שאלות על משניות מסכת מגילה

שאלות על משניות מסכת מגילה

מערכת אוצר התורה - ושננתם טבת תשפ"ב

שאלות פרק א'

 • באלו תאריכים ניתן לקרוא את המגילה?
 • מי קורא במגילה בט"ו אדר?
 • מהו יום הכניסה?
 • מדוע היו הכפרים יכולים להקדים את קריאת המגילה ליום הכניסה?
 • מלא את הטבלה הבאה – באיזה תאריך היו קוראים את המגילה בני העיירות, בני הכפרים ובני הכרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון.

יד' אדר חל ביום

תאריך קריאת הכפרים

תאריך קריאת עיירות גדולות

 תאריך קריאת מוקפות חומה

שני

 

 

 

שלישי

 

 

 

רביעי

 

 

 

חמישי

 

 

 

שישי

 

 

 

שבת

 

 

 

ראשון

 

 

 

 

 • באיזה מקרה יקדימו העיירות הגדולות לקרוא את המגילה לפני יד' אדר? מדוע?
 • מדוע אין קוראים את המגילה בשבת?
 • מהו גדר עיר גדולה?
 • מיהם הבטלנים?
 • מדוע אסור לאחר את זמן קריאת המגילה מעבר ליום יד' בעיירות גדולות ומעבר ליום טו' בערים המוקפות חומה?
 • מהם ארבעת הדברים שהמשנה אמרה שדוחים את קיומם במקרה וחל זמן חיובם בשבת? הסבר כל אחד מהדברים, וכתוב מדוע אין מקדימים אותם:

ארבעת הדברים

הסבר

הסיבה שאין מקדימים

זמן עצי כהנים 

 

 

תשעה באב או כל צום אחר

 

 

חגיגה

 

 

הקהל

 

 

 

 • במקרה והקדימו את קריאת המגילה לימים שלפני יד' אדר – מה מותר לעשות ביום קריאת המגילה, שאסור לעשות ביד' אדר?
 • באיזו מצווה נוספת ניתן לצאת ידי חובה ביום אליו הקדימו את קריאת המגילה?
 • מהי ההגבלה של ר' יהודה להיתר הכפרים להקדים את קריאת המגילה ליום הכניסה?
 • מה הדין במקרה וכבר קראו את המגילה ביד' אדר, ולאחר מכן החליט הסנהדרין לעבר את השנה ולהוסיף חודש אדר נוסף?
 • לאלו דברים שווים תאריכי יד' וטו' אדר של שני חודשי אדר (אדר א' ואדר ב') ולאלו דברים אינם שווים?
 • מהו המבדיל בין יום טוב לשבת?
 • מהו ההבדל בין שבת ליום הכיפורים?
 • אדם המודר מחברו:
 • אלו שני אופנים של אדם מודר מחברו למדנו במשנה? הסבר.
 • מהו ההבדל בין שני אופני נדר אלה? הסבר.
 • נדרים ונדבות:
 • מהן נדרים ומהם נדבות?
 • מה ההבדל בין נדר לנדבה?
 • זב:
 • מהו זב שראה שתי ראיות ומהו זב שראה שלוש ראיות?
 • לעניין מה שווים זב שראה שתי ראיות וזב שראה שלוש ראיות ולעניין מה הם שונים?
 • מצורע:
 • מהו מצורע מוסגר?
 • מהו מצורע מוחלט?
 • לעניין מה שווים המצורע מתוך הסגר והמצורע המוחלט?
 • מהם שני הדברים שבהם דין המצורע המוסגר והמצורע המוחלט שונים?
 • לעניין מה שווה דינם של מצורע מוחלט שנטהר למצורע מוסגר שנטהר?
 • מהם שני הדברים בהם דין מצורע מוחלט שנטהר ומצורע מוסגר שנטהר אינו שווה?
 • ספרים, תפילין ומזוזות:
 • מהם ספרים?
 • מה ההבדל בין ספרים לתפילין ומזוזות? פרט את הדעות השונות.

 

ספרים

תפילין ומזוזות

ת"ק

 

 

רבן גמליאל

 

 

 

 • כהן גדול:
 • מהו כהן משוח בשמן המשחה ומהו כהן מרובה בגדים?
 • מה ההבדל בין כהן משוח לכהן מרובה בבגדים? פרט.
 • מהו כהן המשמש ומהו כהן שעבר?
 • מהם שני ההבדלים בין כהן המשמש לכהן שעבר?
 • במות:
 • מהי במה גדולה ומהי במה קטנה?
 • מה ההבדל בדין במה גדולה לדין במה קטנה?
 • מהו הכלל לפיו קובעים אם ניתן להקריב קרבן מסוים על הבמה?
 • הבא דוגמא לקרבן שמותר להקריבו בבמה ולקרבן שאסור להקריבו על הבמה.
 • המשכן בשילה והמקדש בירושלים:
 • מה ההבדל בדינים שבין המקדש בירושלים למשכן בשילה?
 • לעניין איזה דין דומה המשכן בשילה למקדש שבירושלים?
 • מה ההבדל בין קדושת המשכן בשילה לקדושת המקדש בירושלים?

 

שאלות פרק ב'

 • קריאת המגילה למפרע:
 • הסבר מהו קריאת המגילה למפרע.
 • מהו דינו של אדם שקרא את המגילה למפרע?
 • מה דינו של אדם שקרא את המגילה בעל פה?
 • לשון קריאת המגילה:
 • מהו דינו של אדם שקרא את המגילה בשפה לועזית שהוא מבין אותה?
 • מהו דינו של אדם שקרא את המגילה בשפה לועזית שהוא אינו מבין אותה?
 • באיזה מקרה אדם יצא ידי חובת קריאת המגילה בקריאת המגילה בשפה שאינו מבין אותה?
 • סירוגין:
 • מהי קריאת המגילה לסירוגין?
 • מה דינו של הקורא את המגילה לסירוגין?
 • מה דינו של אדם שקרא את המגילה כשהוא מתנמנם?
 • מה הדין של אדם שהיה עסוק בכתיבת מגילה או בדרישת פסוקי המגילה או הגהת המגילה?
 • מהם ששת הדברים שהמשנה אוסרת לכתוב איתם את המגילה? הסבר.
 • מהם שלושת התנאים באופן כתיבת המגילה, שמונה המשנה לכשרות המגילה?
 • מה הדין במקרה ובן עיר (שאינו מוקף חומה) הלך לכרך מוקף חומה לפני יד' באדר?
 • מה הדין במקרה ובן כרך (מוקף חומה) הלך לעיר שאינה מוקפת חומה לפני יד' באדר?
 • מהיכן אדם צריך להתחיל לקרוא את המגילה כדי לצאת ידי חובת קריאת המגילה?
 • מי אינו יכול לקרוא את המגילה? מדוע?
 • מהו דינו של קטן לעניין קריאת המגילה?
 • מה ההבדל בין חרש המצוין במשנתינו, לחרש המוזכר במשנה בדרך כלל? הוכח.
 • מהם חמשת הדברים שאסור לעשותם לפני נץ החמה? מדוע?
 • מהו הזמן בו אם קרא אדם את המגילה, הוא יצא ידי חובת קריאת המגילה בדיעבד?
 • מהם שבעה עשר הדברים שכשר לעשותם כל היום כולו? במקום שיש צורך להסביר – הסבר.
 • מהם שני הדברים שהזכירה המשנה שמותרל עשותם כל הלילה?
 • כאשר המשנה אומרת שמותר להעלות לאורך כל הלילה את איברי הקרבן, לאיזה קרבן היא מתכוונת?
 • מהו הכלל לפיו קובעת את המשנה את הזמנים המותרים לקיום מצווה או הלכה?

 

שאלות פרק ג'

 • במקרה ובני העיר מכרו חפץ של קדושה, מה הם חייבים לעשות עם הכסף שקיבלו עבור המכירה?
 • מה הדין במקרה ובני העיר מכרו כל אחד מהדברים הבאים:
 • רחובה של עיר –
 • מטפחות –
 • בית כנסת –
 • ספרי נביאים וכתובים –
 • תיבה –
 • מדוע יש קדושה ברחובה של עיר?
 • מה הדין במקרה ובני העיר מכרו חפץ של קדושה, וקנו בדמיו חפץ שקדושתו חמורה יותר, אך נשאר עודף?
 • איזה איסור נוסף (על קניית דבר שקדושתו קלה יותר) סובר ר' יהודה שיש במכירת חפץ של קדושה? כיצד דחו חכמים את שיטתו?
 • פרט את שלושת השיטות בדין מכירת בית כנסת.
 • מדוע סובר ר' מאיר שאסור למכור בית כנסת לצמיתות?
 • מהם ארבעת הדברים שסוברים חכמים שמכירת בית כנסת לצרכם יש משום ביזיון? במקום שיש צורך, הסבר.
 • בית כנסת חרב:
 • מהם חמשת הדברים שאסר ר' יהודה לעשות בבית כנסת שחרב, כדי שלא לבזות את בית הכנסת?
 • כיצד למד ר' יהודה שיש קדושה בבית כנסת שחרב?
 • מה אסור לעשות במקרה ועלו עשבים על בית הכנסת החרב? מדוע?
 • הוספת ארבעת הפרשיות:
 • מה קוראים בשבת שחל בו ראש חודש אדר בנוסף לפרשת השבוע? מדוע?
 • במקרה וראש חודש לא חל בשבת, מתי היו קוראים את התוספת?
 • מה היו קוראים בשבוע השני, השלישי והרביעי בו היו מוסיפים תוספת על פרשת השבוע? מדוע?
 • הסבר: "לַכֹּל מַפְסִיקִין, בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים, בַּחֲנֻכָּה וּבַפוּרִים, בַּתַעֲנִיּוֹת וּבַמַעֲמָדוֹת וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים".
 • מה קוראים בתורה בכל אחד מהימים הבאים:
 • יום טוב ראשון של פסח –
 • שבועות –
 • ראש השנה –
 • יום כיפור –
 • יום טוב ראשון של חג הסוכות –
 • שאר ימי חג הסוכות –
 • חנוכה –
 • פורים –
 • ראש חודש –
 • מעמדות –
 • תעניות –
 • המעמדות:
 • מהן המעמדות?
 • מדוע היו קוראים במעמדות דווקא פסוקים העוסקים בבריאת העולם?
 • כמה קרואים קוראים לתורה בשעה שקוראים בפרשת הברכות והקללות?
 • קריאת התורה בשני ובחמישי:
 • מה קוראים בתורה בימי שני וחמישי?
 • למה מתכוונת המשנה באומרה שהקריאה בשני וחמישי אינה עולה מהמניין?
 • מהיכן למדה המשנה שיש לקרוא בכל מועד או תענית, מעניינו של יום?

 

 

שאלות פרק ד'

 • מהו דין מי שקרא את המגילה כשהוא עומד ומהו דין מי שקרא את המגילה כשהוא יושב?
 • מה דין אדם ששמע את המגילה משניים שקראוה? מדוע?
 • במה תלוי הדבר אם מברכים לפני קריאת המגילה או לא?
 • מניין הקרואים לתורה בקריאת התורה שבתפילת שחרית של ימי שני וחמישי ובתפילת מנחה של שבת:
 • כמה קרואים לתורה קוראים בקריאת התורה שבתפילת שחרית של ימי שני וחמישי ובתפילת מנחה של שבת?
 • האם מותר לפחות או להוסיף על מספר הקרואים שכתבת בסעיף א'?
 • מהי הפטרה והאם יש הפטרה בקריאה התורה של שחרית של שני וחמישי ובמנחה של שבת?
 • הַפּוֹתֵחַ וְהַחוֹתֵם בַּתּוֹרָה, מְבָרֵךְ לְפָנֶיהָ וּלְאַחֲרֶיהָ:
 • הסבר משפט זה.
 • מדוע היום איננו נוהגים כפי הדין המובא במשנה?
 • מניין הקרואים לתורה בקריאת התורה שבתפילת שחרית של ראש חודש וחול המועד:
 • כמה קרואים לתורה קוראים בקריאת התורה שבתפילת שחרית של ראש חודש וחול המועד?
 • האם מותר לפחות או להוסיף על מספר הקרואים שכתבת בסעיף א'?
 • מהו הכלל שכתבה המשנה לפיה נדע את מספור הקרואים בתורה בכל אחד מהימים בהם יש קריאה בתורה?
 • קריאה בתורה ביום שאין בו מלאכה:
 • הבא דוגמאות לימים שאין בהם מלאכה.
 • מה דין הפחתת קרואים ממספר הקרואים בתורה שציינה המשנה, ביום שאין בו מלאכה?
 • מה דין הוספת קרואים על מספר הקרואים שציינה המשנה בימים שאין בהם מלאכה?
 • האם מפטירים בנביא בימים שאין בהם מלאכה?
 • מהם עשרת הדברים שמציינת המשנה שאסור לעשותם במקרה ואין עשרה אנשים בבית הכנסת? במקום שיש צורך – הסבר את הדבר.
 • מהם שני הדברים שלצורכם יש צורך בתשעה אנשים וכהן?
 • מהו מספר הפסוקים המינימאלי שאדם צריך לקרוא בתורה כאשר הוא עומד לקריאה?
 • קריאת המתורגמן:
 • כמה פסוקים מותר לקרוא לפני שנותנים אפשרות למתורגמן לתרגם?
 • באיזה מקרה יהיה מספר הפסוקים שמותר לקרוא למתורגמן בנביא זהה למספר הפסוקים שמותר לקרוא לו בתורה?
 • מְדַלְּגִין בַּנָּבִיא וְאֵין מְדַלְּגִין בַּתּוֹרָה:
 • הסבר משפט זה.
 • עד כמה מותר לדלג בנביא? הסבר.
 • המפטיר בנביא:
 • מהם שלושת הדברים שעושה המפטיר? מדוע?
 • מהו היוצא דופן מבין שלושת הדברים? מדוע?
 • מה הדים במקרה והמפטיר בנביא היה קטן?
 • אלו שני דברים מותר לקטן לעשות ואלו שלושה דברים אסור לו לעשות?
 • פוחח:
 • מהו פוחח?
 • מהם שני הדברים שמותר לפוחח לעשות ומהם שלושת הדברים שאסור לו לעשות? מדוע?
 • מהו דין סומא לעניין פריסה על שמע? מדוע?
 • מהם שני הדברים שמותר לסומא לעשות לפי תנא קמא?
 • מהו דין כהן שיש מומין על ידיו? מדוע?
 • אסטיס ופואה:
 • מהו אסטיס ומהו פואה?
 • מהו דין כהן שיש לו אסטיס או פואה על ידיו לדעת ר' יהודה? מדוע?
 • באלו שני מקרים, אדם שסירב לעבור לפני התיבה, לא יעבור כלל לפני התיבה היות ואנחנו חוששים שהוא אפיקורוס?
 • מהם שני הדברים שארה המשנה על מי שעושה את תפילין של ראש שלו עגולה? הסבר.
 • מקום הנחת תפילין של יד ותפילין של ראש:
 • כיצד מתוארים בפסוק מקום הנחת תפילין של יד ותפילין של ראש?
 • מהם המקומות אותם למדו חז"ל שיש להניח את תפילין של יד ותפילין של ראש?
 • מהם המקומות שאמרו הצדוקים שיש להניח את התפילין של יד ותפילין של ראש?
 • מיהם החיצונים, ובאלו מקרים משווה המשנה אדם אליהם?
 • מדוע אדם האומר שיברכוך טובים, הרי זו דרך מינות?
 • מהם שלושת הדברים שאדם שמתפלל ואומר אותם, משתקים אותו? מדוע?
 • מהו המכנה בעריות ומהו דינו?
 • מהן שתי הסיבות שמשתקים אדם שמתרגם "ומזרעך לא תתן להעביר למולך" שאסור להתחתן עם ארמית כדי שהבן שייוולד לא יעבוד את המולך?
 • מלא את הטבלה הבאה:

 

נקרא

מתרגם

סיבה

הפסוקים העוסקים בחטאו של ראובן

 

 

 

הפסוקים העוסקים בסיפור תמר ויהודה

 

 

 

מעשה עגל ראשון

 

 

 

מעשה עגל שני

 

 

 

ברכת כהנים (לפי גירסת הגמרא)

 

 

 

מעשה דוד ואמנון

 

 

 

 

 • מהו דין הפטרה במרכבה? מדוע?
 • מדוע אוסר ר' אליעזר להפטיר ב"הודע את ירושלים"?