מיתה בלא חטא

נתקלתי בשאלה ולא מוצא תשובה. בשמואל ב כתוב בפרק ח על המלחמה של דוד בהדדעזר. דוד הרג 2 חבלים וחבל שלישי החייה.
המפרשים מזכירים שכך הגיב בגלל שהדדעזר הרג את אביו ואחיו.
ובגמרא כתוב על 4 שמתו בעטיו של נחש ואחד מהם ישי. האם אין כאן סתירה?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך אדר תשע"ח

שלום וברכה.

ראשית, בגמרא (שבת נה,ב) אותה הבאת שמונה ארבעה שמתו בעטיו של נחש, כלומר, שהם מתו בלא חטא, מובאת מחלוקת האם יש מיתה בלא חטא או לא. כמו כן, אין מניעה לומר שכוונת חז"ל לומר שישי אבי דוד נהרג על ידי הדדעזר למרות שלא היה לו חטא.

אגב, בסוגיא שם, בגליון הש"ס לרבי עקיבא איגר, יש הפניה לפירוש הרא"ם בפרשת שלח, שם כתוב שיעקב אבינו חשש מעשיו לא בגלל שהתמעטו זכויותיו, אלא בגלל שהוא חשש שמא הוא חטא, והרא"ם מוכיח מכאן שאין מיתה בלא חטא עיי"ש.