי הערים גת ועקרון.

 • מה עשו חיילי ישראל במחנה ממנו ברחו הפלשתים?

רמסו אותו.

 • מה עשה דוד עם ראשו של גלית?

הביא אותו לירושלים.

 • היכן שם דוד את כלי הנשק של גלית מיד לאחר המלחמה נגד פלשתים?

בביתו שבבית לחם.

 • מה שאל שאול את אבנר כשראה את דוד יוצא להלחם בפלשתים? מדוע לא הכיר שאול את דוד? בן מי זה הנער, בגלל הרוח הרעה.
 • מה ענה אבנר לשאול על שאלתו?

 שנשבע שאינו יודע.

 • מה ציווה שאול את אבנר לאחר שאבנר ענה לשאול שאינו יודע בן מינו דוד?

לברר בן מיהו

 • כיצד ידע שאול בסופו של דובר מיהו אביו של דוד?

ע"י ששאל אותו לאחר המלחמה.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יז'

 • מנור אורגים (ז) – חתיכת עץ גדולה שהיו כורכים עליה חוטים.
 • ברו לכם (ח) – תבחרו לכם.
 • חרפתי (י) – ביזיתי.
 • ויחתו (יא) – פחדו.
 • איפת (יז) – שם של מידה.
 • קליא (יז) – קמח עשוי משיבולים שצלו אותם.
 • חריצי החלב (יח) – חתיכות גבינה.
 • ויטש את הצאן (כ) – עזב את הצאן.
 • הלז (כו) – הזה.
 • מערכות אלוקים חיים (כו) – מחנה של צבא ה'.
 • זדונך (כח) – קלות דעתך.
 • ויסב (ל) – הסתובב.
 • ויאל (לט) – רצה.
 • יסגרך ה' בידי (מו) – ה' ימסור אותך בידי.
 • תערה (נא) – נרתיק החרב.
 • מדלוק (נב) – מלרדוף.
 • וישוסו (נג) – רמסו.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק יח'

 • מה מספר הנביא שקרה כאשר דוד סיים לומר לשאול שהוא בנו של ישי?

נפשו של יהונתן נקשרה בנפשו של דוד.

 • מה עשה שאול עם דוד לאחר שדוד הכה את גלית?

לא נתן לו לשוב לביתו.

 • מדוע כרת יהונתן ברית עם דוד?

כיוון שאהב אותו כנפשו.

 • אלו 5 דברים נתן יהונתן לדוד בשעת כריתת הברית עם דוד?

מעילו, מדיו, חרבו, קשתו, חגורו.

 • מה מינה שאול את דוד לעשות לאחר שדוד הרג את גלית?

לפקד על הצבא.

 • בעיני מי מצא חן מינויו של דוד כמפקד הצבא? (2 תשובות)

העם, מפקדי הצבא.

 • מה החזיקו הנשים שיצאו לשיר בידיהם?

כלי נגינה.

 • אלו גלי נגינה מוזכרים בפסוקים, שאיתם יצאו הנשים במחולות?

תופים, שלישים.

 • מה שרו הנשים המשחקות?

הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו.

 • מדוע כעס שאול על דברי הנשים?

כיוון שאמרו עליו שהכה רק אלפים בעוד שעל דוד אמרו שהכה רבבות.

 • "ועוד לו אך המלוכה": מה אמר שאול במשפט זה?

שנשאר רק לתת לדוד את המלוכה. שאול הגיע למסקנה שהמלוכה תעבור לדוד, בגלל שהנשים שבחו אותו.

 • "ויתנבא בתוך הבית": מהי הנבואה של שאול המוזכרת בפסוק? מדוע נמשל הדבר לנבואה?

דברי שטות. גם הנביא וגם השוטה מדברים ברמזים.

 • מה עשה דוד בעוד ששאול היה מדבר דברי שטות?

ניגן.

 • מה עשה שאול בשעה ששרתה עליו רוח רעה?

 הטיל את החנית לכיוון דוד כדי להרוג אותו.

 • כמה פעמים הטיל שאול את החנית לכיוונו של דוד?

פעמיים.

 • "אכה בדוד ובקיר": הסבר את דבריו של שאול.

החנית תנעץ בצורה כ"כ חזקה, עד שהחנית תעבור דרך דוד ותיכנס גם לקיר.

 • מדוע פחד שאול מפני דוד?

מפני שראה שה' היה בעזרתו, ואילו ה' סר משאול.

 • מה עשה שאול עם דוד לאחר שהתחיל לפחד ממנו? מדוע?

מינה אותו למפקד על אלף חיילים כדי שיהרג באחד הקרבות.

 • "ויצא ויבא לפני העם".
  • מי יצא ובא לפני העם?

דוד.

 • מהי היציאה והביאה לפני העם?

הנהגה.

 • מיהו העם המוזכר בפסוק?

העם.

 • "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל": מה פירוש פסוק זה?

דוד הצליח בכל מה שעשה.

 • מדוע אהב העם בישראל ויהודה את דוד?

כיוון שדוד הנהיג אותם ופיקד עליהם במלחמות.

 • נתינת בתו של שאול לדוד:
  • מה היה שמה של הבת ששאול רצה לתת לדוד על כך שהכה את גלית?

מירב

 • מה היה התנאי של שאול לכך שיתן לדוד את בתו?

שדוד יצאל שדה הקרב.

 • מדוע התנה שאול תנאי זה?

כדי שהפלשתים יהרגו את דוד.

 • מהי תגובתו של דוד לתנאו של שאול?

שאינו ראוי להיות חתן למלך.

 • מה קרה כאשר הגיע הזמן שמירב תתחתן עם דוד?

מירב קידשה עצמה לעדריאל המחולתי.

 • מדוע מצא חן בעיני שאול שבתו מיכל אהבה את דוד?

כיוון שחשב שעי"כ יוכל לשלוח את דוד להיהרג ע"י הפלשתים.

 • הסבר: "בשתיים תתחתן בי היום".

שאול אמר לדוד שיתחתן באותו יום עם אחת משתי בנותיו, או מיכל או מירב.

 • מה ציווה שאול את עבדיו לומר לדוד בסתר?

שהמלך רוצה בו כחתן.

 • "וכל עבדיו אהבוך": מהי הטענה של עבדיו של שאול לדוד במשפט זה? מדוע היה חושב לשאול שדוד ידע שעבדיו של שאול אוהבים אותו?

כדי שידע שהעבדים הם לא אלו שהסיתו את מירב להתחתן עם עדריאל.

 • מה ענה דוד לעבדיו של שאול בעת שניסו לשכנע אותו להתחתן עם מיכל?

האם קל בעיניכם להתחתן עם ביתו של המלך? הרי אני אדם עני!

 • מה הייתה תשובתו של שאול לחששותיו של דוד ולטענתו שהוא אדם עני?

שאול אינו מעוניין בנדוניא, אלא ב-100 ערלות פלשתים.

 • מדוע ביקש שאול מדוד 100 ערלות פלשתים?

כדי שדוד ימות בשעה שמביא את אותם עורלות.

 • מאלו 2 דברים אנחנו יכולים ללמוד שדוד מילא אחר התנאי של שאול בצורה הטובה ביותר?

דוד הצליח להביא 200 ערלות פלשתים במקום 100, הביא אותם לפני הזמן.

 • הסבר: "וימלאום למלך להתחתן במלך".

דוד קיים את תנאו, מילא אחר תנאו, לשאול כדי להתחתן עם מיכל.

 • מלחמות דוד בפלשתים:
  • מתי היו הפלשתים מתקיפים את ישראל?

מידי פעם.

 • מה קרה בכל פעם שהפלשתים התקיפו את ישראל?

דוד הצליח לפגוע בהם יותר מכל עבדיו האחרים של שאול.

 • "ויקר שמו מאוד": שמו של מי התכבד ומדוע?

דוד, מפני שהכה בפלשתים.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יח'

 • ישכיל (ה) – יצליח.
 • מחולות (ו) – כלי נגינה.
 • ותענינה (ז) – הרימו את קולם.
 • המשחקות (ז) שמחות.
 • עוין את דוד (ט) – מעיין ומחפש איך יכול להרע לדוד.
 • ותצלח (י) – שרתה.
 • ויגר (טו) – פחד.
 • מוקש (כא) – תקלה.
 • בלט (כב) – בסתר.
 • הנקלה בעיניכם (כג) – האם קל בעיניכם.
 • נקלה (כג) – מבוזה.
 • מהר (כה) – נדוניא.
 • וישר הדבר (כו) – הדבר מצא חן.

 

שאלות - שמואל א' פרק יט

 • מה אמר שאול ליהונתן ולכל עבדיו?

להרוג את דוד.

 • מה אמר יהונתן לדוד בעקבות דבריו של שאול?

שיתחבא בשדה, יהונתן ידבר על דוד דברים טובים בשדה, ויראה איך שאול מגיב.

 • הסבר: "וראיתי מה":

אני אראה מה יענה אבי לדברים הטובים שאומר עליך.

 • כיצד שכנע יהונתן את שאול שלא להרוג את דוד?

דוד זכאי ויש חטא בהריגתו, דוד מועיל למלכותך וסיכן עצמו כדי להציל את ישראל.

 • מה עשה שאול בעקבות דבריו של יהונתן?

נשבע שלא להרוג את דוד.

 • "ויהי לפניו כאתמול שלשום":
  • מי היה לפני מי?

דוד לפני שאול.

 • מה הכוונה ש"היה לפניו"?

שימש אותו.

 • מה הכוונה "כאתמול שלשום"? לאלו ימים מתכוון הנביא?

 לימים לפני ששאול ניסה להרוג אותו.

 • כיצד ניצל דוד ממוות בעת ששאול הטיל עליו את החנית?

דוד נעקר ממקומו.

 • מה עשה דוד לאחר ששאול הטיל עליו את החנית?

ברח.

 • מה היו 2 התפקידים שהטיל שאול על השליחים ששלח לביתו של דוד?

לוודא שדוד לא יברח ושבבוקר יביאו אותו לפני שאול ושאול יהרוג אותו.

 • מה אמרה מיכל לדוד כאשר שליחיו של שאול הקיפו את ביתו של דוד?

שאם אין הוא בורח, הוא יומת בבוקר.

 • כיצד ברח דוד מביתו?

שלשלה חבל דרך החלון והורידה את דוד דרך החלון.

 • כיצד הטעתה מיכל את שליחיו של שאול, וגרמה להם לחשוב שדוד נמצא במיטתו?

לקחה תרפים, שמה עליהם עור עיזים וכיסתה הכל בבגד.

 • מדוע שלח שאול שליחים לביתו של דוד בבוקר? באיזו אמתלא שלח שאול את השליחים?

כדי שיבוא לנגן לפניו כמו בכל יום.

 • מה אמרה מיכל לשליחיו של שאול?

דוד חולה.

 • כיצד הוכיח שאול שדוד איננו באמת חולה?

הוא שלח את השליחים כדי לבקר אותו.

 • מה אמר שאול לשליחים ששלח כדי לבקר את דוד?

להעלות את דוד כשהוא עדייןח יושב במיטה, יחד עם המיטה, כך שניתן יהיה להרוג את דוד.

 • מה שאל שאול את מיכל לאחר שגילה שמיכל עזרה לדוד לברוח?

מדוע שילחת את אויבי ועזרת לו להינצל.

 • מה ענתה מיכל לשאול?

דוד איים עליה שאם לא תעזור לו לברוח – יהרוג אותה.

 • להיכן ברח דוד?

לשמואל שהיה ברמה.

 • להיכן הלכו דוד ושמואל? מי היה רגיל לשבת במקום זה?

למקום שנקרא ניות, הנביאים.

 • מה עשה שאול לאחר ששמע שדוד ברח לניות?

שלח לשם שליחים.

 • מה קרה לשליחי שאול בעת שראו את להקת הנביאים מתנבאים?

התנבאו גם הם.

 • מה עשה שאול לאחר שראה ששלשת קבוצות השליחים ששלח התנבאו?

הלך בעצמו.

 • היכן שאל דוד את העוברים ושבים למקומו של דוד?

בבור גדול במקום שנקרא שוכה.

 • מה קרה כאשר שאול היה בדרך אל ניות?

שאול התנבא.

 • מדוע פשט שאול את בגדיו?

כדי ללבוש בגדי נביאים.

 • במשך כמה זמן לא לבש שאול את בגדי מלכותו?

כל הלילה.

 • איזה משל התחזק בעקבות נבואתו השנייה של שאול?

"הגם שאול בנביאים".

 • מתי התנבא שאול בפעם נוספת, חוץ מהפעם שבפרקנו?

כשהתקיימו האותות.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק יט'

 • ונחבאת (ב) – תתחבא.
 • אל יחטא המלך בעבדו בדוד (ה) – אל תחטא בכך שתהרוג את דוד.
 • וישם את נפשו בכפו (ה) – סיכן עצמו.
 • ויפטר (י) – נעקר ממקומו.
 • תרפים (יג) – פסל עשוי בדמות אדם.
 • כביר עיזים (יג) – עור של עיזים.
 • מראשותיו (יג) – על ראש (התרפים).
 • להקת נביאים (כ) – קבוצת נביאים.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כ'

 • להיכן ברח דוד בשעה ששאול התנבא?

ליהונתן.

 • מה שאל דוד את יהונתן כשהגיע אליו?

האם חטא באיזשהו חטא לפני שאול, שבגלל חטא זה שאול מבקש להרגו.

 • הסבר: "מה עוני ומה חטאתי לפני אביך":

מהו החטא שחטאתי בו ומרדי באביך.

 • מהי הוכחתו של יהונתן לכך ששאול אינו באמת רוצה להרוג את דוד?

שאול אומר ליהונתן כל דבר, ומכיוון ששאול לא אמר ליהונתן שהוא רוצה להרוג את דוד, סימן ששאול אינו רוצה באמת להרוג את דוד.

 • כיצד מפריך דוד את הוכחתו של יהונתן?

שאול יודע שאתה אוהב אותי ולכן לא אמר לך.

 • איך אמר יהונתן ששאול אינו רוצה להרוג את דוד, הרי אנחנו ראינו ששאול השליך את החנית לעבר דוד, גם לאחר שנשבע שלא ינסה יותר להרוג את דוד?

יהונתן חשב ששאול מנסה להרוג את דוד רק כשיש עליו רוח רעה, ודוד יכול להינצל בזמן ששאול משתגע.

 • הסבר:" אין זאת". מה אין?

אין דבריו של דוד נכונים ששאול רוצה להרוג אותו.

 • "מה תאמר נפשך ואעשה לך": הסבר את שאלתו של יהונתן לדוד?

מה הנפש שלך אומרת לי לעשות? מה אתה רוצה לעשות לי?

 • כיצד מציע דוד ליהונתן לברר האם באמת שאול רוצה להרגו?

דוד לא יגיע אל סעודת ר"ח, אלא יתחבא בשדה במשך 3 ימים, ואם שאול ישאל היכן דוד נמצא, יהונתן יענה לו שדוד הלך לבית לחם כדי להקריב יחד עם משפחתו את הקרבן הקבוע שאותו היו מקריבים. אם שאול יכעס על כך, סימן שהוא רוצה להרוג את דוד.

 • "הנה חודש מחר": מהו אותו חודש?

ר"ח.

 • "ואנכי ישב עם המלך לאכול": הסבר.

דרכו של דוד היה לשבת ולאכול את סעודת ר"ח יחד עם שאול.

 • מדוע ראוי שיהונתן יאמר לדוד מה ענה שאול כשיהונתן יסביר לשאול את הסיבה שדוד לא השתתף בסעודת ראש החודש?

כיוון שכרתו ברית אחד עם השני.

 • מה אמר דוד ליהונתן לעשות, במקרה ויהונתן ראה בדוד חטא שהעונש עליו הוא מוות?

 להרוג את דוד בעצמו ולא להביא את דוד לפני שאול.

 • "חלילה לך". סכם בקצרה את תשובתו של יהונתן לדבריו של דוד.

גנאי הוא לך דוד לחשוד בי שלא אדע שאבי מתכוון להרוג אותך, ולא אומר לך זאת.

 • הסבר: "מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה":

על ידי מי תאמר לי את דברי אביך, ואיך תאמר לי אם אביך ענה בדברים קשים או בדברים טובים?

 • מדוע הציע יהונתן לדוד ששניהם יצאו אל השדה?

כדי שיוכלו לומר את סודותיהם בלי לחשוש.

 • הסבר: "כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית".

אני אחקור ואברר אצל אבי מחרתיים.

 • הסבר: "והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אזנך".

 אם תהיה בפי בשורה טובה עליך, לא אשלח מישהו שיאמר לך את הבשורה הטובה?

 • מהם 2 הדברים שיהונתן בטח שדוד יעשה לאחר שימלוך על ישראל, כאשר יכרית את משפחתו של שאול?

שיעשה חסד עם יהונתן ושיעשה חסד עם משפחתו.

 • מיהם אויביו של דוד המוזכרים בפס' טו'?

משפחתו של שאול.

 • כריתת הברית בין דוד ליהונתן:
  • היכן עוד כרתו דוד ויהונתן ברית?

בתחילת פרק יח', לאחר שדוד הרג את גלית.

 • מדוע היה צורך בברית נוסף בפרקנו?

הברית בפרקנו הוא על המשפחה, יהונתן ישמור על משפחתו של דוד בזמן שדוד בורח.

 • הסבר: "וביקש ה' מיד אויבי דוד".

ה' יבקש גמול רע מאויבי דוד.

 • מדוע הוסיף יהונתן להשביע את דוד?

כיוון שאהב לשמוע מדוד, שכאשר דוד ימלוך, יעשה חסד עם זרעו.

 • היכן אמר יהונתן לדוד להתחבא בשלשת הימים?

במקום בשדה שם התחבא כשיהונתן הוציא את שאול אל השדה.

 • מהו "אבן האזל"?

אבן המסמנת את הדרך לעוברי דרכים.

 • יריית החיצים:
  • כמה חיצים ירה יהונתן?

 3.

 • להיכן יירה יהונתן את חיציו?

לצד אבן האזל.

 • הסבר: "לשלח לי למטרה".

אעשה עצמי כאילו שאני קולע למטרה, כאילו שאני יורה על האבן למטרה.

 • מהו הסימן שיהונתן קבע עם דוד כדי שדוד ידע אם שאול באמת רוצה להרוג אותו?

אם יהונתן יאמר לנער "החיצים ממך והנה" – שאול אינו רוצה להרוג את דוד, אך אם יאמר יהונתן לנער "הנה החיצים ממך והלאה", סימן ששאול רוצה להרוג את דוד.

 • הסבר את הלשונות: "הנה החיצים ממך והנה", "הנה החיצים ממך והלאה".

ממך והנה – החיצים קרובים אליי יותר ממה שהם קרובים אליך. ממך והלאה- הנער עוד לא הגיע אל מקום החיצים.

 • "והדבר אשר דיברנו אני ואתה": מהו הדבר שדיברו ביניהם דוד ויהונתן?

הברית שכרתו.

 • היכן ישב שאול בשעת סעודת הראש חודש?

במקום בו תמיד היה יושב, ליד הקיר.

 • איך יצא שאבנר ישב לצידו של שאול?

דוד היה יושב ליד שאול, אך כאשר דוד לא הגיע, יהונתן קם ממקומו הקבוע שהיה ליד דוד, כיוון שאין זה דרך ארץ שבן יאכל ליד אביו, ולכן יצא שאבנר ישב ליד שאול.

 • מדוע לא אמר שאול דבר על חסרונו של דוד בראש חודש?

 כיוון שאמר שהסיבה שדוד חסר הוא שדוד נטמא ואין זה טוב שיאכלו טהורים יחד עם הטמאים.

 • הוכח שאין זה ראוי שטמאים יאכלו יחד עם טהורים על שולחן המלך.

זוהי הסיבה ששאול חשב שדוד חסר.

 • מה שאל שאול את יהונתן לאחר שראה שגם ביום השני של החודש לא בא דוד?

מדוע דוד לא הגיע לסעודה ביומיים האחרונים.

 • כיצד הסביר יהונתן לשאול את סיבת היעדרו של דוד ביומיים האחרונים?

דוד ביקש מיהונתן רשות ללכת לבית לחם, כיוון שהוא צריך להקריב קרבן.

 • הסבר: "נשאל נשאל דוד מעימדי עד בית לחם".

דוד ביקש רשות ממני ללכת לבית לחם.

 • הסבר: "והוא ציוה לי אחי".

אחי אליאב ציווה אותי להשתתף בהקרבת הקרבן.

 • מה הייתה תגובת שאול לאחר שנודע לו סיבת היעדרו של דוד?

כעס.

 • מה אמר שאול ליהונתן לאחר שנודע לו סיבת היעדרו של דוד מאכילה ליד שולחן המלך?

אתה בנו של אישה פושעת ומורדת, יאמרו שאתה אינך באמת בני, כיוון שאתה תומך בדוד להיות מלך.

 • כיצד הסביר שאול ליהונתן, שלטובת יהונתן, עדיף שדוד ימות?

 כל שזמן שדוד חי, ממלכתך לא תתקיים.

 • מה ציווה שאול את יהונתן לאחר שהסביר לו שלטובתו, עדיף שדוד ימות? מדוע?

 להביא אליו את דוד, כדי להרוג אותו.

 • מה יהונתן ענה לשאול לאחר ששאול ציווה אותו להביא אליו את דוד?

 יהונתן שאל את שאול מדוע מגיע לדוד למות.

 • מה הייתה תגובתו של שאול לשאלתו של יהונתן?

השלכת החנית לעברו של יהונתן כדי להכות אותו.

 • כיצד הבין יהונתן סופית ששאול רוצה להרוג את דוד?

לאחר ששאול הטיל על דוד את החרב.

 • מהם 2 הסיבות שיהונתן לא אכל שום דבר ביום השני של החודש?

כיוון שהיה עצוב ודאג לדוד, כיוון ששאול בייש אותו כשקרא לו בן נעות המרדות.

 • הסבר: "למועד דוד".

למקום המיועד לפגישה עם דוד.

 • מדוע ירה יהונתן את החץ השני למקום רחוק יותר מהחץ הראשון?

כדי שהנער יתרחק ממקום החץ הראשון כשיביא את החץ השני.

 • מהו "מקום החצי"?

המקום בו פגע החץ.

 • מה ציווה יהותן את נושא כליו, לאחר שנושא כליו הביא לפניו את החיצים?

לחזור אל העיר ולהביא לשם את החיצים.

 • "ודוד קם מאצל הנגב":
  • מהו "אצל הנגב"?

הצד הדרומי של אבן האזל.

 • מתי קם דוד מאצל הנגב?

לאחר שהנער חזר אל העיר.

 • כמה פעמים השתחווה דוד ליהונתן?

 3.

 • מדוע בכו דוד ויהונתן?

 כיוון שנאלצו להיפרד.

 • "עד דוד הגדיל": מה הגדיל דוד לעשות?

 לבכות יותר מיהונתן.

 • "ה' יהיה עד ביני ובינך עד עולם". מה יהיה ה' בין יהונתן לדוד?

 עד על הברית שכרתו.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כ'

 • כי כפשע ביני ובין המוות (ג) – יש שיעור קטן ביני לבין המות, אני כמעט נהרגתי.
 • חרה יחרה לו (ז) – יכעס.
 • כלתה הרעה מעימו (ז) – גמר בדעתו להרוג אותי.
 • ונפקדת (יח) – יזכרו בך.
 • יפקד מקום מושבך (יח) – יהיה חסר מקום מושבך.
 • ושלשת (יט) – בשלשת הימים הקרובים.
 • ויסתר (כד) – התחבא.
 • תיכון (כה) – תתקיים.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כא'

 • לאיזה עיר ברח דוד לאחר שנפרד מיהונתן?

 לנוב.

 • מה היה תפקידו של אחימלך?

 כה"ג.

 • מה שאל אחימלך את דוד כשדוד הגיע לנוב?

 מדוע הגעת לבדך?

 • מה ענה דוד לאחימלך?

שאול שלח אותי בשליחות סודית.

 • הסבר: "ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני".

 הודעתי לנערים שיוצאים איתי לשליחות שיחכו לי במקום סודי.

 • מה שאל דוד את אחימלך לאחר שהסביר לאחימלך שיוצא לשליחות סודית?

איזה דבר מאכל יש לך ברשותך.

 • הסבר: "מה יש תחת ידך, חמישה לחם תנה בידי, או הנמצא".

איזה דבר מאכל יש לך תחת ידך, אם יש לך 5 לחמים, תן לי אותם, ואם אין לך חמישה לחמים, תן לי את המאכלים האחרים שנמצאים תחת ידך.

 • איזה לחם היה לאחימלך לתת לדוד?

לחם הפנים.

 • מה היה תנאו של אחימלך לתת לדוד את הלחם שהיה ברשותו?

אם הנערים טהורים ופרשו מאישה.

 • מה הייתה תשובתו של דוד לתנאי שאחימלך הציב בפניו כדי לתת לו לחם (3 טענות)?

הנערים טהורים, ואף אם לא היו טהורים, לחם הפנים אינו קדוש יותר מרגע שהורידו אותו מהשולחן, ואף אם לחם הפנים היה קדוש, הרי שדוד צריך את הלחם משום פיקוח נפש.

 • הסבר: "ויהיו כלי הנערים קודש":

בגדי הנערים שאיתי היו טהורים.

 • הסבר: "והוא דרך חול".

הלחם אינו קדוש, ולכן גם אם לא היינו טהורים, היינו יכולים לאכול אותו.

 • הסבר: "ואף כי היום יקדש בכלי".

אפילו אם הלחם היה הקדוש, והיה עדיין על השולחן, היה מותר לנו לאכול אותו, משום שיש בדבר פיקוח נפש.

 • מדוע נתן אחימלך לדוד את לחם הפנים?

משום שלא היה ברשותו לחם אחר.

 • הסבר: "לשום לחם ביום הלקחו".

הורידו את לחם הפנים מהשולחן כדי לשים לחמים חדשים, ביום שהורידו את הלחם שאחימלך נתן לדוד.

 • "נעצר לפני ה'":
  • הסבר את המילה "נעצר".

התעכב במשכן.

 • היכן נעצר אותו איש?

במשכן.

 • מדוע נעצר?

כדי להתבודד ולעבוד את ה'.

 • מה היה שמו של האיש שנעצר?

 דואג.

 • מה היה תפקידו של האיש שנעצר?

 אחראי על כל הרועים של שאול.

 • איזו בקשה נוספת הייתה לדוד מאחימלך, לאחר שאחימלך נתן לו את לחם הפנים?

אם יש לו חרב או חנית לתת לו.

 • כיצד הסביר דוד לאחימלך את הסיבה שלא לקח איתו כלי נשק?

כיוון שציוויו של שאול היה בהול, ולא היה לו זמן לקחת את כלי הנשק.

 • איזה חרב היה ברשותו של אחימלך? היכן הייתה מונחת?

חרבו של גלית עטופה בשמלה מאחורי האפוד.

 • להיכן ברח דוד לאחר שיצא מנוב?

לאכיש מלך גת.

 • מדוע פחד דוד מאכיש?

כיוון שאמרו לאכיש שדוד הוא זה שהנשים שרו לו שהרגו עשרות אלפי פלשתים.

 • "וישם דוד את הדברים האלה בליבו": אלו דברים שם דוד בליבו?

את הדברים שאמרו לאכיש שדוד הרג עשרות אלפי פלשתים.

 • אלו 4 דברים עשה דוד כדי שהפלשתים יחשבו שהוא משוגע?

 שינה את דיבורו, התנהג בסכלות, שרט את דלתות שער העיר גת, הזיל ריר על זקנו.

 • מה אמר אכיש לעבדיו לאחר שראה שדוד השתגע?

למה הבאתם אליי אדם משוגע, האם אין לי מספיק משוגעים משלי?

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כא'

 • ויחרד אחימלך לקראת דוד (ב) – אחימלך יצא בחרדה לקראת דוד.
 • ואין (ט) – האם אין.
 • נחוץ (ט) בהול.
 • לוטה בשמלה (י) – עטופה בשמלה.
 • וישנו את טעמו (יד) – שינה את דיבורו.
 • ויתהולל בידם (יד) – התנהג בסכלות.
 • ויתיו על דלתות השער (יד) - שרט את דלתות העיר.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כב'

 • להיכן ברח דוד לאחר שהלך מאכיש?

מערת עדולם.

 • מדוע הצטרפו לדוד בני משפחתו?

כיוון שפחדו ששאול יהרוג אותם.

 • מיהם שלשת סוגי האנשים שנאספו אל דוד?

מי שהיה במצוקה, מי שהיה בעל חוב, מי שהיה עני.

 • כמה אנשים התאספו אל דוד?

400.

 • להיכן הלך דוד לאחר שהיה במערת עדולם?

מצפה מואב.

 • לאלו מקומות ברח דוד עד עתה, מרגע שנפרד מיהונתן?

נוב, גת, מערת עדולם, מצפה מואב.

 • מה ביקש דוד ממלך מואב?

שהוריו יתגוררו עימו עד שיגיע אל מקום שקט בו לא יצטרך לפחד משאול.

 • הסבר: "וינחם את פני מלך מואב".

דוד הביא את הוריו לפני מלך מואב.

 • כמה זמן ישבו משפחתו של דוד עם מלך מואב?

כל זמן שדוד היה במצודה שליד מצפה מואב.

 • מדוע עזב דוד את המצודה? להיכן הלך?

ציווי הנביא, ארץ יהודה = יער חרת.

 • לאלו מקומות ברח דוד עד עתה, מרגע שנפרד מיהונתן?

נוב, גת, מערת עדולם, מצפה מואב, המצודה, יער חרת.

 • היכן ישב שאול בזמן שנודע לו שדוד הגיע אל יער חרת?

מתחת לאשל במקום שהיה גבוה בגבעה שהייתה ברמה.

 • מה שאל שאול את עבדיו כאשר ידע שמקום מחבואו של דוד התגלה?

האם דוד הבטיח לכולכם להיות שרים ובגלל זה אינכם אומרים לי היכן דוד נמצא?

 • מהם הדברים אותו מציין שאול לעבדיו, שאין זה הגיוני שדוד הבטיח לכולם דברים אלו כדי שיהיו לצידו?

שרי אלפים ושרי מאות, שדות.

 • מהם שלשת הדברים ששאול אמר לעבדיו שאין זה הוגן שכך התנהגו?

א. לא אמרו לו שיהונתן כרת ברית עם דוד.

ב. אף אחד מהם לא כואב את מצבו.

ג. אף אחד לא אמר לשאול שיהונתן עוזר לדוד במרד.

 • מהם שלשת הדברים שדואג אומר לשאול שאחימלך עשה לדוד?

שאל לו באו"ת, נתן מזון, נתן את חרב גלית.

 • מה שאל שאול את אחימלך?

מדוע מרד בו כדי לשאול לדוד באו"ת ולתת לו לחם וחרב.

 • מה ענה אחימלך לשאול?

שחשב שדוד נאמן לשאול, ולכן שאל בשבילו באו"ת.

 • מהם חמשת הטענות של אחימלך לכך שלא חשב למרוד במלך כשעזר לדוד?

 דוד נאמן לשאול, דוד חתן המלך, דוד סר לכל מה ששאול אומר, דוד אחד האנשים המכובדים ביתו של שאול, אחימלך כבר שאל לדוד באו"ת בעבר.

 • הסבר: "אל ישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי".

 אל תשים בי ובמשפחתי דבר אשמה.

 • איזה עונש הטיל שאול על אחימלך?

מוות.

 • מדוע רצה שאול להרוג את כל הכהנים בנוב?

כיוון שחשב שהם ידעו שדוד בורח ממנו ושהם שיתפו פעולה עם דוד.

 • מי סירב להרוג את הכהנים? מי בסוף עשה זאת?

 הרצים, דואג.

 • כמה כהנים נהרגו בעת החרבת נוב?

 85.

 • מה היו לובשים הכהנים שנהרגו?

אפוד בד.

 • מה היה שמו של בנו של אחימלך שהצליח לברוח מדואג?

אביתר.

 • הסבר: "אנכי סבתי בכל נפש בית אביך".

אני גרמתי למיתת כל משפחתך.

 • מדוע על אביתר להישאר עם דוד?

כיוון ששאול ינסה להרוג אותו.

 • הסבר: "כי משמרת אתה עימדי".

 אתה עכשיו פקדון אצלי.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כב'

 • איש מצוק (ב) – אדם שהיה במצוקה.
 • כל איש אשר לו נושא (ב) – מי שהיה בעל חוב.
 • כל איש מר נפש (ב) – מי שהיה עני.
 • חולה מכם עלי (ח) – כואב על מצבי.
 • גלה את אזני (ח) – מגלה לי.
 • סר אל משמעתך (יד) – סר ושומע לכל מה שאתה מצווה אותו.
 • החילותי (טו) – התחלתי.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כג'

 • איזו עיר התקיפו הפלשתים, לאחר שאביתר הצטרף אל דוד?

 קעילה.

 • מה עשה דוד לפני שיצא לעזרת קעילה?

שאל באו"ת.

 • מה אמרו אנשיו של דוד לדוד, בשעה שדוד רצה לעזור לאנשי קעילה?

שגם כשהם נמצאים בשטח נחלת שבט יהודה הם מפחדים, קל וחומר אם ייצאו לעזור לתושבי קעילה שהם צריכים לפחד משאול.

 • כיצד שיכנע דוד את אנשיו לרדת אל קעילה?

שאל שוב באו"ת.

 • הסבר: "וינהג את מקניהם".

דוד לקח כשלל את מקנה הפלשתים.

 • כיצד היה לדוד את האפשרות לשאול באורים ותומים?

אביתר הביא לו את החושן כאשר ברח אליו.

 • הסבר: "ניכר אותו אלוקים בידי".

ה' מסר את דוד בידי.

 • מדוע שמח שאול כששמע שדוד נמצא בקעילה?

כיוון שניתן להטיל מצור על קעילה בקלות.

 • הסבר: "כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח". כיוון שדוד נכנס לתוך עיר מוקפת חומה, שיש עליה דלתות ומנעולים, וכך ניתן להטיל מצור בקלות.
 • הסבר: "וידע דוד כי עליו מחריש שאול הרעה".

 דוד ידע שדאול תוקף את קעילה רק כדי לתפוס אותו.

 • אלו 2 שאלות שאל דוד באורים ותומים, לאחר ששמע ששאול יורד אל קעילה?

האם שאול ירד והאם יסגירו אנשי קעילה אותו ביד שאול.

 • מה הייתה תשובתו של ה' לדוד?

ששאול ירד.

 • מדוע בהתחלה, ענה ה' לדוד רק על אחד השאלות ששאל?

כיוון שאין שואלים באו"ת 2 שאלות בבת אחת.

 • להיכן הלכו דוד ואנשיו לאחר שיצאו מקעילה?

לא הלכו למקום מסוים, אלא הלכו לכל מקום אליו נשאו אותם רגליהם.

 • כמה אנשים היו לדוד בקעילה?

 600.

 • מהם המצדות בהם ישב דוד כשהיה במדבר ?

 מקומות מוגנים.

 • היכן התיישב דוד בסופו של דבר?

מדבר זיף.

 • לאלו מקומות ברח דוד עד עתה, מרגע שנפרד מיהונתן?

נוב, גת, מערת עדולם, מצפה מואב, המצודה, יער חרת, קעילה, מדבר זיף.

 • מה עשה יהונתן בשעה שביקר אצל דוד במדבר זיף?

חיזק את ידיו של דוד בה'.

 • מה אמר יהונתן לדוד בשעה שביקר אצלו במדבר זיף?

שלא יפחד היות וימלוך על ישראל.

 • מה יהיה תפקידו של יהונתן כאשר דוד ימלוך על ישראל?

 משנה למלך.

 • היכן הסתתר דוד לפי דברי הזיפים?

בגבעת החכילה שמדרום לישימון.

 • הסבר: "לכל אות נפשך רד".

 תרד אלינו בכל דרך שאתה רוצה.

 • מה אמר שאול לזיפים לעשות כאשר הם יחזרו למקומם?

שימצאו את המיקום המדוייק של דוד.

 • הסבר: "לכו נא הכינו עוד".

תחזרו ותתכוננו טוב יותר.

 • הסבר: "כי אמר אלי, ערום יערים הוא".

דוד פעם אמר לי שהוא נלחם בערמה, ולכן עלינו לבדוק טוב היכן הוא מסתתר.

 • לפי דבריו של שאול, היכן מתחבא דוד, אם אינו נמצא במדבר זיף?

בארץ יהודה.

 • איך ימצא שאול את דוד באם דוד אינו נמצא במדבר זיף?

יכריח את שרי יהודה לעזור לו למצוא את דוד.

 • היכן היה דוד כאשר הזיפים חזרו למקומם?

במישור של מדבר מעון.

 • מדוע ירד דוד מהסלע עליו ישב והלך למדבר מעון לאחר ששמע ששאול בא לתפוס אותו?

כיוון שאין זה נוח לברוח כשאתה נמצא על הסלע ואילו במדבר ניתן לברוח בקלות.

 • מדוע הפסיק שאול לרדוף אחרי דוד, למרות שאנשיו הצליחו להקיף את האזור בו היה דוד?

כיוון ששליח הגיע אל שאול ואמר לו שהפלשתים תוקפים את ישראל.

 • מדוע קראו למקום בו היה שאול בשעה שרדף אחרי דוד בשם סלע המחלקות?

כיוון ששם נפרד שאול מרדיפתו אחרי דוד.

 • היכן ישב דוד לאחר ששאול הלך להלחם בפלשתים?

בפסגות התלולות של עין גדי.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כג'

 • שוסים את הגרנות (א) – בוזזים את הגרנות.
 • וישמע (ח) – אסף.
 • חרשה (טו) – יער.
 • עטרים (כו) – מקיפים.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כד'

 • כמה אנשים לקח שאול איתו כדי לחפש את דוד במדבר עין גדי?

 3000.

 • מהם צורי היעלים שם הלך שאול לחפש את דוד?

סלעים גבוהים שם היו שוהים יעלים.

 • מה עשה שאול כאשר הגיע אל דיר הצאן?

נכנס למערה כדי לעשות את צרכיו.

 • היכן במערה ישבו דוד ואנשיו בשעה ששאול נכנס אל המערה?

 בסוף המערה.

 • מה אמרו אנשי דוד לדוד?

הגיע היום שה' אמר לך שהוא ימסור את אויביך בידיך.

 • מה עשה דוד לשאול בסתר?

חתך את כנף מעילו.

 • מה הרגיש דוד לאחר שכרת את כנף מעילו של שאול?

 חרטה.

 • הסבר: "ויך לב דוד אותו".

דוד התחרט.

 • מה ענה דוד לאנשיו בשעה שהפצירו בו להרוג את שאול?

גנאי הוא לי להרוג את שאול שנמשך למלך ע"י ה'.

 • כיצד מנע דוד מאנשיו מלפגוע בשאול?

פייס אותם בדברים.

 • מה עשה דוד לאחר שקרא אל שאול?

השתחווה.

 • מה אמר דוד לשאול לאחר שיצא מהמערה?

למה אתה שומע בקול האנשים שאומרים שאני רוצה להרוג אותך, הרי היום יכולתי להרוג אותך.

 • "ואמר להרגך". מי אמר לדוד להרוג את שאול?

כל אחד מאנשיו.

 • כיצד הוכיח דוד לשאול שהיה יכול להרוג אותו?

כנף מעילו.

 • "ישפט ה' ביני ובינך": מה מבקש דוד בדבריו אלו מה'?

שה' הוא זה שינקום את נקמתו מיד שאול, אך דוד עצמו לא יהרוג את שאול.

 • משל הקדמוני:
  • הסבר מהו משל הקדמוני.

משל קדום.

 • מהו המשל הקדמון שאמר דוד?

כל דבר תקלה יוצא מאדם רשע.

 • מהו הנמשל בדבריו של דוד?

שהתקלות באות ע"י רשעים ולכן הוא לא יהרוג את שאול.

 • לאלו 2 חיות מבוזות דימה דוד את עצמו?

כלב, פרעוש.

 • היכן עוד למדנו שאדם דימה את הביזיון של אדם לכלב?

גלית.

 • מה עשה שאול לאחר שדוד סיים את דבריו?

שאל את דוד אם זהו קולו ובכה.

 • מה אמר שאול לדוד כאשר בכה?

שדוד צדיק יותר ממנו, למרות ששאול עשה רע לדוד, דוד עשה לו טוב ולא הרג אותו.

 • מה השביע שאול את דוד כאשר הודה לו שימלוך אחריו?

שלא יכרית את צאצאיו.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כד'

 • גדרות צאן (ג) – דיר צאן.
 • בלט (ד) – בסתר.
 • חלילה לי (ו) – גנאי הוא לי.
 • וישסע דוד (ז) – דוד פייס.
 • צדה את נפשי לקחתה (יא) – אורב לנפשי כדי להרוג אותי.

 

שאלות - שמואל א' פרק כה'

 • היכן קברו את שמואל?

ברמה.

 • להיכן הלך דוד לאחר קבורתו של שמואל?

 למדבר פארן.

 • היכן היה גר נבל והיכן היו נכסיו?

 מעון, כרמל.

 • כמה צאן וכמה עיזים היה לנבל?

 3,000. 1,000.

 • באיזו תקופה מתרחש הסיפור בפרקנו?

 בשעת גזיזת הצאן.

 • באלו תיאורים מתאר הנביא את אביגיל ובאלו את נבל?

אביגיל – יפה וחכמה. נבל – אדם קשה ועושה מעשים רעים.

 • צאצא של מי היה נבל?

כלב.

 • מה ציווה דוד את עשרת הנערים ששלח לנבל?

שילכו לנבל, יברכו אותו לשלום ויבקשו ממנו אוכל.

 • הסבר את הברכה של דוד: "כה לחי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום".

כך יהיה לכל אורך חייך, ושהוא ומשפחתו יחיו בשלום.

 • מדוע "מגיע" לדוד חלק מנכסיו של נבל?

כיוון שלא הכלימו את נעריו של נבל ולא היה חסר להם שום דבר בזכות אנשיו של דוד.

 • "כי על יום טוב באנו". באיזה יום טוב מדובר?

ביו"ט שהיו עושים גוזזי הצאן.

 • מה עשו נעריו של דוד לאחר שאמרו לנבל את מה שציווה אותם דוד לומר?

 נחו.

 • מה הייתה תשובתו של נבל לנערי דוד?

למי דוד חושב את עצמו, יש בימינו הרבה אנשים שחושבים שהם חשובים יותר מאדוניהם ולכן דוד מעיז להתחצף אליי.

 • "ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה". מהי טענתו של נבל במשפט זה?

האם אקח מעובדיי שהם גוזזים את צאני, את הלחם, המים והבשר שייעדתי להם, ואתן את האוכל לאנשים שאינני יודע מהיכן הגיעו?

 • הסבר: "ויהפכו נערי דוד לדרכם".

נערי דוד חזרו לדרכם.

 • מה אמר דוד לאנשיו לאחר ששמע מנעריו את תשובתו של נבל?

לחגרו את חרבותיהם.

 • כמה אנשים עלו עם דוד לנבל וכמה נשארו לשמור על הכלים?

 400, 200.

 • מה אמר אחד הנערים לאביגיל?

 שנבל סילק ת נעריו של דוד בלי לתת להם כלום, למרות שאנשיו של דוד הגנו עלינו.

 • הסבר: "כל ימי התהלכנו איתם בשדה".

כל זמן שהלכנו עם נעריו של דוד בשדה.

 • הסבר: "חומה היו עלינו".

אנשיו של דוד שמשו לנו לחומה ושמרו עלינו.

 • הסבר את דבריו של הנער: "דעי וראי מה תעשי".

תחשבי איך ניתן לתקן את המצב.

 • מה יקרה אם אביגיל לא תתקן את מעשהו של בנל?

 נגמרה הרעה לבוא עליהם.

 • מדוע לא דיבר הנער עם נבל?

כיוון שנבל הוא רשע.

 • מה לקחה אביגיל לדוד?

 200 ככרות לחם, 2 נאדות יין, 5 כבשים מבושלים, 5 סאים של קמח העשוי משיבולים צלויות, 100 אשכולות של ענבים יבשים, 200 ככרות תאנים.

 • היכן עוד מצאנו שאדם הביא לאדם אחר "קלי"?

דוד לאחיו בשמואל יז'.

 • מה אמרה אביגיל למשרתה שהובילו את המנחה לדוד?

ללכת לפניה אל דוד.

 • למי לא אמרה אביגיל שהיא הולכת לדוד?

 נבל.

 • היכן פגשה אביגיל את דוד?

כשירדה בעמק שבים 2 ההרים.

 • מה אמר דוד לאנשיו בשעה שפגש את אביגיל?

שמרתי לשווא על נכסיו של נבל במדבר.

 • מה נשבע דוד שיעשה לנבל?

שעד הבוקר יכרית את כל הזכרים ממשפחתו.

 • מה עשתה אביגיל כאשר פגשה את דוד?

ירדה מהחמור והשתחוותה.

 • מה אמרה אביגיל לדוד בשעה שנפלה על רגליו?

העוון של נבל היה בביתי, אך שדוד לא יתייחס לדבריו של נבל, אני לא ראיתי את נעריך, אל תשפוך דמים.

 • "כי כשמו כן הוא". הסבר.

כמו שנבל נקרא בשם נבל, כך הוא מתנהג כמו נבל, נבל רגיל לבזות אנשים.

 • הסבר: "חי נפשך אשר מנעך ה' מבוא בדמים".

 אני נשבעת בשם ה' שה' רוצה למנוע ממך לשפוך דם.

 • הסבר: "הושע ידך לך".

תושיע את ידך, שלא יזדקקו להרוג מישהו.

 • מה איחלה אביגיל לדוד?

שכל אויביו ימותו בידי שמים כמו נבל.

 • למי אמרה אביגיל לתת את המנחה שהביאה לדוד?

לנעריו של דוד.

 • "שא נא לפשע חטאתך": מה ביקשה אביגיל בבקשה זו?

שדוד יסלח לה אם תדבר בחוסר דרך ארץ.

 • לדבריה של אביגיל: בזכות מה תתקיים מלכותו של דוד?

בזכות זה שלא יהרוג אדם מישראל.

 • "ויקם אדם לרדפך": מיהו אותו אדם?

שאול.

 • הסבר: "והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים".

נפשך תהיה קשורה ותזכה לעוה"ב.

 • מה אמרה אביגיל שיעלה בגורלם של אויביו של דוד?

ה' יטלטל אותם ולא תהיה לנשמתם מנוחה.

 • הסבר את הדימוי בה משתמשת אביגיל "כף הקלע".

כמו שהאבן שמונחת על הכף שמשמשת כקלע, אינה נחה, כך גם אויביו של דוד לא ינוחו.

 • מה אמרה אביגיל לדוד שיקרה כאשר ימלוך אם הוא יהרוג את נבל?

העם יאמר שדרכו של דוד להרוג אנשים חפים מפשע.

 • הסבר: "לב לאדוני".

 לבך יהיה שלם יותר אם לא תהרוג את נבל.

 • "וזכרת את אמתך": מתי יזכור דוד את אביגיל ובמה תבוא זכירה זו לידי ביטוי?

כשימלוך, שיודה לה על שמנעה ממנו לשפוך את דמו של נבל.

 • מה היה קורה לו אביגיל לא הייתה מזדרזת לבוא לדוד?

 דוד היה הורג את כל הזכרים במשפחתו של נבל.

 • מה אמר דוד לאביגיל לאחר שלקח ממנה את המנחה?

שתעלה לביתה ושהוא קיבל את דבריה.

 • הסבר: "ואשא פנייך".

מילאתי את בקשתך.

 • במה היה נבל עסוק בשעה שאביגיל חזרה אל ביתה?

במשתה.

 • מה קרה לנבל כתוצאה מהמשתה שעשה?

שכרות.

 • עד מתי לא אמרה אביגיל לנבל דבר על כל מה שקרה?

עד הבוקר אז התפקח משכרותו.

 • מה קרה בשעה שאביגיל סיפרה לנבל את מה שקרה?

נבל פחד.

 • מדוע נהיה לבו של נבל כאבן?

כיוון שהאמין שדוד יבוא להרוג אותו בכל מקרה.

 • מה קרה לנבל במשך עשרת הימים לאחר שאביגיל ספרה לו את מה שקרה? מה קרה בתום עשרת הימים האלו?

היה חולה ומת.

 • מה אמר דוד בשעה ששמע שנבל מת?

 ברוך ה' שפרע מנבל את דיני, ומנע ממני מלעשות דבר רע ולהרוג את נבל.

 • מדוע שלח דוד שליחים לאביגיל לאחר מותו של נבל?

כדי שיתחתן איתה.

 • מה אמרה אביגיל לעבדיו של דוד כשביקשו ממנה בשם דוד להינשא לו?

שהיא ראויה רק לרחוץ את רגליו של דוד בתור שפחה.

 • כמה משרתות הלכו עם אביגיל אל דוד?

 5.

 • אלו 3 נשים היו לדוד בסוף הפרק?

 מיכל, אביגיל, אחינועם.

 • עם מי חיתן שאול את מיכל, מהיכן היה?

 פלטי בן ליש, גלים.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כה'

 • טבחתי (יא) – בשרי.
 • חגרו איש חרבו (יג) – כל אחד יחגור את הנרתיק בה נמצאת החגורה שלו.
 • ויעט בהם (יד) – הפריח אותם, סילק אותם.
 • צאן עשויות (יט) – צאן מבושל.
 • סאים (יט) – שם של מידה.
 • קלי (יט) – שיבולים צלויות.
 • סתר ההר (כ) – בעמק שבין 2 ההרים.
 • הברכה הזאת (כז) – המנחה הזאת.
 • קלענה (כט) – ישליך את נשמתו.
 • פוקה (לא) – תקלה.
 • ברוך טעמך (לג) – ברוך דברייך.
 • כליתיני (לג) – מנעת ממני.
 • מבוא בדמים (לג) – מלשפוך דם של אדם זכאי.
 • משתה המלך (לו) – משתה כמו שעושים מלכים.
 • לב נבל טוב עליו (לו) – נבל היה שמח.
 • חשך (לט) – מנע.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כו'

 • היכן אמרו הזיפים לשאול שדוד מסתתר?

גבעת החכילה שנמצא מול מדבר ישימון.

 • מדוע שלח דוד מרגלים?

כדי לבדוק אם שאול באמת מגיע לתפוס אותו.

 • הסבר: "וידע כי בא שאול אל נכון".

דוד ידע ששאול הגיע בעקבותיו אל מדבר זיף.

 • מדוע הלך דוד למחנה של שאול?

כדי לרגל אחרי שאול.

 • "ושאול שוכב במעגל": מהו אותו מעגל שבו שכב שאול?

חיילים הקיפו את שאול, העם חנה מסביב לשאול.

 • מה שאל דוד את אחימלך ואבישי?

מי מהם ירד עם דוד למחנה שאול.

 • היכן הייתה נעוצה חניתו של שאול בשעה ששאול ישן?

בארץ סמוך לראשו.

 • הסבר: "סגר אלוקים היום את אויביך בידך, ועה אכנו נא בחנית ובארץ".

ה' מסר את אויביך בידיך, תן לי לנעוץ בשאול את החנית בשאול, עד שתעבור החנית דרך גופו של שאול עד לארץ.

 • כמה פעמים יצטרך אבישי לנעוץ את החרב בשאול עד ששאול יהרג?

 1.

 • מדוע לא נתן דוד לאבישי להרוג את שאול?

אי אפשר להרוג את משיח ה' ולצאת נקי.

 • אלו 3 מיתות הזכיר דוד, שבהם ה' יכול להרוג את שאול, בלי שדוד או אבישי יהרגו בעצמם את שאול?

מחלה, מוות טבעי, מלחמה.

 • מה אמר דוד לאבישי לעשות, במקום להרוג את שאול?

לקחת את החנית ואת צלוחית המים שנמצאות מראשותיו של שאול.

 • מדוע דוד לקח בעצמו את החנית וצפחת המים?

כיוון שפחד שאבישי לא יעמוד בפיתוי ויהרוג את שאול.

 • מדוע לא שמו אנשיו של שאול לב לכך שדוד לקח את החנית ואת צפחת המים?

כיוון שה' הפיל על מחנה שאול תרדמה גדולה.

 • "ויעבור דוד העבר":
  • מהו העבר?

מעבר מים.

 • היכן עמד דוד כשדיבר עם שאול?

על הר גבוה.

 • "הלוא תענה אבנר". הסבר.

אתה צריך לענות לי אבנר.

 • מי אתה קראת אל המלך". מה שאל אבנר את דוד במשפט זה?

מי אתה שמעיז לקרוא אל המלך ולהעיר אותו מהשינה.

 • מה טען דוד כלפי אבנר?

שאבנר הוא אדם חשוב ומוטל עליו לשמור על המלך.

 • "הלוא איש אתה": מה טען דוד כלפי אבנר במשפט זה?

הרי אתה אדם חשוב וממונה שהמלך לא יהרג.

 • "כי בא אחד העם להשחית את המלך אדוניך": מיהו אותו אחד מהעם?

אבישי.

 • מהו העונש שמגיע לאבנר על כך שלא שמר על המלך?

מוות.

 • כיצד הוכיח דוד לאבנר שהיה יכול להרוג את המלך?

 חנית וצפחת המים.

 • הסבר: "אם ה' הסיתך בי – ירח מנחה".

אם ה' הסית אותך נגדי, ובגלל זה אה רודף אחריי, אני אקריב קרבן לפני ה' ואני מקווה שכך ה' יפסיק להסית אותך נגדי.

 • מה יהיה במקרה ובני אדם הסיתו את שאול לרדוף אחרי דוד?

מקוללים הם.

 • הסבר: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' ":

אותם בני אדם שהסיתו אותך נגדי, גרשו אותי מארץ ישראל.

 • במה דימה דוד את חטאו בכך שמגרשים אותו מלגור בארץ ישראל?

 ע"ז.

 • הסבר: "אל יפל דמי ארצה מנגד פני ה' ":

אני מתפלל לה' שיזכור את כל הסכנות והתלאות שעברו עלי.

 • למה דימה דוד את עצמו ולמה דימה את שאול?

עצמו – פרעוש. שאול – כמו שהמלך יוצא לצוד עוף שנקרא קורא.

 • מה ביקש שאול מדוד, לאחר ששאול התוודה לדוד שחטא?

שדוד יחזור אליו.

 • מה הייתה תשובתו של דו לשאול?

שאחד מנעריו של המלך יבא ויקח את החנית והצפחת.

 • הסבר: "גדלה נפשך בעיני ה' ":

כמו שנפשך הייתה מכובדת בעיניי.

 • הסבר: "גם עשה תעשה וגם יכל תוכל".

אתה תעשה הרבה מעשים ותצליח בהם.

 • מדוע לא חזר דוד אל שאול?

 כיוון שלא האמין לשאול.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כו'

 • מראשותיו (ז) – סמוך לראשו.
 • צפחת (יא) – צלוחית.
 • הסכלתי (כא) – עשיתי דברים טפשיים.
 • אביתי (כג) – רציתי.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כז'

 • "אין לי טוב":
  • הסבר מילים אלו.

אין לי דבר טוב לעשות.

 • מהוד הדבר הטוב שדוד חושב שהוא צריך לעשות?

לברוח אל ארץ פלשתים.

 • מדוע צריך דוד לעשות דבר טוב זה?

כדי ששאול יפסיק לרדוף אחריו.

 • מי עוד ברח עם דוד לגת?

דוד, שתי נשותיו: אחינעם ואביגיל, 600 אנשים.

 • מה הפסיק שאול לעשות לאחר שדוד הגיע לגת?

לרדוף אחרי דוד.

 • היכן ביקש דוד מאכיש להתיישב עם אנשיו? מדוע דווקא במקום זה?

בעיר שאין בה חומה. לו היה מבקש לשבת בעיר שיש לה חומה, היה אכיש עלול לחשוב שדוד מתכוון למרוד בו.

 • "עיר הממלכה":
  • מהי עיר הממלכה?

עיר הבירה של אכיש.

 • מדוע אמר דוד לאכיש שלא כדאי לאכיש שדוד ישב איתו בעיר הממלכה?

 כיוון שיהיה קשה לאכיש לספק אוכל לכל האנשים של דוד.

 • באיזו עיר נתן אכיש לדוד לשבת?

 צקלג.

 • מה היה גורלה של העיר שאכיש נתן לדוד לשבת בה?

 הייתה מאז תמיד שייכת ליהודה.

 • כמה זמן ישב דוד אצל הפלשתים?

שנה וארבעה חודשים.

 • אלו 3 עמים תקפו דוד ואנשיו?

גשור, גזר, עמלק.

 • "כי הנה יושבות הארץ אשר מעולם":
  • הסבר ביטוי זה.

עמים אלו ישבו בארץ ולא היו עסוקים במלחמות, ולכן, לא פחדו שיותקפו, ודוד ניצל את שאננותם כדי לתקוף.

 • היכן ישבו העמים שתקף דוד?

 מהדרך שמובילה למקום שנקרא שור ועד לארץ מצרים.

 • הסבר: "והכה דוד את הארץ".

דוד היה מכה ביושב חבל הארץ שמשור ועד בואך מצרים.

 • מה היה דוד עושה עם יושבי הארצות עליהם פשט?

הורג את כולם.

 • מה היה לוקח דוד כשלל מאותם עמים?

צאן, בקר, חמורים, גמלים, בגדים.

 • "אל פשטתם היום":
  • הסבר את שאלתו של אכיש לדוד?

לא התקפתם היום? לא יצאתם למלחמה?

 • מה היה עונה דוד לאכיש לשאלתו?

לפעמים היו עונה לו שתקפף את דרום יהודה, לפעמים שתקף את דרום משפחת הירחמיאלי, לפעמים שתקף את דרום נחלת משפחת הקיני.

 • מדוע דוד שיקר לאכיש ולא סיפר לאכיש באלו מקומות באמת תקף?

כדי שאכיש יחשוב שהוא מאס בישראל.

 • מדוע לא השאיר דוד מהמקומות שתקף, אף אדם בחיים?

כדי שלא יהיה מי שיאמר לאכיש שדוד לא תקף את ישראל אלא את עמלק וגשור.

 • מה אמר אכיש לאחר שהאמין שדוד תוקף את ישראל?

דוד מאס בישראל והוא יהיה לי לעבד.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כז'

 • אספה יום אחד (א) – איהרג יום אחד.
 • ונואש (א) – יתייאש.
 • הבאש הבאיש (יב) – מאס.

 

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כח'

 • מה אמר אכיש לדוד בזמן שהפלשתים נאספו להלחם בישראל?

אתה ואנשיך תצטרפו אל אנשיי כדי להלחם.

 • מה ענה דוד לאכיש?

אתה תראה את מעשי הגבורה שאעשה.

 • הסבר: "לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך".

אתה תראה את מעשי הגבורה שאני אעשה.

 • לאיזה תפקיד רצה אכיש למנות את דוד?

שומר ראש.

 • "ושמואל מת":
  • כמה זמן לפני המלחמה נגד פלשתים מת שמואל?

7 חודשים.

 • מדוע ציין הנביא גם כאן את דבר מותו של שמואל?

כיוון שהנביא מבקש להדגיש שלא היה ניתן לשאול את שמואל מה יהיה במלחמה כיוון שכבר מת.

 • אלו סוגי קוסמות הסיר שאול מהארץ, ועקב כך, לא היה יכול לשאול בקוסמויות אלו מה יהיה בעתיד?

אובות וידעונים.

 • היכן מיקמו הפלשתים את מחנה הצבא שלהם? היכן מיקמו ישראל את מחנה הצבא שלהם? שונם, גלבוע.
 • מדוע התחלחל שמואל כשראה את מחנה הפלשתים?

כיוון שזה היה מחנה מאוד גדול.

 • באלו 3 דרכים ניסה שאול לשאול את ה' מה יהיו תוצאות המלחמה?

במבינים שאלת חלום, באו"ת, בנביאים.

 • הסבר: "גם בחלומות".

באנשים שיודעים ומבינים בשאלת חלום.

 • מה ציווה שאול את עבדיו לאחר שה' לא ענה לו בכל הדרכים ששאל את ה' לתוצאות המלחמה? למצוא לו אישה שמעלה באוב.
 • היכן הייתה האישה המעלה באוב?

עין דאר.

 • כיצד התחפש שאול כשהלך לבעלת האוב?

החליף את בגדיו, בגדי המלכות, לבגדים אחרים.

 • כמה אנשים לקח שאול איתו לבעלת האוב?

 2.

 • מה עוד עשה שאול כדי שבעלת האוב לא תזהה אותו?

הלך אליה בלילה.

 • הסבר: "קסמי לי באוב".

תעשי קסמים שעושים כשמעלים באוב.

 • מה אמרה בעלת האוב לשאול כאשר ביקש ממנה להעלות באוב?

ששאול הכרית את האוב והידעוני מהארץ, ואם כן, היא תסתכן אם תעלה באוב.

 • כיצד הפיג שאול את חששה של בעלת האוב?

 נשבע לה שלא יקרה לה דבר אם היא תעלה מישהו באוב.

 • מדוע זעקה האישה כאשר העלתה את שמואל באוב?

כיוון שהבינה שמי שעומד מולה הוא שאול.

 • כיצד ידעה בעלת האוב שמי שביקש ממנה להעלות באוב הוא שאול?

כיוון שדרך העולים באוב לעלות כשרגליהם כלפי מעלה ואילו שמואל עלה כשראשו כלפי מעלה מפני כבודו של שאול.

 • הסבר: "אלוהים ראיתי עולים מן הארץ".

ראיתי אדם גדול שעלה באוב מהארץ.

 • "מה תארו":
  • מה שאל שאול את בעלת האוב?

איך נראה האדם שהעלית באוב?

 • כיצד תיארה בעלת האוב את שמואל?

אדם זקן שעטוף במעיל.

 • מה עשה שאול כשהבין ששמואל עלה לקראתו באוב?

השתחווה.

 • "למה הרגזתי להעלות אותי":
  • מה שאל שמואל את שאול בפסוק זה?

למה הוצאת אותי בחרדה ממקום מנוחתי.

 • מה ענה שאול לשמואל?

פלשתם יצאו להלחם נגדו וה' לא עונה לו בחלומות ובנביאים.

 • שאול העלים משמואל את אחת הדרכים בו ניסה לשאול את ה' מה יהיו תוצאות המלחמה. מהו דרך זה?

או"ת.

 • "וה' סר מעליך ויהי עריך". הסבר את תשובתו של שמואל לשאול.

הרי אתה עצמך אמרת שה' סר ממך וה' יעזור רק לשונא שלך, לדוד.

 • למי יעזור ה' מעתה ואילך?

לדוד.

 • כתוצאה מאיזה חטא סר ה' משאול?

שלא השמיד את עמלק.

 • באלו 2 דברים סר ה' משאול?

המלחמה נגד פלשתים, ה' לא ענה לשאול.

 • מה יהיו תוצאות המלחמה לפי דבריו של שמואל?

ה' ימסור את מחנה ישראל בידי הפלשתים, שאול ובניו ימותו במלחמה.

 • מה עשה שאול לאחר ששמע את תוצאות המלחמה משמואל?

נפל עם כל גובהו על הארץ.

 • מה אמרה בעלת האוב לשמואל, לאחר שראתה שהוא נחרד?

שיאכל.

 • היכן ישב שאול כדי לאכול?

על המיטה.

 • אלו 2 דברים הגישה בעלת האוב לשאול כדי לאכול?

עגל מפוטם ומצות.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כח'

 • מתנקש בנפשי (ט) – מטיל עלי את המוקש שלך, את הצרה שלך.
 • עריך (טז) – שונאך.
 • ויפרצו (כג) – הפצירו, הרבו בדברים.
 • עגל מרבק (כד) – עגל מפוטם.
 • ותזבחהו (כד) – שחטה.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק כט'

 • היכן כינסו הפלשתים את חייליהם והיכן כינסו ישראל את חייליהם?

פלשתים – אפק, ישראל – מעיין ליד עמק יזרעאל.

 • הסבר: "וסרני פלשתים עוברים למאות ולאלפים".

 שרי הפלשתים עברו עם חייליהם בקבוצות של מאה, וקבוצות של אלף.

 • היכן במחנה הפלשתים עברו דוד ואנשיו?

בקבוצת החיילים האחרונה.

 • מה שאלו שרי הפלשתים את אכיש?

מה עושים כאן האנשים האלה מישראל.

 • "הלוא זה דוד עבד שאול מלך ישראל אשר היה איתי זה ימים או שנים". מהי תשובתו של אכיש לשרי הפלשתים?

זהו דוד עבדו של שאול שישב איתי כמה ימים בגת וכמה שנים בערי השדה, בגלל שמאס בישראל.

 • "ולא מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד היום הזה". הסבר.

לא מצאתי בדוד דבר רע, מהיום בו שכן אצלנו, ועד היום הזה.

 • מה אמרו שרי הפלשתים לאכיש לאחר ששמעו את תשובתו?

להחזיר את דוד לצקלג.

 • הסבר: "ולא יהיה לנו לשטן במלחמה".

דוד לא ירד איתנו למלחמה ולא יעשה נגדנו מעשי שטנה בשעת המלחמה.

 • כיצד יכול דוד להתרצות לפני שאול? כיצד ימחל שאול לדוד על המרד שמרד בו לפי שרי הפלשתים?

בראשי הפלשתים.

 • כיצד הסביר אכיש לדוד שלא ייצא למלחמה נגד ישראל?

דוד אמנם טוב בעיני אכיש, אך לא בעיני השרים.

 • מה שאל דוד את אכיש לאחר שאכיש שלח אותו משדה הקרב?

מה עשיתי, איזה דבר רע עשיתי שאינני נאמן בעיניכם?

 • למה דימה אכיש את נאמנותו של דוד בעיניו?

מלאך אלוקים.

 • הסבר: "והשכמתם בבקר ואור לכם".

תקומו מוקדם בבוקר כשיהיה לכם אור.

 • להיכן עלו הפלשתים כדי להלחם בישראל?

עמק יזרעאל.

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק כט'

 • בעין אשר ביזרעאל (א) – במעיין שבעמק יזרעאל.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק ל'

 • כמה ימים נעדרו דוד ואנשיו מצקלג?

 3.

 • מה גילו דוד ואנשיו כשחזרו לצקלג?

 עמלק פשט על צקלג ועל ערי ישראל שנמצאים בדרום הארץ.

 • מה עשה עמלק לעיר צקלג?

הרסו ושרף את העיר באש.

 • מה עשה עמלק לתושבי העיר צקלג?

 לקחו את כולם בשבי.

 • מה עשו דוד ואנשיו כשגילו את מה שעשה עמלק לצקלג?

 בכו.

 • עד מתי בכו דוד ואנשיו?

 עד שלא היה בהם יותר כל לבכות.

 • מה רצה העם לעשות לדוד מרוב צער על שמשפחותיהם נשבו?

לסקול את דוד.

 • הסבר: "ותצר לדוד מאוד".

לדוד הייתה צרה נוספת על שביית משפחתו.

 • מה עשה דוד למרות שהיה בצרה גדולה?

בטח בה'.

 • מה ציווה דוד את אביתר לעשות לאחר שהתחזק בה'?

לשאול באו"ת אם לרדוף אחרי עמלק.

 • היכן התחלק מחנהו של דוד ל-2 קבוצות?

נחל הבשור.

 • "והנותרים עמדו": מיהם אותם נותרים?

 200 אנשים שלא התקיפו את עמלק.

 • היכן מצאו דוד ואנשיו את האיש המצרי?

 בשדה.

 • כיצד חיזקו דוד ואנשיו את האיש המצרי?

 נתנו לו לחם, מים, פלח דבילה, 2 אשכולות של ענבים יבשים.

 • כמה זמן לא אכל ושתה האיש המצרי?

 3 ימים ולילות.

 • הסבר את שאלתו של דוד: "למי אתה ואי מזה אתה".

 עבד של מי אתה, לאיזה עם אתה שייך.

 • מה הייתה תשובתו של הנער המצרי?

אני נער מצרי ואני עבד לאדם מעמלק.

 • מדוע נטש האדון העמלקי את עבדו המצרי?

כיוון שהנער המצרי היה חולה ולא היה יכול לעמוד בקצב ההליכה.

 • אלו מקומות תקפו עמלק לפי דבריו של הנער המצרי?

 דרום הארץ שהייתה שייכת לכרת, דרום הארץ השייכת ליהודה, דרום הארץ שנמצאת בנחלתו של כלב, צקלג.

 • באיזה תנאי היה מוכן הנער המצרי לכוון את דוד לעבר גדוד החיילים של עמלק?

 שלא יסגיר אותו ביד אדוניו.

 • במה היו עסוקים חיילי עמלק כשדוד הגיע אליהם?

בחגיגות של אכילה ושתיה.

 • מדוע שמחו חיילי עמלק?

השלל הגדול שנפל בחלקם.

 • במשך כמה זמן הכה דוד בעמלק? 2

4 שעות + בוקר למחרת.

 • הסבר: "מהנשף ועד הערב, למחרתם".

 מערב זה עד לערב למחרת, וכן בבוקר למחרת 2 הערבים.

 • כמה אנשים מעמלק הצליחו להימלט? כיצד נמלטו?

 400, על גמלים.

 • מה הצליח דוד להציל מידי עמלק?

 הכל.

 • מה עשו האנשים שרכבו לפני המקנה שדוד לקח מעמלק?

הכריזו שהמקנה שייך לדוד.

 • מה עשה דוד כאשר חזר לנחל בשור ופגש שם את 200 האנשים שלא עברו איתו את נחל בשור? שאל להם לשלום.
 • מה אמרו האנשים הרשעים לדוד?

ש200 האנשים לא יקבלו חלק מהשלל.

 • מדוע חשב דוד שגם 200 האנשים צריכים לקבל חלק מהשלל?

כיוון שההצלה הייתה מה'.

 • "כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו". הסבר.

הרי המנהג הוא לחלק את השלל בשווה בין החיילים שהשתתפו במלחמה, ובין החיילים שנשארו לשמור על הכלים. אז גם אם נצחנו בזכות כוחנו, עדיין מגיע חלק מהשלל גם לאחרים.

 • למי שלח דוד חלק מהשלל שלקח מעמלק?

לזקני יהודה שהיו חבריו.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק ל'

 • פשטו (א) – פיזרו את חייליהם כדי להלחם.
 • אשר פיגרו מעבור (י) – שהיו חלשים מידי לעבור.
 • פלח דבילה (יב) – חתיכה מכיכר של תאנים.
 • שני צימוקים (יב) – 2 אשכולות של ענבים יבשים.
 • נטושים (טז) – מפוזרים.
 • ברכה (כו) – מתנה.

 

 

שאלות - שמואל א' פרק לא'

 • היכן נפלו חללים מישראל?

בהר גלבוע.

 • אלו בנים של שאול נהרגו במלחמה?

יהונתן, אבינדב, מלכישוע.

 • אלו חיילים פלשתיים מצאו את שאול?

קשתים.

 • מה הייתה תגובתו של שאול לאחר שהפלשתים מצאו אותו?

פחד.

 • מה אמר שאול לנושא כליו לעשות? מדוע?

לדקור אותו כדי שהפלשתים לא יהרגו אותו.

 • מדוע לא רצה נושא כליו של שאול להרוג אותו?

כיוון שפחד להרוג את משיח ה'.

 • כיצד מת שאול בסופו של דבר לפי המסופר בפרקנו?

הפיל עצמו על החרב.

 • מה עשה נושא הכלים של שאול לאחר שראה ששאול מת?

הפיל את עצמו על החרב ג"כ.

 • מה עשו בני ישראל שהיו תושבי עמק יזרעאל ובעבר הירדן, לאחר שראו את המפלה והתבוסה שנחלו ישראל במלחמה?

ברחו מעריהם.

 • מה עלה בגורל הערים מהם ברחו בני ישראל?

הפלשתים התיישבו בהם.

 • מתי גילו הפלשתים ששאול מת במלחמה?

ביום למחרת המלחמה, כשירדו להוריד את הבגדים מהחללים כדי לקחת אותם.

 • מה עשו הפלשתים לאחר שמצאו את שאול מת (3 דברים)?

 כרתו את ראשו, הורידו את בגדיו וכלי נשקו, שלחו שליחים לבשר ששאול מת.

 • בבית של איזה עבודה זרה הניחו הפלשתים את כלי הנשק של שאול?

עשתרות.

 • מה עשו הפלשתים עם גופתו של שאול?

תקעו אותה על החומה של בית שאן.

 • מה עשו תושבי יבש גלעד עם גופתו של שאול?

הורידו את הגופה מהחומה, שרפו אותה, קברו את העצמות מתחת לעץ אשל שהיה ביבש גלעד.

 • מדוע שרפו תושבי יבש גלעד את גופותיהם של שאול ובניו?

כיוון שהרקיבו.

 • כמה זמן התאבלו אנשי יבש גלעד על שאול?

7 ימים.

 

 

ביאורי מילים – שמואל א' פרק לא'

 • וידבקו (א) – השיגו.
 • המורים אנשים בקשת (ג) – חיילים שהיו יורים בקשת.
 • ויחל (ג) – פחד.
 • לא אבה (ד) – לא רצה.
 • לפשט את החללים (ח) – להוריד את הבגדים מההרוגים.
 • עצביהם (ט) – בתי ע"ז.