דברים - מאמרים

טעם איסור ריבוי כסף של המלך

התורה ציוותה על המלך לקיים ארבע מצוות. רק באחת מהן, האיסור להרבות כסף, היא לא כתבה את הטעם. מדוע?

אלול תשע"ח

כי תבא

מדוע יש הבדל בין הקללות שבפרשת כי תבא לקללות שבפרשת בחוקותי?

אלול תשע"ח

משבחה של ארץ ישראל

מנחם אב תש"פ

ערי מקלט לעתיד לבא

מדוע יש צורך בהפרשת ערי מקלט לעתיד לבא ומדוע יהיו תשעה מהם? מה המיוחד במצוות הפרשת ערי מקלט? מדוע משה רבינו הפריש שלוש ערי מקלט למרות שהן לא קלטו עד הפרשת שלושת ערי המקלט הנוספים? מה היחס בין ערי המקלט לערי הלוייה?

אלול תש"פ

ארמי אובד אבי והירידה למצרים

מביא הביכורים מזכיר שלבן הארמי ניסה לאבד את יעקב אבינו ואת ההצלה ממצרים. מדוע לא מוזכרים עוד שניסו לאבד את יעקב או את אברהם? מדוע לא מוזכר שה' הציל את יעקב מלבן?

כא אלול תשפ"א

מפרנס לפרנס

מדוע היה צורך לאסוף את עם ישראל מחדש בפרשת ניצבים? מה המכנה המשותף ומה השונה בין אסיפת עם ישראל לפני פטירתו של משה לאסיפת עם ישראל בסוף ימי יהושע ושמואל?

כט אלול תשפ"א
שאל את הרב

דברים - שאלות ותשובות