בית מדרש

מספרים עגולים במקרא

בראותינו את המספרים העגולים שכתבה התורה, אנחנו תמהים - האם התורה התכוונה שהמספר אותו כתבה הוא אכן המספר המדויק, או שמא...
אוצר מפרשי התנ"ך

נחלות בני יוסף

יעקב אמר ליוסף שמשנה ואפרים יקבלו נחלה הארץ ישראל כמו שאר בניו, אך הבנים הנוספים לא יקבלו נחלה משלהם. המאמר יבדוק: האם...
אוצר מפרשי התנ"ך

סדר האירועים במתן תורה

ישנה מחלוקת בין הפרשנים לגבי סדר הפסוקים העוסקים במתן תורה: אלו קדמו לאלו. במאמר זה נשתדל להסביר את השיטות השונות.
אוצר מפרשי התנ"ך

מניין בני ישראל

האם מותר למנות את בני ישראל? כיצד התקיים המניין במדבר?
אוצר מפרשי התנ"ך

לא תסור

מהו הגדר של "על פי התורה אשר יורוך תעשה" ו"לא תסור"? האם היא כוללת רק את בית הדין הגדול או כל בית דין אחר? במאמר זה...
אוצר מפרשי התנ"ך

כרם נבות

המאמר יעסוק בשאלה האם ומדוע היה מותר לאחאב לקחת את כרם נבות לאור משפט המלוכה.
אוצר מפרשי התנ"ך

האם דניאל היה נביא

המאמר יעסוק בשאלה האם דניאל היה נביא?
אוצר מפרשי התנ"ך

הכרונולוגיה הפרסית לפי חז"ל

חז"ל קבעו שהשלטון הפרסי נמשך כחמישים ושתיים שנה וכלל ארבעה מלכים. ההיסטוריונים קובעים שתקופה זו נפרסה על פני זמן רב...
אוצר מפרשי התנ"ך

קיום מצוות מחיית עמלק במגילה

בתורה עם ישראל מצווה למחות את זכר עמלק, וחז"ל למדו שהמצווה כוללת גם את המן וצאצאיו. כיצד אם כן לקחו מדרכי ואסתר את בית...
אוצר מפרשי התנ"ך

בראשית פרק א

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק א'.
אוצר המקרא על התנך