מאמרי אוצר התורה

פרק ג

ביאור ושננתם למסכת תענית פרק ג

הועלה אדר תש"פ

מסכת בבא קמא

ביאור ושננתם למסכת בבא קמא פרק א

(עם שאלות חזרה)

אלול תשע"ב

שמואל א

שאלות בקיאות ותשובות על ספר שמואל א'.

אייר תשע"ח

יום הקדיש הכללי - דף עבודה

מהי תקנת הרבנות הראשית בעניין יום הקדיש הכללי לקדושי השואה? מדוע יש הבדל בין היום שבו תיקנה הרבנות הראשית לבין קביעת יום השואה על ידי הכנסת בשלב מאוחר יותר? מהי שיטתו של החזו"א בעניין זה?

י' בטבת תשפ"א

מקור חיוב ברכה על שמן

הריטב"א כתב שמקור חיוב ברכת בורא פרי העץ על שמן הוא מפסוק. לכאורה הדברים סותרים את הגמרא האומרת שמברכים בורא פרי העץ על שמן משום דלא אשתני לעיולא.

המאמר הועלה לאתר לעילוי נשמת סבא רבה שלי שהיום חל תאריך פטירתו.

כ טבת תשפ"א

גיל עבודת הלויים

מהו הגיל שבוע עבדו הלויים בבית המקדש? האם הגבלת הגיל כוללת את כל העבודות?

ניסן תשע"ח

חיוב מלקות בבעלי חיים טמאים

כיצד למדנו חיוב מלקות בבעלי חיים שאין בהם סימן טהרה אחד? הרי התורה אסרה במפורש רק בעלי חיים שחסרה להם סימן טהרה, ואין מזהירים מן הדין?

 

סיום כתיבת מאמר זה היה בי' אלול תשע"ט, יום הפטירה השביעי לסבתי היקרה, מרת קילא בת ר' אורי יוסף ז"ל, יהיו הדברים לעילוי נשמתה.

אלול תשע"ט

בניית המזבח על ידי שבי הגולה

שבי הגולה בנו מזבח שישמש להקרבת קרבנות. במאמר זה ננתח את אופן בניית המזבח, קביעת מיקומו ועוד.

ניסן תשע"ח

בראשית פרק ה

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק ה'.

ה' אדר תשע"ח

שמות פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק ד'.

ז' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות