"ביאור המדרש "רעה נגד פניכם

שאלה: ברש"י על הפס' י בשמות:"כי רעה נגד פניכם
מביא ממדרש אגדה שהוא רואה כוכב ששמו רעה עולה לקראת עם ישראל במדבר והוא סימן דם והריגה וכשחטאו ישראל בעגל וביקש הקב"ה להורגם אמר משה בתפילתו 'למה יאמרו מצריים לאמר ב'רעה' הוציאם זו היא שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם, מיד וינחם ה' על ה'רעה' והפך את הדם לדם מילה שמל יהושע אותם וכולי'
בפרשת כי תישא כתוב ברש"י על הפסוק 'וישק את בני ישראל' וגו' שלוש מיתות נידונו שם ומפורש בפסוקים שמה שנהרגו על חטא העגל אלפי בני ישראל 
אז האם הייתה או לא היתה 'רעה' נגד פניכם?
תודה מראש על תשובתכם

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך סיון תשע"ט
שלום וברכה. שאלה טובה.
א. ניתן להסביר שכוונת פרעה הייתה שהעם כולו יושמד.
ב. ניתן להסביר על םי הראשונים שסוברים שההרוגים היו מהערב רב ועם ישראל עצמו יצא ללא פגע.
שבוע טוב