שאלות ותשובות שמואל ב

שאלות בקיאות ותשובות לספר שמואל ב'.

מערכת אוצר התורה - ושננתם אייר תשע"ח

שאלות בקיאות שמואל ב'

שאלות – שמואל ב' פרק א'

 • נגד מי נלחם דוד בעוד שבני ישראל נלחמו נגד הפלשתים?

עמלק.

 • היכן ישב דוד לאחר שחזר ממלחמתו? כמה ימים ישב שם?

צקלג, יומיים.

 • מי הגיע אל דוד ביום השלישי לשבתו בצקלג?

אדם ממחנה שאול.

 • מהם שני התיאורים בהם מתאר הנביא את האדם שבא ממחנה שאול?
 • בגדיו קרועים.
 • אדמה על ראשו.
 • מה עשה האדם שהגיע ממחנה שאול כאשר הגיע אל דוד?

השתחווה.

 • מהם שלושת תוצאות המלחמה שאמר האדם ממחנה שאול לדוד?
 • חיילי ישראל ברחו מהמלחמה.
 • חיילי ישראל הוכו ונהרגו במלחמה.
 • שאול ויהונתן מתו.
 • איך ידע האדם ממחנה שאול ששאול מת במלחמה?

הוא הזדמן להר הגלבוע, ושאול נשען על חניתו וחיילי האויב השיגו את שאול. כאשר שאול פנה אחורה הוא ראה אותי (את האדם שבא ממחנה שאול) ושאול ביקש ממנו להורגו.

 • מאיזה עם היה האדם שהגיע ממחנה שאול?

עמלק.

 • מדוע סבר שאול שמי שיהרוג אותו לא יתחייב מיתה?

כיוון שהוא כבר היה פצוע מאוד ונחשב חולה.

 • איך הצדיק הנער העמלקי את העובדה שהוא הרג את שאול?

שידע ששאול ימות לאחר שנפצע, ושרק יצטער על כך שהוא נפל בידי הפלשתים.

 • אלו שני דברים של שאול הביא הנער העמלקי אל דוד?

בכתר שהיה על ראשו וצמיד שהיה על ידיו.

 • אלו ארבעה דברים עשו דוד והאנשים שאיתו לאחר ששמעו את דברי הנער העמלקי?

קרעו בגדיהם, הספידו את שאול ויהנותן, בכו וצמו.

 • על מי התאבלו דוד ואנשיו? (3)
 • על שאול ויהונתן.
 • על האנשים החשובים מחיילי ישראל.
 • על שאר העם.
 • מה שאל דוד את הנער העמלקי לאחר שסיים לספר את דבריו? מה ענה לו הנער העמלקי?

מאיזה עם הוא והאם אביו התגייר. הנער ענה לו שאביו אמנם היה עמלקי אך הוא התגייר.

 • מדוע גער דוד בנער העמלקי?

כיוון שהיה צריך לפחד מהרגית שאול שהוא שליח ה'.

 • מה אמר דוד לעשות עם הנער העמלקי כעונש על שהרג את שאול?

דוד אמר לאחד מנעריו להרוג את הנער העמלקי.

 • מהי קינה?

שירה עצובה.

 • מה יש ללמד את בני יהודה ומדוע?

יש ללמד את בני יהודה כיצד להשתמש בקשת, כיוון שבני יהודה הם הגיבורים שיודעים להילחם.

 • מהו ספר הישר ומה כתוב בו?

התורה, כתוב ששבט יהודה הם הגיבורים בבני שיראל והם הנלחמים את מלחמות ה'.

 • "הצבי ישראל":
 • מהו צבי ישראל ומה פירוש דימוי זה?

ארץ ישראל, הכוונה היא שארץ ישראל היא ארץ חמודה ויקרה.

 • מה לא ראוי שיהיה על אדמת ארץ ישראל?

דם חללים.

 • "על במותיך חלל" – האם משפט זה הוא סימן שאלה או סימן קריאה? הסבר.

סימן שאלה – האם ראוי שעל ארץ ישראל יהיה דם חללים?

 • מדוע התפלא דוד שנפלו גיבורי ישראל במלחמה?

כיוון שעל ההרים, גם החלשים אמורים לנצח במלחמה.

 • גת ואשקלון:
 • מה המשותף לשני ערים אלו?

שניהם ערים פלשתיות.

 • מה אסור לומר בשני ערים אלו? מדוע?

ששאול ובניו מתו, כיוון שהפלשתים ישמחו על כך.

 • מיהן בנות הערלים? מדוע יש כפילות בפסוק?

בנות הפלשתים, כיוון שזו דרך הקינה.

 • מהם שתי הקללות שקילל דוד את הרי הגלבוע? מדוע קילל אותם?

שלא ירד עליהם טל ומטר, ושלא יצמחו שם גידולי שדה לתרומה. כיוון ששם התכוננו בני שיראל למלחמה והם הכינו את המגינים, אך הדבר לא עזר.

 • "כי שם נגעל מגן גיבורים" – הסבר משפט זה. כיצד הדבר לא הועיל מבחינה טכנית?

בהרי הגלבוע נמאס המגן של הגיבורים, המגן של שאול היה כאילו שלא נמרח בשמן לפני המלחמה, שהרי הם היו מורחים את המגינים לפני המלחמה כדי שהחיצים יחליקו, והמגן של שאול לא הציל אותו.

 • מאלו שני דברים לא נסוגו שאול ואנשיו בשעת המלחמה?

מדם חללים, מחלב (שומן) של גיבורים.

 • בעיני מי היו שאול ויהונתן אהובים?

בעיני הבריות.

 • ממה לא נפרדו שאול ויהונתן בשעה שמתו?

מהאהבה שכולם אהבו אותם.

 • לאלו שני בעלי חיים דימה דוד את גבורתם של שאול ויהונתן?

קלו מנשרים וגיבורים מאריות.

 • מדוע בנות ישראל צריכות לבכות על מיתת דוד ויהונתן?

כיוון שהיה מלביש את בנות ישראל בבגדי צמר צבועים באדום ובגלל שהיה מעלה עליהם בגדי זהב.

 • הסבר: "יהונתן על במותיך חלל".

יהונתן – נפלת על ההר, למרות שההר אמור להגן עליך.

 • "נעמת לי מאוד" - אלו דברים שעשה יהונתן היו נעימים לדוד?

מעשיו הטובים וצדקותו.

 • מהם כלי המלחמה? מהי פליאתו של דוד?

דוד ויהונתן – פליאתו של דוד היא איך נהרגו שאול ויהונתן.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק א':

 • והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו (ו) – מרכבות הפלשתים והחיילים שהיו מאומנים ברכיבה על סוסים התקרבו אל שאול.
 • כי אחזני השבץ (ט) – כיוון שאני כבר חולה במחלה שנקראת שבץ.
 • כי כל עוד נפשי בי (ט) – רק נפשי נמצאת בי, שאר הגוף כבר לא מתפקד.
 • נזר (י) – כתר.
 • גש פגע בו (טו) – לך תהרוג אותו.
 • דמך על ראשך (טז) – אתה חייב על מיתתך.
 • שני עם אדנים (כד) – צמר צבוע באדום עם מלבושי פאר נוספים.
 • המעלה עדי זהב על לבושכן (כד) – היה מעלה על בגדי הנשים בגדי זהב.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ב'

 • מהם שני הדברים ששאל דוד את ה' לאחר שקונן את הקינה לה'? מה ענה לו ה' על כל שאלה?
 • האם לעלות על אחת מערי יהודה – ה' ענה לו שכן.
 • לאיזו עיר לעלות – לחברון.
 • מי היו שתי נשותיו שלדוד שעלו עימו אל חברון?

אחינעם היזרעלית, אביגיל אשת נבל.

 • מה עשו אנשי שבט יהודה לדוד בחברון?

משחו אותו למלך.

 • מה אמרו אנשי שבט יהודה לדוד לאחר שמשחו אותו למלך?

שאנשי שבט יהודה הם אלו שקברו את שאול.

 • מה אמרו השליחים ששלח דוד לאנשי יבש גלעד?

שהם ברוכים לה' על החסד שעשו עם שאול.

 • מדוע צריכים אנשי יבש גלעד להתחזק במלחמות שלהם?

כיוון ששאול מת.

 • מדוע יעזור דוד לאנשי יבש גלעד?

כיוון שמשחו אותו למלך עליהם.

 • מיהו איש בשת? מה היה תפקידו של אבנר בן נר?

בנו של שאול. שר צבא של שאול.

 • מדוע העביר אבנר בן נר את איש בשת למחניים?

מחניים היה מקום מתאים להמלכת איש בשת.

 • אבנר המליך את איש בשת על ישראל בהדרגה – מהו התהליך בו אבנר המליך את איש בשת עד שהמליך אותו על כל ישראל?
 • גלעד.
 • ארץ האשורי.
 • יזרעאל ואפרים.
 • על כל ישראל.
 • בן כמה היה איש בשת בשעה שהתחיל למלוך על כל בני ישראל? במשך כמה שנים מלך איש בשת על כל ישראל?

40, 2

 • כמה שנים לקח לאיש בשת מרגע שהתחיל למלוך על גלעד ועד שמלך על כל ישראל (חוץ משבט יהודה)?

5 וחצי שנים.

 • במשך כמה שנים מלך דוד בחברון?

7 וחצי שנים.

 • היכן פגשו אבנר ואנשיו את יואב ואנשיו?

על בריכת גבעון.

 • מה הציע אבנר אל יואב בשעה שנפגשו?

יקומו הנערים וישחקו לפנינו – נראה מי מאומן יותר בכלי הנשק.

 • הסבר: "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו".

יקומו נערי המלחמה בדרך משחק ויראו מי יודע להשתמש בכלי המלחמה בדרך טובה יותר.

 • כמה נערים מכל צד השתתפו ב"משחק" שהציע אבנר?

12

 • כיצד התבצע המשחק שהציע אבנר?

כל אחד מהנערים אחז בראש הנער שהיה מולו, החרב של כל אחד מהם היה בצד האדם שהיה מולו, וכל אחד הרג את הנער שמולו.

 • כיצד נקראה הבריכה במקום בו התקיים המשחק בין נערי בנימין לנערי יהודה?

חלקת הצורים.

 • למה התפתח המשחק בין נערי בנימין לנערי יהודה?

למלחמה קשה וכואבת.

 • מיהם שלושת בני צרויה שהיו במלחמה שהתפתחה בין אבנר ליואב?

אבנר, אבישי, עשהאל.

 • איזו תכונה מוזכרת לגבי עשהאל? לאיזה חיה דימה הנביא את עשהאל?

שהיה קל ברגליו. לצבי.

 • אחרי מי רדף עשהאל?

אבנר.

 • מה הציע אבנר לעשהאל לעשות בשעה שעשהאל רדף אחריו? מדוע? מה הייתה תגובתו של עשהאל?

להפסיק לרדוף אחריו ולתפוס את אחד מהנערים ולקחת את לבושו, וכך יראה הדבר כאילו שעשהאל לא רדף אחרי אבנר אלא אחרי אחד מהנערים. עשהאל סירב.

 • ממה חשש אבנר במקרה והוא יהרוג את עשהאל?

שהוא לא יוכל להסתכל בפניו של יואב.

 • כיצד הרג אבנר את עשהאל?

הכה אותו בלב עם החלק החד שהיה על קת החנית.

 • מה עשה כל אדם שהגיע אל המקום בו נפל עשהאל ומת? מדוע?

נעמד מרוב בהלה.

 • מי כן המשיך לרדוף אחרי אבנר למרות שעבר ליד עשהאל?

יואב ואבישי.

 • להיכן הגיעו יואב ואבישי במרדפם אחרי אבנר, בשעה שהשמש שקעה? כיצד הגיעו לשם?

גבעת אמה (שנמצאת ליד גיח). דרך מדבר גבעון.

 • מה עשו חיילי בנימין כדי להגן על אבנר?

נאספו כקבוצה אחת על ההר בו היה אבנר.

 • מה אמר אבנר ליואב בשעה שיואב המשיך לרדוף אחריו?

האם ניתן תמיד לחרב לאכול אותנו, הרי בסופו של דבר, אם נמשיך במלחמה התוצאות לא יהיו טובות.

 • מה ענה יואב לאבנר על פנייתו?

שלולי שהיה אומר מלכתחילה בבוקר יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, לא היה נלחם נגדו בכלל.

 • מה עשה יואב כדי לסמל לחייליו להפסיק לרדוף אחרי אבנר?

תקע בשופר.

 • מדוע הלך אבנר לאורך כל הלילה במישור? להיכן הגיע בסופו של דבר?

כיוון שפחד שמא יואב יתחרט וימשיך לרדוף אחריו. למחניים.

 • כמה אנשים מאנשיו של דוד נהרגו במלחמה נגד אבנר?

19 + עשהאל.

 • כמה מחיילי אבנר הכו דוד ואנשיו?

360

 • היכן קברו את עשהאל?

בקבר אביו בבית לחם.

 • להיכן הגיעו יואב ואנשיו לאחר שהלכו לאורך כל הלילה?

בחברון.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ב':

 • חלקת הצורים (טז) – חלקת החרבות.
 • חליצתו (כא) – מלבושו.
 • למה אככה ארצה (כב) – למה אהרוג אותך ואתה תיפול לריצפה.
 • אל החמש (כג) – אל ליבו.
 • השמש באה (כד) – השמש שקעה.
 • אגדה אחת (כה) – קבוצה אחת.
 • הלנצח תאכל חרב (כו) – האם תמיד ניתן לחרב להרוג בנו לאכול אותנו.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ג'

 • מהו התהליך שהתרחש לאורך כל התקופה בה התמשכה המלחמה בין בית שאול לבית דוד?

דוד הלך והתחזק, בית שאול הלך ונחלש.

 • מיהם הבנים שנולדו לדוד בחברון? ממי נולד כל אחד מהבנים?

אמנון – אחינעם היזרעאלית.

כלאב – אביגיל.

אבשלום – מעכה.

אדניה – חגית.

שפטיה – אביטל.

יתרעם – עגלה.

 • עם בת של איזה מלך התחתן דוד?

תלמי מלך גשור.

 • מה הייתה טענתו של איש בשת כלפי אבנר?

שהתחתן עם רצפה בת איה – הפילגש של שאול. רק למלך מותר להתחתן עם אישה של מלך אחר.

 • מה הייתה תשובתו של אבנר לאיש בשת על טענתו של איש בשת?

האם לאחר כל החסד שעשיתי איתך – אתה מזכיר לי את החטא שהתחתנתי עם רצפה בת איה? לכן אני נשבע שאני אסייע בידו של דוד למלוך.

 • הסבר: "הראש כלב אנכי אשר ליהודה".

האם אני ממונה על הכלבים שביהודה, האם אני ממונה על השונאים שלך.

 • מדוע לא ענה איש בשת לאבנר?

כיוון שפחד ממנו.

 • מהו הברית שרצה אבנר לכרות עם דוד לאחר טענתו של איש בשת?

שהם יהיו אוהבים ואבנר ידאג לכך שהוא יסבב את כל ישראל אחרי דוד ומלכותו.

 • מהו התנאי שהתנה דוד להסכמתו לכרות ברית עם אבנר ולראות את פניו?

שיביא אליו את מיכל בת שאול.

 • מה דרש דוד מאיש בשת? מדוע פנה אליו דווקא עכשיו?

להביא לו את מיכל. דוד פנה לאיש בשת דווקא עכשיו מכיוון שאבנר הוא שניהל את הממלכה של איש בשת, ועכשיו ברור שאבנר יסכים לתת את מיכל.

 • תמורת מה התארס דוד עם מיכל?

100 ערלות פלשתים.

 • ממי לקח איש בשת את מיכל?

פלטי בן ליש.

 • עד היכן ליווה פלטי את מיכל ובכה? מדוע ליווה אותה דווקא עד אותו מקום?

בחורים, כיוון ששם אבנר אמר לו לחזור אל ביתו.

 • מה אמר אבנר לזקני ישראל?

שגם עד עכשיו הם בעצם רצו להמליך את דוד ולכן יש להמליך את דוד.

 • כמה אנשים ליוו את אבנר לחברון? מה הייתה מטרת בואו של אבנר לחברון?

20, כדי לומר לדוד שעם ישראל מסכים להמליך אותו למלך עליהם.

 • מה הציע אבנר לדוד לעשות בשליחותו?

לאסוף את כל בני ישראל כדי שימליכו אותו.

 • מהיכן חזרו יואב וחייליו לאחר שאבנר כבר הלך לדרכו?

מהמלחמה נגד האויב.

 • כיצד הגיב יואב לאחר ששמע שדוד שילח את אבנר בשלום?

יואב שאל את דוד כיצד היה יכול לעשות דבר כזה – לשלח את אבנר בשלום.

 • לפי דברי יואב, מדוע בא אבנר אל דוד?

כדי לפתות אותו וכדי לרגל אותו.

 • לפי טענתו של יואב, מהם שלושת הדברים שרוצה אבנר לברר כאשר הוא בא אל דוד?
 • מה דוד עושה כאשר הוא יוצא – לאיזה מלחמות הוא יוצא.
 • מה דוד עושה כאשר הוא חוזר מהמלחמות.
 • את כל הדברים שדוד עושה.
 • באיזו טענה (שקרית) רצה יואב להחזיר את אבנר לחברון?

כיוון שדוד שכח לומר לו דבר כלשהו.

 • היכן מצאו השליחים של יואב את אבנר?

בור הסירה.

 • להיכן הטה יואב את אבנר?

לתוך שער העיר חברון.

 • היכן דקר יואב את אבנר?

בליבו.

 • מדוע הרג יואב את אבנר?

על כך שהרג את עשהאל.

 • מה אמר דוד ברגע ששמע שיואב הרג את אבנר?

שהדבר נעשה שלא בידיעתו, ולכן אין הוא או ממלכתו חייבים על כך.

 • מהם חמשת הדברים שקילל דוד את זרעו של יואב כעונש על כך שיואב הרג את אבנר?

זרעו יהיו:

א. זבים.

ב. מצורעים.

ג. מחזיקים בפלך (עומדים על משענת בגלל מחלתם)

ד. ימותו בחרב.

ה. חסרי לחם.

 • מהם שלושת הדברים שאמר דוד ליואב ולשאר העם שאיתו לעשות כדי להתאבל על אבנר?

ללבוש שקים, לקרוע את בגדיהם, להספיד את אבנר.

 • מה עשה דוד כדי שכולם ידעו שהוא לא הורה להרוג את אבנר, למרות שאין דרכו של מלך לעשות זאת?

הלך אחרי מיטתו של אבנר.

 • מהם עיקרי דבריו של דוד בקינתו על אבנר?

שהיה ראוי שאבנר ימות מוות של גיבורים, וכאן הוא מת מיתה מבוזה.

 • הסבר: "כנפול לפני בני עולה נפלת".

נהרגת (אבנר) כיוון שנפלת בידי בני עוולה והם רימו אותך (יואב ואבישי).

 • מה נשבע דוד בשעה שהעם באו להאכיל אותו סעודת אבלים?

שלא יאכל דבר עד הלילה.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה דוד ששכנעו את העם שדוד לא הורה להרוג את אבנר?

הלך אחרי המיטה, בכה, קינה וסירב לאכול.

 • הסבר: "ואנכי היום רך ומשוח מלך".

ליבי עדיין רך שהרי נמשחתי למלך לא מזמן ולכן אין זה מתאים לנקום את מיתתו של אבנר עכשיו.

 • מה אמר דוד על יואב ואבישי כדי להסביר מדוע הוא אינו נוקם את נקמתו של אבנר?

שהם חזקים ממנו.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ג':

 • למי ארץ לאמר (יב) – אנחנו נשבעים במי שהארץ שלו – בה'.
 • ומלכת בכל אשר תאוה נפשך (כא) – אתה תוכל למלוך על כל דבר שתרצה למלוך.
 • בשלי (כז) –בשכחה.
 • ידיך לא אסורות (לד) – ידיך לא היו קשורות.
 • ורגליך לא לנחשתים הגשו (לד) – רגליך לא היו קשורות בשלשלאות של נחושת.
 • להברות את דוד לחם (לה) – להאכיל את דוד סעודה קטנה.
 • בעוד היום (לה) – באמצע היום.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ד'

 • מה היו תגובת איש בשת ותגובת בני ישראל לאחר ששמעו שאבנר נהרג בחברון?

איש בשת – התרפו ידיו והוא התייאש מלהמשיך ומלמלוך.

בני ישראל – נבהלו כיוון שהם סייעו בידיו של איש בשת למלוך.

 • מה היה תפקידם של רכב ובענה ומי היה אביהם?

היו מפקדים על גדודי הצבא של איש בשת. היו בני אדם שנקרא רימון.

 • היכן בארץ בנימין הייתה בארוןת?

בקצה ארץ בנימין.

 • להיכן ברחו אנשי בארות לאחר מיתתו של שאול?

לגת.

 • מפיבשת:
 • מי היה אביו?

יהונתן.

 • בן כמה היה בשעת הריגתם של שאול ויהונתן?

5

 • כיצד נפגע ברגליו?

כאשר האומנת ברחה מפני הפלשתים, היא הפילה אותו.

 • באיזה זמן ביום נכנסו רכב ובענה לביתו של איש בשת?

חצות היום.

 • כיצד הצליחו רכב ובענה להיכנס אל תוך ביתו של איש בשת?

התחפשו לקטני חיטים.

 • היכן דקרו רכב ובענה את איש בשת?

בליבו.

 • מה עשו רכב ובענה עם ראשו של איש בשת?

הביאו אותו אל דוד בחברון.

 • מה טענו רכב ובענה בשעה שהם הביאו את ראשו של איש בשת אל דוד?

שהיום ה' נקם את נקמתו של דוד מאויבו.

 • מה הייתה תגובתו של דוד לדבריהם של רכב ובענה?

שאין זה בשורה – הם חשבו שהם מבשרים לו בשורה, אך הוא יהרוג אותם במקום.

 • מהו המקרה אליו השווה דוד את המעשה שעשו רכב ובענה?

לנער העמלקי שסיפר לו שהרג את שאול.

 • מה יהיה עונשם של רכב ובענה על כך שהרגו את איש בשת?

ייהרגו.

 • כיצד הגדיר דוד את איש בשת?

איש צדיק.

 • מה עשו עם רכב ובענה לאחר שהרגו אותם?

קיצצו את ידיהם ורגליהם, תלו אותם על הברכה בחברון.

 • היכן קברו את ראשו של איש בשת?

בקבר אבנר בחברון.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ד':

 • וירפו ידיו (א) – התרפו ידיו, התייאש מלמלוך.
 • ויפסח (ד) – נהיה חיגר.
 • כחם היום (ה) – חצות היום.
 • אשר לתתי לו בשרה (י) - אשר הנער העמלקי חשב שאתן לו שכר על שבישר לי על מותו של שאול, ובמקום זאת הרגתי אותו.

 

שאלות – שמואל ב' פרק ה'

 • מה אמרו בני ישראל אל דוד בחברון? איך נימקו את הסכמתם?

שהם קרובים אליו כמו כל שבט יהודה. גם כא/ר שאול מלך עליהם, הוא היה זה שהנהיג את בני ישראל במלחמות וה' אמר לו שהוא ימשול על בני ישראל.

 • מה הייתה ההתחייבות של דוד בברית שכרת עם זקני ישראל?

שהוא ידאג לכל עם שיראל באופן שווה, ולא ידאג רק לצרכיהם של שבט יהודה.

 • בן כמה היה דוד בשעה שהוא התחיל למלוך?

30

 • כמה שנים מלך דוד בסך הכל? כיצד התחלקו שנות מלכותו בין מלוכה על שבט יהודה למלוכה על כלל ישראל? היכן מלך בכל שלב?
 1. על יהודה מלך 7 וחצי שנים בחברון ועל שאר עם ישראל מלך 33 שנים בירושלים.
 • כיבוש העיר יבוס בידי דוד:
 • מה אמרו אנשי יבוס לדוד בשעה שרצה לכבוש את העיר ירושלים?

שהוא לא יוכל לכבוש את העיר עד שינצח אפילו את העוורים והפסחים שבהם. גם העוורים והפסחים של אנשי יבוס הם כל כך חזקים עד שהם יוכלו להכניע את צבאו של דוד.

 • אלו מגבלות גופניות היו לחיילי יבוס שטענו היבוסים שלמרות מגבלות אלו יוכלו חיילים אלו לנצח את צבא דוד?

עורים ופסחים.

 • הסבר: "לאמר לא יבוא דוד הנה".

היבוסי רצה לומר לדוד שהוא לא יצליח להיכנס לעיר יבוס ולכן אמרו לו שהוא לא יוכל להיכנס עד שיסיר את העורים והפסחים.

 • מצודת ציון:
 • מהי מצודת ציון?

מבצר ששכן סמוך למקום היבוסי.

 • מי כבש אותה?

דוד.

 • למה הוחלף השם של מצודת ציון לאחר כיבושה?

עיר דוד.

 • מה הבטיח דוד למי שיכבוש את המבצר החזק עליו הסתמכו היבוסים?

יהיה לראש ושר.

 • כיצד נקרא בלשון הנביא המבצר החזק עליו הסתמכו היבוסים?

צינור.

 • מיהם שנואי נפש דוד?

היבוסים.

 • איזה אות לזיכרון נעשה כדי שיזכרו את הכאת היבוסים?

שעורים ופסחים לא יכנסו לתוך בתי היבוסים שנכבשו.

 • מהו המילוא ומה הייתה מטרתה?

שטח ריק שהשאיר דוד ללא בניה עליו כדי שיוכלו עולי הרגלים להתאסף שם.

 • מה שלח חירם יחד עם שליחיו אל דוד? מה עשו שליחים אלו?

עצי ארז, אומנים שיודעים לעבוד עם עצים, אומנים שיודעים לעבוד עם אבנים. הם בנו לדוד בית.

 • מדוע הרים ה' את ממלכתו של דוד?

כדי לרומם את ישראל.

 • מהם שמות בניו של דוד שנולדו לו בירושלים?

שמוע, שובב, נתן, שלמה, יבחר, אלישוע, נפג, יפיע, אלישמע, אלידע, אליפלט.

 • מה עשו הפלשתים כאשר שמעו שבני ישראל המליכו עליהם את דוד למלך?

עלו כדי לשבות את דוד.

 • כאשר הפלשתים יצאו להתקיף את ישראל – להיכן הלך דוד ומדוע?

למצודה, כדי לחזק את צבאו.

 • היכן התפזרו חיילי הפלשתים?

עמק רפאים.

 • מה שאל דוד באורים ותומים לפני שיצא למלחמה? מה ענה לו ה?

האם לצאת ולהתקיף את הפלשתים. ה' ענה לו להתקיף אותם.

 • היכן תקף דוד את הפלשתים?

בבעל פרצים.

 • הסבר: "פרץ ה' את איבי לפני כפרץ מים".

ה' שבר את אויבי (הפלשתים) בפתאומיות, כמו שמים מתפרצים במהירות.

 • מה השאירו הפלשתים בבעל פרצים? מה עשו דוד ואנשיו עם דברים אלו?

ע"ז, שרפו את הע"ז.

 • כאשר הפלשתים עלו לתקוף את ישראל בפעם השניה לאחר שדוד מלך, מה ענה ה' לשאלתו של דוד האם לתקוף את הפלשתים?

לתקוף אותם מאחורה.

 • מהו בכאים?

שטח בו היו עצים שנקראים בכאים.

 • מהו הסימן שאמר ה' לדוד שישמש אותו לדעת שהגיע הזמן לתקוף את הפלשתים? מדוע עליו להמתין לסימן זה?

קולות של צעדים בראש האילנות. כיוון שאז יצא ה' להכות בפלשתים.

 • מהיכן עד היכן הכה דוד בפלשתים במלחמתו השניה נגדם כמלך?

מגבע ועד למקום שמוביל לגזר.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ה':

 • וינטשו (יח) – התפזרו.
 • הסב אל אחריהם (כג) – תעשה סיבוב ותתקיף אותם מאחורה.
 • כמשעך את קול צעדה בראשי הבכאים (כד) – כשתשמע את קולות הצעדים בראש האילנות.
 • אז תחרץ (כד) – תצא ממקומך.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ו'

 • מדוע אסף אליו דוד את כל האנשים הנבחרים בישראל? כמה אנשים נאספו?

כדי להעלות את הארון לירושלים. 30,000.

 • היכן היה ארון הברית עד שדוד החליט להעלותו לירושלים?

בית אבינדב בגבעה שהייתה בקרית יערים.

 • על מה הניחו את ארון הברית?

על עגלה חדשה.

 • מי הנהיג את העגלה החדשה שעליה הניחו את ארון הברית?

עזא ואחיו – בני אבינדב.

 • היכן הלכו כל אחד מהאחים בשעה שהביאו את הארון לירושלים?

אחיו הלך לפני העגלה ועזא הלך בצד העגלה.

 • באלו כלי נגינה שמחו האנשים שהוליכו את הארון לירושלים?

כלי נגינה שהיו עשויים מעצי בראש, כינורות, נבלים, תפים, מנענעים, צלצלים.

 • מה קרה במקום שנקרא גרן נכון?

הארון נשמט ועזא אחז בארון כדי למנוע ממנו ליפול.

 • מדוע כעס ה' על עוזא? מה היה עונשו?

כיוון שעוזא היה חסר אמונה והוא אחז בארון במטרה למנוע מהארון ליפול. מוות.

 • מה הייתה תגובתו של דוד כאשר ראה שעוזא מת? מדוע?

הוא נבהל, כיוון שידע שזו הייתה טעות שלו שנתן שיישאו את הארון על עגלה במקום לשאת את הארון בכתף.

 • כיצד קרא דוד למקום בו מת עוזא?

פרץ עוזא.

 • מדוע דוד לא רצה להעלות את הארון לירושלים לאחר מותו של עוזא? היכן הניח את הארון וכמה זמן שהה שם הארון?

מכיוון שהוא חשב שהוא לא יוכל להיזהר בקדושת הארון. דוד הניח את האורן בבית עבד אדום הגיתי, למשך שלושה חודשים.

 • מה קרה כאשר הארון שהה בבית עבד אדום?

ה' בירך את בית עבד אדום.

 • מה גרם לכך שדוד החליט להעלות את ארון הברית מבית עבד אדום?

נאמר לו שה' בירך את ביתו של עבד אדום.

 • מה עשה דוד לאחר צעידה של כל שישה צעדים בשעת העלאת ארון הברית לירושלים?

הקריב קרבן: שור ומריא.

 • מה עשה דוד לאורך העלאת ארון הברית לירושלים?

רקד.

 • במה היה לבוש דוד בשעה שהעלה את ארון הברית לירושלים?

אפוד – בגד מיוחד אותו לבשו עובדי ה'.

 • אלו קולות נשמעו בשעה שהעלו את הארון לירושלים?

שופר ותרועה.

 • מה ראתה מיכל כאשר היא הסתכלה דרך החלון?

את דוד רוקד לפני ארון הברית.

 • מה הייתה תגובתה של מיכל כאשר ראתה את דוד רוקד לפני ארון הברית?

דוד היה בזוי בעינה.

 • היכן בעיר דוד הניחו את ארון הברית?

באהל מיוחד שהכין דוד לשם כך.

 • מה עשה דוד לאחר שהניח את ארון הברית במקומו?

הקריב קרבנות לה'.

 • מה עשה דוד לאחר שסיים להקריב את הקרבנות?

בירך את העם.

 • אלו שלושה דברים חילק דוד לכל אדם מישראל שהתאסף לצורך העלאת הארון לעיר דוד?

לחם שלם, מנת בשר שהייתה שישית מפר, כלי מיוחד שהיו שמים בו יין.

 • מה עשה דוד לאחר שהעם שנאסף להעלאת הארון התפזר לביתו?

חזר לביתו כדי לברכם.

 • מה טענה מיכל על דוד לאחר שחזר אל ביתו?

שדוד ביזה את עצמו בכל שהוא רקד.

 • הסבר: אֲשֶׁר נִגְלָה הַיּוֹם לְעֵינֵי אַמְהוֹת עֲבָדָיו כְּהִגָּלוֹת נִגְלוֹת אַחַד הָרֵקִים.

אתה התבזית אפילו לעיני אנשים פחותים כמו השפחות של עבדיך, השפחות של עם ישראל,  התבזית כאחד האנשים הריקים מכל מעלה, התבזית כמו אדם ללא דעת.

 • מה ענה דוד נגד טענתה של מיכל?

ה' בחר בו למלך במקום אביה והוא שימח את ה' וזהו כבודו של דוד שמשמח את ה'.

 • מה היה עונשה של מיכל על כך שטענה נגד דוד שהוא השפיל עצמו בשעה שרקד לפני הארון?

לא היה לה ילד עד יום מותה.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ו':

 • משחקים (ה) – שמחים.
 • בכל עצי ברושים (ה) – כלי נגינה שהי עשויים מעצי בראש.
 • ובמנענעים ובצלצלים (ה) - סוגים של כלי נגינה.
 • של (ז) – שגגה.
 • מכרכר (יד) – רוקד.
 • נשקפה (טז) – הסתכלה.
 • מפזז (טז) – רוקד במהירות.
 • ויציגו (יז) – העמידו.
 • אשפר (יט) – מנת בשר שהייתה עשויה משישית פר.
 • אשישה (יט) – כלי מיוחד שהיו שמים בו יין.
 • ונקלתי עוד מזאת (כב) – אם הייתי מבוזה יותר מהדברים שעשיתי עד עכשיו.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ז'

 • מה אמר דוד לנתן הנביא לאחר שהעלה את הארון לירושלים?

שבעוד הוא יושב בבית ארזים, ארון הברית יושב באוהל.

 • מה ענה נתן לדוד?

שהוא יכול לבנות את ביהמ"ק אם הוא רוצה.

 • מה היה עיקר תוכן נבואתו של ה' לנתן בלילה לאחר שנתן נתן רשות לדוד לבנות את בית המקדש?

שדוד לא יבנה את בית המקדש.

 • באלו שני סוגי משכנים שכן ה' מאז שבני ישראל עלו ממצרים?

לרוב באוהל ובשילה – בית אבנים.

 • מה מוכיח לנו שלא כל אחד יכול לבנות את בית המקדש?

מכך שה' לא פנה אל השופטים כדי לבקש מהם לבנות את ביהמ"ק.

 • מהם שני ההבטחות שהבטיח ה' לדוד הקשורים לצאצאיו?

צאצאיו ימלכו אחריו ובן שייצא ממנו יבנה את ביהמ"ק.

 • "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן" – מה הבטיח ה' לדוד במשפט זה?

כאשר הוא יחטא, ה' יוכיח אותו וייסר אותו.

 • באלו שני אופנים ייסר ה' את בנו של דוד אם יחטאו?

הצקה על ידי אויבים ונגעים כמו שדים.

 • מה ההבדל בין העונש שיקבל בנו של דוד אם יחטא לעונשו של שאול?

שאול – המלוכה סרה ממנו. אצל בנו של דוד לא תסור המלוכה ממנו.

 • כיצד הבין דוד שה' אינו מחשיב לחסד גדול את החסד שעשה לו בכך שהמליך אותו למלך?

בכך שה' הבטיח שגם צאצאיו של דוד ימלכו.

 • לפי דברי דוד - מדוע זכה למלכות? הרי הוא אינו ראוי למלוכה?

כיוון שכך רצה ה'.

 • כיצד פרסם ה' את שמו בעולם?

על ידי הניסים שעשה לבני ישראל כאשר הוציא אותם ממצרים.

 • מדוע יגדל שמו של ה' אם צאצאיו של דוד ימלכו אחריו לעולם?

כיוון שבכל כולם יראו שה' מקיים את דבריו, ורק ה' יכול לקיים הבטחה לעולם, כיוון שהוא קיים לעולם.

 • מדוע דוד אינו צריך להתפלל עוד שיזכו בניו למלכות?

כיוון שה' הבטיח כבר על דבר זה ע"י נתן הנביא.

 • על מה כן התפלל דוד?

שה' יברך את בני ישראל שיעבדו לפניו בלב טהור.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ז':

 • מן הנוה מאחר הצאן (ח) – מדיר הצאן.
 • ולא ירגז עוד (י) – לא יזוז ממקומו.
 • והכינתי את ממלכתו (יב) – אני אבסס את שלטונו.
 • בהעותו (יד) – כשיחטא.
 • והוכחתיו בשבט אנשים (יד) – אויבים יציקו לו.
 • בנגעי בני אדם (יד) – בנגעים כמו שדים.
 • ככל החיזיון (יז) – ככל מראה הנבואה.
 • ואתה ידעת את עבדך (כ) – אתה אהבת את עבדך.
 • ותכונן (כד) – תיקנת.
 • גלית את אזן עבדך (כז) – אמרת לי.

 

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ח'

 • מהו מתג האמה ומה עשה איתה דוד?

עיר הבירה של הפלשתים, דוד כבש אותה.

 • מדוע הכה דוד את ארץ מואב?

כיוון שמלך מואב הרג את משפחתו.

 • כיצד החליט דוד את מי להרוג מבין אנשי מואב? כמה ממואב השאיר דוד בחיים?

הוא השכיב אותם על הרצפה ופרס חבלים על השוכבים. מי שהיה מתחת לשני חבלים. מי שהיה מתחת לחבל האחרון – ניצל, וכך חזר ועשה. ממילא יוצא שדוד השאיר בחיים רק שליש מאנשי מואב.

 • מה היו עושים אנשי מואב שהשאיר דוד בחיים?

היו מעלים מס לדוד.

 • מתי הכה דוד את הדדעזר מלך צבה?

כאשר הדדעזר ניסה לכבוש מישראל חבל ארץ שהיה סמוך לנהר פרת.

 • כמה חיילים מכל סוג לקח דוד בשבי?

1700 פרשים, 20,000 חיילי רגלים.

 • מה עשה דוד לסוסים ששבה מהדדעזר? מדוע?

כרת את רגליהם. כיוון שלמלך אסור להרבות סוסים.

 • כמה סוסים השאיר דוד שלא כרת את רגליהם?

400 – 100 מרכבות כשלכל מרכב רתומים ארבעה סוסים.

 • איזו ממלכה באה לעזור להדדעזר? מה היו תוצאות המלחמה נגדה?

ארם דמשק. ישראל הכו מחייליהם 22,000 חיילים.

 • מה עשה דוד לאחר שניצח את ארם דמשק במלחמה? (2 דברים)
 • גבה מהם מיסים.
 • שם עליהם נציבים.
 • מהם שלטי הזהב של הדדעזר? מה עשה איתם דוד?

מגיני זהב, דוד הקדיש אותם לה'.

 • מה לקח דוד מהערים: בטח וברותי?

נחושת.

 • מדוע שלח תעי מלך חמת את בנו לדוד לאחר ששמע שדוד הכה את הדדעזר? איך קראו לבנו?

כיוון שתעי היה אויב של הדדעזר. יורם.

 • מה הביא איתו יורם לדוד?

כלי כסף, כלי זהב וכלי נחושת.

 • מה עשה דוד עם המנחה שהביא אליו יורם?

הקדיש אותו לה'.

 • שלל של אלו עמים הקדיש דוד לה'?

ארם, מואב, עמון, פלשתים, עמלק וצובה.

 • מה קרה בגיא מלח?

דוד הכה שם 18,000 מחיילי אדום, למרות שהיה עייף מהמלחמה נגד ארם.

 • מה מינה דוד באדום?

נציבים.

 • מהו המשפט והצדקה שהיה דוד עושה?

משפט – שכל אדם מישראל היה עוזר לאדם אחר מישראל. צדקה – שדוד עצמו היה עוזר לכל אדם מישראל.

 • מה היה תפקידם של האנשים הבאים:

יואב – שר צבא.

יהושפט בן אחילוד – מזכיר, אחראי על הלו"ז של דוד.

צדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר – כהנים. צדוק היה משוח מלחמה ואחימלך היה סגן הכהן הגדול.

שריה – הסופר שכתב את ספר הזכרונות של המלך.

בניהו בן יהוידע – היה ממונה על הקלעים והקשתים – החיילים המובחרים.

בני דוד – אנשים חשובים.

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ח':

 • מתג האמה (א) – עיר הבירה.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק ט'

 • מדוע שאל דוד את עבדיו אם יש עוד מישהו שנשאר בחיים ממשפחתו של שאול?

כדי שיעשה איתו חסד.

 • מי היה ציבא?

עבדו הכנעני של משפחתו של שאול.

 • מה שאל דוד את ציבא? מדוע הוא רצה לדעת זאת?

האם נשאר עוד מישהו בחיים ממשפחתו של שאול. כדי לעשות עימו חסד.

 • מה ענה ציבא לדוד?

בנו של יהונתן הנכה ברגליו, מפיבשת, נשאר בחיים.

 • היכן היה מפיבשת? דייק בתשובתך.

בביתו של מכיר בן עמיאל במקום שנקרא לו דבר.

 • מדוע נפל מפיבשת על פניו והשתחווה בשעה שנקרא אל דוד?

כיוון שחשב שדוד רוצה להרוג אותו ואת כל משפחתו של שאול.

 • מהם שני החסדים שיעשה דוד למפיבשת?
 • יחזיר לו את השדות שהיו שייכות למשפחתו של שאול.
 • יסעד תמיד על שולחנו של דוד.
 • מה הייתה תגובתו של מפיבשת לאחר שדוד אמר לו שהוא יעשה עימו חסד?

מה עבדך, הרי אינני חשוב שתעשה איתי חסד.

 • מה אמר דוד לציבא לאחר שאמר למפיבשת שיאכל על שולחנו?

שציבא יהיה אחראי על עבודת שדותיו של מפיבשת ובכך יאכיל את מיכה, בנו של מפיבשת, אך מפיבשת עצמו יאכל תמיד על שולחנו של דוד.

 • כמה בנים היו לציבא? על כמה אנשים היה ממונה?

15 בנים, היה ממונה על עשרים עבדים.

 • מדוע סבר ציבא שמפיבשת אינו צריך לאכול על שולחנו של דוד?

כיוון שגם ציבא יאכיל אותו כמו מלך.

 • מה היה שמו של בנו הקטן של מפיבשת?

מיכא.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק ט':

 • והבאת (י) – תכניס את התבואה.
 • פסח שתי רגליו (יג)– חיגר בשתי רגליו.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק י'

 • מי מלך על עמון במקום נחש מלך עמון שמת?

חנון.

 • מדוע רצה דוד לעשות חסד עם חנון? מה היה החסד שרצה לעשות דוד?

היות ונחש הציל את אחיו כאשר ברח ממלך מואב. דוד רצה לשלוח לחנון אנשים שינחמו אותו על מיתת אביו.

 • מה טענו עבדי חנון לחנון לסיבה האמיתית שדוד שלח אליו מנחמים?

כדי לרגל את העיר.

 • מהם שני הדברים שעשה חנון לשליחים ששלח דוד כדי לנחמו?

גילח חצי מהזקן שלהם וחתך את מלבושיהם.

 • מדוע היה דוד צריך לשלוח שליחים אל השליחים ששלח לחנון?

כיוון שהם התביישו ולא רצו לחזור אל העיר.

 • מה אמרו שליחיו של דוד לשליחים ששלח דוד כדי לנחם את חנון?

שיישבו בעיר יריחו עד שיצמח הזקן שלהם.

 • את מי שכרו עמון כדי להילחם איתם נגד ישראל?

ארם בית רחוב, ארם צובא. מעכה. איש טוב.

 • היכן התקיימה המלחמה בין בני עמון לבני ישראל?

בפתח העיר עמון.

 • במהלך המלחמה – היכן היו חיילי עמון והיכן היו בעלי בריתם?

עמון בשער עירם. בעלי הברית היו בשדה.

 • כיצד חילק יואב את הצבא לאחר שראה שהיה מוקף בחיילי אויב?

יואב לקח איתו את החיילים המובחרים כדי להילחם נגד ארם. את שאר החיילים נתן לאבישי אחיו כדי להילחם נגד עמון.

 • מה אמר יואב לאבישי שיקרה במקרהו האויב יתחזק על אחד מהם?

השני יבוא עם חייליו כדי לעזור למי שמפסיד במלחמה.

 • הסבר: "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשה הטוב בעיניו". מי אמר למי משפט זה?

יואב אמר לאבישי – תתחזק אתה ונתחזק אנחנו כדי שלא יפלו מבני ישראל בשבי וכדי שלא יפלו מערי ישראל בידי האויבים. אולם, אם לא נצליח, ה' יעשה הטוב בעיניו ואנחנו נקבל את רצונו מאהבה.

 • מה עשו חיילי עמון כשראו שחיילי ארם ברחו מפני יואב?

נכנסו לתוך העיר שלהם.

 • להיכן חזר יואב מהמלחמה נגד בני עמון?

ירושלים.

 • מה עשו חיילי ארם לאחר שראו שהם מתחילים להפסיד במלחמה נגד ישראל?

נאספו יחד כדי להילחם.

 • באיזה מקום נאספו חיילי חילם כדי להילחם נגד בני ישראל?

חילם.

 • מי היה שר צבאו של הדדעזר?

שובך.

 • מה עשה דוד כשראה שחיילי ארם הולכים לתקוף אותו?

אסף את חייליו כדי לתקוף בארם.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק י':

 • ולהפכה (ג) – לבדוק את העיר.
 • מדויהם בחצי עד שתותיהם (ד) – חתך את בגדיהם עד לרגליהם.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק יא'

 • מה עשה דוד לאחר שעברה שנה ממלחמתו נגד בני עמון?

שלח את יואב להילחם נגד עמון שוב.

 • הסבר: "ויצרו על רבה":

יואב וחייליו הטילו מצור על עיר של בני עמון שנקראת רבה.

 • מה ראה דוד בשעה שהוא הלך לטייל על גג ביתו בערב?

אישה מתרחצת.

 • מיהי האישה שראה דוד? מי היה בעלה?

בת שבע. אוריה החיתי.

 • מה היה תוכן דברי השליחים ששלחה בת שבע לדוד?

שהיא בהריון.

 • מה היה תוכן דברי השליחים ששלח דוד אל יואב לאחר שנודע לו שבת שבע הייתה בהריון?

שישלח אליו לירושלים את אוריה.

 • מה שאל דוד את אוריה כאשר אוריה התייצב אצלו?

מה שלום העם שנלחם ויואב.

 • מה ציווה דוד את אוריה לאחר שביר את שלום חייליו?

ללכת אל ביתו ולהתרחץ.

 • מה נתן דוד לאוריה בשעה ששילח אותו לביתו?

ארוחה.

 • איך הסביר אוריה לדוד את אי קיום הציווי לחזור אל ביתו?

אוריה אמר שאינו יכול לחזור אל ביתו בעוד שאר חיילי ישראל וארון הברית נמצאים בשדה המערכה.

 • מה ענה דוד לאוריה לאחר שאוריה הסביר לו את הטעם שאינו חוזר לביתו?

שיישב שם באותו היום ולמחרת יחזיר אותו חזרה לשדה הקרב.

 • מה עשה דוד עם אוריה לאחר שראה שאינו חוזר אל ביתו?

נתן לו לאכול ולשתות, גרם לו להשתכר.

 • היכן ישן אוריה לאחר שדוד החזיר אותו לירושלים?

במקום בו שוכבים עבדי המלך, אך הוא לא חזר אל ביתו.

 • מה כתב דוד באיגרת ששלח עם אוריה אל יואב?

שיציב את אוריה במקום בו מתנהל הקרב הקשה ביותר, ואז שאר החיילים יסוגו וישאירו את אוריה לבד, וכך ייהרג אוריה.

 • "ויהי בשמור יואב את העיר" – באיזה עיר מדובר ומה עשה שם יואב?

רבה, יואב מנע מאנשים לצאת מהעיר.

 • כיצד נהרג אוריה?

חיילי בני עמון הרגו אותו במהלך מלחמתם.

 • השליחים ששלח יואב לדוד:
 • מאיזה תגובה של דוד חשש יואב לאחר שישמע את דברי השליחים?

שדוד יכעס.

 • מהי הטענה שהיה דוד יכול לטעון, שממנו חשש יואב?

שהחיילים לא היו צריכים להתקרב אל החומה.

 • איזה מקרה ממלחמה קודמת היה מביא דוד כדי לחזק את טענתו?

אבימלך שמת על ידי שהשליכו עליו פלח רכב.

 • מה יאמרו השליחים לדוד במקרה שדוד יכעס מאוד על יואב על שנתן לחיילים להתקרב מידי אל החומה? מדוע עשה זאת יואב בצורה כזו?

שאוריה מת. כדי להבליע את העובדה שאוריה מת בתוך שאר דברי השליחות.

 • מה הייתה הסכנה בכך שיואב יקדם את חייליו לחומת העיר עמון?

יש יורים מעל החומה.

 • כיצד תיאר השליח ששלח יואב בפני דוד את מהלך המלחמה?

שעמון התחילו להתגבר על בנ"י עד שחיילי בנ"י הצליחו להדוף את חיילי עמון חזרה לעירם, ואז ירו היורים מעל החומה חפצים ובכך הרגו מחיילי בני ישראל.

 • מה ענה דוד ליואב לאחר ששמע את דברי השליחים?

שכך דרכה של המלחמה, ושימשיך להילחם, ולאחר שינצח את המלחמה – שיהרוס את העיר.

 • מה עשה דוד לאחר שעברו הימים בהם התאבלה בת שבע על בעלה?

שלח שליחים שיקראו לה להתחתן איתו.

 • מה הייתה תגובתו של ה' על מעשהו של דוד?

היה רע מאוד בעיני ה'.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יא':

 • לתשובת השנה (א) – לאחר שעברה שנה.
 • משאת המלך (ח) – סעודת המלך.
 • הלא מדרך אתה (י) – הרי אתה חוזר מדרך ארוכה.
 • ספר (יד) – איגרת.
 • ושבתם מאחריו (טו) – תיסוגו.
 • פלח רכב (כא) – אבן העליונה של הריחיים.
 • אם תעלה חמת המלך (כ) – אם המלך יתרגז מאוד.
 • כי כזה וכזה תאכל החרב (כה) – כך דרכה של המלחמה – תמיד נהרגים חיילים.
 • החזק מלחמתך אל העיר (כה) – תמשיך להילחם נגד העיר.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק יב'

 • סכם בקצרה את משל כבשת הרש. מהו הנמשל?

המשל: היו שני אנשים בעיר אחת – אחד מהם היה עני ואחד מהם היה עשיר, כאשר לעשיר היה הרבה צאן ולרש לא היה כלום חוץ מכבשה אחת קטנה שקנה וגידל את הכבשה. יום אחד הגיע אורח לאיש העשיר והעשיר לא רצה להכין את הסעודה מהבהמות שהיו ברשותו ולכן הוא הלך ולקח את כבשתו של העני כדי להכין את הסעודה. הנמשל הוא שה' נתן לדוד הכל והרבה נשים והוא בכל זאת רצה לקחת דווקא את אשתו של אוריה.

 • באלו תיאורים תיאר נתן הנביא את מסירותו של העני לגידול כבשתו?

הכבשה גדלה עימו ועם בניו, אכלה מפיתו ושתתה מכוסו, שכבה בחיקו והייתה לו כמו בת.

 • מה היה פסק הדין של העשיר לפי מה שפסק לו דוד?

אדם זה הוא בן מוות, וחייב לשלם פי 4 משווי הכבשה.

 • מהם מעשי החסד שעשה ה' לדוד אותם הזכיר נתן הנביא בדבריו אל דוד?
 • משח אותו למלך.
 • הצילו מידו של שאול.
 • נתן לו את רכושו של שאול.
 • נתן לו נשים מצאצאיו של שאול (את מיכל).
 • המליך אותו בפועל על בני ישראל.
 • מהו ביזיון דבר ה' בו ביזה דוד את ה'?

ששלח את אוריה כדי למות במלחמה.

 • באלו שלושה דברים חטא דוד לפי דבריו של נתן הנביא?
 • את אוריה הכה בחרב.
 • לא רק שגרם לאריה למות, אלא גרם לו למות על ידי בני עמון.
 • לקח את בת שבע לאישה.
 • מהו עונשו של דוד שילווה אותו לאורך חייו כעונש על חטאו?

שלא יסור חרב מביתו לעולם.

 • מהו עונשו של דוד על חטאו?

שה' יקים עליו צרה מתוך אנשי ביתו, ואותו אדם שיקום מאנשי ביתו יתחתן עם נשותיו של דוד.

 • מה ההבדל בין הצורה בו חטא דוד לצורה בו יתבצע עונשו? מדוע?

דוד עשה זאת בסתר וה' יעשה זאת לעיני כולם כדי לפרסם את חטאו.

 • מה הייתה תשובתו של דוד לנתן לאחר שנתן הודיע לו את עונשו?

שהוא חטא, אך לא חטא בהכל, כיוון שהיה מותר לו לקחת את בת שבע לאישה והחטא שלו היה רק כאשר שלח את אוריה להיהרג.

 • מדוע לא הייתה בת שבע נחשבת לאשתו של אוריה בשעה שדוד התחתן איתה?

כיוון שכל אחד מחיילי דוד שיצא למלחמה היה כותב לאשתו גט.

 • נתן אמר לדוד שה' מחל לו על חלק מחטאו. מהי התוצאה של מחילה זו?

שהוא לא ימות.

 • מהו עונשו של דוד על כך שגרם לחילול ה'?

בנו ימות.

 • מהם שלושת הדברים שעשה דוד לאורך הזמן שבנו היה חולה כדי שה' ירפא את הבן?
 • התפלל אליו.
 • צם.
 • ישן על הרצפה.
 • מה רצו זקני ביתו של דוד לעשות? האם הצליחו למלא את רצונם?

להקים את דוד מעל הקרקע. דוד לא הסכים.

 • כמה ימים היה בנו של דוד חולה לפני שהוא מת?

7.

 • מדוע פחדו אנשי ביתו של דוד לומר לו שבנו מת?

כיוון שכאשר הבן היה חולה דוד לא רצה לאכול והוא סיגף את עצמו והם חששו שלאחר שיאמרו לו שבנו מת הוא יסגף את עצמו עוד יותר.

 • כיצד הבין דוד שבנו מת?

ראה את עבדיו מתלחשים.

 • מהם ששת הדברים שעשה דוד לאחר שהבין שבנו מת?
 • קם מהרצפה.
 • רחץ את גופו.
 • סך את גופו.
 • החליף את בגדיו.
 • נכנס לבית ה' כדי להשתחוות.
 • חזר לביתו ואכל לחם.
 • מדוע דוד הלך להשתחוות בבית ה'?

כיוון שאדם חייב לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה.

 • מה הייתה פליאת עבדיו של דוד? כיצד פתר להם דוד את פליאתם?

עבדיו של דוד התפלאו שבעוד שהילד היה חולה דוד סירב לאכול וייסר את עצמו, ואילו עכשיו, לאחר שהוא כבר יודע שבנו מת, והיה ראוי שיצטער יותר, הוא כבר אוכל ואינו מייסר את עצמו. דוד ענה להם שבעוד שהיה סיכוי שהבן יחיה, היה חייב לעשות הכל כדי להצילו, אך עכשיו, לאחר שהבן כבר מת, אין לו יותר מה לעשות.

 • הסבר: "אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי":

אני הולך להגיע אל הילד, ואני עתיד למות, והוא כבר לא יגיע אליי יותר, הוא לא יקום לתחייה.

 • כיצד קראה בת שבע לבנה השני שנולד לה? מדוע קראה לו בשם זה?

שלמה, כיוון שיהיה שלום בחייו.

 • "וה' אהבו" – על מי מסופר שה' אהב אותו?

על שלמה.

 • כיצד קרא נתן לבנה השני שנולד לבת שבע? מדוע?

ידידיה, כיוון שה' אהב אותו.

 • מדוע קרא יואב לדוד לסיים את כיבוש העיר "רבת בני עמון"?

כדי שהכבוד על כיבוש העיר לא ייקרא על שמו.

 • מהו עיר המים שכבש יואב?

המקום שסיפק מים לכל העיר של רבת בני עמון.

 • מלך עמון:
 • מי היה מלך עמון בשעה שכבשו את העיר ממנו?

חנון.

 • מה היה משקל כתרו?

כיכר זהב.

 • מה היה בתוך כתרו?

אבן יקרה.

 • מה עשה דוד עם הכתר שלקח מחנון מלך עמון?

שם אותה על ראשו.

 • באלו כלי ברזל הרג דוד את תושבי עמון?

מגרה, חריצי הברזל, מגזרות הברזל.

 • כיצד הרג דוד את אלו מתושבי עמון שלא הרג בכלי הברזל?

כבשן האש.

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יב':

 • הלך (ד) – אורח.
 • אפס כי נאץ נאצת את אויבי ה' בדבר הזה (יד) – אתה גרמת לכך ששונאי ה' יבזו אותו.
 • ויאנש (טו) – היה מאוד חולה.
 • ויבקש דוד את האלוקים בעד הנער (טז) – דוד התפלל לה' שירפא את הנער.
 • ולא ברא איתם לחם (יז) – לא אכל איתם לחם.
 • ועשה רעה (יח) – יעשה מעשה רע לעצמו, יחבל בעצמו.
 • וחנני (כב) – ירחם.
 • עטרת מלכם (ל) – התכשיט של מלכם.
 • מגרה, ובחריצי הברזל, ובמגזרת הברזל (לא) – סוגים שונים של כלי מתכת בהם הרג דוד את תושבי עמון.
 • מלבן (לא) – כבשן האש בו מכינים לבנים.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק יג'

 • מה היה קרבת משפחתו של יונדב לאמנון?

בן דוד.

 • מה הייתה עצתו של יונדב לאמנון?

שיעשה עצמו חולה וכאשר דוד יגיע אליו כדי לבקרו יבקש שתמר תכין לו מאכלים ותאכיל אותו ואז יכריח אותה להתחתן איתו.

 • מה הציעה תמר לאמנון לעשות במקום להכריח אותה להתחתן איתו?

שיבקש מדוד שייתן לתמר להתחתן איתו.

 • מדוע שנא אמנון את תמר לאחר שהכריח אותה להתחתן איתה?

כיוון שהיא קיללה אותו ופרסמה את המעשה.

 • מה ביקשה תמר מאמנון בשעה שהוא רצה לשלח אותה?

שלא יעשה מעשה רעה חמור יותר ממה שעשה ושלא ישלח אותה.

 • מהם ארבעת הדברים שעשתה תמר כאשר היא הצטערה על מה שעשה לה אמנון?
 • שמה אפר על ראשה.
 • קרעה את כתונת הפסים שלה.
 • הניחה את ידיה על ראשה.
 • הסתובבה וצעקה.
 • כיצד קרא אבשלום לאמנון כדי לבזותו?

אמינון.

 • מה אמר אבשלום לתמר לעשות לאחר שכבר נודע לו מעשהו של אמנון?

לשבת בבית ולא לספר לאף אחד מה קרה.

 • מה הייתה תגובתו של דוד כאשר שמע את מה שעשה אמנון?

כעס מאוד.

 • מדוע לא דיבר אבשלום עם אמנון?

כיוון ששנא אותו.

 • גזיזת צאנו של אבשלום:
 • כמה זמן לאחר המעשה עם תמר הייתה גזיזת הצאן של אבשלום?

שנתיים.

 • את מי הזמין אבשלום לחגוג איתו את גזיזת הצאן?

את כל בני המלך ואת דוד עצמו.

 • היכן הייתה חגיגה זו?

בעל חצור.

 • מדוע לא רצה דוד ללכת עם אבשלום כדי לחגוג איתו את גזיזת צאנו?

כדי לא להכביד עליו ולאחר מכן גם ללא סיבה.

 • מדוע בירך דוד את אבשלום?

על נדיבות ליבו ועל שרצה שדוד יילך איתו.

 • מדוע לא רצה דוד בתחילה שאמנון ילך עם אבשלום לגזיזת צאנו?

כיוון שלא רצה להטריח את אבשלום.

 • מה ציווה אבשלום את נעריו לעשות?

כאשר ליבו של אמנון יהיה טוב מיין, שיהרגו אותו.

 • כיצד הפיג אבשלום את חששם של נעריו מהריגת אמנון?

הטענות יהיו אל אבשלום ולא אל נעריו.

 • מה עשו שאר בני המלך לאחר שנעריו של אבשלום הרגו את אמנון?

ברחו כל אחד על פרדו.

 • מהי שמועת השקר ששמע דוד? מה עשה לאחר ששמע שמועה זו?

שמועת השקר היא שאבשלום הרג את כל בני המלך. לאחר שדוד שמע שמועה זו הוא קרע את בגדיו ושכב על הקרקע.

 • מה עשו עבדיו של דוד לאחר שראו את תגובתו של דוד לשמועת השקר ששמע?

קרעו גם הם את בגדיהם.

 • מה אמר יונדב לדוד לאחר שדוד שמע את שמועת השקר?

רק אמנון נהרג וכל שאר בני המלך חיים.

 • להיכן ברח אבשלום לאחר שהרג את אמנון? מדוע ברח דווקא לשם?

לתלמי מלך גשור שהיה סבו.

 • כמה שנים שהה אבשלום במקום בריחתו?

3

 • הסבר: "ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום" – מדוע?

דוד כבר רצה לצאת אל אבשלום ולראותו כיוון שכבר התנחם על הריגתו של אמנון.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יג':

 • ויצר לאמנון להתחלות (ב) – אמנון נראה כאדם חולה מרוב צער.
 • ויפלא (ב) – נמנע.
 • מדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר בבקר (ד) – למה בכל בוקר אתה נראה כחוש.
 • שכב על משבכך והתחל (ה) – תשכב על מיטתך ותעשה עצמך חולה.
 • ותברני (ה) – תאכיל אותי.
 • בריה (ה) – מאכל.
 • ותלבב לעיני שתי לביבות (ו) – תכין שתי לביבות בשעה שאני רואה אותן.
 • משרת (ט) – מחבת.
 • אנא אוליך את חרפתי (יג) – היכן אסתיר את בושתי.
 • ושממה (כא) – בתמהון.
 • ויפרץ (כה) – ניסה לשכנע.
 • כי על פי אבשלום היתה שומה (לב) – דבר הריגתו של אמנון הייתה בפיו של אבשלום.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק יד'

 • מדוע שלח יואב לאישה התקועית?

כיוון שידע שדוד רוצה לראות את אבשלום ולכן קרא לה כדי שתוכל להמשיל משל ובכך לשכנע את דוד לאפשר לאבשלום לחזור.

 • מהם שלושת הדברים שאמר יואב לאישה לעשות לפני שהיא תך אל המלך? מדוע?
 • להראות עצמה כאילו היא מתאבלת.
 • ללבוש בגדי אבלות.
 • לא לסוך על עצמה שמן.

כל זה – כדי שהיא תיראה אבילה כאשר היא תיגש אל דוד.

 • מהו המשל שאמרה האישה התקועית לדוד?

היו לה שני בנים, שניהם רבו בשדה, ואח אחד הרג את אחיו השני, ועכשיו המשפחה רוצה להרוג את האח הרוצח.

 • מדוע לא היה דינו של האח הרוצח למות?

כיוון שלא היה בעדים והתראה.

 • מיהו היורש? מה רצו לעשות איתו?

האח הרוצח אמור לרשת את אחיו, ובני המשפחה רצו להרוג אותו.

 • "וכבו את גחלתי אשר נשארה" – הסבר.

יכבו את האור המועט שיש לי.

 • מדוע לא רצתה האישה התקועית שיהרגו גם את בנה הרוצח?

כיוון שבכל לא ישאר זכר לבעלה, שהרי הוא כבר מת ובנו כבר נרצח ולא נשאר אף אחד ממשפחתו חוץ מהבן הרוצח.

 • מה רצה דוד לעשות לאחר ששמע את דברי האישה התקועית? כיצד שכנעה האישה את דוד שאין צורך לעשות כך?

דוד רצה לבדוק האם האישה התקועית צודקת בדבריה. האישה התקועית אמרה שלא ייתכן שהיא משקרת היות ואם היא תשקר, האחריות תהיה עליה.

 • מה אמר דוד לאישה התקועית לעשות כדי למנוע את הריגת בנה הרוצח?

שתביא אליו את אותם אלו המדברים על הריגת בנה והוא כבר ידאג שהם לא יהרגו את בנה.

 • הסבר: "יזכר נא המלך את ה' אלוקיך מהרבת גאל הדם לשחת".

אדוני המלך! תזכור בבקשה את ה' גם כאשר גואל הדם המכובד יעמוד בפניך.

 • מה נשבע דוד לאישה התקועית?

שלא ייתן שיפילו משערות בנה. אפילו פגיעה קלה בבנה לא ייתן שיפגעו.

 • הסבר: "ולמה חשבת כזאת על עם אלקים".

כיצד יכלת לחשוב על אדם מישראל שיהרוג את אחיו ללא עדים והתראה.

 • הסבר: "ומדבר המלך הדבר הזה כאשם".

איך היית יכול לומר דבר אשמה ולהשאיר את הבן הרוצח בחיים.

 • מדוע קראה האישה התקועית לפסק דינו של דוד "דבר אשמה"?

כיוון שלא ייתכן שיפסוק כך בדינה לאחר שכבר אמר שאינו מחזיר את אבשלום. אם פסק הדין היה באמת להשאיר את הבן הרוצח בחיים, דוד היה צריך גם להחזיר את אבשלום.

 • מהו הנימוק לאי הריגת אבשלום על ידי האישה התקועית?

אנחנו בכל מקרה נמות, ואם כן אין עטם להרוג אדם שרצח בשגגה.

 • הסבר: "וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו". מה רצתה האישה התקועית לומר במשפט זה?

הדם שיישפך מהריגת אבשלום יזלו כמו מים שנוזלים על הארץ – לא תהיה כל תועלת בהריגת אבשלום.

 • "וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח":
 • מיהו חושב המחשבות ומיהו הנידח בפסוק זה?

ה' הוא חושב המחשבות והנידח הוא אמנון.

 • כיצד הסבירה האישה התקועית בפסוק זה את הריגת אמנון על ידי אבשלום?

ה' גרם לכך שאמנון יקבל את עונשו בעולם הזה.

 • כיצד נימקה האישה התקועית את פתיחת דבריה במשל?

כיוון שהפחידו אותה שלאל דבר על אבשלום כיוון שאין זה עניינה.

 • מדוע תיארה האישה התקועית את דוד כמלאך אלוקים?

כיוון שהוא יודע להבחין בין טוב לרע.

 • מה שאל דוד את האישה התקועית לאחר ששמע את דברי הנמשל?

האם יואב אמר לה לומר את כל הדברים הללו.

 • הסבר: "אם איש להמין ולהשמיל מכל אשר דבר אדוני המלך".

לא ניתן לפמו ימינה או שמאלה מדברי חכמתך.

 • מה אמר דוד ליואב לעשות לאחר ששמע את דברי האישה התקועית?

להחזיר אליו את אבשלום.

 • מה אמר יואב לדוד לאחר ששמע את ציוויו של דוד?

שהוא יודע היום שהוא מצא חן בעיני דוד.

 • מה ציווה דוד את אבשלום לאחר שאבשלום חזר מגשור?

ללכת בדרך צדדית ושאינו רוצה לראות אותו יותר.

 • באלו שני תיאורים תיאר הנביא את יופיו של אבשלום?

לא היה מום מכף רגלו ועד לראשו. כשהוא היה מסתפר פעם בשנה משקל שערותיו היה מאתיים שקלים.

 • פעם בכמה זמן היה אבשלום מסתפר? מה היה משקל שערותיו כאשר היה גוזר אותם?

שנה, מאתיים שקלים במשקל אבני המלך.

 • כמה בנים וכמה בנות נולדו לאבשלום?

3 בנים ובת אחת.

 • מה היה שמה של ביתו של אבשלום?

תמר.

 • במשך כמה זמן ישב אבשלום בירושלים בלי לראות את פניו של דוד?

שנתיים.

 • כמה פעמים שלח אבשלום שליחים אל יואב כדי שיבוא אליו ויפייס בינו לבין דוד?

פעמיים.

 • מה עשה אבשלום לאחר שראה שיואב לא בא אליו פעמיים?

להצית באש אל חלקת השדה של יואב.

 • מה גדל בחלקת השדה של יואב?

שעורים.

 • מה אמר אבשלום ליואב לאחר שיואב בא אליו?

שהוא רוצה שילך ויפייס בינו לדוד ושהוא שרף את חלקת השדה על כך שיואב סירב לבוא.

 • מדוע היה מעדיף אבשלום להישאר בגשור ולא לחזור לירושלים כשאינו יכול לראות את פניו של דוד?

בגשור היה רואה את פני המלך.

 • מדוע רצה אבשלום להיפגש עם דוד?

כדי להסביר לו למה הרג את אמנון ולומר שהייתה לו סיבה מוצדקת לכך. אם דוד לא ישתכנע, יהרוג את אבשלום.

 • מה עשה דוד כשנפגש עם אבשלום לאחר שיואב פייס ביניהם, ומה עשה אבשלום?

אבשלום – השתחווה. דוד נישק את אבשלום.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יד':

 • וינצו (ו) – רבו.
 • תכחדי (יח) – תעלימי.
 • היד יואב (יט) – האם חכמתו של יואב.
 • להלל מאוד(כה) – לשבח מאוד.

 

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק טו'

 • מה עשה אבשלום כדי לכבד את עצמו לאחד שדוד מחל לו על הריגתו של אמנון?

התקין לעצמו מרכבה וסוסים. חמישים אנשים היו רצים לפניו.

 • מה היה אבשלום עושה כדי להתחבב על האנשים שבאו למשפט אצל דוד?

היה נעמד בפתח השער דרכו היו האנשים נכנסים אל המלך והיה שואל אותם מאיזה עיר הם ומאיזה שבט.

 • מה היה אבשלום עושה לכל אחד שבא לדון בפני דוד?

היה אומר לו שטענותיו צודקות רק שאין מי שישמע את טענותיו.

 • מה קרא אבשלם בקול גדול?

שאם היה שופט היה יכול להצדיק את מי שהיה צודק בדין.

 • מה הייתה טענתו המרכזית של אבשלום על דרך שיפוטו של דוד?

שאינו שומע את הטענות עד הסוף ולכן הרבה פעמים אינו מצדיק את מי שטענותיו צודקות.

 • מה היה אבשלום עושה כאשר אדם הי המתקרב אליו כדי להשתחוות לו?

היה מחזיק בידו ומנשק אותו.

 • הסבר: "ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל".

אבשלום הפך להיות אהוב בקרב בני ישראל.

 • מה ביקש אבשלום מדוד לעשות בחברון?

ללכת ולשלם את נדרו שנדר לה' במקרה ודוד יחזיר אותו חזרה לירושלים.

 • "ויהי מקץ ארבעים שנה" – על אלו ארבעים שנה מדובר?

ארבעים השנים שעברו מאז שבנ"י ביקשו למנות להם מלך.

 • מה עשה אבשלום עוד לפני שהלך לחברון?

שלח מרגלים בכל ישראל כדי שיאמרו כאשר ישמעו את קול השופר, שמלך אבשלום בחברון.

 • מהו הסימן שקבע אבשלום לכל המרגלים ששלח לכך שהוא התחיל למלוך? מה הייתה מטרת הסימן?

שמיעת קול השופר. מטרת הסימן הייתה לראות מה תהיה תגובת בני ישראל כשישמעו שאבשלום מלך.

 • כמה אנשים הלכו יחד עם אבשלום לחברון?

200

 • מדוע הלכו אנשים יחד עם אבשלום לחברון?

כדי להשתתף בהקרבת הקרבן – הם לא ידעו שאבשלום מנסה למרוד.

 • למי קרא אבשלום כדי להשתתף איתו במרד? מאיזה עיר היה?

לאחיתופל. מגילה.

 • מה אמר דוד לעשות כאשר אמר לו המבשר שאבשלום מלך?

לצאת מירושלים.

 • מה היה חששו של דוד למקרה שאבשלום יגיע לירושלים כאשר דוד ואנשיו עדיין נמצאים בעיר?

שאבשלום יהרוג את כל תושבי ירושלים.

 • מדוע לא האמין דוד שהוא יכול לסכל את המרד של אבשלום?

כיוון שהאנשים שעם אבשלום היו רבים.

 • לשם מה השאיר דוד את פילגשיו בירושלים?

כדי שישמרו על הבית.

 • מהו בית המרחק ומה קרה שם?

הבית הכי מרוחק מהעיר. דוד ואנשיו נעמדו שם כאשר הם ברחו מפני אבשלום.

 • מיהם שלושת קבוצות האנשים שמוזכר בפסוק שהם נעמדו יחד עם דוד?

עבדיו, הכרתי והפלתי, שש מאות אנשים מגת.

 • כמה אנשים מגת הגיעו כדי להיות עם דוד?

600

 • מה אמר דוד לאיתי הגיתי?

שיחזור לירושלים, ואם אינו רוצה להישאר עם אבשלום – שיחזור לביתו, אך חבל שאיתי יצטרף אליו.

 • הסבר: "וגם גלה אתה למקומך".

גם אם אתה רוצה לגלות ולא להישאר יחד עם אבשלום – תגלה אל מקומך, לגת.

 • מדוע חשב דוד שאין זה הוגן שיכריח את איתי לברוח איתו?

כיוון שאיתי הגיע אל דוד לא מזמן, ואין זה הוגן לדרוש ממנו נאמנות.

 • מה ענה איתי לדוד?

שיילך איתו לכל מקום שיילך.

 • מה היו עושים כל האנשים שהיו במקומות בהם דוד עבר כאשר ברח מאבשלום?

בוכים.

 • להיכן הלך דוד ולהיכן הלכו אנשיו כאשר ברחו מפני אבשלום?

דוד עבר את נחל קדרון ואנשיו עברו אל המדבר שלא דרך נחל קדרון.

 • מי נשא את ארון הברית בשעה שדוד ברח מאבשלום?

צדוק.

 • להיכן עלה אביתר כאשר ברח יחד עם דוד?

לצד אחר של הארון.

 • מה אמר דוד לצדוק כאשר צדוק ברח איתו?

להחזיר את ארון הברית לירושלים, ואם ה' ירצה להחזיר לדוד את המלכות, דוד יזכה לראות את ארון הברית שוב.

 • כיצד יוכל צדוק להזהיר את דוד?

בנו אחימעץ ובנו של אביתר-  יהונתן.

 • היכן יתעכב דוד כאשר יברח מפני אבשלום?

במישור שבמדבר.

 • מהם שלושת הדברים שעשה דוד כאשר עלה להר הזיתים שהראו שהוא הצטער?
 • בכה.
 • ראשו היה מכוסה בבגד.
 • הלך יחף.
 • מה התפלל דוד לאחר ששמע שאחיתופל היה בצד של אבשלום וגם הוא היה בין המורדים?

שה' יסכל את עצת אחיתופל.

 • פסגת הר הזיתים:
 • מה היו עושים בפסגת הר הזיתים?

רואים את ארון ה' ומשתחווים אליו.

 • את מי פגש דוד בפסגת הר הזיתים?

חושי הארכי.

 • מהם שני הדברים שעשה חושי הארכי מרוב צער שהצטער על דוד?

בגדיו היו קרועים ואדמה הייתה על ראשו.

 • מה אמר דוד לחושי הארכי כשפגש אותו?

שאם חושי יצטרף אליו, הוא רק יכביד על דוד, אך אם הוא יחזור לירושלים, ייתכן ויוכל להפר את עצתו של אחיתופל.

 • מה אמר דוד לחושי לעשות בשעה שישמע את התכנונים של אבשלום?

שיגיד לצדוק ואביתר.

 • מה קרה באותו הזמן שחושי נכנס לירושלים?

גם אבישי נכנס לירושלים.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק טו':

 • טובים ונכוחים (ג) – טובים וצודקים.
 • קראים (יא) – מוזמנים.
 • קשר אמיץ (יב) – מרד חזק.
 • והדיח עלינו את הרעה (יד) – ידחה עלינו את כל הדברים הרעים שהוא רוצה לעשות.
 • והיום אניעך (כ) – היום אני אטלטל אותך בהליכתך.
 • ויציקו (כד) – העמידו.
 • נוהו (כה) – ביתו.
 • וראש לו חפוי (כט) – ראשו היה מכוסה.

 

שאלות – שמואל ב' פרק טז'

 • "ודוד עבר מעט מהראש":
 • מהו הראש ממנו עבד דוד?

פסגת הר הזיתים.

 • את מי פגש דוד לאחר שעבר מהראש?

את ציבא משרתו של מפיבשת.

 • מה ארבעת הדברים שהיו על החמורים של האדם שפגש דוד?

מאתיים כיכרות לחם, מאה אשכולות של ענבים מיובשים, מאה מנות של תאנים מיובשים ונוד מלא ביין.

 • מדוע נשאר מפיבשת בירושלים לפי טענתו של ציבא?

כיוון שאמר שכאשר יראו בני ישראל את התככים במשפחתו של דוד, יחזירו למשפחת שאול את המלוכה, שהרי במשפחת שאול לא היו תככים.

 • מה נתן דוד לציבא ומדוע? מה הייתה תגובתו של ציבא כששמע שדוד נותן לו את הדברים?

את רכושו של מפיבשת כיוון שהאמין שגם מפיבשת מחכה לחזור למלוכה. ציבא השתחווה.

 • מהם שני הדברים שעשה שמעי בן גרא בשעה שדוד עבר במקום שנקרא בחורים?

קילל את דוד וזרק לעברו אבנים.

 • מדוע קרא שמעי לדוד איש דמים?

כיוון שהאשים אותו בהריגתם של אבנר ואיש בשת.

 • מה רצה אבישי לעשות לשמעי לאחר שקילל שמעי את דוד?

להרוג אותו.

 • מה ענה דוד לאבישי?

מדוע אינו מסתדר עם בני צרויה? הרי הסיבה ששמעי מקלל את דוד הוא מפני שה' אמר לו לעשות כן.

 • כיצד הוכיח דוד שרצונו של ה' הוא ששמעי יקללו?

שאין זה נורמאלי שבן ירדוף אחרי אביו, ואם אבשלום רודף אחריו, סימן שהדבר הוא מפי ה', וממילא גם הקללות שמקלל שמעי הם מה'.

 • מיהו בן הימני ומדוע נקרא כך?

שמעי, היות והיה משבט בנימין.

 • מה קיווה דוד שיקרה לאחר שהוא בוזה?

שה' יראה בעוניו ואח"כ יעשה לו טוב.

 • היכן המשיך שמעי ללכת אחרי דוד? מהם שלושת הדברים שעשה כאשר המשיך ללכת אחרי דוד?

בצלע ההר שמול המקום בו הלך דוד. שמעי קילל, רגם באבנים וזרק עפר.

 • היכן נח דוד?

בעיר בחורים.

 • מה שאל אבשלום את חושי הארכי כאשר הם נפגשו בירושלים?

אם זהו החסד שעושה עם חברו דוד.

 • מהם שני הנימוקים שטען חושי להצטרפותו לאבשלום?
 • חושי עובד למי שה' בחר בו למלוך על ישראל ועכשיו ה' בחר באבשלום.
 • אבשלום הוא בנו של דוד וממילא אין זה בגדיה בדוד.
 • מה ייעצו אחיתופל והזקנים לאבשלום לעשות? מה היה הצורך בעצה זו?

להתחתן עם פילגשי אביו, כדי שכולם יבינו שהוא רציני במרד.

 • היכן התחתן עם אבשלום עם פילגשי אביו? מדוע עשה זאת דווקא במקום זה?

באוהל שעל הגג, כדי שזה יהיה לעיני כולם כמו שאמר נתן שיקרה.

 • כיצד תיאר הנביא את יעילות עצותיו של אחיתופל?

שעצותיו היו כמו שאדם שואל בה'.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק טז':

 • צמד חמורים חבשים (א) – שני חמורים שהאוכף היה עליהם.
 • צימוקים (א) – אשכולות של ענבים מיובשים.
 • קיץ (א) – תאנים מיובשות.
 • ועפר בעפר (יג) – זרק עפר.

 

שאלות – שמואל ב' פרק יז'

 • מה הייתה עצתו של אחיתופל כדי לנצח סופית את דוד?

שייקח 12,000 חיילים ויתקוף את דוד בהפתעה.

 • מה יקרה לכל העם לאחר שאחיתופל יהרוג את דוד?

כל העם יעבור לצידו של אבשלום.

 • מה אמר אבשלום לעשות לאחר ששמע את עצתו של אחיתופל?

לקרוא לחושי ולשמוע מה הוא מייעץ לעשות.

 • מה הייתה טענתו של חושי נגד עצתו של אחיתופל?

שדוד יידע להילחם בעיקר עכשיו כשהוא מיואש, ולכן לא ניתן יהיה להפתיע אותו.

 • היכן, לדבריו של חושי, יישן דוד באותו לילה?

במקום נפרד משאר חייליו, באחת הבורות או המערות.

 • למה דימה חושי את הגבורה בה יילחמו דוד ואנשיו? מהו הדימוי?

לדב שכול – דב שמחפש את בניו, והוא נלחם בגבורה.

 • לדבריו של חושי, מה יקרה אם חייליו של אבשלום יפסידו בקרב הראשון נגד דוד?

כולם יפחדו להילחם נגד דוד.

 • מיהם האנשים שליבם כלב האריה? מה יקרה להם במקרה ויפסיד אבשלום?

האנשים שיש להם לב חזק והם גיבורים והם עכשיו לצידו של אבשלום. הם יפחדו לעזור יותר לאבשלום.

 • מה הייתה עצתו של חושי לאבשלום?

שיאספו הרבה חיילים ואבשלום יעמוד בראש הלוחמים, וכך הם יתקיפו את דוד.

 • הסבר: "ופניך הולכים בקרב".

אתה תעמוד בראש הלוחמים.

 • למה דימה חושי את ריבוי החיילים של מחנה אבשלום? (2 דימויים)
 • חול אשר על שפת הים לרוב.
 • כמו שהטל נמצא על האדמה.
 • מדוע לפי דברי חושי יש להרוג גם את אנשיו של דוד?

כיוון שיש חשש שמא דוד התחפש לאחד מאנשיו.

 • לפי דבריו של חושי, מה יקרה במקרה ודו יספיק להיכנס לעיר מבוצרת עד שיאספו את החיילים שיתקפו אותו?

יהיו שם כ"כ הרבה חיילים עד שאם כל אחד מהחיילים ירים חבל, יוכלו להזיז את כל העיר אל הנחל הקרוב ולנצח את דוד.

 • עצות חושי ואחתופל:
 • איזו עיצה מהשניים קיבל אבשלום?

עצתו של חושי.

 • עצתו של מי הייתה טובה יותר?

של אחיתופל.

 • מדוע קיבל אבשלום את העצה הפחות טובה?

כיוון שה' רצה להביא עליו רעה.

 • מה אמר חושי לשליחים ששלח לדוד?

שיעבור את נהר הירדן, שמא אבשלום בסופו של דבר יעשה כעצתו של אחיתופל.

 • היכן עמדו יהונתן ואחימעץ בשעה שהגיע אליהם שהשליח של חושי?

בעין רוגל.

 • מי אמר ליהונתן ואחימעץ על תוכניתו של אבשלום?

השפחה של צדוק.

 • מדוע יהונתן ואחימעץ היו חייבים להישאר בעין רוגל?

כדי שלא ישימו לב בעיר שהם מרגלים.

 • מי אמר לאבשלום שיהונתן ואחימעץ מרגלים? להיכן ברחו יהונתן ואחימעץ ברגע שגילו אותם?

נער. לביתו של אדם בעיר בחורים.

 • כיצד התחבא יהונתן ואחימעץ?

לאיש שברחו אליו בבחורים היה באר והם נכנסו לתוך הבאר וכיסו את הבאר עם וילון וחיטים כתושות.

 • היכן עוד למדנו שוילון נקרא בשם מסך?

במשכן.

 • להיכן אמרה האישה לעבדיו של אבשלום שלשם ברחו יהונתן ואחימעץ?

עברו את נהר הירדן.

 • עד מתי הספיקו דוד ואנשיו לעבור את נהר הירדן?

עד אור הבוקר.

 • מה עשה אחיתופל לאחר שראה שאבשלום לא קיבל את עצתו?

חזר אל ביתו וחנק את עצמו למוות.

 • היכן נקבר אחיתופל?

בקבר אביו.

 • את מי מינה אבשלום לפקד על הצבא במקום יואב?

עמשא.

 • מה היה קרבת משפחתו של עמשא לדוד?

עמשא היה אחיין של דוד.

 • היכן הקים דוד את מחנה הצבא שלו והיכן הקים אבשלום את מחנה הצבא שלו?

דוד – מחניים. אבשלום – בארץ הגלעד.

 • מיהם שלושת האנשים שהביאו דברים לדוד כאשר הי במחניים? מהם ארבע עשרה הדברים הביאו איתם?

שלושת האנשים – שבי העמוני, מכיר בן עמיאל וברזילי הגלעדי.

הביאו איתם:

 • מזרונים כדי לשכב עליהם.
 • כלים שנקראים ספות.
 • כלי חרס.
 • חיטים.
 • שעורים.
 • קמח.
 • קמח משיבולים צלויים.
 • דבש.
 • חמאה.
 • צאן.
 • גבינות העשויות מחלב בקר.

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יז':

 • יגע ורפה ידים (ב) – עייף ומיואש.
 • והחרדתי (ב) – אזעזע.
 • פחתים (ט) – חפירות.
 • יבלע (טז) – יושחת.
 • מסך (יט) – וילון.
 • הרפות (יט) – חיטים כתושות.
 • מיכל המים (כ) – נהר הירדן.
 • ויצו אל ביתו (כג) – כתב צוואה לאנשי ביתו.
 • משכב (כח) – מזרונים.
 • ספות (כח) – סוג של כלים.
 • כלי יוצר (כח) – כלים העשויים מחרס.
 • קלי (כח) – קמח משיבולים צלויים.
 • שפות בקר (כט) – גבינות העשויות מחלב בקר.

 

שאלות – שמואל ב' פרק יח'

 • כיצד חילק דוד את צבאו?

שליש הפקיד בידיו שליואב, שליש ביד אבישי ושליש ביד איתי.

 • כיצד שכנעו אנשיו של דוד את דוד שלא לצאת איתם אל המלחמה? במה יעזור דוד למהלך המלחמה?
 • לאנשיו של אבשלום אכפת רק מדוד ולא משאר האנשים ולכן לא ירדפו אחרי שאר העם – הם רוצים לתפוס את דוד.
 • דוד יעזור יותר אם יישאר בעיר ויתפלל.
 • הסבר: "כי עתה כמנו עשרה אלפים".

גם אם היינו פי עשרת אלפים חיילים ממה שאנחנו היום – לא היה אבשלום יוצא נגדנו למלחמה.

 • מה ציווה דוד את שלושת מפקדי צבאו לפני שיצאו למלחמה?

שלא לפגוע באבשלום.

 • מה שמע כל העם שדוד ציווה?

שלא לפגוע בנער אבשלום.

 • היכן נערכה המלחמה בין מחנה דוד למחנה ישראל?

ביער אפרים.

 • כמה מחיילי ישראל הרגו חיילי דוד?

20,000

 • כיצד מתו רוב חייליו של אבשלום שנהרגו במלחמה נגד חיילי דוד?

מהמכשולים והחיות הרעות הנמצאות ביער.

 • כיצד נלכד אבשלום ללא יכולת לברוח?

אבשלום רכב על פרד, הפרד הגיע אל מתחת לענף של עץ אלה, ושערות ראשו של אבשלום נתלו בענף, והפרד המשיך ללכת.

 • הסבר: "ויתן בין השמים ובין הארץ".

אבשלום נתלה כך שהיה בין השמים ובין הארץ.

 • מה אמר יואב לאיש שמצא את אבישי תלוי על העץ?

שהיה צריך להרוג את אבשלום.

 • מה היה נותן יואב לאיש שמצא את אבשלום כשכר, לו אותו אדם היה הורג את אבשלום?

עשרה סלעים של כסף וחגורה אחת.

 • מה ענה האיש שמצא את אבשלום ליואב?

שגם אם הי נותן לו בשכר הריגת אבשלום אלף כיכרות כסף, לא היה הורג את אבשלום, שהרי דוד ציוה לא להרוג את אבשלום.

 • הסבר: "או עשיתי בנפשי שקר".

גם אם לא אגלה שאני הוא שהרגתי את אבשלום – ייצא הדבר שאני עושה בעצמי דבר שקר.

 • הסבר: "ואתה תתיצב מנגד". מי אמר למי מפשט זה?

האיש שמצא את אבשלום אמר ליואב - אתה היית נעמד מנגד ולא היית עוזר לי.

 • מהם שני השלבים בהריגתו של אבשלום?

בהתחלה לקח יואב שלשה חניתות ותקע אותם בלבו של אבשלום ולאחר מכן עשרה מנושאי כליו של יואב סיימו את הריגתו של אבשלום.

 • מה עשה יואב כדי לסמן לחיילי דוד שהמלחמה הסתיימה?

תקע בשופר.

 • מדוע היה צריך יואב למנוע מחיילי דוד במלחמתם נגד חיילי ישראל?

חיילי דוד רצו להמשיך ולהילחם ורק על ידי שיואב מנע את המשך המלחמה – המלחמה הסתיימה.

 • להיכן השליכו חייליו של דוד את גופתו של אבשלום? מה הניחו מעל מקום קבורתו של אבשלום?

חפירה גדולה שהייתה ביער, הציבו על הקבר ערימת אבנים גדולה.

 • זיכרון אבשלום:
 • מה עשה אבשלום כדי שיישאר ממנו זיכרון?

הכין בניין אבנים גדול.

 • כיצד קרא למקום זה?

יד אבשלום.

 • מדוע היה צריך אבשלום להקים לעצמו זכר ולא היה יכול להסתפק בבניו שיישארו כזכר אחריו?

בניו מתו.

 • היכן בנה אבשלום את המצבת?

עמק המלך.

 • מה רצה אחימעץ לבשר לדוד? מדוע מנע ממנו יואב לבשר זאת לדוד?

שה' נקם את נקמתו מיד אויביו. כיוון שהבשורה לא הייתה בשורה טובה.

 • את מי שלח יואב כדי לבשר לדוד על מות אבשלום והניצחון במלחמה?

אדם מארץ כוש שהתגייר.

 • "ולכה אין בשורה מצאת":
 • הסבר משפט זה.

לא יהיה לך שכר על אמירת הבשורה הזו.

 • מי אמר למי משפט זה?

יואב לאחימעץ.

 • מה רצה לומר במשפט זה?

שגם אם זה בשורה, לא ייצא לאחימעץ שום דבר מלומר בשורה זו אל דוד שהרי הכושי יקדים אותו.

 • כיצד עבר אחימעץ את הכושי?

הוא הלך דרך הכיכר.

 • היכן ישב דוד בשעה שאחימעץ הגיע אליו?

בין שני השערים של החומה הכפולה של העיר מחניים.

 • מיהו הראשון שראה את אחימעץ רץ לעבר שער העיר מחניים?

הצופה שעל גג החומה.

 • מהו הסימן שנתן דוד לצופה כדי לבדוק האם בפי הרץ יש בשורה טובה או רעה?

אם הוא לבדו – סימן שיש בפיו בשורה טובה.

 • מה ענה דוד לאחר שהצופה אצר לו שיש שני אנשים שרצים לעבר העיר?

גם בפי השני יש בשורה טובה.

 • כיצד זיהה הצופה שהרץ הראשון הוא אחימעץ?

על פי הריצה שלו.

 • מה אמר דוד לאחר ששמע שהצופה זיהה את הרץ הראשון כאחימעץ?

שהוא אדם טוב ולכן מן הסתם שיש בפיו בשורה טובה.

 • מה אמר אחימעץ לדוד?

ברוך ה' שמסר בידי יואב את האנשים שביקשו למרוד במלך דוד.

 • מה ענה אחימעץ לדוד לשאלתו מה עלה בגורלו של אבשלום?

שראה את ההמון מתקבץ סביב יואב, ומרוב מהירות לבוא ולבשר על הניצחון במלחמה, הוא אינו יודע מה קרה לאבשלום.

 • מה ההבדל בין בשורת אחימעץ לבשורת הכושי?

אחימעץ לא אמר מה עלה בגורלו של אבשלום ואילו הכושי כן אמר.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יח':

 • לאט לי לנער אבשלום (ה) – תביאו לי בנחת את הנער אבשלום ואל תפגעו בו.
 • נפצת (ח) – התפזרה.
 • שובך האלה (ט) – ענף של עץ אלה.
 • שמרו מי בנער אבשלום (יב) – מי שימצא את אבשלום – שישמור עליו.
 • אחילה (יד) – אבקש.
 • שבטים (יד) – חניתות דקות.
 • ויסבו (טו) – עמדו מסביב.
 • כי חזך יואב את העם (טז) – יואב מנע מחיילי דוד.
 • פחת (יז) – חפירה.
 • מצבת (יח) – בניין אבן גדול.
 • יד אבשלום (יח) – המקום של אבשלום.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק יט'

 • להיכן עלה דוד כדי לבכות על מותו של אבשלום?

לעליית שער העיר מחניים.

 • מה אמר דוד בשעה שהסתובב ובכה?

שהלוואי והיה מת במקומו של אבשלום.

 • מדוע הזכיר דוד בבכייתו פעמים רבות את המילה "בני"?

מכיוון שכך דרך הבוכים.

 • מה הייתה תגובת העם לאחר שראו את תגובתו של דוד למות אבשלום?

במקום לשמוח – הם התאבלו.

 • כיצד נכנסו אנשי דוד אל העיר? מדוע?

בשקט, מכיוון ששמעו שדוד נעצב על מותו של אבשלום.

 • מהם שני הדברים שעשה דוד בשעה שהתאבל על אבשלום?

כיסה את פניו וצעק.

 • מה טען יואב על האבל בו היה דוד?

שהוא מבייש את מי שהציל אתו מידי אבשלום. דוד מראה שהוא אוהב יותר את השונאים שלו מאשר את האוהבים שלו.

 • לדבריו של יואב – מה מוטל על דוד לעשות כדי שהעם לא יעזוב אותו?

לדבר על לב העם.

 • מהי הרעה הכי גדולה שיכולה לקרות לדוד?

שכל העם שאיתו יעזבו אותו.

 • מה אמרו שבטי ישראל לאחר שדוד ניצח את אבשלום במלחמה?

שדוד הציל אותם מידי אויביהם ומידי הפלשתים ולמרות שהיה יכול לנצח גם את אבשלום, לא עשה זאת, מכיוון שלא רצה להילחם נגדו – דבר המורה על צדקותו. מצד שני אבשלום מת, ולכן היה ראוי להחזיר את דוד למלוכה.

 • מה ציווה דוד לאביתר וצדוק לומר לכל אחד מהאנשים הבאים:
 • לזקני יהודה – למה שתהיו אחרונים להחזיר את דוד למלכותו. הרי שאר העם כבר רוצה להחזיר את דוד למלכותו.
 • עמשא – אתה תהיה שר צבא במקומו של יואב שהרג את אבשלום.
 • להיכן הגיעו אנשי שבט יהודה כדי ללוות את דוד חזרה למלחמה?

גלגל.

 • שמעי בן גרא:
 • כמה אנשים משבט בנימין לקח איתו כדי לבקש סליחה מדוד?

1000

 • מהיכן יצא שמעי ולהיכן הגיע כדי לפגוש את דוד?

בחורים, גלגל.

 • מי יצא כדי לקבל את פניו של דוד בחזרתו לירושלים?

אנשי שבט יהודה, שמעי ואלף אנשים שהיו עימו וציבא ומשרתיו.

 • כיצד העבירו את משפחתו של דוד את הירדן?

על ידי ספינה.

 • מדוע העבירו שמעי וציבא את משפחתו של דוד בספינה?

כדי להחניף לדוד.

 • מה עשה שמעי בן גרא לבזמן שדוד עבר בירדן?

השתחווה לו ונפל לפניו כדי להתחנן לו.

 • כיצד הסביר שמעי לדוד שעליו למחול לו? (2 טענות)
 • כולם השתתפו במרד ואם כן אין להחשיב את שמעי לחוטא גדול יותר מהם.
 • שמעי מצטער על שחטא.
 • מיהו בית יוסף? מה רצה שמעי לומר בכך?

כינוי לבני ישראל. שמעי רצה לומר שהוא הראשון מבני ישראל שירד כדי לקבל את דוד חזרה למלכותו.

 • מה הייתה תגובתו של אבישי לבקשת הסליחה של שמעי?

תמיהה האם בקשת הסליחה היא שתמנע מלהרוג את שמעי למרות שהוא קילל את משיח ה'.

 • מה הייתה תשובתו של דוד לתגובתו של אבישי?

למה אנחנו שונאים אחד את השני ואיננו מסתדרים.

 • באיזו הזדמנות נוספת אמר דוד לאבישי "מה לי ולכם בני צרויה"?

כאשר אבישי רצה להרוג את שמעי בשעה שהם ברחו ושמעי קילל את דוד.

 • מדוע לא רצה דוד להרוג את שמעי?

כיוון שהוא התחיל מחדש למלוך על ישראל ואם הוא יהרוג את שמעי, יחשבו שהוא עכשיו ינסה לחסל חשבונות עם כולם.

 • מהם שלושת הדברים בהם הראה מפיבשת את צערו מיום שברח דוד מירושלים?
 • לא רחץ את רגליו.
 • לא סיפר את שערות השפם שלו.
 • לא כיבס את בגדיו.
 • מפגש דוד ומפיבשת:
 • מה הייתה טענתו של דוד למפיבשת?

למה לא ברח יחד איתו מירושלים.

 • מה ענה מפיבשת לטענה זו?

שהוא רצה לברוח יחד איתו, אלא שציבא רימה אותו וכאשר הוא ביקש לשים את האוכף על החמור, ציבא ברח.

 • כיצד תיאר מפיבשת את דוד? מי עוד תיאר כך את דוד?

כמלאך אלקים. האישה התקועית.

 • מדוע סבר מפיבשת שדוד היה יכול לעשות לו ככל העולה על רוחו?

כיוון שהיה ראוי שדוד יהרוג את כל צאצאיו של שאול, על כך ששאול רצה להרוג אותו, ובמקום זאת דוד שם אותו באוכלי שולחנו, ואם כן, מספיק החסד הזה.

 • הסבר: "ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך"?

איזו זכות נוספת יש לי, מה עוד אני יכול לקבל ממך? הרי לא מגיע לי אפילו שתשים אותי באוכלי שולחנך.

 • מה היה פסק שינו הסופי של דוד?

שמפיבשת וציבא יחלקו את השדה ביניהם.

 • מה הייתה תגובתו של מפיבשת לפסק דינו של דוד?

שמה שחשוב הוא שדוד חזר לביתו בשלום ואין זה משנה אם דוד ייקח את השדה ממנו.

 • ברזילי הגלעדי:
 • בן כמה היה ברזילי?

80

 • מה עשה ברזילי לאורך הזמן בו שהה דוד במחניים?

כלכל את דוד.

 • הסבר: "כי איש גדול הוא".

אדם עשיר.

 • מה אמר דוד לברזילי?

שיעבור איתו את הירדן, ויבוא איתו לירושלים ושם יהיה תמיד באוכלי שולחן המלך.

 • מדוע סירב ברזילי להצעתו של דוד?

לא נשאר לו עוד הרבה זמן לחיות, ואינו יכול להבחין בין טוב לרע, ולכן אין שום תועלת בכל שיעלה לירושלים.

 • מהם הדברים שברזילי אינו יכול לעשות מרוב זקנה?

להבחין בכבוד שיהיה לו, לטעון מעדנים, לשמוע בקול הזמרים.

 • לדבריו של ברזילי – כיצד יגמול דוד איתו טובה על שעשה?

הוא יחזור לעירו רוגלים וימות שם בקבר הוריו ואילו כמהם, בנו, יגיע עם דוד לירושלים ויאכל בשולחנו של דוד.

 • מיהו כמהם?

בנו של ברזילי.

 • כמה יעבור ברזילי כדי ללוות את דוד?

יעבור איתו מעט את הירדן.

 • מהם שני הדברים שעשה דוד לברזילי לפני שברזילי חזר למקומו?

נישק אותו ובירך אותו.

 • מה טענו אנשי ישראל כלפי דוד? מדוע הפריע להם הדבר?

ששבט יהודה באו והעבירו אותו את הירדן בסתר.

 • מה הייתה תשובת אנשי יהודה לאנשי ישראל?

שהמלך קרוב אליהם ולכן הם רצו יותר להעבירו את הירדן.

 • הסבר: "האכול אכלנו מן המלך, אם נשאת נשא לנו".

האם אכלנו משהו מהמלך בזכות שהגענו ראשונים. האם המלך נתן לנו מתנה.

 • מהם שני הדברים שענו אנשי ישראל לאנשי יהודה?

שיש להם עשרה חלקים במלך ואם כן יש להם חשיבות גדולה יותר.

הם רצו ראשונים להחזיר את המלך למלכותו.

 • מי בסוף ניצח בוויכוח שהיה בין ישראל ליהודה? מה אמר בטענתו?

יהודה. לא כתוב.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק יט':

 • לאט (ה) – כיסה.
 • הבשת (ו) – ביישת.
 • נדון (י) – התווכחו.
 • מחרישים (יא) – שותקים.
 • וצלחו הירדן (יח) – עברו את הירדן.
 • ועברה העברה (יט) – העבירו את הספינה.
 • העוה (כ) – חטא.
 • לשטן (כג) – לקטרוג.
 • וירגל (כח) – ריכל.
 • ותשת (כט) – שמת.
 • עשר ידות לי במלך (מד) – עשר חלקים לי במלך.
 • ויקש (מד) – היה קשה.

 

שאלות – שמואל ב' פרק כ'

 • שבע בן בכרי:
 • מאיזה שבט היה?

בנימין.

 • מה טען?

שאף אחד אינו מקבל את מלכותו של דוד חזרה, ולכן אין טעם לוויכוח שהיה בין שבט יהודה לישראל.

 • מי היה בצידו של שבע בן בכרי ומי היה בצדו של דוד?

ישראל היו אחרי שבע בן בכרי ואילו יהודה היו אחרי דוד.

 • מה עשה דוד עם הפילגשים שהניח כדי לשמור על ביתו?

שם אותן בבית ששמרו עליהן וכלכל אותן.

 • הסבר: "ותהיינה צררות חיות עד יום מותן אלמנות חיות".

הפילגשים היו קשורות ולא היו יכולות להתחתן עד ליום מותן אלא הן היו אלמנות עוד בחייהן כיוון שדוד היה עדיין חי והיה אסור להם להתחתן עם אדם אחר.

 • מה ציווה דוד את עמשא?

לאסוף את כל חיילי יהודה במשך שלושה ימים ולאחר שלושה ימים, כשכולם יתאספו, להתייצב לידו.

 • את מי מינה דוד בסופו של דבר לפקד על המלחמה נגד שבע בן בכרי? מדוע לא עמד עמשא בראש הצבא בסופו של דבר?

את אבישי. לעמשא לקח יותר משלושה ימים כדי לאסוף את העם.

 • מה היה חששו של דוד באם יתעכב מלהילחם נגד שבע בן בכרי?

שמא שבע ימצא לעצמו עיר בצורה כדי להתבצר בה ואז יהיה קשה להכניעו.

 • דוד אמר בדבריו שאם יתעכבו, תהיה המלחמה נגד שבע מלחמה קשה יותר ממלחמה אחרת. על איזו מלחמה מדובר?

במלחמה נגד אבשלום.

 • מי יצא בסופו של דבר לרדוף אחרי שבע בן בכרי?

הגיבורים של יואב, הגיבורים של דוד, הכרתי והפלתי.

 • היכן פגש יואב את עמשא?

סמוך לאבן הגדולה שהייתה בגבעון.

 • מה השוני בין איך שהחרב הייתה חגורה על יואב ממה שהיה מקובל בדרך כלל? מה הסיבה לשוני?

החרב הייתה חגורה על מותניו ולא על ירכיו כדי שליואב יהיה קל יותר לשלוף את החרב בלי שעמשא ישים לב.

 • כיצד הרג יואב את עמשא?

הוא עשה עצמו כאילו בא לנשק לו, ואחז את זקנו של עמשא ביד ימינו, וביד שמאל הרים את החרב שהייתה על הקרקע, והכה את עמשא בליבו.

 • הסבר: "ולא שנה לו".

יואב לא היה צריך להכות את עמשא פעם נוספת, כיוון שהוא מת במכה הראשונה.

 • מה היה תפקידו של אחד מנערי יואב שנעמד ליד עמשא?

לומר לכולם שמי שבצידו של דוד, שימשיך לרדוף אחרי שבע בן בכרי ולא יתעכב ליד גופתן של עמשא.

 • היכן הייתה מונחת גופתו של עמשא לאחר שיואב הרגו?

באמצע הדרך.

 • מה עשה נערו של יואב לאחר שראה שכולם היו מתעכבים ליד גופתו של עמשא כשהם עברו לידו?

גרר את עמשא לתוך השדה והשליך על גופתו בגד.

 • מאיזה ערים אסף יואב אנשים כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי?

אבל, בית מעכה, ברים.

 • היכן הטילו אנשיו של יואב מצור על שבע בן בכרי?

אבל בית מעכה.

 • מה עשו יואב ואנשיו כדי שיוכלו לעלות מעל חומת העיר בה התבצר שבע?

שפכו תל עפר גבוה.

 • מהו החל?

חומה קטנה שהייתה לפני החומה הגדולה.

 • מה אמרה האישה החכמה ליואב כשפנתה אליו?

שהיה צריך לפתוח אליהם בשלום ולמה הוא רוצה להשחית את העיר.

 • הסבר: "דבר ידברו בראשונה לאמר".

הייתם צריכים לפתוח בשלום לפני שפתחתם במלחמה.

 • הסבר: "שאל ישאלו באבל וכן התמו".

אם הייתם פותחים בשלום עם אבל – היו משלימים איתכם.

 • מהו ההסכם אליו הגיעו יואב והאישה החכמה?

שהיא תמסור לידיו את שבע בן בכרי והוא ייסוג מעל העיר.

 • כיצד שכנעה האישה החכמה את אנשי אבל בית מעכה שיש להסגיר לידיו של יואב את שבע בן בכרי?

שאם לא ימסרו את שבע בן בכרי – יואב יהרוג את כל תושבי העיר כיוון שהם כולם נחשבים לבוגדים.

 • מה היה תפקידם של כל אחד מהאנשים הבאים:
 • יואב – אחראי על הצבא.
 • בניה – אחראי על הכרתי והפלתי, החיילים המובחרים של דוד.
 • אדרם – גביית מיסים
 • יהושפט בן אחילוד – היה ממונה על ספר הזכרונות של המלך.
 • שוא – סופר.
 • צדוק ואביתר – כהנים חשובים.
 • עירא – שר חשוב.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כ':

 • ויוחר (ה) – התאחר.
 • חגור מדו לבשו (ח) – היה מלובש בבגדיו.
 • חגור חרב מצמדת על מתניו בתערה (ח) – החרב הייתה בתוך הנרתיק שלה על מתניו (של יואב).
 • מתגלל (יב) – מתגלגל.
 • ויסב (יב) – גרר.
 • הגה (יג) – הוסר.
 • למה תבלע נחלת ה' (יט) – למה תשחית את הנחלה שהנחיל לנו ה'.

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק כא'

 • כמה שנים היה הרעב בימיו של דוד?

3

 • מהן שתי הסיבות לכך שהיה רעב בימיו של דוד?

על שלא הספידו כראוי את שאול.

על ששאול הרג שבעה גבעונים כאשר הרג את העיר נב.

 • "והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם מיתר האמורי" – מה רצה הנביא ללמדנו בדברים אלו?

שהגבעונים לא היו חלק מבני ישראל ולכן לא רצו למחול לבני ישראל.

 • מדוע היו חייבים בני ישראל להשאיר את הגבעונים בחיים?

כיוון שבנ"י נשבעו להם שלא יהרגו אותם בימיו של יהושע.

 • מדוע רצה שאול להרוג מהגבעונים?

כיוון שחשב שהם יודעים את מקום מחבואו של דוד.

 • הסבר: "וברכו את נחלת ה' ". מי אמר למי משפט זה?

דוד אמר לגבעונים שהוא רוצה לדעת מה לעשות כדי לרצותם וכל יתפללו שא"י תיתן יבול.

 • הסבר: "נשמדנו מהתיצב בכל גבול ישראל".

אנחנו נמנענו מלגור בכל תחום ארץ ישראל.

 • מה הייתה דרישת הגבעונים מדוד כדי שיתרצו לכפר לישראל על הריגת שבעת הגבעונים?

שייתנו להם שבעה מצאצאיו של שאול והם יתלו את הבנים הללו לשם ה' כדי להודיע לכולם שעם ישראל נענש על שהרג מהם.

 • היכן רצו הגבעונים לתלות את שבעת צאצאיו של שאול?

בגבעת שאול.

 • על מי ולמה ריחם דוד ולא מסר אותו לגבעונים?

מפיבשת – בגלל השבועה שנשבע ליהונתן.

 • את מי מצאצאיו של שאול מסר דוד לגבעונים?

את שני בניה של רצפה בת איה ואת חמשת בניה של מירב בת שאול.

 • כיצד ידע דוד שה' מסכים למסור את שבעת צאצאיו של שאול לידי הגבעונים?

הוא העביר אותם לפני הארון.

 • באיזו תקופה בשנה הומתו צאצאיו של שאול?

בתחילת הזמן שקוצרים את השעורים.

 • מה עשתה רצפה בת איה?

לקחה יריעת שק ופרסה מעל גופתיהם של הנתלים ומנעה מהציפורים ומהחיות להתקרב אל הגופות.

 • באיזו תקופה מנעה רצפה מהציפורים והחיות מלהתקרב אל גופות הנתלים?

מתחילת ימי הקציר ועד שהתחיל לרדת גשם.

 • מה עשה דוד לאחר שנאמר לו על המעשה שעשתה רצפה בת איה?

לקח את גופות שבעת צאצאיו של שאול יחד עם גופותיהם של שאול ויהונתן וקבר אותם בצלע.

 • היכן קבר דוד את שאול, יהונתן ושבעת צאצאיו של שאול שנתלו?

בצלע, בקברו של קיש אביו של שאול.

 • כיצד כופר לבני ישראל שני החטאים שבגללם לא ירד גשם?

דוד פייס את הגבעונים על ידי מסירת צאצאיו של שאול בידיהם כדי לתלות אותם.

דוד קבר את שאול ויהונתן ובני ישראל הספידו את שאול כראוי.

 • ישבי בנב:
 • מה היה משקל הלהב שהחזיק?

300 שקלי נחושת.

 • במה היה חגור שגרם לו לעשות מעשי גבורה גדולים יותר?

חרב חדשה.

 • מה רצה ישבי בנב לעשות לאחר שדוד התעייף?

להרוג את דוד.

 • כיצד ניצל דוד?

אבישי עזר לו.

 • מה נשבעו אנשיו של דוד לאחר התקרית עם ישבי בנב?

שדוד לא ייצא איתם למלחמות.

 • למה דימו אנשיו של דוד את דוד מלכם?

לנר.

 • היכן התרחשה המלחמה השנייה נגד הפלשתים בפרקנו? מי הרג את אחיו של ישבי במלחמה זו?

גוב, סבכי החשתי.

 • את מי הכה אלחנן בן יערי? מי לא עזר למי שהכה?

את בית הלחמי. גלית.

 • כיצד תיאר הנביא את גבורתו של בית הלחמי?

העץ, הקץ של החנית שלו היה כמו מנור של אורגים.

 • את מי הכה יהונתן – אחיינו של דוד? מה היה מיוחד בו?

את אחד מבניה של הרפה, היה לו שש אצבעות בכל אחד מידיו או רגליו.

 • לסיכום: כיצד נהרגו ארבעת הבנים של הרפה שהולידה בגת?
 • ישבי – הרגו אבישי.
 • סף – הרגו סבכי החושתי.
 • בית הלחמי – אלחנן בן יערי.
 • האיש עם ששת האצבעות – יהונתן בן שמעה.

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כא':

 • אשר דמה לנו (ה) – שרצה להורגנו.
 • הוקענום (ו) – נתלה אותם.
 • ותטהו לה אל הצור (י) – פרסה את היריעה על ההר.
 • עד ניתך מים עליהם מן השמים (י) – עד שהתחיל לרדת גשם.
 • ויעתר אלקים לארץ (יד) – ה' קיבל את תפילתם של יושבי הארץ.
 • קנו (טז) – הלהב.
 • מנור אורגים (יט) – עץ עגול וגדול שעליו כורך האורג את החוטים שאורג.

 

שאלות – שמואל ב' פרק כב'

 • מהם ששת שנושאים בהם עוסקת שירתו של דוד?
 • ה' מציל אותו.
 • כשנמצא בצרה – דוד קורא אל ה'.
 • ה' נוקם בשונאי דוד.
 • ה' גומל טובה לדוד בגלל שקיים את מצוות ה'.
 • דרכי הנהגתו והשגחתו של ה'.
 • ה' עוזר לדוד להילחם, ובזכות זה דוד מנצח במלחמותיו.
 • מהם שני הדימויים בהם נקט דוד כדי לדבר על כך שה' מציל אותו?

סלעי, מצודתי.

 • "צורי"
 • מהו צור?

סלע חזקה.

 • מדוע דימה דוד את ה' לצור?

כיוון שהחוזק של ה' היא עצומה כמו אבן חזקה.

 • מדוע דימה דוד את ה' ל"קרן ישעי"?

כשם שקרן מצילה על בעל החיים שיש לה קרניים, כך ה' מושיע את דוד.

 • ממי מציל ה' את דוד?

אנשי חמס.

 • מתי דוד נושע?

כאשר הוא קורא אל ה' בהלל.

 • הסבר: "כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני".

כאשר סבבו אותי ייסורי המוות וכאשר המחלות הנגרמות מאנשים רשעים הפחידו אותי.

 • "חבלי שאול סבוני" – על איזה פסוק חוזר פסוק זה בתוכנו?

אפפוני משברי מות.

 • "קדמוני מוקשי מות" – מהם מוקשי המוות שקדמו את דוד?

מכשולים שמביאים לידו מוות.

 • מה עושה דוד בשעת צער?

קורא אל ה'.

 • היכן שומע ה' את תפילותיו של דוד?

בהיכל של ה'.

 • "ויתגעש ותרעש הארץ":
 • מיהו הארץ?

אויבי דוד.

 • מה קרה לארץ?

זז ורעד.

 • מדוע?

מרוב פחד מה'.

 • "מוסדות השמים":
 • מיהם מוסדות השמים?

המלכים והשרים.

 • מה קרה להם?

רעדו.

 • מדוע?

כעס ה'.

 • מהם שני הדברים שייצאו מה' כדי להתנקם באויביו של דוד?

אש, גחלים.

 • כיצד דימה דוד את ירידתו של ה' כדי להתנקם באויביו?

ה' הוריד את השמים.

 • למה שימש הערפל שתחת רגליו של ה' (בדימוי)?

לפריעה מהרשעים.

 • מה עשה ה' (בדימוי) כדי למהר לבוא ולפרוע מהרשעים?

רכב על מלאך.

 • כיצד התגלה ה' בשעה שבא לפרוע מהרשעים?

על ידי רוח נושבת.

 • היכן החשיך ה' כדי להחשיך את מחנה האויב?

מסביב לסוכות בהם שהה.

 • מה הבעיר את גחלי האש?

האור שלפני ה'.

 • כיצד בלבל ה' או אויביו של דוד?

הרעיש מהשמים.

 • "עליון יתן קולו": מיהו העליון ועל מי ייתן את קולו?

ה', עך אויביו של דוד.

 • "וישלח חיצים" – מדוע דימה דוד את הבאת הפורענות על אויביו לשליחת חיצים?

כמו שחייל משלח את חיציו באויביו, כך שלח ה' חיצים באויביו של דוד.

 • מהם חמשת הדברים שעשה ה' כדי לפזר ולהכות באויביו של דוד?
 • החשיך את המחנה שלהם.
 • נתן קולות והבהיל אותם.
 • שלח את חיציו.
 • ברק.
 • מהומה.
 • "ויראו אפיקי הים":
 • מהם אפיקי הים?

קרקעות הים.

 • מדוע נגלו אפיקי הים?

כיוון שהמים נבקעו מגערת ה'.

 • מהם שני הדברים שנגלו בגלל גערת ה'?

קרקע הים, יסודות הארץ.

 • "ישלח ממרום יקחני" – הסבר.

ה' שלח את עזרתו מהשמים ולקח אותי מיד האויב.

 • "ימשני ממים רבים":
 • מיהם המים הרבים?

אויביו של דוד.

 • מה עשה כאן ה'?

הוציא את דוד מתוך המים הרבים, הציל את דוד מאוביו.

 • מתי תקפו אויביו של דוד את דוד? מדוע?

ביום שקרו לדוד דברים רעים. כיוון שהם חשבו שאם באותו יום קרו לדוד דברים רעים, הם יוכלו לנצח אותו.

 • הסבר: "ויצא למרחב אתי, יחלצני כי חפץ בי".

ה' הוציא אותי למקום רחב שם אוכל להינצל, כיוון שהוא רוצה בדוד.

 • מדוע גמל ה' לדוד טוב?

כיוון שהוא היה צדיק ולא עשה דבר רע לאף אחד מאויביו.

 • "כי שמרתי דרכי ה', ולא רשעתי מאלקי" – מה רצה דוד להסביר במשפט זה?

שהוא היה צדיק ושמר את מצוות ה' ולכן ה' הציל אותו.

 • "כי כל משפטיו לנגדי" – מהם משפטי ה' ומה עושה דוד עם משפטיו?

כל מצוות ה' גלויים לפני דוד וכך הוא יכול לקיימם.

 • "ואהיה תמים לו" – מהי התמימות של דוד בפסוק זה?

יראת שמים שלחמה.

 • "עם חסיד תתחסד":
 • מיהו החסיד?

מי שמקיים את מצוות ה'.

 • מי יתחסד איתו?

ה'.

 • מהי ההתחסדות?

לעשות לו טובות.

 • "עם גיבור תמים תתמם":
 • מיהו הגיבור התמים?

מי שהולך לפני ה' בשלמות.

 • מה עושה לו ה'?

מתנהג עימו בתמימות.

 • "עם נבר תתבר":
 • מיהו הנבר?

אדם זך ונקי.

 • מה יעשה לו ה'?

יתנהג עימו בדרך ישרה.

 • "ועם עקש תתפל":
 • מיהו העקש?

אדם שמתנהג בצורה עקומה.

 • מה יעשה לו ה'?

ה' מתנהג גם איתו בדרך עקומה.

 • את מי מושיע ה'?

עם שמוכנע כמו עני.

 • מה יעשה ה' לאנשים המתגאים?

ישפיל אותם.

 • למה דימה דוד את ה' כאר בא לתאר שה' מאיר את החושך?

נר.

 • הסבר: "כי בכה ארוץ גדוד".

בעזרתך אלחם נגד גדודי הגויים.

 • הסבר: "באלקי אדלג שור".

על ידי הכח מה', דוד ידלג מעל חומות של ערי האויב.

 • "אמרת ה' צרופה" – מדוע דימה דוד את דברי ה' לכסף מזוקק?

כמו שבכסף מזוקק אין סיגים, כך בדבר ה' אין דבר לבטלה.

 • הסבר: "האל מעוזי חיל".

ה' מחזק אותי בכח.

 • הסבר: "ויתר תמים דרכי".

ה' נותן לי לדלג בדרכי.

 • כיצד גרם ה' לכך שדוד יוכל לרדוף אחרי אויביו?

עשה את רגליו קלות כמו אילה.

 • הסבר: "ועל במותי יעמידני".

ה' העמיד אותי על גדולתי.

 • מהי הקשת הנחושה ומה יקרה לה בעזרת הכח שה' נתן לדוד?

קשת מתוחה ומוכנה לירי. דוד יכול לשבור את הקשת.

 • איזו מידה של ה' נתנה לדוד כח להילחם נגד הרבה אויבים?

הענוה של ה'.

 • כיצד לא נפלו רגליו של דוד?

ה' הגדיל את צעדיו.

 • "ואויבי תתה לי ערף": מה עשו אויבי דוד ומדוע?

הפנו לו את העורף כדי לברוח ממנו.

 • "ישעו ואין מושיע".
 • מי ישעו?

אויבי דוד.

 • מה יעשו?

יבקשו ישועה.

 • מדוע אין מושיע?

כיוון שה' רוצה להפיל אותם.

 • אל מי פנו אויבי דוד לאחר שראו שהם אינם נושעים?

אל ה'.

 • מהם שני הדברים (דימויים) שיעשה ה' לאויבי דוד לאחר שיפנו אליו?

יכתוש אותם כעפר הארץ וישטח אותם כמו שמורחים טיט.

 • "ותפלטני מריבי עמי" – מיהם אויביו של דוד בפסוק זה?

אויביו מעם ישראל.

 • "תשמרני לראש גוים" – מהם שני הדברים שעשה ה' לדוד בדברים אלו?
 • שמר עליו.
 • מינה אותו להיות מלך עליהם.
 • אילו עמים עובדים את דוד מרוב חסד שעשה איתו ה'?

עמים שאינו מכיר אותם.

 • מדוע העמים שעובדים את דוד ישקרו לו?

כיוון שהם מפחדים ממנו.

 • מדוע אותם עמים ישמעו בקולו של דוד?

כיוון שאוזנם שמעה את מעשי גבורתו של דוד.

 • מהם שני הדברים שיקרו לאותם גויים?
 • יכמשו.
 • לא יוכלו ללכת בצורה ישרה כיוון שהם ייפלו על ידי אזיקי הברזל שלהם.
 • "חי ה'": מה ביקש דוד לומר במשפט זה?

שה' חי לעולם ולכן הוא יציל את דוד לעולם.

 • "ברוך צורי" – מיהו צורו של דוד?

ה'.

 • "וירם אלקי צור ישעי" – מה קורה בשעה שה' מציל את דוד?

שמו מתרומם.

 • "ומקמי תרוממני" – מה אומר דוד בפסוק זה?

שה' מרים אותו מעל לאויביו.

 • מה יעשה דוד כתוצאה מכך שה' מציל אותו מאויביו?

יודה לו וישיר לו.

 • "מגדול ישועות מלכו" – מיהו המלך ומה עושה לו ה'?

דוד, ה' עושה לו ישועות גדולות.

 • "ועשה חסד למשיחו" – מדוע נקרא דוד "משיחו"?

כיוון שנמשח בשמן המשחה.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כב':

 • סלעי (ב) – משמש לי למחסה כמו בניין עשוי מסלע שמגן על האדם.
 • מפלטי (ב) – מציל.
 • משגבי (ג) – סומך אותי.
 • ויתגעש (ח) – רעדו.
 • ויט (י) – הטה, הוריד.
 • חשרת מים עבי שחקים (יג) – החושך הגיע מהמים הרבים שנקשרו בעננים שמתחת לשמיים.
 • ירעם (יד) – הרעיש.
 • ביום אידי (יט) – יום שקרו לי דברים רעים.
 • כבר ידי ישיב לי (כא) – כניקיון ידיי ה' השיב לי.
 • יגיה חשכי (כט) – יאיר את החושך שלי.
 • וענתך תרבני (לו) – הענוה שלך גרמה לי להיות כאילו עם גדול.
 • ותזרני חיל למלחמה (מ) – נתת לי כח למלחמה, נתת לי כח להילחם.
 • תכריע קמי תחתני (מ) – תפיל את האויבים שלי על רגליהם.
 • ואצמיתם (מא) – השמדתי אותם.
 • ותפלטני מריבי עמי (מד) – הצלת אותי מאויביי שקמו עליי מהעם שלי.
 • יחגרו ממסגרותם (מו) – יהיו חגרים ולא יוכלו ללכת בצורה ישרה בגלל אזיקי הברזל שברגליהם.
 • מאיש חמסים תצילני (מט) – תושיע אותי מאנשי חמס, מאנשים רשעים.

 

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק כג'

 • מהם שני השלבים בחייו של דוד שמוזכרים בפתח דברי נבואתו האחרונים? מדוע הזכיר דוד שני שלבים אלו?

כשהיה רועה צאן מצד אחד ומצד שני כשכבר היה מלך. דוד הזכיר את שני השלבים כדי לומר שגם לאחר שהתחיל למלוך לא התמלא בגאווה ודבריו נשארו כפי שהיו בשעה שהיה רועה צאן.

 • מה התפקיד שייעד ה' לדוד לפי המתואר בפסוק?

נעים זמירות ישראל – לסדר את השירים שעתידים לשיר בבית המקדש.

 • "רוח ה' דיבר בי" – מהי רוח ה' שבפסוק?

דברי נבואה.

 • מה היה על לשונו של דוד?

המילים בהם התנבא.

 • מה יקרה בשעה שהשליט על בני האדם יהיה צדיק?

כולם יהיו צדיקים.

 • באיזה דימוי השתמש דוד כדי להסביר את עובדת המושל הצדיק הגורר אחריו את שאר בני האדם להיות צדיקים גם כן?

כמו שאור הבוקר גורר אחריו את זריחת השמש.

 • מהו התנאי שבו גורר הצדיק אחריו את שאר בני האדם? מהו הדימוי בו השתמש דוד?

שיהיה זה ללא הפסקה, שלא ימות הצדיק. הדימוי הוא בקר לא עבות – בקר שבו העננים אינם מכסים את השמש.

 • "מנגה ממטר דשא מארץ": מדוע הזכיר דוד את שילוב הכוחות בין השמש לגשם?

כדי לומר שהשפעתו של הצדיק מלאה רק כאשר אין מתנגדים לו, כשם שיש צורך בשילוב הגשם והשמש כדי להצמיח דשא. אולם, אם יש מתנגדים אל הצדיק, השפעתו של הצדיק מצטמצמת.

 • מדוע אין דומה מלכותו של דוד להשפעתו של צדיק?

כיוון שהיא קיימת לעולם.

 • מהם שני הדברים שרק מלכים מזרעו של דוד יכולים לעשות?

ישועות ולמלא רצונות של בני אדם.

 • "כי לא יצמיח": מי אינו מצמיח ומה אינו מצמיח?

ה' אינו מצמיח מלך שאינו מזרע דוד.

 • למה דימה דוד את מלכותם של הרשעים? מהו הניגודיות למלכותו של דוד?

לקוץ שזז. בניגוד ליציבות במלכותו של דוד, מלכות הרשעים לא תהיה יציבה.

 • במה יוכו המלכים הרשעים? (2 דברים)

חרבות ברזל וחניתות.

 • "ובאש שרוף ישרפו בשבת" – מה יקרה בזמן שהמלכים הרשעים ישלטו?

יהיו הרבה שריפות של תבערה.

 • מי היו שלושת שומרי ראשו של דוד?
 • עדינו העצני.
 • אלעזר בן דדו.
 • שמא בן אגא.
 • מי היה ראש השומרים של דוד?

עדינו העצני.

 • מה סיפר הנביא על גבורתו של עדינו העצני?

לאחר שהיה מכה בשמונה מאות אנשים בפעם אחת היה יושב ועוסק בתורה למרות עייפותו.

 • כיצד תיאר הנביא את דבקותו של אלעזר במלחמה נגד הפלשתים?

למרות שבני ישראל ברחו משדה הקרב, הוא נשאר ונלחם עד שידו הייתה כל כך עייפה והוא לא היה יכול להזיז את ידו מרוב עייפות ונחשב הדבר כאילו שלא היה יכול להניח את החרב.

 • מה עשו חיילי ישראל לאחר שדוד ואנשיו ניצחו את הפלשתים?

חזרו כדי לקחת שלל מהפלשתים.

 • מה מסופר על מעשה הגבורה של שמא במלחמה נגד הפלשתים?

בנ"י ברחו משדה הקרב שמא נעמד בתוך חלקת עדשים ומנע לבד את השחתת השדה על ידי הפלשתים.

 • "ודוד אז במצודה":
 • מהי המצודה?

סלע גבוה.

 • היכן הייתה המצודה?

מערת עדולם.

 • מתי התרחש סיפור זה?

כאשר שאול היה באמצע לרדוף אחרי דוד.

 • היכן היה מחנה הפלשתים באותו זמן?

בית לחם.

 • למה התאווה דוד? מדוע?

למים מבור המים שנמצא בשער העיר בית לחם. המים שם היו קרים בעוד המים שהיו לדוד היו חמים.

 • מי ניסה למלא את תאוותו של דוד?

שלושה מגיבוריו.

 • מדוע לא קיבל דוד את המים מהם?

כיוון שהם הסתכנו על מנת להביא לו את המים.

 • מה עשה דוד עם המים שהביאו לו?

שפך את המים על הארץ לשם ה'.

 • הסבר: "הדם האנשים ההלכים בנפשותם".

האם אני אשתה את המים הללו? הרי אנשים אלו הסתכנו כדי להביא לי את המים האלו.

 • מי היה ראש שלושת האנשים שהלכו להביא לדוד את המים מבית לחם?

אבישי בן צרויה.

 • איזה מעשה גבורה מסופר על אבישי?

היה מניף את החרב שלו ומכה בפעם אחת בשלוש מאות פלשתים.

 • "ולו שם בשלושה":
 • מיהו לו?

לאבישי.

 • מיהם בשלושה?

שלושת הגיבורים של דוד – עדינו, אלעזר ושמא.

 • מהו השם שהיה לו בשלושה?

החשיבו אותו מאוד.

 • מהי מדרגתו המדויקת של אבישי לפי המסופר בנביא?

מצד אחד היה ראש שלושת הגיבורים שהלכו להביא לדוד מים ומצד שני לא הגיע אל מדרגת שלושת הגיבורים הראשיים של דוד.

 • בניהו בן יהוידע:
 • מהם שני התיאורים בהם מתואר בניהו?

ירא חטא וגיבור.

 • מהיכן היה בניהו?

מקבצאל.

 • מהם שלושת מעשי הגבורה שעשה בניהו לפי המתואר בפסוק?

הכה שני גיבורים שהיו למואב.

הכה אריה בתוך בור מים בימי הקור, למרות שאריה מתחזק יותר מהאדם בימי הקור.

הכה אדם מצרי שהיה מאוד מפחיד.

 • כיצד הרג בניה את המצרי?

חטף את החנית מידו של המצרי והרג אותו עם אותו חנית.

 • מה הייתה מעלתו המדויקת של בניה לפי המתואר בפסוק?

בניה היה הכי מכובד משלושים הגיבורים שהיו לדוד ושלושת הגיבורים ששאבו מים לדוד החשיבו אותו מאוד אך שלושת הגיבורים הראשיים של דוד (עדינו וחבורתו) לא החשיבו כלל את בניה.

 • למה מינה דוד את בניה?

כדי להיות יועץ שלו.

 • מדוע לא נמנה עשהאל כאחד מהגיבורים של דוד?

כיוון שהיה במעלה גבוהה מהם.

 • לדוד היו שלושים ושבעה גיבורים. חלק את הגיבורים של דוד לקבוצות.

שלושים גיבורים, שלושה גיבורים ראשיים (עדינו אלעזר ושמא), שלושה גיבורים שהלכו לשאוב לו מים, ועשהאל.

 

 

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כג':

 • בקר לא עבות (ד) – בקר בו לא מכסים עננים את השמש.
 • ערוכה בכל (ה) – מסדרת את הכל, יכולה להכריע את הכל.
 • שמרה (ה) – שמורה.
 • ובליעל כקוץ מנד כלהם (ו) – הרשעים יהיו נעים וזזים כמו קוצים.
 • כי לא ביד יקחו (ו) – לא ניתן לקחת את הקוצים ביד.
 • לחיה (יא) – יחידת צבא קטנה.
 • ויסך (טז) – שפך.
 • איש מראה (כא) – אדם מפחיד.
 • שבט (כא) – מקל.
 • משמעתו (כג) – יועצו.

 

 

 

שאלות – שמואל ב' פרק כד'

 • לאיזה מעשה גירה ליבו של דוד אותו?

ללכת ולמנות את בני ישראל.

 • מה ציווה דוד את יואב לעשות?

ללכת ולמנות את בני ישראל.

 • מהם גבולות הארץ בהם אמר דוד ליואב לשוטט בהם?

מדן בצפון ועד באר שבע בדרום.

 • מה אמר יואב לדוד לאחר שצווה לספור את בני ישראל?

הלוואי ובני ישראל יהיו רבים יותר והלוואי ואתה תזכה לראות את ריבוי בני ישראל, אך עדיף לא למנות את בני ישראל כיוון שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מהעין.

 • הסבר: "ויוסף ה' אלוקיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים, ועיני אדני המלך ראות".

הלוואי שה' יכפיל וישלש את מספרם של בני ישראל ושאתה תזכה לראות את הדברים בעיניך.

 • מהיכן התחילו יואב ואנשיו לספור את בני ישראל?

מעבר הירדן המזרחי.

 • מה היה מסלול הליכתם של יואב ואנשיו בשעה שמנו את בני ישראל?

ערער, יעזר, הגלעד, ארץ תחתים, דנה יען, צידון, מבצר צר, הערים שהיו שייכים לחוי ולכנעני שישבו בתוך בני ישראל, נגב יהודה.

 • מהם ערי החיוי והכנעני?

ערים בהם ישבו החיוי והכנעני שם התיישבו בני ישראל.

 • כמה זמן לקח ליואב ולאנשיו למנות את בני ישראל?

תשעה חודשים ועשרים ימים.

 • מה היה מניין העם שמנה יואב?

מישראל היו שמונה מאות אלף חיילים ומיהודה היו חמש מאות אלף.

 • מדוע התחרט דוד לאחר שמנה את בני ישראל?

כיוון שאסר למנות את בני ישראל ללא לקחת מהם כופר.

 • ה' אמר לגד החזה שיאמר לדוד שיבחר אחת משלוש אפשרויות לעונש על שספר את בני ישראל. מהם שלושת האפשרויות?
 • 7 שנות רעב.
 • 3 חודשים לברוח מאויבים.
 • דבר במשך שלושה ימים.
 • באיזו מהאפשרויות בחר דוד? מדוע?

דבר, כיוון ששתי האפשרויות האחרות האדם נתון בידיו של אדם אחר. במפלה לפני האויבים בנ"י נתונים תחת ידי אויביהם וברעב העניים זקוקים לעשירים.

 • הסבר: "צר לי מאד".

כל הצרות הללו הן צרות קשות.

 • מכת הדבר:
 • כמה זמן אמר ה' לדוד שיארך מכת הדבר?

3 ימים.

 • כמה זמן ארכה מכת הדבר בפועל? מדוע?

במשך 24 שעות, מהבוקר עד הבוקר. כיוון שה' התמלא ברחמים.

 • כמה אנשים מישראל מתו במגפה?

70,000

 • מה רצה מלאך ה' לעשות ליושבי העיר ירושלים? מדוע נמנע מלעשות כן?

להכות את יושבי העיר ירושלים. ה' מנע ממנו מלעשות כן.

 • היכן עמד המלאך בשעה שה' אמר לו שלא להכות את יושבי ירושלים?

בגורן ארונה היבוסי.

 • מה אמר דוד לה' בשעה שהוא ראה את המלאך המשחית?

שהוא החוטא ולכן הוא ומשפחתו צריכים להיענש, אך בני ישראל לא חטאו ולא מגיע להם עונש.

 • כיצד כינה דוד את בני ישראל בתפילתו לה'?

צאן.

 • מה אמר גד החוזה לדוד לעשות ביום שהתפלל דוד וראה את המלאך?

לעלות אל גורן ארונה ולבנות שם מזבח לה'.

 • מה הייתה מטרת בואו של דוד לגורן ארונה לפי מה שאמר דוד לארונה?

לבנות מזבח לה' כדי שתיעצר המגיפה.

 • מה הציע ארונה לדוד כדי להקריב לקרבן לה'?

את הגורן כדי לבנות מזבח.

כל בהמה טובה כדי להקריבה לקרבן.

הבקר – כדי להקריב קרבן עולה.

המריגים – כדי לשמש לעצים.

כלי הבקר – להדליק אש על גבי המזבח.

 • הסבר: "ה' אלוקיך ירצך".

ה' יתרצה לקבל את הקרבן שאתה מקריב לפניו.

 • מה ענה דוד להצעתו של ארונה?

שהוא יקנה הכל בכסף.

 • מה היה המחיר ששילם דוד תמורת גורן ארונה?

50 שקלים.

 • אלו קרבנות הקריב דוד המלך בגורן ארונה?

עולות ושלמים.

 

ביאורי מילים – שמואל ב' פרק כד':

 • ויסת (א) – גירה.
 • שוט (ב) – תשוטט.
 • ויחזק דבר המלך (ד) – ציווי המלך היה תקיף.
 • ארץ תחתים חדשי (ו) – ארץ תחתים בה התיישבו לא מזמן.
 • נסכלתי (י) – עשיתי מעשה שטות.
 • מרגים (כב) – לוחות עץ שבתחתיתם אבנים קטנות שמשתמשים בהם כדי לדוש את התבואה.
 • ויעתר (כה) – התרצה.