מדוע חטא ירבעם

במלכים א הפרשנים מביאים שנעמה העמונית היתה הגורמת לחטאי רחבעם בנה. איך אתה מיישב את הדברים עם מאמר חז"ל שתי פרידות טובות?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך ניסן תשע"ח
בעניין מיכיהו בן ימלה, הכוונה שהרוח תעבור ותטעה אותו, אך ה' גם השאיר מקום לבחירה חופשית. בפרשת נביא השקר שמופיעה בתורה, המפרשים מעמיקים ואומרים שכל עניינו של נביא השקר הוא להרבות בחירה, וכאשר הנבואה האמיתית חזקה יותר יש פחות בחירה חופשית וכן ההיפך. הלכך, ה' השאיר ביד אחאב בחירה חופשית אלא שהוא מיעט אותה על ידי הגדלת כוחם של נביאי השקר. רק אצל יהורם כתוב שאלישע היה נמנע מלנבא לו לולי שיהושפט היה לידו.
בעניין נעמה העמונית, לא כתוב שה' רצה להשאיר שתי צדיקות אלא שתי פרידות טובות. הכוונה היא שהן יועילו לעם ישראל (אם כי רות הייתה גם צדיקה). המהר"ל בנצח ישראל מאריך לבאר שהיה צורך בהכנסת הגורמים הכי נוגדים את עם ישראל (כמו מואב שיש איסור להתחתן בהם) כדי שמלכות ישראל תכיל כוחות מנוגדים ביותר. לכן היה הכרח ומכאן ה"טובות". ייתכן גם לומר שלו שלמה היה מונע מנשותיו מלעבוד עבודה זרה ורחבעם היה נמנע מעבודה זרה, נשים אלו היו מתיישרות ומקיימות מצוות וממילא נעמה עצמה הייתה מושפעת וצדיקה במקום להשפיע.
שבת שלום ובהצלחה בחידון